מחלקת עזבונות לטובת המדינה

 

מדינת ישראל ייחודית במובן זה שכמדינה היא מהווה יעד לתרומות ולעזבונות מהארץ ומכל רחבי העולם – הן מאזרחים ישראלים והן מאזרחים של מדינות אחרות – יהודים ולא יהודים.
מדובר בכל אותם מקרים בהם אנשים פרטיים מעניקים מכספם הפרטי או מרכוש פרטי אחר שלהם למדינת ישראל לטובת מטרות ציבוריות שונות ומגוונות במדינה.


 • ​הענקת כספים או רכוש אחר למדינת ישראל נעשית בשלוש דרכים עיקריות:
 1. מתנה בחיים (תרומה).
 2. ירושה (עזבון) מכח צוואה.
 3. קרן נאמנות (הקדש) למטרות צדקה מכח שטר הקדש בחיים או צוואה.
 • מעבר לתועלת המעשית הצומחת למדינה מקבלת כספי מתנות וירושות, עצם עריכת צוואה מסמלת בעיני התורמים או המורישים ביטוי רגשי עמוק לקשר הישיר שלהם עם מדינת ישראל בחייהם, אפילו לאחר הגיעם לאריכות ימים.
 • בהתאם לדין הישראלי העזבונות והתרומות מיועדים למטרות ציבוריות שונות אולם אינם חלק מכספי תקציב המדינה. העזבונות והתרומות מתקבלים, מטופלים, מנוהלים ומוקצים בנפרד מכספי התקציב. בכך הם מהווים תרומה נכבדה למגזרים החלשים בחברה הישראלית ולתמיכה בנושאים אשר אינם זוכים למימון מספיק בתקציב המדינה.

