תנאי רשיון

 
​רישיון שימוש בתצלומי סטילס שזכות היוצרים בהם מצויה בבעלות מלאה של משרד המשפטים המופיעים באתר זה
אתר אינטרנט זה מנוהל ומתוחזק על ידי משרד המשפטים (להלן: "המשרד"). היצירות המופיעות באתר זה, לרבות תצלומים, טקסטים, סרטונים וכו', מוגנות בזכות יוצרים, המצויה בבעלות המשרד או בבעלותם של צדדים שלישיים. כל הזכויות ביצירות אלה שמורות לבעלי הזכות. לא ניתן להעתיק יצירות אלה או לעשות בהן כל שימוש, אלא לפי תנאי רישיון המפורטים מטה או לפי כל דין (למשל, יצירות שזכות היוצרים בהן פקעה לפי הדין; שימוש הוגן וכו').

תמצית הרישיון, מובאת לנוחיות המשתמש וכפופה לתנאי השימוש המלאים:
 

רישיון זה חל על תצלומי סטילס המצויים באתר, ואשר זכות היוצרים בהם שייכת במלואה למשרד. ניתן לזהות תצלומים אשר זכות היוצרים בהם שייכת במלואה למשרד, על-ידי כך שהם מסומנים בירוק.
תצלומים המופיעים באתר ואינם מסומנים, הינם בבעלות צד שלישי ומוגנים בזכות יוצרים ואינם ניתנים להורדה, להעתקה, ולא ניתן לעשות בהם שימוש כאמור.

 
 • מותר לך:
 • להשתמש בחינם בכל תצלום שמסומן בירוק כאמור, לכל מטרה חוץ משימוש מסחרי בתנאים הבאים:
  • מותר להעתיק, להפיץ, להראות ולשלוח כל תצלום כזה בחינם.
  • מותר לבצע שינויים טכניים בכל בתצלום כאמור כדי להתאים אותו לשימוש בכל מדיה או פורמט אחרים.
אתה חייב:
 • לציין ליד התצלום את שם היוצר ואת שם המשרד.
אסור לך:
 • אסור לשנות את התצלום או להשתמש בו בצורה שפוגעת בשמם או בכבודם של המדינה, של המשרד או של היוצר.
 • אסור ליצור יצירות נגזרות או להעניק רישיון-משנה בתצלום (חוץ ממה שמותר לפי תנאי הרישיון או לפי כל דין).
 • אסור לעשות שימוש
 

א. הגדרות

 1. "נותן הרישיון" הוא משרד המשפטים (להלן גם "המשרד").
 2. "היוצר" הוא מי שיצר את היצירה.
 3. "התצלום" הוא התצלום המוגן בזכות יוצרים המוצע לשימוש על פי תנאי רישיון זה.
 4. "המשתמש" הוא אדם מי שמממש זכויות על פי תנאי רישיון זה ואשר לא הפר לפנים את תנאי רישיון זה.
 

ב. כללי

 1. המשרד מציע בזאת לציבור רישיון להשתמש בתצלומי סטילס שבאתר ואשר זכות היוצרים בהם מצויה בבעלותו המלאה, בהתאם לאמור להלן.
 2. יודגש, כי המשרד איננו בעל זכות היוצרים בכל התצלומים המופיעים באתר, ורישיון זה מוענק אפוא רק לגבי תצלומי הסטילס שבהם יש למשרד זכות יוצרים. תצלומים אלה מסומנים בירוק.
 3. התצלומים כאמור בסעיף ב.2. מוצעים לשימוש בכפוף לתנאי רישיון זה (להלן – "הרישיון"). על ידי ביצוע פעולה מהפעולות המותרות על-פי רישיון זה, המשתמש מקבל את תנאיו של הרישיון ומסכים להם. נותן הרישיון מעניק למשתמש את הרישיון כמתואר בזאת כנגד הסכמתו של המשתמש לתנאים אלה.
 

