מדריך להגשת בקשה בינלאומית (PCT)

 

הדרכה זאת באה כדי לתת מושג ראשוני לאדם המבקש להגיש בקשה בינלאומית לפטנט


​הוראות מלאות ומחייבות נמצאות בסעיפי האמנה (Articles) בדבר שיתוף פעולה בפטנטים (PCT Treaty) בתקנותיה (Rules) ובהוראות המנהליות שלה (Administrative Instructions), תחת לשונית חוקים ותקנות.

תוקפו של כל פטנט והיקפו מוכתבים ומוגדרים בהתאם לניסוח של הפירוט ובמיוחד ניסוח התביעות. הדרישות המהותיות בעניין ניסוח הפירוט והתביעות כדי לקבל הגנה מרבית משתנות ממדינה למדינה.

יש להשתמש בטפסים ובתוכנות (דוגמת PCT-SAFE) המעודכנים ביותר ביום הגשת הבקשה הבינלאומית.

לטובת המבקש לדאוג לעריכה מקצועית של הבקשה ובייחוד של פירוט והתביעות מלכתחילה.

ההדרכה הנוכחית מתייחסת אך ורק לדרישות הפורמאליות. דרישות אלה חשובות ביותר מכיוון שאי-מילוי דרישות פורמאליות מסוימות עשוי לגרום להפסד כספי, לטרחה, להוצאות מיותרות ואף להפסד זכויות.

 

תושב ישראל או אזרח ישראל רשאי להגיש בקשה בינלאומית ברשות הפטנטים, מחלקת PCT שכתובתה:
הגן הטכנולוגי מלחה, בניין מס' 5, ירושלים 9695101 ישראל. הוא יכול לצרף מבקשים נוספים אף שאינם תושבי ישראל או  אזרחיה.

תשומת לב ציבור המבקשים מופנית להוראות סעיף 98 לחוק הפטנטים, תשכ"ז-1967, שזו לשונו:
"אזרח ישראל, תושב קבוע בישראל, או אדם אחר החייב בנאמנות למדינה, לא יגיש מחוץ לישראל בקשה למתן פטנט על אמצאה שנושאה הוא נשק, תחמושת או שהיא בעלת ערך צבאי אחר, או על אמצאה שסעיף 95 דן בה, ולא יגרום, במישרין או בעקיפין, להגשת בקשה כאמור, אלא באחת מאלה:
(1)        קיבל על כך מראש היתר בכתב משר הבטחון;
(2)        הגיש בישראל בקשה לגבי אותה אמצאה, ומיום הגשת הבקשה עברו ששה חדשים ושר הבטחון לא נתן לגביה צו לפי סעיף 94, או שנתן צו אך כבר אין הוא בר-תוקף."

בקשה בינלאומית תכלול את החלקים הבאים מסודרים בסדר הבא:
  
       (א)  עתירה (Request) ערוכה על טפסי הבקשה המקובלים על אמנת ה- PCT
       (ב)  תיאור
       (ג)   תביעה או תביעות
       (ד)   תקציר
       (ה)   שרטוט או שרטוטים, לפי הצורך להבנת האמצאה
       
כל חלקי הבקשה יוגשו בשפה האנגלית בלבד, באמצעות מכונת כתיבה או מדפסת מחשב.
גודל הנייר של כל המסמכים יהיה A4.
גודל הכתב לפחות 12 ב- Times New Roman (ולא קטן מ 0.28 ס"מ) ברווח של שורה וחצי.
יש להקפיד בדייקנות על כל ההוראות בעניין הדרישות הפורמאליות.
 
העתירה
ניתן לקבל את טופס העתירה (Request Form) מרשות הפטנטים או להורידו מאתר הרשות תחת הלשונית – טפסים.
יש למלא את כל המשבצות בקפדנות בהתאם להוראות.
ניתן לקבל הדרכה במילוי הטופס ממחלקת PCT. בראש טופס הבקשה נמצאת עתירה שמשמעותה שהחותם מטה מבקש טיפול בבקשה הבינלאומית בהתאם לאמנת ה-PCT . עתירה זאת כבר מופיעה על הטופס המודפס ואין צורך לרשום דבר.
 