האפוטרופוס הכללי - מחלקת עזבונות לטובת המדינה

 • בסמוך לאחר הקמת המדינה, כאשר נוכחו ממשלות ישראל לדעת כי המדינה ככזו זוכה לתמיכה נלהבת מצד אנשים פרטיים, עלה הצורך בהסמכת גורם ממשלתי מתאים לטפל בתחום זה. הגורם שהוסמך בשורה של החלטות ממשלה מאז שנות ה-50 לטפל בנושא קבלה וטיפול בעזבונות ותרומות לטובת המדינה ומוסדותיה הוא האפוטרופוס הכללי.
 • באגף האפוטרופוס הכללי קיימת מחלקת עזבונות לטובת המדינה, המטפלת ומייצגת את המדינה ומוסדותיה בכל הנוגע לעזבונות לטובתם. במסגרת המחלקה פועלים רפרנטים – עורכי דין וכלכלנים לארצות דוברות אנגלית, גרמנית, צרפתית, ספרדית ועברית – בהתאם למדינות המוצא של רוב התורמים והמצווים.
 • מאחר שחלק ניכר מהצוואות ומהתרומות מקורם בחו"ל, טבעי הדבר כי המחלקה נעזרת בנציגויות הישראליות ברחבי העולם. בקונסוליות בפריס ובניו יורק ישנם נציגים מקומיים של המחלקה, שנמצאים בקשר ישיר עם התורמים וזמינים עבורם לכל מידע או יעוץ בנושא תרומתם, הטיפול בה וייעודה בישראל. בארצות האחרות, שבהן אין למחלקה נציג, יכולים תורמים פוטנציאלים ליצור עימנו קשר על נקלה דרך הקונסוליות הישראליות במקום מושבם.
 • הרפרנטים למדינות השונות, היושבים במחלקה בישראל, מקיימים גם הם קשרים הדוקים עם התורמים והמצווים, עורכי דינם ובאי כוחם השונים וכן לאחר אריכות ימיהם עם מנהלי עזבונם, בני משפחה וקהילות יהודיות בכל רחבי העולם.
 • הדין הישראלי קובע כי הייעוד לכספי עזבונות ותרומות נעשה ע"י התורמים והמצווים עצמם, ורצון זה יכובד וימומש במלואו. אשר על כן למחלקת עזבונות לטובת המדינה חובת נאמנות לא רק כלפי מדינת ישראל ומוסדותיה אלא גם חובה משפטית כלפי התורמים והמצווים. המחלקה משמשת כנאמן שלהם בחייהם ולאחר מותם – לממש את רצונם המלא על כל פרטיו ודקדוקיו לגבי ייעוד כספם, אופן השימוש בו והנצחה נאותה לנדיבות לבם. לאחר 120 שנה של המצווה מחלקת עזבונות לטובת המדינה, משמשת כזרועו הארוכה לצורך פיקוח על התרומה וודאות כי היא משמשת ליעודה.
 • המחלקה מקיימת קשרים ענפים עם כל משרדי הממשלה לצורך קבלת מידע עבור תורמים המתעניינים בתחומי פעילות שונים במדינה, ומידע זה זמין בשפות שונות עבור התורמים על מנת לסייע להם בבחירתם את התחום או הפרויקט הקרוב ללבם מחד גיסא ואשר יש בו נחיצות לסיוע מאידך גיסא.
 • הנכסים אשר מתקבלים מתורמים ומצווים לטובת המדינה הינם מגוונים – נכסים פיננסים, נדל"ן, זכויות יוצרים, תכשיטים וחפצי אומנות ועוד. במחלקה הצטבר ניסיון רב שנים בכינוס ומימוש נכסים מכל סוג בכל רחבי העולם. כך לדוגמא כאשר מדובר בחפצים בעלי ערך מוזיאלי, דואגת המחלקה להעבירם למוזיאונים המתאימים בישראל על פי בחירת התורמים.
 • במקרים שבהם המצווה או התורם הועיד את התרומה למדינת ישראל לטובת מטרות כלליות בה, ולא ציין מוסד או גוף ספציפי בתחומי המדינה, שיהיה המוטב לכספו, יקבע ייעודם של כספי העזבון ע"י ועדה ציבורית בלתי תלויה, בראשה עומד שופט בדימוס.
 • כל הנתונים הכספיים בדבר כספי התרומות והעזבונות שהתקבלו אצל מחלקת העזבונות לטובת המדינה מועברים אחת לשנה, לקראת תום השנה האזרחית, לוועדה הציבורית. הוועדה מפרסמת את המידע לציבור הן בעיתונות והן באינטרנט, וכל גוף ללא כוונת רווח אשר מטרותיו מתאימות לאלו שנקבעו ע"י התורמים או המצווים, רשאי להגיש בקשה לתמיכה אשר תידון ע"י הוועדה בהתאם לנהליה ובאופן שקוף ושוויוני. מחלקת העזבונות לטובת המדינה מעבירה את הכספים, בהתאם להחלטות הוועדה, לגופים הזוכים באמצעות חשבי משרדי הממשלה הרלבנטיים לתחומי פעילותם.

קרנות והקדשות

 • בנוסף על התרומות והעזבונות, מנהלת מחלקת עזבונות לטובת המדינה כ- 150 קרנות לפי חוק הנאמנות, שהוקמו בחייהם של המקדישים או בצוואותיהם לאחר מותם. קרנות אלו רשומות אצל רשם ההקדשות במשרד המשפטים ומפוקחות על ידיו.
 • הקרנות מכסות תחומי סיוע שונים לאינדיבידואלים על פי רוב, כגון מלגות לסטודנטים, לנכי צה"ל לנזקקים ועוד. בחבר הנאמנים של כל קרן מכהן האפוטרופוס הכללי וכן נאמנים שונים ממשרדי ממשלה ונושאי תפקידים צבוריים בתחום פעילות הקרנות.
 • פניות למימון או תקצוב מקרנות אלו אינן נעשות במישרין אלא ע"י משרדי הממשלה השונים בהתאם לתחומי הפעילות של הקרן, או אצל דיקנט הסטודנטים של המוסדות להשכלה גבוהה.

מידע נוסף ויצירת קשר