לוח מכירת מקרקעין

 
|02/07/2014 |

​נא לעיין בתקנון של כל מכרז  לפני הגשת הצעה.

נא לשים לב לנספחים המצורפים לכל מכרז.


************************************************************************************************************************

                                                                   מדינת ישראל
                                                                 משרד המשפטים
                                                              אגף האפוטרופוס הכללי
                                               
                                                           הודעה בדבר מכירת מקרקעין                 
                     
                                                                מכרז מס' 12/14

האפוטרופוס הכללי מזמין בזה, הצעות לרכישת נכס מקרקעין הבא:
זכות חכירה  בדירה ברחוב יוספטל 20/1 צפת,   בשטח רשום של 27.31 מ"ר, והידועה כתת חלקה 3, חלקה 21 בגוש 13076 , הרשומה בפנקס הבתים המשותפים  בלשכת רישום המקרקעין  בנצרת

מחיר מינימום להגשת הצעות לרכישת הנכס:  220,000 ₪.

על המציע לבדוק בעצמו ועל אחריותו את מצבו הפיזי, התכנוני והמשפטי של הנכס.

טופס הצעה, נוסח החוזים והנספחים ותקנון המכרז יפורסמו באתר האינטרנט של האפוטרופוס הכללי שכתובתו www.apac.justice.gov.il ויוצבו ליד תיבת המכרזים בבאר שבע, 

לבירורים ניתן לפנות לטלפון 02-5311748 או בדוא"ל nilir@Justice.gov.il.

הצעות ניתן להגיש על גבי טופס הצעה מיום פרסום מודעה זו ועד יום 23/7/14   בשעה 12:30 משרד האפוטרופוס הכללי- מחוז חיפה, רחוב פל-ים 15, קומה 12,  לתיבת המכרזים אשר תוצב בחדר מס' 1229, לא תתקבלנה הצעות לאחר שעה זו. את ההצעות יש להגיש בשעות קבלת הקהל בלבד (ימים א,ב,ד,ה בין השעות 12:30- 08:30).

יש לציין על גבי המעטפה את מספר המכרז.
על המציע לצרף המחאה בנקאית לפקודת האפוטרופוס הכללי בשיעור השווה ל-10% מגובה הצעתו.

על מציע שהוא תאגיד לצרף החלטה מוסמכת ומאומתת כדין של התאגיד בדבר השתתפות במכרז (עותק מקורי).
 
ועדת המכרזים תתכנס לאחר סגירת המכרז, שלא בנוכחות המציעים, ותדון בהצעות שהוגשו. במידה והוועדה תחליט על קיום ההתמחרות היא תיערך כ-14 ימי עסקים לאחר המועד האחרון להגשת הצעות. הודעה על קיום ההתמחרות תישלח למציעים בנפרד.

מציע שיוכרז כזוכה ויחזור בו מהצעתו, תחולט ההמחאה הבנקאית שצירף להצעתו, לצורך כיסוי הנזקים שיגרמו למוכרים. מציע שלא יזכה במכרז, תושב לו ההמחאה הבנקאית שצירף להצעתו, בדואר רשום + אישור מסירה.

הצעות שיוגשו שלא בהתאם לתנאי המכרז ייפסלו.

אין האפוטרופוס הכללי מתחייב לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא.


המכירה כפופה לאישור האפוטרופוס הכללי, ואישור בית המשפט.

 ניתן לבקר בנכס ביום  15/7/14  בין השעות     15.00 -16.00   בנוכחות נציג האפוטרופוס הכללי.

לצפיה בנספחי המכרז לחץ כאן 


                                                                            האפוטרופוס הכללי

************************************************************************************************************************

                                                                    מדינת ישראל
                                                                 משרד המשפטים
                                                              אגף האפוטרופוס הכללי
                                               
                                                           הודעה בדבר מכירת מקרקעין                 
                     
                                                                מכרז מס' 11/14

האפוטרופוס הכללי מזמין בזה להציע הצעות לרכישת נכס המקרקעין הבא:

זכות חכירה לדירה צמודת קרקע בשטח רשום של 69.30 מ"ר, אליה מוצמד מגרש בשטח רשום של 1,009 מ"ר, ברחוב חנה סנש 21, אזור, הידועה כתת חלקה 2, חלקה 116 בגוש 6025, והרשומה  בפנקס הבתים המשותפים בלשכת רישום מקרקעין בחולון.