ג. הענקת רישיון

בכפוף לתנאי רישיון זה, נותן הרישיון מעניק למשתמש בזאת רישיון עולמי, ללא תמלוגים, לא בלעדי, בלתי-מוגבל בזמן ולכל מטרה, פרט לכל שימוש מסחרי, לעשות בתצלומים כאמור בסעיף ב.2, את הפעולות הבאות ובתנאים הבאים:
 1. העתקת התצלום, הפצת עותקים ממנו, העברתו לציבור, העמדתו לרשות הציבור ושידורו, בכל מדיה או פורמט, וכן ביצוע שינויים טכניים בתצלום, הדרושים על-מנת לממש את הרשות בכל מדיה או פורמט ורק ככל שהם דרושים – מותרות;
 2. יצירת יצירה נגזרת, ובפרט סילוף, פגימה, או ביצוע פעולה אחרת העלולים לפגוע בשמו או בכבודו או של היוצר, או של נותן הרישיון – אסורה.
 3. הענקת רישיון-משנה בתצלום – אסורה.
 4. בכל שימוש בתצלום, על המשתמש לציין את שם היוצר וכן את משרד המשפטים.
 5. למען הסר ספק, רישיון השימוש בתצלומים כאמור אינו כולל תצלומים אשר זכות היוצרים בהם שייכת לגורמים שאינם המשרד. כל שימוש בתצלומים כאלה, אשר אינם מסומנים, מותנה בקבלת אישורו של בעל זכות היוצרים בהם.
 6. יובהר, כי הרישיון אינו מקיף, בהכרח, גם את הזכות המוסרית בתצלום, אשר שייכת ליוצר. במקרים בהם קיים חשש לפגיעה בזכות המוסרית של היוצר, על המשתמש לפנות ליוצר ולקבל את הסכמתו לשימוש המבוקש.
 7. רישיון זה אין בו כדי לאפשר, להתיר או לאשר פעולה אשר עשייתה היא עוולה או הפרת הוראת חיקוק כלשהו, לרבות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981.
 8. רישיון זה אין בו כדי לחייב את המשרד להעלות לאתר את התצלומים המצויים ברשותו, כולם או חלקם.
 9. הרישיון ניתן ביחס לתצלומים המופיעים באתר כמות שהם, לרבות ברזולוציה בה הם מופיעים באתר. אין ברישיון זה כדי לחייב את המשרד להעלות לאתר את התצלומים באופן אחר, לרבות בפורמט שונה או ברזולוציה זו או אחרת, או לספק את התצלומים באופן אחר, לרבות בפורמט וברזולוציה שונים מאלה שבאתר.
 10. בכל שאלה בנוגע להיקף השימוש המותר, ו/או בבקשה לעשיית שימוש שאינו מותר על-פי תנאי רישיון זה, ניתן לפנות למחלקה לפניות הציבור של המשרד בכתובת ¬¬¬הדוא"ל Pniyot.Tzibur@justice.gov.il¬ והם יעבירו לגורמים הרלוונטיים על-מנת לקבל את הסכמתם בכתב.
 

ד. פקיעת הרישיון

רישיון זה והזכויות המוענקות על פיו יפקעו באופן מיידי עם הפרת תנאי הרישיון על ידי המשתמש.
 

ה. מצגים, אחריות והסרת אחריות.

 • הרישיון כאמור בסעיף ג', מוצע לציבור "כמות שהוא" ("As Is"). השימוש בתצלומים לפי הרישיון נעשה על אחריות המשתמש בלבד.
 • המשרד שומר לעצמו את הזכות לשנות את תנאי הרישיון בכל עת. במקרה של שינוי תנאי הרישיון, שינוי זה יחול מעתה ואילך, כלומר, לא יחול על שימושים שנעשו טרם שינוי זה.
 • המשרד שומר לעצמו את הזכות להוריד חומר מהאתר בכל עת.
 • המשרד לא יישא באחריות להתאמת הרישיון ו/ או התצלומים לצורכי המשתמש.
 • המשרד לא יישא באחריות לשינויים שנעשו בתצלומים על ידי המשתמש או על ידי כל צד ג'.
 • המשרד לא יישא באחריות כלפי צד ג', הנובעת משימוש ברישיון או משימוש באתר.
 • המשרד לא יישא באחריות לכל נזק שייגרם למשתמש או לכל צד ג' כתוצאה ישירה או עקיפה מהשימוש באתר, לרבות הורדת תצלומים לפי תנאי הרישיון, נזק שנגרם עקב השימוש ביישומי תוכנה שהורדו ישירות או שהופעלו כתוצאה מהשימוש באתר ויישומי אינטרנט (כגוןJava JavaScript, Active-X).
 

ו. שונות

1. תנאים נוספים הנוגעים להסכם הרישיון כאמור:
 • צד לרישיון זה לא יחשב כמי שוויתר על קיום תנאי מתנאי רישיון זה או כמי שהסכים להפרה של תנאי מתנאיו, אלא אם הוויתור או ההסכמה נעשו בכתב ואותו צד חתם על כך. הדבר ייעשה בתיאום מראש עם היועץ המשפטי של המשרד.
 • רישיון זה מהווה את מלוא ההסכם בין הצדדים בנוגע ליצירה שבנדון. אין כל הבנות, הסכמים או רישיונות אשר לא פורטו לעיל. נותן הרישיון לא יהא כפוף לתנאים נוספים, אשר עשויים להופיע בכל הודעה מטעם המשתמש. כל שינוי בתנאי רישיון זה אינו תקף, אלא אם נעשה בהסכם משותף בכתב בין נותן הרישיון לבין המשתמש.
2. פרסומים רשמיים של מדינת ישראל – במידה שתתגלה סתירה או אי-התאמה בין חומר המתפרסם באתר לבין חומר המופיע
   בפרסומים הרשמיים בכתב של מדינת ישראל, רק החומר בפרסומים הרשמיים כאמור ייחשב כנכון.