קבלת החלטות נתמכת

 
ההסדר המשפטי המכונה "קבלת החלטות נתמכת" עוגן בשנת 2016 במסגרת תיקון מס' 18 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב-1962 (להלן – החוק). 
ההסדר מאפשר לאדם אשר מסוגל לקבל החלטות אך מתקשה בכך, לעשות כן באמצעות סיוע של "תומך החלטה" (סעיף 67ב לחוק המסדיר זאת נכנס לתוקף בחודש אפריל 2018).

אגף האפוטרופוס הכללי מוביל, יחד עם משרד הרווחה, תכנית ניסיונית בתחום קבלת ההחלטות הנתמכת.  התכנית כוללת פעילות במספר מישורים, וביניהם: הטמעת נהלים, כתיבת תקנות, גיבוש תורת עבודה מעודכנת לעובדים סוציאלים לסדרי דין, פתיחת קורסים לתומכי החלטות מתנדבים ומקצועיים, הדרכות לקהלי יעד שונים בציבור הרחב ובמשרדי ממשלה, מפגשים עם תומכי החלטות ומקבלי החלטות ועריכת מחקר מלווה בנושא.
לפני כחודש פורסמו נהלים לציבור הרחב. הנהלים הוצגו לראשונה על ידי האפוטרופה הכללית והכונסת הרשמית, עו"ד סיגל יעקובי בכנס השנתי של האפוטרופוס הכללי בנושא "רצונו של אדם כבודו" שנערך בראשית חודש יוני, בכנס הוצגו ונדונו הסדרים חלופיים לאפוטרופסות.

ההסדר החוקי החדש "קבלת החלטות נתמכת" מאפשר לאדם לממש את זכותו לקבל החלטות בתחומים שונים על חייו ומהווה חלופה למנגנון האפוטרופסות. 
חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות התשכ"ב-1962 הסדיר באופן כללי את תפקידו וסמכויותיו של תומך בקבלת ההחלטות באופן כללי. בנוהל נקבעו הוראות פרטניות בדבר הגדרת סמכויותיו של התומך, סוגי התומכים האפשריים (בני משפחה או מכרים, מתנדבים או תומכים מקצועיים שיתנו שירותים תמורת תשלום), חובת ההכשרה החלה על סוגי התומכים השונים ועוד. 
הנוהל גובש בעבודה משותפת של נציגי מספר יחידות במשרד המשפטים (האפוטרופוס הכללי, מחלקת ייעוץ וחקיקה, נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות) יחד עם משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, משרד הבריאות, נציגי ארגונים של החברה האזרחית וגורמים נוספים. לאחר בחינת יישומו של הנוהל, הוא עתיד להיות מעוגן, בהתאמות הנדרשות, בתקנות.
תחילתו של הנוהל ביום 26 ביולי 2018. הנוהל חל על מינויים חדשים של תומכים שימונו על ידי בתי המשפט לענייני משפחה ממועד התחילה ואילך, וכן על פעולות של תומך החלטות שבוצעו החל מיום התחילה. 
לפרטים נוספים אודות "קבלת החלטות נתמכת" ניתן לפנות לממונה הארצית על נושא קבלת ההחלטות הנתמכת באפוטרופוס הכללי, גב' אורנית דן, בכתובת מייל

hachlatot-apt@justice.gov.il​

או בטלפון מספר 055-6838798.