 מחיר מינימום להגשת הצעות לרכישת הנכס:  3,400,000₪.

על המציע לבדוק בעצמו ועל אחריותו את מצבו הפיזי, התכנוני והמשפטי של הנכס.
הנכס אינו ראוי למגורים במצבו, וקיימות זכויות בניה.

טופס הצעה, נוסח החוזים והנספחים ותקנון המכרז יפורסמו באתר האינטרנט של האפוטרופוס הכללי שכתובתו www.apac.justice.gov.il ויוצבו ליד תיבת המכרזים בתל-אביב. 

לבירורים ניתן לפנות לטלפון 02-5311748 או בדוא"ל nilir@Justice.gov.il.

הצעות ניתן להגיש על גבי טופס הצעה מיום פרסום מודעה זו ועד יום  30.7.14 בשעה 12:30 משרד האפוטרופוס הכללי- מחוז תל-אביב ברח' השלושה 2,  קומה 3, לתיבת המכרזים אשר תוצב בחדר 315. לא תתקבלנה הצעות לאחר שעה זו. את ההצעות יש להגיש בשעות קבלת הקהל בלבד (ימים א,ב,ד,ה בין השעות 12:30- 08:30).
יש לציין על גבי המעטפה את מספר המכרז.


על המציע לצרף המחאה בנקאית לפקודת האפוטרופוס הכללי בשיעור השווה ל-10% מגובה הצעתו.

על מציע שהוא תאגיד לצרף החלטה מוסמכת ומאומתת כדין של התאגיד בדבר השתתפות במכרז (עותק מקורי).
 
ועדת המכרזים תתכנס לאחר סגירת המכרז, שלא בנוכחות המציעים, ותדון בהצעות שהוגשו. במידה והוועדה תחליט על קיום ההתמחרות היא תיערך כ-14 ימי עסקים לאחר המועד האחרון להגשת הצעות. הודעה על קיום ההתמחרות תישלח למציעים בנפרד.

מציע שיוכרז כזוכה ויחזור בו מהצעתו, תחולט ההמחאה הבנקאית שצירף להצעתו, לצורך כיסוי הנזקים שיגרמו למוכרים. מציע שלא יזכה במכרז, תושב לו ההמחאה הבנקאית שצירף להצעתו, בדואר רשום + אישור מסירה.

הצעות שיוגשו שלא בהתאם לתנאי המכרז ייפסלו.

אין האפוטרופוס הכללי מתחייב לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא.



ניתן לבקר בנכס ביום          21/7/14        בין השעות 12.00-13.00.
 

לצפיה בנספחי המכרז לחץ כאן 

                                                                            האפוטרופוס הכללי

************************************************************************************************************************

                                                                   מדינת ישראל
                                                                 משרד המשפטים
                                                              אגף האפוטרופוס הכללי
                                               
                                                           הודעה בדבר מכירת מקרקעין                 
                     
                                                                מכרז מס' 09/14

האפוטרופוס הכללי מזמין בזה להציע הצעות לרכישת נכס המקרקעין הבא:

זכות בעלות בדירת מגורים בת 3.5 חדרים בשטח רשום של 76.12 מ"ר בקומה ראשונה, ברחוב ליאון בלום  7, חולון, הידועה  ורשומה כגוש 7172 חלקה 75 תת חלקה 3, בפנקס הזכויות בלשכת רישום מקרקעין בחולון.
הנכס ברמת אחזקה בינונית,ובקירות ניכרים סימני רטיבות וקילופי צבע.

 מחיר מינימום להגשת הצעות לרכישת הנכס:  1,260,000₪.

על המציע לבדוק בעצמו ועל אחריותו את מצבו הפיזי, התכנוני והמשפטי של הנכס.

טופס הצעה, נוסח החוזים והנספחים ותקנון המכרז יפורסמו באתר האינטרנט של האפוטרופוס הכללי שכתובתו www.apac.justice.gov.il ויוצבו ליד תיבת המכרזים בתל-אביב.

לבירורים ניתן לפנות לטלפון 02-5311748 או בדוא"ל nilir@Justice.gov.il.

