קבלת החלטות נתמכת - פרסום נוהל בעניין הליך מינוי תומך בקבלת החלטות

 
בשנת 2016 התקבל תיקון מס' 18 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב-1962 (להלן – החוק), במסגרתו נקבע הסדר משפטי חדש של "קבלת החלטות נתמכת". ההסדר מאפשר לאדם המסוגל לקבל החלטות אך מתקשה בכך, לעשות כן באמצעות סיוע של תומך החלטות (סעיף 67ב לחוק המסדיר זאת נכנס לתוקף בחודש אפריל 2018).

​האפוטרופוס הכללי, המוביל את התכנית הניסיונית בתחום "קבלת החלטות נתמכת", שמח לפרסם את הנוהל הזמני המסדיר את הליך מינויו של תומך למקבל ההחלטה. הנוהל הוצג לראשונה על ידי האפוטרופסה הכללית והכונסת הרשמית, עו"ד סיגל יעקבי, בכנס השנתי של האפוטרופוס הכללי "רצונו של אדם- כבודו" שדן בחלופות לאפוטרופסות והתקיים בתאריך 10.6.18 בת"א.

הסדר "קבלת החלטות נתמכת" מאפשר לאדם לממש את זכותו לקבל החלטות בתחומים שונים על חייו ומהווה חלופה למנגנון האפוטרופסות. 

החוק הסדיר את תפקידו וסמכויותיו של התומך בקבלת ההחלטות באופן כללי בלבד. מטרת הנוהל היא לקבוע הוראות פרטניות בדבר  הגדרת סמכויותיו של התומך את סוגי התומכים האפשריים (בני משפחה או מכרים, מתנדבים ומקצועיים בתשלום), את חובת ההכשרה החלה על סוגי התומכים השונים  וכדומה. 

הנוהל גובש על ידי יחידות שונות במשרד המשפטים (האפוטרופוס הכללי, מחלקת ייעוץ וחקיקה, נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות) ובשיתוף עם משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, משרד הבריאות, נציגי ארגונים של החברה האזרחית וגורמים נוספים. לאחר בחינת יישומו של הנוהל, הוא  עתיד להפוך, בהתאמות הנדרשות, לתקנות קבועות.

תחילתו של הנוהל ביום 26 ביולי 2018, והוא יחול על מינויים חדשים של תומכים שימונו על ידי בית המשפט לענייני משפחה ממועד התחילה ואילך, ועל פעולות של תומך החלטות מיום התחילה ואילך.