שאלות ותשובות

 
 • ​מומלץ להגיש בקשה למינוי מנהל עזבון בעיקר כאשר –
  • יש מספר רב מאד של יורשים באופן שאינו מאפשר קבלת ייפוי כח מכל אחד מהם לשם ניהול העזבון ביעילות או כאשר קיימות מחלוקות או סכסוכים מהותיים ביניהם.
  • כאשר הוראות צוואת המנוח מקימות הקדש ציבורי, כלומר המנוח מקדיש נכסים למטרה   ציבורית ויש צורך בפיקוח בית המשפט והאפוטרופוס הכללי אשר יוודא ביצוען של הוראות אלה לרבות רישום הקדש ציבורי בפנקס רשם ההקדשות.
  • כאשר יש בצוואה הוראות מיוחדות הנוגעות לקטין או חסוי ואין דרך חליפית (כגון יצירת נאמנות או אפוטרופסות) לפקח על ביצוען של הוראות אלה.
  • כאשר בין היורשים  קיים יורש נעדר (שמקום הימצאו אינו ידוע או זהותו המדויקת                                                                                
  איננה ידועה)
  • בכל מקרה אחר המצדיק פיקוח של בית המשפט על חלוקת העזבון.
 • ​בקשה למינוי זמני תוגש רק כל עוד לא ניתן אחר המנוח צו ירושה או צו קיום צוואה. לאחר מתן צו ירושה או קיום צוואה לא יינתן מינוי זמני אלא קבוע בלבד.
 • ​בקשה למינוי  תוגש לרשם לענייני ירושה או לבית המשפט לפי המפורט להלן:
  כאשר המוריש השאיר צוואה ובה נקב בשמו של מנהל העזבון אותו מבוקש למנות- אין צורך בהסכמת כל היורשים הפוטנציאליים למינוי זה. בקשה זו תוגש לרשם לענייני ירושה או לבית המשפט אשר ייבדקו הצורך במינוי המבוקש.
  כאשר המוריש לא נקב בצוואתו בשם כלשהוא או שנקב בשמו של אדם אחר מזה שמבוקש למנותו- יש צורך בהסכמת כל היורשים הפוטנציאליים על מנת לגבש סמכותו של הרשם לענייני ירושה. באין הסכמה תוגש הבקשה לבית המשפט. כל האמור לעיל כפוף כמובן לקיומו של צורך ממשי במינוי.
  כאשר המוריש לא הותיר צוואה- מוסמך הרשם לענייני ירושה למנות מנהל עזבון  רק אם צורפה לבקשה הסכמת כל היורשים הפוטנציאליים. בהיעדר הסכמה תוגש הבקשה לבית המשפט.
   בית המשפט, הרשם לענייני ירושה והיועץ המשפטי לממשלה, מוסמכים תמיד לדרוש קבלת עמדתם והסכמתם של כל הנוגעים בדבר.
 • ​לא. רשם הירושה או בית המשפט בודק האם קיים צורך במינוי מנהל עיזבון לפי נסיבות המקרה. אם לא קיים צורך, אין נפקות להוראת המוריש בעניין זה.
 • ​כן, ובלבד שלא קיים ניגוד עניינים בינו לבין יתר היורשים. במקרה שבו נדרשות פעולות משפטיות מורכבות בניהול העזבון, תינתן עדיפות למינוי מנהל עזבון שהינו עו"ד במקצועו.
 • ​עפ"י תקנות הירושה  תוקפו של צו מינוי מנהל עזבון יהא לשנתיים אלא אם בית המשפט קבע אחרת. ניתן להגיש בקשה להארכת המינוי אם נסיבות ניהול העזבון מצדיקות זאת.
 • ​ב"כ האפוטרופוס הכללי יתנגד להארכת המינוי בעיקר כאשר מנהל העזבון לא מילא בתקופת מינויו את חובות הדיווח שהוא חב בהן (הגשת פרטת עזבון ודוח כספי) או שדיווחיו  אינם תקינים. 
  כמו כן יתנגד ב"כ האפוטרופוס הכללי לבקשה אם הוא סבור כי ניהול העזבון מתארך באופן בלתי סביר ויש צורך להביא ניהול העזבון לסיומו.
 • ​8.1 העברה, שעבוד, חלוקה או חיסול של יחידה משקית בחקלאות, בתעשייה, במלאכה או במסחר, או של דירה.
  8.2 השכרה שחוקי הגנת הדייר חלים עליה
  8.3 פעולה שתוקפה תלוי ברישום בפנקס המתנהל על פי חוק.
  8.4 מתן ערובה- כלומר, כאשר מנהל העזבון נדרש לשעבד נכס מנכסי העזבון כערובה לחוב כלשהוא של צד ג'
  8.5 כל פעולה אחרת שקבע אותה בית המשפט כטעונת אישורו
 • ​טופס הפרטה מהווה נספח לתקנות הירושה, התשנ"ח – 1998 (טופס 13 שבתוספת).