הצעות ניתן להגיש על גבי טופס הצעה מיום פרסום מודעה זו ועד יום  30.7.14  בשעה 12:30 משרד האפוטרופוס הכללי- מחוז תל-אביב ברח' השלושה 2,  קומה 3, לתיבת המכרזים אשר תוצב בחדר 315. לא תתקבלנה הצעות לאחר שעה זו. את ההצעות יש להגיש בשעות קבלת הקהל בלבד (ימים א,ב,ד,ה בין השעות 12:30- 08:30).
יש לציין על גבי המעטפה את מספר המכרז.

על המציע לצרף המחאה בנקאית לפקודת האפוטרופוס הכללי בשיעור השווה ל-10% מגובה הצעתו.

על מציע שהוא תאגיד לצרף החלטה מוסמכת ומאומתת כדין של התאגיד בדבר השתתפות במכרז (עותק מקורי).
 
ועדת המכרזים תתכנס לאחר סגירת המכרז, שלא בנוכחות המציעים, ותדון בהצעות שהוגשו. במידה והוועדה תחליט על קיום ההתמחרות היא תיערך כ-14 ימי עסקים לאחר המועד האחרון להגשת הצעות. הודעה על קיום ההתמחרות תישלח למציעים בנפרד.

מציע שיוכרז כזוכה ויחזור בו מהצעתו, תחולט ההמחאה הבנקאית שצירף להצעתו, לצורך כיסוי הנזקים שיגרמו למוכרים. מציע שלא יזכה במכרז, תושב לו ההמחאה הבנקאית שצירף להצעתו, בדואר רשום + אישור מסירה.

הצעות שיוגשו שלא בהתאם לתנאי המכרז ייפסלו.

אין האפוטרופוס הכללי מתחייב לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא.


המכירה כפופה לאישור האפוטרופוס הכללי, ואישור בית המשפט.
 
ניתן לבקר בנכס ביום       16.7.14      בין השעות  16.00 – 17.00 .
 
לצפיה בנספחי המכרז לחץ כאן
                                                                            האפוטרופוס הכללי

************************************************************************************************************************
                                                                   מדינת ישראל
                                                                 משרד המשפטים
                                                              אגף האפוטרופוס הכללי
                                               
                                                           הודעה בדבר מכירת מקרקעין                 
                     
                                                                מכרז מס' 08/14

האפוטרופוס הכללי מזמין בזה להציע הצעות לרכישת נכס המקרקעין הבא:

זכויות בעלות בנכס דו מפלסי בקומת קרקע בשטח רשום של 34 מ"ר,   ברחוב ויצמן 66,  כפר סבא. הידועה ורשומה כתת חלקה 4 חלקה 320 בגוש 6426  בפנקס הבתים המשותפים בלשכת רישום המקרקעין בפתח תקוה.

מחיר מינימום להגשת הצעות לרכישת הנכס: 420,000 ₪.

על המציע לבדוק בעצמו ועל אחריותו את מצבו הפיזי, התכנוני והמשפטי של הנכס.

טופס הצעה, נוסח החוזים והנספחים ותקנון המכרז יפורסמו באתר האינטרנט של האפוטרופוס הכללי שכתובתו www.apac.justice.gov.il ויוצבו ליד תיבת המכרזים בתל-אביב.

לבירורים ניתן לפנות לטלפון 02-5311748 או בדוא"ל nilir@Justice.gov.il.

הצעות ניתן להגיש על גבי טופס הצעה מיום פרסום מודעה זו ועד יום  30.7.14 בשעה 12:30 במשרדי האפוטרופוס הכללי- מחוז תל-אביב  ברח' השלושה 2,  קומה 3, לתיבת המכרזים אשר תוצב בחדר 315. לא תתקבלנה הצעות לאחר שעה זו. את ההצעות יש להגיש בשעות קבלת הקהל בלבד (ימים א,ב,ד,ה בין השעות 12:30- 08:30).

יש לציין על גבי המעטפה את מספר המכרז.

על המציע לצרף המחאה בנקאית לפקודת האפוטרופוס הכללי בשיעור השווה ל-10% מגובה הצעתו.

על מציע שהוא תאגיד לצרף החלטה מוסמכת ומאומתת כדין של התאגיד בדבר השתתפות במכרז (עותק מקורי).
 
ועדת המכרזים תתכנס לאחר סגירת המכרז, שלא בנוכחות המציעים, ותדון בהצעות שהוגשו. במידה והוועדה תחליט על קיום ההתמחרות היא תיערך כ-14 ימי עסקים לאחר המועד האחרון להגשת הצעות. הודעה על קיום ההתמחרות תישלח למציעים בנפרד.

