ייפוי כוח מתמשך

 
​​ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך משפטי המאפשר לכל אדם בגיר (מעל גיל 18), לקבוע כיצד ועל ידי מי יטופלו ענייניו בעתיד כאשר לא יוכל לטפל בכך בעצמו, בתנאי שהוא מבין את המשמעות, המטרות והתוצאות של מתן ייפוי הכוח המתמשך.​​​

 • האדם (הנקרא "הממנה") בוחר מרצונו בשלב בו הוא מבין ומסוגל לקבל החלטות ולבצען מי יטפל בענייניו וכיצד יראו חייו אם וכאשר מצבו ישתנה לרעה (הידרדרות במצבו).
  הידרדרות במצבו יכולה לנבוע כתוצאה מתאונה, מחלות זקנה (כגון דמנציה), מוגבלות נפשית ומוגבלות שכלית העלולות לפגוע בכושר השיפוט של האדם.

  הדרך לעשות זאת הינה על ידי מינוי של מיופה כוח שיהיה מוסמך לפעול בשם אותו אדם בעתיד כאשר לא יוכל עוד לקבל או לבצע החלטות הנוגעות לעינינו בעצמו.
  הממנה יכול לתת ייפוי כוח מתמשך לכלל ענייניו, האישיים (כולל הרפואיים) והרכושיים או רק לחלקם.

  על מיופה הכוח לפעול על פי הנחיות הממנה, עליו לחתום ולאשר בכתב בפני עורך דין (או בפני בעל מקצוע בייפוי כוח רפואי) את הסכמתו לתוכן ייפוי הכוח המתמשך, לרבות ההנחיות המקדימות הנכללות בו. במקרים שההנחיה היא בלתי אפשרית לביצוע, בלתי חוקית או כאשר ביצועה יפגע פגיעה חמורה בממנה - אסור למיופה הכוח לפעול לפיה. במקרה כזה הוא יכול לפנות לבית המשפט ולבקש ממנו לתת הוראות כיצד לפעול. 

  מינוי מספר מיופיי כוח

  אדם יכול להחליט על מינוי מיופה כוח יחיד וכן על מינוי מיופה כוח חליפי למקרה שמיופה הכוח הראשון לא ירצה או לא יוכל לפעול בשמו. כמו כן הוא יכול למנות מספר מיופיי כוח. ניתן וכדאי לקבוע אם מיופיי הכוח יפעלו במשותף או בנפרד, מהו היקף הסמכויות והאחריות של כל אחד מהם וכן מי יכריע במקרה של מחלוקת ביניהם.
   

  ייפוי כוח מתמשך בעניינים אישיים

  מתייחס לרווחתו האישית של האדם, לצרכיו היומיומיים, למקום מגוריו, לבריאותו, לענייניו הגופניים, הנפשיים או החברתיים.
  עניינים אישיים כוללים גם עניינים רפואיים, אך ניתן גם לערוך "ייפוי כוח מתמשך רפואי" שמתייחס לעניינים הבריאותיים בלבד.
   

  ייפוי כוח מתמשך בענייני רכוש

  מתייחס לטיפול בכלל נכסיו, כספיו והתחייבויותיו של האדם.
  הממנה יכול לקבוע קביעה כללית - כי מיופה הכוח הוא האדם המוסמך לקבל בשמו החלטות עתידיות ולהשאיר למיופה הכוח את שיקול הדעת לגבי תוכן ההחלטות, או שהוא יכול לפרט מהו רצונו לגבי תוכן ההחלטות שיתקבלו בנושאים השונים וזאת באמצעות קביעת "הנחיות מקדימות".
  דוגמא: הממנה יכול לקבוע בענייניו האישיים הרפואיים את סוג או זהות המטפל המועדפים עליו או לקבוע בענייניו האישיים שמקום מגוריו בעתיד יהיה ביתו וכי המעבר לסידור חוץ ביתי יעשה בנסיבות מסוימות בלבד או לקבוע במסגרת הטיפול בענייניו הרכושיים כי מיופה הכוח ימכור או ישכיר את ביתו בעת נסיבות מסוימות או להנחותו להשקיע את כספיו בדרך מסוימת.
   

  אנשים מיודעים או פיקוח

  הממנה רשאי לקבוע "אנשים מיודעים" שיקבלו מידע או דיווחים ממיופה הכוח על החלטות שקיבל או פעולות שביצע או לקבוע שהאפוטרופוס הכללי יפקח על מיופה הכוח.
   

