טיוב רשימת מקצועות מוגבלים

 
תוצאות 10-6 מתוך 10 תוצאות
מס' סעיףממוין לפי מס' סעיף בסדר יורדהנוסח העדכני בחוקממוין לפי הנוסח העדכני בחוק בסדר יורדנוסח העלאה לאתרממוין לפי נוסח העלאה לאתר בסדר יורדכתובת URL  
8​"לגבי רישיונות נהיגה: תקנות התעבורה:
 15ב.מקום שתקנה מתקנות אלה מתנה מתן תעודה מאת רשות שהוסמכה לכך (להלן בתקנה זו - הרשות) או חידושה, רשאית היא שלא לתתה למבקש התעודה (להלן - המבקש), להתלותה או שלא לחדשה אם –
(1) יש לגבי המבקש רישום במרשם הפלילי שלהרשעה, בעבירה שלדעת הרשות יש בה כדי למנוע מתן תעודה או חידושה, אלא אם כן חלפו שבע שנים מתום ריצוי העונש על העבירה האמורה או מיום מתן גזר הדין - אם היה העונש מאסר על תנאי או פסילה על תנאי, או מיום תשלום הקנס אם היה העונש קנס;"


קיימת פסלות זמנית אם למבקש הרישיון יש רישום פלילי של הרשעה בעבירה שיש בה כדי למנוע מתן תעודה או חידושה, אלא אם כן חלפו שבע שנים מיום נשיאת העונש, או מיום ההרשעה/ מיום תשלום הקנס אם לא הוטל עונש מאסר בפועל אלא עונש מאסר מותנה או קנס.


 
11​שופט- כפי שמופיע כיום באתר  
13​חוק רשויות מקומיות (בחירות) (ב) אינו זכאי להיכלל ברשימת מועמדים ולהיבחר חבר המועצה מי שנידון בפסק דין סופי לעונש מאסר בפועל לתקופה העולה על שלושה חודשים וביום הגשת רשימת המועמדים טרם עברו שבע שנים מהיום שגמר לשאת את עונש המאסר בפועל, אלא אם כן קבע יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית כי אין עם העבירה שבה הורשע, בנסיבות הענין, משום קלון.

אינו זכאי להיכלל ברשימת מועמדים ולהיבחר כחבר המועצה מי שנידון בפסק דין סופי לעונש מאסר בפועל לתקופה העולה על שלושה חודשים וביום הגשת רשימת המועמדים טרם עברו שבע שנים מהיום שגמר לשאת את עונש המאסר בפועל, אלא אם כן נקבע כי בעבירה לא היה קלון.

http://www.aisrael.org/_Uploads/dbsAttachedFiles/13431893.doc
22​חתם- הוא לא הורשע בעבירות המנויות בתקנה 8; לא יכהן כנושא משרה בחתם-(1) מי שהורשע בעבירה מן המנויות בסעיף226(א)(1) עד (3) לחוק החברות או שהורשע בעבירה כאמורבתקנה28 (א) ולא חלפה תקופת ההתיישנות כהגדרתה חתם שהורשע בעבירה – תקנה 8: (א)חתם שהורשע בעבירה מן המנויות בסעיף226(א)(1) עד(3) לחוק החברות או בתקנה28(א),ידווח על כך  לרשות ויועבר למעמד "לא פעיל" וכן לא יתחייב בהתחייבות חיתומית במשך חמש שנים מיום שהורשע; חלפו חמש שנים כאמור וביקש החתם לחזור לפעילות ,יהא עליו להירשם מחדש במרשם החתמים ויחולו עליו הוראות תקנה3.(ב)חתם שהורשע בעבירה מן המנויות בתקנה 28(ב),ידווח על כך לרשות ויועבר למעמד "לא פעיל" וכן לא יתחייב בהתחייבות חיתומית במשך שנה מיום שהורשע; חלפה שנה כאמור וביקש החתם לחזור לפעילות, יהא עליו להירשם מחדש במרשם החתמים ויחולו עליו הוראות תקנה3.

לא יכהן כחתם מי שהורשע בעבירה פלילית לפי חוק החברות או חוק העונשין וטרם חלפה תקופת ההתיישנות על ההרשעה.  חתם מכהן שהורשע בעבירות כאמור, ידווח לרשויות ויעבור למעמד לא פעיל למשך תקופה שבין שנה לחמש שנים, בהתאם לחומרת העבירה. בתום התקופה יהא עליו להירשם מחדש במרשם החתמים. 

http://www.datafax.co.il/datafaxweb/Maagar/ShowHok.asp?Doc=26282&FromLink=1
27​תקנות בריאות- מעבדות רפואיות:לא הורשע בעבירה אשר מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש מנהל מעבדה רפואית

אותו נוסח כמו התקנה


 
ראשון הקודם
12
הבא