שם האמצאה
על שם האמצאה להיות קצר (רצוי עד שבע מילים) ומדויק. יש להשתמש בשם זהה לחלוטין לשם הנמצא בכותרת התיאור.
 
מבקש, ממציא
ממציא הוא האדם שהמציא את האמצאה. ממציא חייב להיות בן אדם ולא גוף משפטי/ חברה.
מבקש צריך להיות בעל הזכויות באמצאה בתאריך הגשת הבקשה.
המבקש יהיה הממציא או אדם אחר, כולל ישות משפטית, שקיבל את הזכויות מהממציא מכוח הדין (כגון: על ידי ירושה), מכוח העברה או על פי הסכם, כולל הסכם עובד מעביד. אין צורך בשלב הזה להוכיח את דרך קבלת הזכויות.
 
בטופס העתירה יש לרשום את שם המשפחה באותיות ראשיות לפני שם פרטי (לדוגמא: COHEN, Ariel). יש להשמיט תארים אקדמאיים ואחרים. יש לרשום כתובת מלאה כולל מיקוד וארץ.
יש למלא את כל המשבצות והתאים המתאימים.
אם המבקש הוא גוף משפטי יש לרשום את השם הרשמי המלא שלו.
 
סוכן או נציג משותף; או מען לתכתובת
מבקש יכול להגיש בקשה בינלאומית ללא בא כוח.
מבקש יכול למנות עורך פטנטים או עורך דין, רשום בישראל, כבא כוחו לפי בחירת המבקש. מינוי יכול להיות תקף כלפי רשות הפטנטים כמשרד מקבל בלבד או גם בפני הרשות הבינלאומית לחיפוש ו/או הרשות הבינלאומית לבחינה מקדימה לפי בחירת המבקש.
המינוי יעשה בטופס העתירה או במסמך ייפוי כוח נפרד.
 
במשרד המקבל הישראלי מספיקה חתימת הסוכן או אחד מהמבקשים בסוף טופס הבקשה ואין צורך להגיש ייפוי כוח מכיוון שהמשרד הישראלי הודיע ללשכה הבינלאומית שהוא מוותר על הדרישה לייפוי כוח למעט הזנחות ושינויים מהותיים בבקשה.
 
אם אין מיופה כוח ויש יותר ממבקש אחד, לשכת הפטנטים והרשויות הבינלאומיות ישלחו תכתובת למבקש הראשון הרשום אלא אם נרשם נציג משותף אחר או מען אחר למסירת הודעות.
 
בטופס העתירה יש לציין מספר זיהוי של המבקש או הסוכן במשרד המקבל המקל על זיהוי עתידי. בישראל – אם מדובר על ישות משפטית יש לרשום את מספר החברה (פרטית או ציבורית) או את מספר העוסק מורשה. אדם פרטי ירשום את מספר תעודת הזהות.
 
יעוד מדינות
עם הגשת טופס העתירה המבקש מקבל כיסוי כולל ואוטומטי, של כל מדינות היעד אשר חברות ב- PCT ביום הגשת הבקשה עבור כל סוג של הגנה אפשרי. אם המבקש מעוניין שבמדינה מסוימת הבקשה הבינלאומית תחשב כבקשה להגנה שאיננה פטנט, עליו להודיע על כך לאותה מדינה בעת הכניסה לשלב הלאומי. 
 
דרישת דין קדימה
ניתן לבסס את הבקשה הבינלאומית על בקשה קודמת מקבילה שהוגשה בשנים עשר חודש האחרונים בחו"ל או בישראל. התאריך של הבקשה קודמת נקרא דין קדימה והזמנים יחושבו לפיו. במידה והבקשה הבינלאומית מבוססת על מספר בקשות קודמות, אותה בקשה שהתאריך שלה הוא המוקדם ביותר תהווה את דין הקדימה.
 
יש לציין את תאריך הבקשה הקודמת, מספרה והיכן הוגשה. במידה וחסר מספר הבקשה הקודמת ניתן להגישו תוך 16 חודש מתאריך דין קדימה.
 
אם הבקשה הקודמת הוגשה בישראל ניתן ורצוי לבקש הכנת מסמך בכורה המאושר על ידי מחלקת ה- PCT  וכמובן, שליחתו לג'נבה. התשלום עבור מסמך הבכורה, יהיה בהתאם לטבלת אגרות.
 
תאריך דין הקדימה הראשון קובע את המועדים בהליך ה- PCT כגון זמן הפרסום, המועד לדרישת בחינה מוקדמת והמועדים לכניסה לשלב הלאומי בכל מדינה.
יש לרשום בעתירה את תאריך דין הקדימה במלואו (DD.Month.YYYY) וגם בקיצור (DD.MM.YYYY).
 
אם מסמך הבכורה אינו ישראלי יש לפנות לרשות בה הוגשה בקשת דין הקדימה ולהזמין עותק מאושר ולשולחו לרשות הפטנטים הישראלית או ללשכה הבינלאומית, עד תום 16 חודש מתאריך דין הקדימה הראשון.
 
הכרה מחודשת בדין קדימה
במידה והבקשה הבינלאומית הוגשה לאחר 12 חודש מדין הקדימה אך תוך חודשיים מתום ה- 12 חודש, ניתן לבקש הכרה מחודשת בדין הקדימה.
יש להגיש בקשה לשם כך כחלק מהעתירה או במסמך נפרד יחד עם תצהיר ומכתב הסבר לאי עמידה בזמן המקורי של 12 חודש.
ישנם שני קריטריונים להכרה מחודשת בדין קדימה – קריטריון מקל – שההגשה המאוחרת "לא נעשתה בכוונה (בתום לב)" וקריטריון מחמיר - "ננקטו כל האמצעים הדרושים לשם עמידה בזמן".  כל משרד מקבל במדינות השונות מחליט איזה קריטריון להפעיל לשם קבלת ההחלטה האם לאשר את ההכרה המחודשת.
ישראל, מתוך רצון שהבקשה המוגשת בארץ תוכל להתקבל בכל המדינות בעולם, בחרה בקריטריון המחמיר יותר. 
 
הכללה על ידי יחוס
במקרה שחסר חלק מהבקשה, לשם עמידה בסעיף 11 של האמנה יש למבקש שתי אפשרויות:
1) הגשה מאוחרת של החלק החסר וקבלת תאריך מאוחר יותר –ביום הגשת החלק החסר.
2) הגשת בקשה להכללה על ידי יחוס.
לגבי האפשרות השנייה המבקש צריך להראות שהחלק החסר הופיע במלואו במסמך הבכורה עליו מבוססת אותה בקשה.
במידה והמשרד המקבל ימצא שאכן החלק מופיע במלואו בדין הקדימה החלק החסר יוכלל בבקשה הבינלאומית והתאריך המקורי יישמר.
 
רשות חיפוש בינלאומית
תושבי ישראל ואזרחיה רשאים לבחור בין רשות הפטנטים הישראלית (ISA/IL), משרד הפטנטים האירופאי (ISA/EP) ומשרד הפטנטים האמריקאי (ISA/US) לצורך ביצוע החיפוש הבינלאומי.
עליך לציין את הרשות שנבחרה על ידך.
נא לשים לב שלרשויות השונות אגרות שונות.
 
שימוש בחיפוש מוקדם
במידה ויש למבקש תוצאות חיפוש קודמות ניתן לבקש מרשות החיפוש לקחת בחשבון תוצאות אלה.
 
הצהרות
במועד הגשת הבקשה הבינלאומית, למבקש יש אופציה לכלול בטופס העתירה (Request) הצהרה אחת או יותר שלכל אחד מהם נוסח תקני אחיד, ושנוגעים לדברים מסוימים שלגביהם דרושים מסמכים או ראיות במדינת יעד אחת או יותר למטרת החוק הלאומי.
 
הנוסח התקני שנקבע עבור כל הצהרה והוראות בעניין מילוי ההצהרות, נמצאים ב-"הערות לטופס העתירה". כך, ע"י הכללת הצהרות אלו בטופס העתירה, יכול המבקש ביתר קלות לספק דרישות שונות של חוקים לאומיים בזמן הגשת הבקשה הבינלאומית במקום לחכות עד לזמן הכניסה לשלב הלאומי לטיפול לפני משרדי היעד או המשרדים הנבחרים.
כל הצהרה בטופס העתירה חייבת להיות על דף נפרד. ניתן להשתמש בדפים נוספים על מנת להשלים כל הצהרה בהעדר מקום על אותו דף.
דפי ההצהרה הם אופציונליים – כלומר שאין להכליל אותם בטופס העתירה אלא אם משתמשים בהם.

למבקש אפשרות לתקן כל אחת מההצהרות הנ"ל, או להוסיף הצהרה לטופס הבקשה- תוך 16 חודש מתאריך דין הקדימה (או לכל המאוחר, לפני השלמת ההכנות הטכניות לפרסום הבינלאומי – לרוב כשבועיים לפני תום 18 חודש מתאריך דין הקדימה).

הטפסים PCT/RO/156  ו-PCT/IB/370  (הזמנה לתקן הצהרות שנעשו בטופס הבקשה) יהיו בשימוש ע"י המשרד המקבל והלשכה הבינלאומית במקרה שהמשרדים בוחרים להזמין את המבקש לתקן ליקויים בהצהרות.
טופס PCT/IB/371  (הודעה בעניין הצהרה) יהיה בשימוש ע"י הלשכה הבינלאומית להודיע למבקשים על קבלת הוספה או תיקון של הצהרה בתוך המועד המתאים או שההצהרה הוגשה לאחר המועד המתאים.
יש לציין שבעניין כל ההצהרות שיוגשו בעת הגשת הבקשה הבינלאומית, למעט הצהרה V – "פרסומים שאינם פוגעים או חריגות לחוסר חידוש", הן יופיעו על העמוד הראשון של הבקשה הבינלאומית שתפורסם. הצהרות בעניין פרסומים שאינם פוגעים או חריגות לחוסר חידוש יפורסמו כחלק מהפרסום (ולא בעמוד הראשון).

בנוסף, הלשכה הבינלאומית תמסור לכל משרד יעד נבחר, עותקים של כל הצהרה, כאמור, שהוגשה לצורך הטיפול בשלב הלאומי של הבקשה הבינלאומית לפני אותו משרד.
אם הוגשה הצהרה, משרד היעד אינו רשאי לדרוש מסמכים או ראיות לגבי אותו עניין אלא במקרה שיש למשרד ספק סביר בעניין אמיתות ההצהרה.

רשימת בקרה (תוכן)
יש לציין ברשימת הבקרה את מספר הדפים של החלקים השונים של הבקשה הבינלאומית.
יש לסמן את הפריטים המוגשים יחד עם הבקשה הבינלאומית וכמות הפריטים.
ניתן לציין את מספרו של שרטוט שהמבקש רוצה שיתלווה לתקציר בפרסום הבינלאומי.
השרטוט הנבחר יפורסם בעמוד הראשון של הפרסום הבינלאומי יחד עם התקציר.
יש לציין שרטוט אחד בלבד ובאופן מדויק כפי שמופיע בשרטוטים עצמם.
יש לציין את שפת ההגשה – הגשה בארץ חייבת להיות באנגלית.
 
 
חתימות
העתירה חייבת להיות חתומה בדיו שחור על ידי אחד המבקשים הרשאים להגיש בקשה בארץ, נציג משותף או הסוכן. על יד כל חתימה יודפס שם החותם. במקרה שהחותם חותם עבור גוף משפטי ירשם גם התפקיד שבשמו הוא חותם.
 
 
דרישות פורמאליות – הגשת בקשה בינלאומית
 
מספר העותקים
למבקש יש מספר אופציות להגשת בקשה בינלאומית בישראל:
אלקטרונית מלאה, באמצעות תוכנת PCT-SAFE - אין להגיש עותק על נייר.
בהגשת בקשה באמצעות תוכנת PCT-EASY (רק העתירה והתקציר על דיסק ושאר הבקשה על נייר) יש להגיש עותק 1 מלא על נייר. יש לוודא שהדיסק נפתח בצורה תקינה.
בהגשת בקשה ידנית באמצעות טופס RO/101  יש להגיש עותק 1 מלא על נייר.
 
