הרשות למשפט טכנולוגיה ומידע (רמו"ט)

סיכונים ודרכי התגוננות ברשת

  • הרשות למשפט טכנולוגיה ומידע פועלת לקידום המודעות של הפרט לנושאי פרטיות והגנת המידע האישי ברשת. 

איתור מסמכים