צו קיום צוואה

 
​כדי לחלק את עיזבונו של הנפטר על פי הצוואה שהותיר אחריו, יש להוציא צו קיום צוואה, המאשר את נוסח הצוואה ומקנה לה תוקף של פסק דין. הגשת הבקשה מתפרסמת בעיתונות וברשומות כדי לאפשר הגשת התנגדויות לצוואה.​

מהו צו קיום צוואה?

צו קיום צוואה שנותן הרשם לענייני ירושה מקנה לצוואה תוקף משפטי מחייב, לאחר פטירתו של המצווה. את הבקשה למתן צו קיום צוואה יכולים לבקש היורשים המוזכרים בצוואה, וכן כל אדם אשר מעוניין במתן צו הקיום. הודעה על דבר הגשת הבקשה מתפרסמת בעיתון יומי וברשומות, וכוללת אפשרות להגיש התנגדות למתן צו קיום הצוואה.
 • אם הצוואה מתייחסת רק לחלק מנכסיו של הנפטר, יהיה צו קיום הצוואה תקף רק לגבי הנכסים שנכללים בצוואה, ויתרת נכסי העיזבון יחולקו על פי דין, באמצעות צו ירושה.
 • צו קיום צוואה אינו מתיישן שכן דינו הוא כדין פסק דין, וניתן לקבלו בכל עת באמצעות המאגר הממוחשב בכל לשכות הרשם לענייני ירושה.

 

כיצד מגישים בקשה לצו קיום צוואה?

בקשה לצו קיום צוואה יש להגיש לרשם לענייני ירושה. הבקשה צריכה לכלול:
 • שני שוברי תשלום ששולמו בבנק הדואר או באמצעות האינטרנט –  על פי תעריפי האגרות הקבועים בתקנות.
 • טופס בקשה לצו קיום צוואה, שמולא כהלכה, חתום על ידי המבקש כמצהיר ומאומת על ידי עורך דין או נוטריון או שופט או  
    דיין או ראש הרשות מקומית.
 • תעודת פטירה מקורית או העתק נאמן למקור.
 • צוואה מקורית. במקרה של היעדר צוואה מקורית יש להגיש במקביל לבקשה לקיום צוואה גם בקשה לאישור העתק צוואה ובה נימוקים מדוע לא מוגש המקור, וכן אישור תשלום אגרה הקבועה בתקנות.
 • הודעות לכל היורשים ואישור על משלוח ההודעה בדואר רשום. לחילופין אישור בכתב בחתימת היורשים כי ידוע להם על הגשת בקשה.
 •  אם המבקש מיוצג על ידי עורך דין – ייפוי כוח מקורי או העתק נאמן למקור.
 • יש להגיש את הבקשה והמסמכים הנלווים בארבעה סטים מלאים: אחד מקור ושלושה העתקים.
 

צוואה של מנוח שמקום מושבו לא היה בישראל:

כדי להוציא צו קיום צוואה למנוח שמקום מושבו לא היה בישראל יש לצרף לבקשה נוסף על המסמכים שפורטו:   
 • נסח רישום מקרקעין או אישור כי מתנהל חשבון על שם המנוח בבנק או כל נכס אחר בבעלות המנוח באזור סמכותו של   
    הרשם שאליו מוגשת הבקשה.
 • כל מסמך זר יישא חותמת קונסול ישראל במדינה שבה הונפק או חותמת אפוסטיל.
 • תרגום נוטריוני לעברית של כל מסמך הכתוב בשפה זרה (למעט אנגלית וערבית).
 • חוות דעת הדין הזר.

 

התנגדויות לצו קיום צוואה:

התנגדויות לצו קיום הצוואה יכול להגיש כל אדם בתוך 14 ימים ממועד הפרסום של הגשת הבקשה לצו בעיתונות וברשומות. במקרים מיוחדים יכול הרשם או בית המשפט לקבוע מועד מאוחר יותר.
התנגדות לצו קיום צוואה יש להגיש בכתב ערוכה בתצהיר לרשם לענייני ירושה במספר עותקים כמספר הצדדים בתיק, ועותק נוסף עבור בית המשפט. ההתנגדות צריכה לכלול:
 • נושא ההתנגדות.
 • נימוקי ההתנגדות.
 • המסמכים הרלוונטיים שעליהם מתבססת ההתנגדות.
 • תצהיר מאומת בפני עורך דין, התומך בעובדות שהועלו בכתב ההתנגדות.
 • קבלה המעידה על תשלום האגרה שנקבעה.
 • טופס פתיחת הליך.
 • ייפוי כוח, אם המתנגד מיוצג על ידי עורך דין. 

 

באילו מקרים ניתן להגיש התנגדות לקיום צוואה?

 • אם המנוח הותיר צוואה מאוחרת מזו שהוגשה עבורה הבקשה לצו קיום ירושה, אם נפלו בצוואה פגמים או אם היא אינה משקפת את רצונו האמיתי של המנוח.
 • אם הצוואה נערכה תחת השפעה בלתי הוגנת, תחת לחץ, איום או אונס, או אם אחד הנהנים בצוואה השתתף בעשייתה, ניתן להגיש התנגדות לצוואה במטרה לפסול אותה.

 

ביצוע צוואה:

 • אם לא הוגשו התנגדויות, מועברת הבקשה לתגובת האפוטרופוס הכללי שיכול לאשר אותה, להעביר אותה לדיון בבית המשפט לענייני משפחה, או להעביר למבקש דרישה להשלמת פרטים.
 • לאחר קבלת תגובת האפוטרופוס הכללי, ולאחר שחלפו המועדים להגשת הודעת התנגדות, ייתן הרשם לענייני ירושה צו לקיום הצוואה. צו קיום הצוואה מאשר את תוקפה של הצוואה, שהעתק מאושר שלה מצורף לצו.
 • כאשר מוגשת התנגדות מועבר התיק לביהמ"ש ע"י מזכירות הרשם ולא ע"י האפוטרופוס הכללי. התיק יועבר בכל מקרה לאור סעיף 67א (א)(1) לאחר שתינתן תגובת ב"כ היועמ"ש.

 

טפסים:

 

תשלומים:

 

לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה