דף הנחיות לאפוטרופוס

 

הנחיות לאפוטרופוס לרכוש או לרכוש ולעניינים אישיים:

 

בית המשפט מינה אותך לשמש כאפוטרופוס על אדם שאינו מסוגל לדאוג לענייניו בעצמו. על מנת לסייע לך במילוי תפקיד חשוב זה, ברצוננו להפנות את תשומת לבך לעיקרי החקיקה והנהלים המחייבים אותך בתפקידך. דף זה מהווה הנחיה כללית ואינו תחליף לבדיקת החקיקה המעודכנת, אותה ניתן למצוא באתר האינטרנט של האפוטרופוס הכללי (להלן: "אתר האפ"כ"). למעבר לחקיקה המעודכנת


הנחיות מפורטות יותר בעניין תפקיד האפוטרופוס מצויות באתר האפ"כ במסגרת "הדרכה מקוונת לאפוטרופוסים" תחת הכותרת: "הנחיות ומדריכים", או בחוברת "סל טיפול בחסויים – הנחיות לאפוטרופוסים" במספר שפות:

 


עקרונות בביצוע תפקיד האפוטרופוס

 תפקידי האפוטרופוס מוגדרים בחוק, בתקנות ובנהלים. עליך לפעול בהתאם להיקף סמכותך, כפי שקבע בית המשפט בצו המינוי.


בתפקידך כאפוטרופוס, עליך לברר את רצונו וצרכיו של האדם ולסייע לו בטיפול בענייניו, בהתאם לסוג המינוי: לרכוש או לעניינים אישיים (גוף), מינוי לכלל ענייניו של האדם או לעניין מסוים. עליך לפעול במסירות ובנאמנות, ולשים לנגד עיניך תמיד את טובתו של האדם, רצונו ושמירת כבודו. ככל הניתן, עליך לשמוע את דעת האדם ולהתייעץ עמו בכל עניין הנוגע לו ולרכושו, ולמסור לו מידע הנוגע אליו בשפה המובנת לו. עליך לפעול, ככל הניתן, בשיתוף פעולה עם בני משפחה וחברים הקרובים לאדם ועם גורמי טיפול.  


במינוי לרכוש עליך לשמור על נכסי האדם, לנהל אותם ולדאוג לפיתוחם. במינוי לעניינים אישיים עליך לדאוג לרווחתו ולענייניו הרפואיים של האדם וכן למקום מגוריו, ולהתאימו לצרכיו. עליך לבקר את האדם באופן שוטף, ולכל הפחות בתדירות שנקבעה בסל הטיפול בהתאם למקום מגוריו (בקהילה או במוסד). כמו כן הינך מוסמך לייצג את האדם, בהתאם לתחומים שנקבעו בצו המינוי.

 

איתור נכסים ומיצוי זכויות

 מיד לאחר קבלת המינוי, יש לערוך פעולות לאיתור הרכוש השייך לאדם לרבות נכסי מקרקעין, חשבון/ות הבנק שלו, הכנסותיו וזכויות המגיעות לו מרשויות ציבוריות וכל גוף או אדם. לשם איתור חשבונות בנק ניתן לפנות למחלקות פניות הציבור של הבנקים. אם היה לאדם אפוטרופוס קודם- יש לפנות אליו לקבלת נכסי האדם שבידיו, המידע והמסמכים הנוגעים לו, וכן הדו"ח האחרון שהוגש על ידיו לאפוטרופוס הכללי. במידה ולא ניתן לקבל את הדו"ח מהאפוטרופוס הקודם, ניתן לפנות אל האפוטרופוס הכללי על מנת לקבלו. ם היה לאדם אפוטרופוס קודם- יש לפנות אליו לקבלת נכסי האדם שבידיו, המידע והמסמכים הנוגעים לו, וכן הדו"ח האחרון שהוגש על ידיו לאפוטרופוס הכללי. במידה ולא ניתן לקבל את הדו"ח מהאפוטרופוס הקודם, ניתן לפנות אל האפוטרופוס הכללי על מנת לקבלו.