  קבלת שכר על ידי מיופה הכוח

  הממנה רשאי לקבוע בייפוי הכוח כי מיופה כוח יהיה זכאי לקבל שכר. במקרה כזה יהיה עליו לקבוע גם את היקף השכר.
  מיופה הכוח זכאי להחזר הוצאות סבירות שהוציא עבור הממנה במסגרת מילוי תפקידו. 
  1. האדם אשר מעניק ייפוי כוח על ענייניו ("הממנה") והאדם שיהיה מוסמך לקבל החלטות  ולבצע אותן בשמו ("מיופה הכוח") חייבים להיות מעל גיל 18.
  2. הממנה יבחר (לרוב) במיופה כוח על סמך יחסי אמון וקרבה עמו (בן או בת זוג, הורים, ילדים) או בשל מומחיותו או ניסיונו המקצועי (לדוגמא: רואה חשבון או עורך דין).
  3. אדם אשר יחולו עליו אחד או יותר מהתנאים הבאים לא יוכל להתמנות כמיופה כוח בייפוי כוח מתמשך:
   • אדם שמונה לו אפוטרופוס, או שכבר קיים לגביו ייפוי כוח מתמשך בתוקף.
   • עורך הדין שהחתים על ייפוי הכוח המתמשך או בעל מקצוע שהחתים על ייפוי כוח מתמשך רפואי (רופא , פסיכולוג, אח או עובד סוציאלי).
   • מי שהוכרז פושט רגל על ידי בית המשפט (ולא ניתן לו הפטר) או שהוכרז כלקוח מוגבל חמור על ידי בנק ישראל - לא יוכל להתמנות כמיופה כוח לענייני רכוש.
   • מטפל רפואי בתשלום של  הממנה (למעט קרוב משפחה).
   • אדם המספק לממנה מקום מגורים בתשלום (למעט קרוב משפחה).
   • מי שכבר מונה כמיופה כוח לשלושה אנשים שאינם בני משפחתו.
  4. ייפוי כוח מתמשך ייערך וייחתם בפני עורך דין שאין לו עניין אישי בייפוי הכוח ואשר עבר הכשרה מקצועית מטעם האפוטרופוס הכללי.
  5. קיימת חובת הפקדה של ייפוי הכוח המתמשך במרשם המנוהל על-ידי האפוטרופוס הכללי.
  6. ישנן פעולות מסוימות המחייבות הסמכה מפורשת בייפוי הכוח (לדוגמא: מתן תרומות ומתנות בסכומים מסוימים), ופעולות מהותיות אחרות המחייבות קבלת אישור בית משפט (למשל עסקאות במקרקעין, מתן מתנות בסכומים מסוימים וכו') לצפייה בפעולות - (סעיף 32 ו').​
  1. ​עותקים מקוריים של ייפוי הכוח המתמשך:
   • בהפקדה מקוונת יש לשלוח במקביל עותק מקורי בדואר רשום תוך 14 יום למשרדי האפוטרופוס הכללי במחוז הרלוונטי.
   • יש לשמור עותק מקורי אצל עורך הדין שערך את ייפוי הכוח המתמשך וחתם עליו, ואצל הממנה.
  2. חוות דעת מומחה אם היא נדרשה על ידי עורך הדין שערך את ייפוי הכוח המתמשך כראיה להוכחת כשרותו של הממנה לערוך ייפוי כוח מתמשך.
  3. כל מסמך רלוונטי שהממנה רוצה לצרף לייפוי הכוח המתמשך (למשל רשימת נכסים מפורטת).
 • השירות שניתן על ידי האפוטרופוס הכללי אינו מחויב בתשלום אגרה​.
  1. עריכה בפני עורך דין או בעל מקצוע - הממנה יערוך ייפוי כוח מתמשך בפני עורך דין בעל כרטיס חכם אשר עבר הכשרה של האפוטרופוס הכללי או בפני בעל מקצוע (רק בייפוי כוח רפואי). ייפוי הכוח המתמשך יכלול חתימות של הממנה, מיופה הכוח ועורך הדין וכן ייחתם אלקטרונית על-ידי עורך הדין.
  2. הפקדה – חובה להפקיד את ייפוי הכוח המתמשך אצל האפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים:
  1. ​טיפול האפוטרופוס הכללי בבקשת ההפקדה יחל רק לאחר קבלת העותק המקורי. 
  2. בתום הטיפול בבקשה תשלח הודעה לממנה עם העתק לעורך הדין על אישור ו\או דחיה של בקשת ההפקדה.
  3. ממועד הפקדת ייפוי הכוח המתמשך ועד למועד כניסתו לתוקף - ישלח האפוטרופוס הכללי לממנה "תזכורת", אחת לשלוש שנים, בכדי לוודא שאין הממנה רוצה לשנות את ייפוי הכוח בשל שינוי נסיבות או מטעם אחר.