מציע שיוכרז כזוכה ויחזור בו מהצעתו, תחולט ההמחאה הבנקאית שצירף להצעתו, לצורך כיסוי הנזקים שיגרמו למוכרים. מציע שלא יזכה במכרז, תושב לו ההמחאה הבנקאית שצירף להצעתו, בדואר רשום + אישור מסירה.

הצעות שיוגשו שלא בהתאם לתנאי המכרז ייפסלו.

אין האפוטרופוס הכללי מתחייב לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא.



ניתן לבקר בנכס ביום             21.7.14        בין השעות 15:00 – 14:00.

לצפיה בנספחי המכרז לחץ כאן

                                                                            האפוטרופוס הכללי 
                                                                                     
************************************************************************************************************************
                                                                  מדינת ישראל
                                                                 משרד המשפטים
                                                              אגף האפוטרופוס הכללי
                                               
                                                           הודעה בדבר מכירת מקרקעין                 
                     
                                                                מכרז מס' 07/14

האפוטרופוס הכללי מזמין בזה להציע הצעות לרכישת נכס המקרקעין הבא:

זכות בעלות בדירת מגורים בת 2 חדרים, בשטח רשום של 50.75 מ"ר, בקומה שלישית, ברחוב מוהליבר 15 ראשון לציון. הידועה ורשומה כתת חלקה 13 חלקה 231 בגוש 3933 בפנקס הבתים המשותפים בלשכת רישום המקרקעין ברחובות.
הנכס במצב אחזקה ירוד ואיננו מחובר למים וחשמל.

מחיר מינימום להגשת הצעות לרכישת הנכס: 732,000 ₪.

על המציע לבדוק בעצמו ועל אחריותו את מצבו הפיזי, התכנוני והמשפטי של הנכס.

 טופס הצעה, נוסח החוזים והנספחים ותקנון המכרז יפורסמו באתר האינטרנט של האפוטרופוס הכללי שכתובתו www.apac.justice.gov.il ויוצבו ליד תיבת המכרזים בתל-אביב .

לבירורים ניתן לפנות לטלפון 02-5311748 או בדוא"ל nilir@Justice.gov.il.

הצעות ניתן להגיש על גבי טופס הצעה מיום פרסום מודעה זו ועד יום  30.7.14  בשעה 12:30 משרד האפוטרופוס הכללי- מחוז תל-אביב ברח' השלושה 2, קומה 3, לתיבת המכרזים אשר תוצב בחדר 315. לא תתקבלנה הצעות לאחר שעה זו. את ההצעות יש להגיש בשעות קבלת הקהל בלבד (ימים א,ב,ד,ה בין השעות 12:30- 08:30).
יש לציין על גבי המעטפה את מספר המכרז.

על המציע לצרף המחאה בנקאית לפקודת האפוטרופוס הכללי בשיעור השווה ל-10% מגובה הצעתו.

על מציע שהוא תאגיד לצרף החלטה מוסמכת ומאומתת כדין של התאגיד בדבר השתתפות במכרז (עותק מקורי).
 
ועדת המכרזים תתכנס לאחר סגירת המכרז, שלא בנוכחות המציעים, ותדון בהצעות שהוגשו. במידה והוועדה תחליט על קיום ההתמחרות היא תיערך כ-14 ימי עסקים לאחר המועד האחרון להגשת הצעות. הודעה על קיום ההתמחרות תישלח למציעים בנפרד.

מציע שיוכרז כזוכה ויחזור בו מהצעתו, תחולט ההמחאה הבנקאית שצירף להצעתו, לצורך כיסוי הנזקים שיגרמו למוכרים. מציע שלא יזכה במכרז, תושב לו ההמחאה הבנקאית שצירף להצעתו, בדואר רשום + אישור מסירה.

הצעות שיוגשו שלא בהתאם לתנאי המכרז ייפסלו.

אין האפוטרופוס הכללי מתחייב לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא.



ניתן לבקר בנכס ביום 16.7.14     בין השעות 15:00 – 14:00

לצפיה בנספחי המכרז לחץ כאן
                                                                            האפוטרופוס הכללי 
                                                                                     
************************************************************************************************************************