 

הגשת פרטה וסל מחיה לאפוטרופוס הכללי

 1. תוך 60 ימים מיום המינוי, עליך להגיש לאפוטרופוס הכללי דו"ח המפרט את נכסי האדם וחובותיו המכונה "פרטה". בפרטה יפורטו כל נכסיו, זכויותיו והתחייבויותיו של האדם. המידע הנכלל בפרטה צריך להיות מעודכן ונכון ליום המינוי. הפרטה תיערך על גבי הטופס המצורף וחייבת להיות מאומתת בתצהיר. ניתן לאמת את התצהיר בפני כל עורך דין. בכל בית משפט שירות זה ניתן בעלות סמלית.
 2. להנחיות אלה מצורף גם טופס "סל מחיה" טופס זה מיועד לקביעת תקציב ההוצאות החודשי של האדם ויש להגישו לאישור המפקח. קביעת סל מחיה תסייע לך בתכנון התקציבי ועשויה להקל בהתנהלות מול הבנק. בטופס "סל מחיה" יש למלא הכנסות והוצאות חודשיות שוטפות המאפיינות חודש אחד רגיל, ולהגישו, ככל הניתן, תוך 90 ימים מיום המינוי. 
 3. אם לאדם יש זכויות במקרקעין עליך לדאוג לרישום הערה על מינוי האפוטרופוס במרשם המקרקעין הרלוונטי (יש לפנות ללשכת רישום המקרקעין (טאבו), לרשות מקרקעי ישראל ו/או לחברה המשכנת, לפי העניין, עם צו המינוי המקורי), ולצרף לפרטה אישור מהמרשם הרלוונטי, עם הערת  האפוטרופסות.
 4. אם יתגלו נכסים נוספים של האדם לאחר הגשת הפרטה, עליך להגיש לאפוטרופוס הכללי, הודעה משלימה המפרטת את הנכסים הנוספים שנתגלו, וזאת בתוך 14 ימים מעת גילוי נכסים נוספים אלה.
 5. ככלל, על בדיקת הפרטה יש לשלם אגרה ("שכר ביקורת"), אלא אם חל פטור מתשלום. הדבר ייקבע ע"י המפקח/ת לאחר בדיקת הפרטה ובמקרה מתאים יישלח אליך שובר תשלום. לאחר ביצוע התשלום עליך לשלוח למשרד האפוטרופוס הכללי ספח משולם כאסמכתא לביצוע התשלום. ניתן לשלם גם באופן מקוון באתר האינטרנט של שירות התשלומים הממשלתי

 

חובת ניהול חשבונות, השקעת כספים וביטוח רכוש

 1. על האפוטרופוס לנהל את חשבונות הבנק של האדם. אם לאדם יש חשבון בנק על שמו, יש להציג לבנק את צו המינוי המקורי על מנת שירשום הערה על מינוי האפוטרופוס ("הערת אפוטרופסות"). לחילופין, יש לפתוח עבור האדם חשבון עו"ש על שמו ולדאוג לרישום הערת אפוטרופסות (בהצגת צו המינוי המקורי). לחשבון זה יש להפקיד את כל כספי האדם וממנו לבצע תשלומים עבורו. יש לרכז את כל הפעילות הכספית של האדם בחשבון זה. בנסיבות מיוחדות המפקח/ת יוכל לאשר ניהול יותר מחשבון בנק אחד עבור האדם. אם האפוטרופוס והאדם הם בני זוג החיים במשק בית משותף תקופה ארוכה ומנהלים חשבון בנק משותף - ניתן להתייעץ עם המפקח/ת לגבי אופן ניהול החשבון.
 2. בסמכותך לאשר התנהלות עצמאית של האדם בחשבון הבנק, בהתאם ליכולותיו, בכפוף לקביעת מגבלות לשם שמירה על כספו, ולעדכון המפקח/ת.
 3. עליך להשקיע את כספי האדם בהתאם לתקנות הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (דרכים להשקעת כספי חסוי), התש"ס-2000. למעבר להנחיות מפורטות באתר האפ"כ.
 4. עליך לבטח את רכושו של האדם מפני גניבה או נזק אחר.
 5. עליך לשמור בצורה נאותה ומסודרת את מסמכי הבנק והאסמכתאות לפעולות כספיות ולהחלטות מהותיות שקיבלת בענייניו של האדם (למעט עניינים יומיומיים פעוטים כגון רכישת מזון), לתקופה של שבע שנים מתום המינוי.