  התנאים לכניסה לתוקף של ייפוי הכוח המתמשך

  הכניסה לתוקף של ייפוי הכוח המתמשך תהיה במועד בו הממנה לא יהיה עוד מסוגל להבין בדבר אשר לשמו ניתן ייפוי הכוח ובהתאם לאפשרויות הבאות:
  1. בהתאם לדרך ולתנאים אשר הממנה יקבע למשל על פי החלטה משותפת של מיופה הכוח עם בת זוגו או ילדיו שיוכלו לזהות כי במצבו הוא כבר אינו מסוגל להבין בדבר שלשמו ניתן ייפוי הכוח המתמשך או בקרות אירוע מסוים כמו אשפוז פסיכיאטרי.
  2. במידה והממנה לא התייחס לכך בייפוי הכוח המתמשך מפורשות - ייכנס ייפוי הכוח המתמשך לתוקפו על פי חוות דעת רפואית, שלפיה הממנה אינו מסוגל להבין בדבר שלשמו ניתן ייפוי הכוח המתמשך.

  הודעה על כניסה לתוקף של ייפוי הכוח המתמשך

  1. מיופה הכוח יודיע לאפוטרופוס הכללי על כניסת ייפוי הכוח לתוקף וכן ימסור הודעה לאנשים "המיודעים" (שהם אנשים שהממנה ציין שהוא רוצה שיעודכנו על כך).
  2. האפוטרופוס הכללי ישלח למיופה הכוח מכתב אישור או דחייה של ההודעה על כניסה לתוקף וכן ישלח הודעה לממנה ולאדם המיודע בהתאם.
  3. מסמך ייפוי הכוח המתמשך יישא חותמת האפוטרופוס הכללי ובה יצוינו תאריך הפקדתו ותאריך כניסתו לתוקף.
  4. מיופה הכוח רשאי לפעול בהתאם לסמכויות שנקבעו בייפוי הכוח המתמשך ולהציג לכל דורש את המסמך המאושר בחותמת האפוטרופוס הכללי.

  פקיעה או ביטול של ייפוי הכוח המתמשך

  1. ייפוי הכוח פוקע או מתבטל בהתאם לנסיבות הקבועות בחוק (לדוגמא בפטירת הממנה או מיופה הכוח, על פי רצון הממנה או על פי החלטת בית משפט לענייני משפחה או בית הדין השרעי).
  2. הודעה על ביטול או פקיעה תירשם במרשם המנוהל על-ידי האפוטרופוס הכללי.
 • מועדי ההכשרה בנושא ייפוי כוח מתמשך לשנת 2018​

  מחוז תל אביב- 24-25.1.8, בין השעות 8:30-15:30, בית ציוני אמריקה רחוב דניאל פריש 1, תל אביב.
  מחוז ירושלים- 21-22.2.18, בין השעות 8:30-15:30, היכל שלמה, המלך ג'ורג' 58, ירושלים.
  מחוז חיפה ומחוז צפון- 9-10.4.18, בין השעות 8:30-15:30, תאטרון חיפה, רחוב פבזנר 50, חיפה.
  מחוז דרום- 3-4.6.18, בין השעות 8:30-15:30, מלון לאונרדו, אשקלון.
  מחוז מרכז- במהלך חודש נובמבר 2018 (לא נקבע מועד סופי).

  ההשתתפות הינה תנאי להסמכת עוה"ד להחתמה על ייפוי כוח מתמשך, בהתאם לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב- 1962.
  חובת נוכחות והרשמה בכל המפגשים.
  לפרטים ולהרשמה יש לפנות ללשכת עורכי הדין

  1. ​אדם עם מוגבלות המבקש לערוך ייפוי כוח מתמשך זכאי להנגשה ולהתאמות הנדרשות לצורך קבלת המידע על-פי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות והתקנות בעניינו.
  2. ישנם הסדרים משפטים נוספים שמטרתם לסייע ולתמוך באד המתקשה לנהל את ענייניו בעצמו, על פי בחירתו ורצונו: 

  מינוי תומך בקבלת החלטות

  מאפשר לאדם לקבל החלטות בעצמו תוך קבלת סיוע וליווי של אדם אחר בתהליך קבלתן, בכל תחום שיבחר. הסדר זה יכנס לתוקפו בחודש אפריל בשנת 2018 אך בתי משפט לענייני משפחה כבר מינו תומכי החלטות במספר מקרים וזאת מכוח סמכות כללית הנתונה להם בחוק.  הסדר זה מהווה חלופה לאפוטרופסות.

  מינוי אפוטרופוס

  מתאים לאדם שאינו מסוגל לנהל את ענייניו בעצמו או לקבל החלטות לגביהם, ונעשה על ידי בית המשפט. בית המשפט ימנה אפוטרופוס לאדם אם אין אמצעי אחר שיכול לסייע לו בכך, והוא יגביל את המינוי לאותם עניינים ולתקופה הנדרשים. למידע נוסף לגבי מינוי אפוטרופוס.