תמיכה בתאגידי אפוטרופסות ו/או אפוטרופוס מקצועי

 
|06/11/2016|

​משרד המשפטים ממשיך לתמוך מידי שנה במוסדות ציבור ובגופים המשמשים אפוטרופוסים לחסרי אמצעים בשנת 2017, בהתאם להוראות סעיף 3א לחוק יסודות התקציב התשמ"ה-1985 ולהוראת תכ"ם 6.2 בדבר תמיכה בגופים אחרים, ובהתאם לנוהל להגשת בקשות לתמיכה מתקציב המדינה  ולדיון בהם ועל פי מבחני תמיכה שוויוניים.

הליך בקשת הכרת אדם כחסר אמצעים לצורך קבלת התמיכה:

 

בכל שנת תקציב, מאפשר המשרד למוסדות ציבור ולגופים המשמשים אפוטרופוסים לחסרי אמצעים להגיש בקשה לתמיכה באדם חסר אמצעים.
אחת לרבעון, מתכנסת וועדת התמיכות המשרדית ודנה בבקשות התמיכה שהוגשו בהתאם לתנאי הסף  ולקריטריונים הנדרשים.
 
 
לפיכך, כל מוסד וגוף המשמש אפוטרופוס לחסרי אמצעים העומדים בתנאי הסף ובקריטריונים הנדרשים, רשאי להגיש בקשה לשם קבלת התמיכה באמצעות טופס מקוון.

 

לכניסה לטופס המקוון - לחץ/י