תנאי שימוש

 
משרד המשפטים ויחידותיו (להלן: "המשרד") מפיץ מעת לעת מידע מקצועי ועדכונים על הנעשה באגף לנמענים ברשימת תפוצה, אליה ניתן להירשם דרך אתר האינטרנט של המשרד.
המידע בשירות מקוון זה (להלן: השירות) מופץ בכפוף לתנאים הבאים.​

אחריות 

השירות מוצע לציבור הנרשם לרשימת התפוצה "כמות שהוא" ("As Is").
 • השימוש בתכנים המופצים לרשימת התפוצה נעשה על אחריות המשתמש בלבד.
 • מדינת ישראל לא תישא באחריות להתאמת התכנים לצורכי מי מהמנויים על  רשימת התפוצה.כמו כן, מדינת ישראל לא תישא באחריות לטעויות או לשגיאות בתכנים המופצים לרשימת התפוצה. בנוסף, מדינת ישראל לא תישא באחריות לשינויים שנעשו בתכנים שהופצו על ידי מי מהנמענים או על ידי כל צד ג'.
 • המשתמש בלבד ישא באחריות לאופן שבו הוא עושה שימוש בתכנים שהופצו לרשימת התפוצה.
 • מדינת ישראל לא תישא באחריות לכל נזק שנגרם למי מהנמענים או לכל צד ג' כתוצאה ישירה או עקיפה מן השימוש בתכנים המופצים.
לעניין פרק זה - "מדינת ישראל" משמע, לרבות עובדיה ונציגיה.
 

זכויות יוצרים

זכויות היוצרים בפרסומי המשרד, כולל אלו המופצים לנמענים ברשימת התפוצה, שייכות למדינת ישראל. זכויות יוצרים אלו חולשות, בין השאר, על טקסט, תמונות, איורים, מפות, קטעי צליל, קטעי וידיאו, גרפיקה ויישומי תוכנה, אלא אם כן נקבע באופן מפורש כי זכויות היוצרים בתכנים שהועברו שייכות לגורם אחר.

 • מקבל התכנים ברשימת התפוצה רשאי לעשות "שימוש הוגן" בתכנים שהופצו, לפי הכללים הקבועים בדין. שימוש הוגן כולל ציטוט סביר מתוך התכנים שהופצו אך המצטט כאמור חייב לציין את המקור לציטוט, בין אם הוא המשרד ובין אם הוא גורם אחר.
 • אין לעשות בתכנים שהופצו כל סילוף או שינוי אחר ללא הסכמה מראש ובכתב מאת המשרד.
 • אסור לשנות את התוכן המופץ ברשימת התפוצה או להשתמש בו בצורה שפוגעת בשמם או בכבודם של המדינה או של המשרד.

 

פרסומים רשמיים של מדינת ישראל

 • במידה ותתגלה סתירה או אי-התאמה בין תכנים שמופצים לרשימת התפוצה ע"י המשרד לבין חומר המופיע בפרסומים הרשמיים בכתב של מדינת ישראל, רק החומר בפרסומים הרשמיים כאמור ייחשב כנכון.
 • ככל שישלחו תכנים בתחום החקיקה - הנוסח המחייב של החקיקה הינו הנוסח המתפרסם ברשומות בלבד.

 

אישור ההסכם

 • משלוח בקשה מקוונת להירשם לרשימת התפוצה מהווה הסכמה של המשתמש להוספתו לרשימת התפוצה, לאחסון פרטיו כפי שמולאו בטופס ההרשמה המקוון ברשימת התפוצה ולקבלת אישור הוספה לרשימת התפוצה ותכנים המופצים מעת לעת, לתיבת הדואר האלקטרוני שלו.
 • בנוסף, משלוח הבקשה המקוונת להירשם לרשימת התפוצה מהווה אישור והסכמה של המשתמש כי קרא את תנאי השימוש וכי הוא מסכים להם.

 

שינוי תנאי השימוש והסרת משתמשים

המשרד שומר לעצמו את הזכות לשנות את תנאי השימוש במערכת הרישום המקוון מעת לעת על פי שיקול דעתו.

 • אין בעצם ההרשמה לרשימת התפוצה משום התחייבות של המשרד להפיץ לנרשם את כלל התכנים והעדכונים שישלחו מעת לעת.
 • המשרד רשאי להסיר פרטי משתמש או מרשימת התפוצה על פי שיקול דעתו.