צורת המסמכים
כל המסמכים בעניין ה-PCT   יוגשו בעותק 1 ללשכת הפטנטים (למעט קבלה המעידה על תשלום האגרות)  על נייר בגודל  4A  (29.7 ס"מ X  21 ס"מ) מודפסים באנגלית במכונת כתיבה או באמצעות מדפסת מחשב במרווח 1.5 שורות.
 
כל חלק של הבקשה: תיאור, תביעה/ות, שרטוטים, תקציר ורשימות רצפים יתחילו בעמוד חדש.
 
הנייר יהיה לבן, חלק וחזק ללא קימוט או קיפול. גודל הכתב לפחות 0.28 ס"מ. יש להשתמש רק בצד אחד של הדף.
 
השוליים המזעריים יהיו:
 
לתיאור/ תביעות ודף תקציר     לשרטוטים
 למעלה    2.0  ס"מ                 2.5 ס"מ
צד שמאל 2.5 ס"מ                  2.5 ס"מ
צד ימין     2.0 ס"מ                   1.5 ס"מ
תחתית    2.0 ס"מ                   1.0 ס"מ
 
על השוליים האמורים להיות נקיים לחלוטין למעט מספר הסימוכין של הבקשה אשר מותר להוסיפו בפינה השמאלית העליונה של הדף בתוך 1.5 ס"מ בלבד.
עמודי התיאור, התביעות והתקציר ימוספרו ברציפות החל מהעמוד הראשון של התיאור;
המספרים יהיו במרכז, בראש או בתחתית העמוד ולא בתוך השוליים.
 
מומלץ למספר כל שורה חמישית של התיאור והתביעות.
מספור השורות יופיע בחצי הימני של השוליים השמאליים.
 
התיאור לא יכלול שרטוטים / ציורים.
מותר להכיל בתיאור, בתביעות ובתקציר – נוסחאות כימיות או מתמטיות.
מותר להכיל בתיאור ובתקציר טבלאות.
מותר להכיל בתביעות טבלאות רק כשיש קשר מובהק לתביעה עצמה.
מותר להציג טבלאות ונוסחאות לרוחב העמוד במידה ואין מקום להציגם כיאות בצורה אנכית. במקרה כזה יש להציגם על צדם כאשר החלק העליון של הטבלה / נוסחה יופיע בצד השמאלי של העמוד.
 
התיאור יתחיל בשם האמצאה אשר חייב להיות זהה לשם הניתן בטופס העתירה.
 
התיאור יתחיל מיד אחרי השם. ויחולק לחלקים הבאים:
 
Technical Field    התחום הטכני
Background Art    ידע קודם, רקע
Disclosure of Invention  גילוי האמצאה בדרך שממנה ניתן להבין את הפתרון לבעיה הטכנית שקיימת ורשימת הפתרונות לעומת הידע הקודם.
Brief Description of Drawings  תיאור קצר של השרטוטים
Best mode for carrying out the invention  הדרך המועדפת לביצוע האמצאה עם דוגמאות והפניה לשרטוטים לפי הצורך (תיאור הדרך המועדפת היא בגדר חובה בארה"ב).
Industrial Applicability   אופן היישום בתעשייה ודרך הייצור או השימוש המתאים ביותר.
 
תביעות
אחרי התיאור על דף נפרד תבוא התביעה או התביעות תחת הכותרת Claims.
 
תקציר
התקציר יהיה תמציתי  (50 עד 150 מילים).
 
שרטוטים
שרטוטים יבוצעו בקווים שחורים אחידים וברורים ללא צבע.
השרטוטים לא יכללו מלל למעט מילים בודדות באנגלית, כשאין בררה אחרת.
מספרים ואותיות יהיו פשוטים, בגודל המאפשר קריאה לאחר הקטנה – מינימום 0.32 ס"מ.
 
על מספור העמודים להופיע בחלק העליון או התחתון של הדף, במרכז ולא בתוך השוליים. המספר של כל דף שרטוט צריך להיות בנוי משני מספרים מופרדים ע"י קו אלכסוני. כאשר המספר הראשון מציין את מספר הדף והמספר השני מציין את המספר הכולל של דפי השרטוטים (למשל 1/3 ,2/3 ,3/3).
 
