לוח מכירת מקרקעין

 
|23/11/2014 |

​נא לעיין בתקנון של כל מכרז  לפני הגשת הצעה.

נא לשים לב לנספחים המצורפים לכל מכרז.


                                                                    מדינת ישראל
                                                                  משרד המשפטים
                                                              אגף האפוטרופוס הכללי
                                               
                                                           הודעה בדבר מכירת מקרקעין                 
                     
                                                                מכרז מס'  15/2014

האפוטרופוס הכללי מזמין בזה להציע הצעות לרכישת נכס המקרקעין הבא:

זכויות בעלות בשלמות בחלקה ששטחה הרשום הינו 502 מ"ר, הידועה כחלקה 228 בגוש 3740,  הנמצאת ב- מועצה אזורית גן רווה והרשומה בלשכת רישום המקרקעין ברחובות.

מחיר מינימום להגשת הצעות לרכישת הנכס: 2,000,000 ₪.

על המציע לבדוק בעצמו ועל אחריותו את מצבו הפיזי, התכנוני והמשפטי של הנכס.

טופס הצעה, נוסח החוזים והנספחים ותקנון המכרז יפורסמו באתר האינטרנט של האפוטרופוס הכללי שכתובתו www.apac.justice.gov.il ויוצבו ליד תיבת המכרזים בתל-אביב. לבירורים ניתן לפנות לטלפון 02-5311748 או בדוא"ל nilir@Justice.gov.il.

הצעות ניתן להגיש על גבי טופס הצעה מיום פרסום מודעה זו ועד יום  22.12.14 בשעה 12:30 במשרדי האפוטרופוס הכללי- מחוז תל-אביב  ברח' השלושה 2,  קומה 3, לתיבת המכרזים אשר תוצב בחדר 315. לא תתקבלנה הצעות לאחר שעה זו. את ההצעות יש להגיש בשעות קבלת הקהל בלבד (ימים א,ב,ד,ה בין השעות 12:30- 08:30).

יש לציין על גבי המעטפה את מספר המכרז.

על המציע לצרף המחאה בנקאית לפקודת האפוטרופוס הכללי בשיעור השווה ל-10% מגובה הצעתו.

על מציע שהוא תאגיד לצרף החלטה מוסמכת ומאומתת כדין של התאגיד בדבר השתתפות במכרז (עותק מקורי).
 
ועדת המכרזים תתכנס לאחר סגירת המכרז, שלא בנוכחות המציעים, ותדון בהצעות שהוגשו. במידה והוועדה תחליט על קיום ההתמחרות היא תיערך כ-14 ימי עסקים לאחר המועד האחרון להגשת הצעות. הודעה על קיום ההתמחרות תישלח למציעים בנפרד.

מציע שיוכרז כזוכה ויחזור בו מהצעתו, תחולט ההמחאה הבנקאית שצירף להצעתו, לצורך כיסוי הנזקים שיגרמו למוכרים. מציע שלא יזכה במכרז, תושב לו ההמחאה הבנקאית שצירף להצעתו, בדואר רשום + אישור מסירה.

הצעות שיוגשו שלא בהתאם לתנאי המכרז ייפסלו.

אין האפוטרופוס הכללי מתחייב לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא.

המכירה כפופה לאישור האפוטרופוס הכללי, ואישור בית המשפט.       
 
                                                                                                                                                                
נספח 1 למכרז 15/14: לחץ כאן להורדה 

נספח 2 למכרז 15/14: לחץ כאן להורדה   

                                                                                               האפוטרופוס הכללי 

 

 

**********************************************************************************************************************************

   מכרזים 13/2014 ו-14/2014 סגורים.