 

חובת דיווח תקופתי לאפוטרופוס הכללי

עליך לדווח לאפוטרופוס הכללי לפחות אחת לשנה על כלל  פעולותיך בנכסי האדם באותה תקופה, וכן עם סיום תפקידך. ככלל, על בדיקת הדו"ח השנתי יש לשלם אגרה ("שכר ביקורת"), לפי סיווג הדו"ח הנדרש, אלא אם ניתן פטור מתשלום אגרה. דרישת התשלום תישלח עם דרישת הדו"ח.
 
בדיווח התקופתי של האפוטרופוס, בהתאם לסוג הדו"ח הנדרש, יפורטו, בין היתר, הפרטים הבאים:
 
 1. פרטים מעודכנים של האפוטרופוס ושל האדם, פרטים בנוגע לביקורים אצל האדם, קשר עם קרובים וגורמים מטפלים ופרטים על ביטוח רפואי של האדם.
 2. כלל הכנסות האדם כגון: משכורת, פנסיה, קצבאות, תקבולים משכר דירה, תקבולים ממכירת נכסים (לרבות מקרקעין), הכנסה מהשקעות, הכנסה מתוכניות חסכון במט"ח וכל הכנסה מכל מקור שהוא.
 3. כל התשלומים מכספי האדם כגון: הוצאות כלכלה, טיפול רפואי, דמי כיס, ביגוד, שכר דירה, מסים, חשמל, אשפוז, רכישת מוצרים מיוחדים, נסיעות, שכר טרחת עורך דין וכדומה.
 4. לדיווח יש לצרף אישור על היתרה הכוללת נכון לסוף התקופה אליה מתייחס הדו"ח - בחשבון הבנק, ובקופות גמל לרבות קרנות פנסיה וקרנות השתלמות וכיו"ב.
 5. על האפוטרופוס לספק כל פרט או מסמך אחר אשר יידרשו על ידי האפוטרופוס הכללי בתהליך הפיקוח.

 

פעולות המותנות באישור בית המשפט

לפי החוק פעולות מסוימות בנכסי האדם מחייבות אישור של בית המשפט. לא יהיה תוקף לאותן פעולות אלא בכפוף לאישור בית המשפט. פעולות לדוגמא:
 
 1. מכירה או רכישה של דירה, שעבוד נכס מקרקעין (משכנתא) וכל עסקה אחרת במקרקעין (כולל נכס מקרקעין המשמש ביחידה משקית בחקלאות, בתעשייה, במלאכה או במסחר).
 2. מתן ערבות או הלוואה.
 3. כל עסקה ששוויה עולה על 100,000 ₪.
 4. השקעת כספים בדרכי השקעה שונות מהקבועות בתקנות או כשלאדם מיליון ₪ או יותר.
 5. משיכת כספים או ביצוע פעולות מיוחדות בקרן פנסיה או בקרן השתלמות (לא כולל התשלום החודשי).
          בנוגע לכלל הפעולות, יש לשלוח לאפוטרופוס הכללי עותק של הבקשה שהוגשה לבית המשפט.
 

סיום תפקיד האפוטרופוס

 עם תום האפוטרופסות יהיה עליך להעביר את הנכסים והמסמכים הנוגעים לאדם שבידיך לגורם הרלוונטי (האדם עצמו, יורשיו, מנהל עזבון או גורם אחר שקבע בית המשפט), ולבצע פעולות נוספות בהתאם לנסיבות שהביאו לסיום האפוטרופסות. הנחיות נוספות מצויות ב"נוהל בעניין סיום תפקידו של אפוטרופוס לרכוש בשל מות האדם", המופיע באתר האפ"כ.
 

מסירת פרטות ודוחות, מידע וסיוע

 פרטה, סל מחיה ודוח תקופתי יש להגיש למשרדי המחוז של האפוטרופוס הכללי, ממנו התקבלו הנחיות אלה, בדואר או בדואר אלקטרוני (e-mail), לפי פרטי המחוז המצוינים בדף הנלווה. יש לשלוח לאפוטרופוס הכללי את העתקי המסמכים ולשמור אצלך את המסמכים המקוריים.
בכל בעיה שתתעורר עקב מילוי תפקידך כאפוטרופוס, תוכל לפנות למחלקות הפיקוח באגף האפוטרופוס הכללי במחוזות השונים. ככל האפשר, עדיפה פנייה בדואר אלקטרוני. ניתן למצוא את כתובות הדוא"ל של המפקחים במחוזות באתר האפ"כ:
 
 
אנו מאחלים לך הצלחה במילוי תפקידך.