כל הקווים צריכים להיות משורטטים בעזרת כלי שרטוט.
 
בדף אחד אפשר להציג מספר שרטוטים כל עוד שניתן להבחין ביניהם בברור.
ניתן להציג שרטוט אחד על פני כמה עמודים בתנאי שניתן לחברם לכדי שרטוט אחד מבלי שהסתיר חלקים מהשרטוט.
 
רצוי להציג את השרטוטים במאונך. במידה ולא ניתן להציגם בצורה זאת מותר להציגם במאוזן כאשר החלק העליון של השרטוט יופיע בצדו השמאלי של הדף בעודו עומד. בכל מקרה מספרי העמודים יצוינו בצורתם הרגילה – כלומר בראש או בתחתית הדף במצב מאונך.
 

 

השרטוטים ימוספרו במספרים עוקבים ובאופן נפרד ממספור העמודים.
 
אסור לרשום הפניות בשרטוטים אשר לא הופיעו בתיאור.
 
 רשימות רצפים ו/או טבלאות המתייחסות אליה
עבור בקשות בינלאומיות הכוללות רשימות רצף למבקש אפשרות לבחור אחת משתי צורות ההגשה הבאות:
 
1)   "על נייר בלבד", עותק 1  על נייר (ניתן לצרף עותק בצורה הקריאה במחשב (DVD, CD-ROM) עבור רשות החיפוש הבינלאומית ו/או בחינה בינלאומית מוקדמת). בהגשה "על נייר בלבד" הדפים נחשבים כחלק מהבקשה הבינלאומית מבחינת מספור ונכללים בחישוב הכללי.
 
2)      "אלקטרונית" – רשימות הרצף יוגשו על גבי מדיה אלקטרונית אחת בלבד / או באופן מקוון. למבקש מספר אופציות להגשת הרצפים:
א) בפורמט PDF – ייחשב כהגשה על נייר, יילקח בחשבון מספר הדפים בעת הגשת הבקשה ויחויב בהתאם בתשלום.
ב) בפורמט TXT/ APN (בהתאם לסטנדרט ST.25 of Annex C of the Administrative Instructions. ). אין חיוב תשלום נוסף.
 
רשימת הרצפים בצורה הנקראת ע"י המחשב, צריכה להיות זהה לרשימת הרצפים הכתובה ולהיות מלווה בהצהרה (Statement) שהמידע המוקלט בצורה הנקראת ע"י המחשב זהה לרשימת הרצפים המודפסת.
 
דרישות פורמט וזיהוי הקשורות לבקשות בינלאומיות הכוללות רשימות רצפים:
על הנשא האלקטרוני (CD, DVD) יש לרשום את - שם המבקש, כותרת האמצאה, מספר הסימוכין, התאריך שבו הוקלטו הנתונים, מערכת ההפעלה של המחשב ושם הרשות המוסמכת.
 
כאשר רשימת הרצפים מוגשת בצורה הניתנת לקריאה במחשב ומחולקת ליותר מנשא אלקטרוני אחד, התווית צריכה גם לכלול מספור של כל אחד מהנשאים (למשל  דיסק "1/3", דיסק "2/3", דיסק "3/3").
 
כל תיקון של רשימות הרצפים כמובא בבקשה המוגשת תחת תקנות 13ter.1(b) ו26.3, וכל תיקון של טעות ברורה ברשימות הרצף כמובאים בבקשה המוגשת תחת תקנה 91 או כל תיקון ע"פ סעיף 34 המוגש בנוגע לרשימת הרצפים של בקשה בינלאומית המוגשת, ילווה בעותק במדיה אלקטרונית של רשימות הרצפים המכיל את התיקונים או השיפורים הנחוצים והתווית צריכה להיות מסומנת בהתאם. (לדוגמא: "מוגש כתיקונים", "מוגש כשינויים"). כאשר דפי רשימות הרצפים מכילים תיקונים או שינויים כפי שצוין יש להגישם בצורה כתובה.
 
חומר חסר
הבקשה לא תקבל תאריך (ולא תקלט כבקשה בינלאומית) בהעדר הפרטים הבאים:
1)       ציון שלפחות מבקש אחד הוא תושב ישראל או אזרחה.
2)       בקשה ערוכה בשפה האנגלית.
3)       בתוך הבקשה  - 
          ציון שהיא מיועדת כבקשה בינלאומית
          יעוד המדינות החברות באמנת ה- PCT
          שם המבקש
          חלק הנראה כתיאור
         חלק הנראה כתביעה/ תביעות
אם שרטוטים, או עמודים שהיו חסרים בתאריך הגשת הבקשה, יוגשו באיחור, תאריך הבקשה ידחה עד לתאריך השלמת החומר (הערה זאת איננה מתייחסת להחלפת עמודים בעקבות א) תיקון טעות ברורה. ב) תיקון פורמלי ביוזמת המבקש או בעקבות הזמנה על ידי RO.
 
 אגרות
 
התשלום עבור בקשה בינלאומית מורכב ממספר אגרות שיש לשלם, כל אחת במועד הקבוע לה, במטבע המתאים.

 כיום, בניגוד לעבר, אין צורך להמיר את סכום מטבע החוץ לש"ח, הדבר יחושב ע"י המשרד המקבל (RO) לפי שער היציג של הדולר שנקבע על ידי בנק ישראל ביום (תאריך) הגשת הבקשה הבינלאומית.

בטופס התשלום (RO/102) יוצג הסכום לתשלום בשקלים לאחר המרה.
יש לשלם סכום זה בלבד, באופן מדויק בבנק הדואר ולהשתמש בטפסים המיועדים לכך אשר צורפו לטופס התשלום.
 
המשך - השלב הבינלאומי
 
הליך בפני המשרד המקבל
המשרד המקבל במחלקת ה-PCT ברשות הפטנטים, יבחן באופן פורמאלי כל בקשה. המחלקה תודיע למבקש על הצורך לתקן ליקויים ועל הצורך להשלים תשלומים. עליך להשיב על הודעות המשרד בתוך המועד שנקבע להן.
 
 
הליך בפני הרשות הבינלאומית לחיפוש
אם הרשות תקבע שהתביעות מתייחסות ליותר מאמצאה אחת המבקש יוזמן לשלם אגרה משלימה. אם לא תשולם האגרה המשלימה, החיפוש יתבצע רק בנוגע לחלק של התביעות לפי קביעת הרשות.
התכתובת עם רשות החיפוש תהיה ישירה ולא באמצעות המשרד המקבל של רשות הפטנטים. ניתן למנות בא כוח מוסמך לייצג את המבקש בפני הרשות אם לא בחרת בעורך דין או עורך פטנטים לייצג אותך בכל ההליכים.
 
לאחר קבלת דו"ח החיפוש וחוות הדעת הכתובה המבקש רשאי למסור ללשכה הבינלאומית (IB) תביעות מתוקנות בצירוף דברי הסבר. התביעות המתוקנות יתפרסמו יחד עם הבקשה הבינלאומית.
 
