עריכת דו"ח כספי שנתי באמצעות רואי חשבון/יועצי מס

 
 1. על פי החוק, חייב האפוטרופוס להגיש לאפוטרופוס הכללי דו"ח כספי תקופתי, לפחות אחת לשנה ובפקיעת משרתו.
 2. על מנת להקל על ציבור האפוטרופוסים, התקשר האפוטרופוס הכללי בחוזה עם מספר רו"ח/ יועצי מס ברחבי הארץ לבצע עבור האפוטרופוס הממונה עריכת הדו"חות הכספיים ובדיקתם החשבונאית.
 3. רשימת רו"ח/ יועצי המס, כתובותיהם ומספרי הטלפון שלהם.
 4. יובהר כי אפוטרופוס ממונה הנדרש להגיש את הדו"ח התקופתי באמצעות רו"ח/ יועץ מס חייב לעשות כן באמצעות אחד מרו"ח/ יועצי המס הנכללים ברשימה המצורפת ואינו רשאי לפנות לרו"ח/ יועץ מס אחר. 
 5. תנאי ראשון לקבלת החומר בידי רו"ח/ יועץ המס לשם עריכה ובדיקה של הדו"ח הכספי הוא תשלום אגרת מינימום לאפוטרופוס הכללי עבור אגרת ביקורת הדו"ח הכספי לתקופה המדווחת, והצגת קבלה על תשלום זה בפני רו"ח/יועץ המס הנבחר. שכר טרחתו של רו"ח/יועץ המס ישולם מתוך אגרה זו ויועבר אליו ישירות ע"י האפוטרופוס הכללי. האפוטרופוס הממונה אינו נדרש לשלם כל תשלום נוסף לרו"ח/יועץ המס ויועץ המס אינו רשאי לגבות כל תשלום מהאפוטרופוס בגין השירות הניתן לו. 
 6. לצורך עריכה ובדיקה של הדו"ח הכספי, יש לתת לרו"ח/ יועץ המס פרטים מלאים על אופן ניהול הכספים והרכוש ולצרף את המסמכים הבאים:
  • אישורי יתרות ודפי תנועות של כל חשבונות הבנקים כולל מט"ח.
  • אישורים בגין הכנסות החסוי מכל המקורות:
   1. אישורים שנתיים בגין קצבאות, פנסיה, רנטה וכד'.
   2. דו"ח רווח והפסד לעסק.
   3. חוזים וקבלות בגין השכרת או מכירת נכס, תשלום מזונות.
   4. אישור על ניכוי מס במקור מריבית/ דיבידנד/ ניירות ערך (טופס 867 או 867 א').
   5. אחר על פי אופי ההכנסה.
  • אסמכתאות בגין הוצאות החסוי כאשר הן ממוינות ע"פ סוג הוצאה.
 7. עם השלמת העבודה על ידי רו"ח/ יועץ המס, יחתום האפוטרופוס על הדו"ח הכספי. רו"ח/ יועץ המס יעביר את הדו"ח הכספי לאפוטרופוס הכללי ולאפוטרופוס הממונה, בצרוף חוות דעתו על תקינות הדו"ח הכספי ושקיפותו.
 8. רו"ח/ יועץ המס יחזיר את המסמכים לאפוטרופוס הממונה.
 9. מחובתו של האפוטרופוס הממונה לשמור לבדיקת האפוטרופוס הכללי את כל המסמכים והאסמכתאות במשך תקופה של 7 שנים לפחות.