הנחיות לצורך הכרה באדם שמונה לו אפוטרופוס כ- 'חסר אמצעים'

 
​תהליך בקשת הכרה באדם שמונה לו אפוטרופוס כ- 'חסר אמצעים' ; תנאי סף, אופן הגשה, מועד ובדיקת הבקשה. ולאחר האישור; משך תקופת ההכרה ושינוי נסיבות.

​תנאי סף להגשת הבקשה

​אופן הגשת הבקשה

 1. בקשה להכרה באדם שמונה לו אפוטרופוס כ- 'חסר אמצעים' תוגש על ידי תאגיד אפוטרופסות בצורה מקוונת על גבי טופס ייעודי.
 2. יש להגיש בקשה נפרדת ביחס לכל אדם.
 3. לבקשה יצורפו כל המסמכים הנדרשים לצורך קבלת הכרה כ-'חסר אמצעים'. נפח הקבצים המצורפים לבקשה לא יעלה על 30 מגה.
 4. תנאי הכרחי להגשת הבקשה הינו הגשת פרטה על נכסי האדם למחוז בו מתנהל תיק האפוטרופוסות שלו.

מועד הגשת הבקשה

 • ניתן להגיש בקשות להכרה באדם כ- 'חסר אמצעים' החל מיום 20 אוקטובר 2015.

משך תקופת ההכרה כ- 'חסר אמצעים'

 • אדם שקיבל הכרה כ- 'חסר אמצעים' ושהתאגיד מונה כאפוטרופוסו במינוי קבוע- ישאר במעמד זה כל עוד לא נשללה ממנו ההכרה על ידי האפוטרופוס הכללי.
 • אדם שקיבל הכרה כ- 'חסר אמצעים' ושהתאגיד מונה כאפוטרופוסו במינוי זמני- ישאר במעמד זה עד תום תקופת המינוי.

שינוי נסיבות

 • תאגיד אפוטרופסות יודיע לאפוטרופוס הכללי על כל שינוי נסיבות שיש בו כדי לבטל את ההכרה באדם כ-'חסר אמצעים', לרבות במקרים הבאים:
  1.  מות האדם.
  2. ביטול אפוטרופסות.
  3. שינוי במצבו הכלכלי של האדם.
  4. החלפת אפוטרופסים.
 • הודעה על שינוי נסיבות תישלח תוך 14 ימים מיום שנודע לתאגיד על השינוי לכתובת דוא"ל: TmApac@justice.gov.il ובצירוף המסמכים הנוגעים בדבר.
 • היה התאגיד אפוטרופוס במינוי זמני לאדם, ימציא לאפוטרופוס הכללי, עד 30 יום לפני תום תקופת המינוי, צו הארכת אפוטרופסות ביחס לאדם (ככל שניתן צו כאמור ע"י בית המשפט).

בדיקת הבקשה על ידי האפוטרופוס הכללי

 • הבקשה לקבל הכרה תיבדק על ידי האפוטרופוס הכללי ועם סיום הבדיקה היא תאושר, תידחה או שיתבקשו פרטים נוספים.
 • החלטת האפוטרופוס הכללי תישלח לתאגיד בדוא"ל או בכתב בדרך אחרת.