השירות החדש של חיפוש בינלאומי נוסף:
חיפוש בינלאומי נוסף (SIS) זמין לכל המבקשים. זהו שירות אופציונאלי, שפותח על פי בקשת המבקשים ומאפשר לבצע חיפושים נוספים בשלב הבינלאומי, בנוסף לחיפוש המבוצע על ידי רשות החיפוש הבינלאומית (ISA) אשר נבחרה מלכתחילה.
לעת עתה, שישה רשויות בלבד מציעות את השירות (רשות הפדרציה הרוסית לקניין רוחני - פטנטים וסימני מסחר, משרד הפטנטים השבדי ,המכון הנורדי לפטנטים, משרד הפטנטים אירופאי, משרד הפטנטים האוסטרי ומשרד הפטנטים הפיני).
השימוש בשירות זה היא החלטה אסטרטגית בידי המבקש, שתעשה לאחר לקיחה בחשבון של: תוצאות החיפוש הבינלאומי העיקרי, החשיבות המסחרית של הבקשה הספציפית וכמות הידע הקודם בתחום הטכנולוגי הספציפי שידוע שפורסם בשפה בה ה- ISA העיקרי אינו מיומן.
שירות ה- SIS יאפשר למבקשים להפחית את הסיכון שיוצבו מולם ציטוטים חדשות בשלב הלאומי.
המבקש רשאי לבקש יותר מ- SIS אחד על אותה בקשה בינלאומית, אם זהו רצונו.
ה- SIS יבוצע על הבקשה כפי שהוגשה (תיקונים תחת Article 19 ו- 34 של ה- PCT לא יילקחו בחשבון) ויכסו רק המצאה אחת או קבוצה של המצאות בעלות אחידות אמצאתית – אין אופציה לשלם אגרות נוספות לשם חיפוש המצאות מרובות.
על אף שאין אפשרות לשלם לשם חיפוש המצאות נוספות, קיימת האפשרות לבקש בחינה על כל גילוי של חוסר אחידות אמצאתית. הרשות יכולה לבקש אגרה עבור בחינה זו, ובמקרה כזה התשלום יועבר ישירות לרשות.
בקשות ל-SIS חייבות להיות מוגשות ישירות ל- IB (הלשכה הבינלאומית) ולא ישירות לרשויות החיפוש עצמן. ישנה אגרת טיפול של חיפוש נוסף בסך 200 פרנקים שוויצריים לכיסוי עלויות ה- IB ואגרת חיפוש נוסף כפי שתיקבע על ידי כל אחת מהרשויות המציעות שירות זה.
יש לשלם אגרות אלה בפרנקים שוויצריים ל- IB תוך חודש מהגשת הבקשה ל- SIS.

הליך בפני הרשות הבינלאומית לבחינה מוקדמת
לאחר קבלת דו"ח החיפוש הבינלאומי, ניתן להגיש דרישה לבחינה מוקדמת במידה ויש למבקש השגות על החלטת רשות החיפוש. הדרישה תעשה ישירות לרשות הבינלאומית לבחינה מוקדמת שתבחר – זו אותה רשות שביצעה את החיפוש הבינלאומי.
טופס, מידע על האגרות והדרכה במילוי הטופס תוכל לקבל ממחלקת ה- PCT ברשות הפטנטים.
יחד עם הדרישה ניתן להגיש לרשות הבחינה המוקדמת תיקון של הפירוט, התביעות והשרטוטים.
התכתובת תהיה ישירה בין הרשות הנ"ל ובין המבקש או בא כוחו.
אם תתקבל הודעה על ליקויים מהרשות יש להשיב במועד שנקבע.
אם הרשות מתכוונת להגיש דו"ח שלילי היא תודיע למבקש ותינתן לו ההזדמנות להגיב ולתקן את התביעות לפני הנפקת הדו"ח.
דו"ח הבחינה אינו מתפרסם, אך נשלח למבקש, למשרד הבינלאומי ולכל מדינה נבחרת.

הודעות על שינויים
ניתן להודיע על כל שינוי בפרטים של המבקש (שינוי שם, שינוי כתובת, העברה) ושל בא הכוח למשרד המקבל של רשות הפטנטים או ללשכה הבינלאומית עד תום 30 חודש מתאריך דין קדימה.

השלב הלאומי
בתום השלב הבינלאומי, עליך להיכנס לשלב הלאומי במדינות השונות תוך 30 חודשים מתאריך דין קדימה (20 חודשים ללא בחינה מוקדמת, רק ביחס למדינות מסוימות). הכניסה לשלב הלאומי מתבצעת על ידי תשלום האגרה הלאומית ישירות לכל מדינה מיועדת, ומסירת תרגום, אם דרוש. למרבית מהמדינות יש טופס מיוחד לשלב זה.
לאחר הכניסה לשלב הלאומי הבקשה תתקדם בכל מדינה לפי החוק הלאומי שלה.

תוכל לקבל פרטים ממחלקת ה-PCT  בעניין הדרישות לכניסה לשלב הלאומי בכל מדינה.

ניתן להיעזר בקישור הבא - תחת לשונית National Chapter לגבי כל מדינה.