  את טופס הפרטה ניתן להוריד גם מאתר האפוטרופוס הכללי, תחת לשונית "טפסים מקוונים וטפסים להדפסה".  היפר לינק
  הפרטה תכלול פירוט של נכסי העיזבון לרבות:
  • מקרקעין וזכויות במקרקעין - יש לרשום הערה בלשכת רישום המקרקעין (טאבו) בדבר מינוי מנהל עיזבון ולצרף נסח הרישום המעיד על רישום ההערה.
  • מזומנים בבנקים וניירות ערך – יש לפרט חשבונות עו"ש, חסכונות, קופות גמל, מט"ח וכו' ולצרף אישורים מהבנקים (דף ריכוז יתרות) לגבי כל החשבונות, נכון ליום הפטירה.
  על מנהל העזבון להודיע לבנקים בהם מתנהלים חשבונות העזבון, על מינויו  ולצרף אסמכתא מהבנק בדבר רישום הערת המינוי.
  • רהיטים וחפצי בית
  • כספת- אם בין נכסי העיזבון נכללת כספת, יש לדאוג לפתיחתה ולעריכת פרוטוקול בנוכחות עדים ולצרף הפרוטוקול לפרטה.
  • כלי רכב - ככל שהעיזבון הוא בעלים של כלי רכב, יש לצרף אישור של רשות הרישוי על רישום הערה בדבר מינוי מנהל עיזבון.
  • חובות המגיעים לעזבון - מירושה, פיצויים , חייבים שונים וכו'. יש לצרף אישורים על גובה החוב נכון ליום הפטירה.
  • חובות של העזבון – על מנהל העזבון לבדוק החובות ולאשרם ובמקרה של ספק לפנות לקבלת הוראות מבית המשפט.
  • תכשיטים דברי ערך וזכויות אחרות - כולל מניות בחברות
  • הפרטה תאומת כתצהיר ותוגש לא יאוחר מ- 60 יום מיום המינוי.
 • ​טופס הדו"ח מהווה נספח לתקנות הירושה, התשנ"ח – 1998 (טופס 12 שבתוספת)
  את טופס הדין וחשבון ניתן להוריד גם מאתר האינטרנט של האפוטרופוס הכללי,  תחת לשונית "טפסים מקוונים וטפסים להדפסה  היפר לינק
  טופס הדין וחשבון יכלול בין היתר את הפרטים  הבאים:
  • מהות הטיפולים שנערכו בנכסי העיזבון.
  • הנכסים שהיו ברשות המנוח או היו רשומים על שמו בתאריך פטירתו.
  • יתרות הפתיחה בכל חשבון בנק שנפתח על שם העזבון.
  • ריכוז הכנסות והוצאות מחשבון העזבון לתקופת הדיווח.
  • התנועה הכספית בכל חשבון בנק ע"ש העזבון (עו"ש, מט"ח, חסכון, ניירות ערך, תאריך הפעולה, מקור ההכנסה, מטרת ההוצאה).
  • מכירה או מימוש של נכסים לתקופת הדיווח.
  • היתרה בכל חשבון בנק לפני חלוקת העזבון ליורשים.
  • חלוקת העיזבון ליורשים תוך ציון חלקו של כל אחד.
  • שווי העזבון, נכון ליום הגשת הדוח.
  • כל פרט אחר או מסמך אשר ידרשו על ידי האפוטרופוס הכללי בתהליך בדיקת הדו"ח.
  • הדו"ח יוגש מדי שנה ועם סיום תפקידו של מנהל העזבון
 • ​מנהל עזבון (זמני או קבוע) חייב לפרסם הודעה לנושים בשני עיתונים יומיים אולם בית המשפט מוסמך לפטור אותו מחובה זו אם ראה שבנסיבות העניין אין צורך בפרסום זה
 • ​12.1 מנהל עיזבון זכאי לשכר בגין  תפקידיו בניהול העיזבון  בקשה לשכר (ביניים או סופי) תוגש לבית המשפט לענייני משפחה. כמשיבים לבקשה יצורפו כל היורשים או הזוכים על פי  צוואה וכן האפוטרופוס הכללי.  על מנהל העיזבון להמציא לכל המשיבים עותק מהבקשה .
  בבקשתו יפרט מנהל העיזבון בין היתר את שווי נכסי העיזבון, את הפעולות שביצע בניהול העיזבון, את גובה השכר המבוקש ואת דרך חישובו.
  12.2 גובה השכר לא יעלה על 3% משווי העיזבון וייקבע בהתחשב בין היתר בשווי הכולל של נכסי העיזבון, בסוג הנכסים שבעיזבון, בטיב הפעולות שביצע מנהל העיזבון ובהיקפן וכן בהתחשב בפעולות שביצע מנהל העיזבון שקדם לו, אם היה כזה, ובשכר שנפסק לו.
  ככל שניהול העיזבון כלל פעולות חריגות או שנדרש מאמץ מיוחד לביצוע תפקידיו הרגילים של מנהל העיזבון, רשאי בית המשפט להגדיל את שכרו של מנהל העיזבון ובלבד שלא יעלה על 4% משווי העיזבון. 
  12.3 שכר טרחת מנהל העיזבון כולל שכר בעד כל הפעולות הרגילות הכרוכות בניהול העיזבון. הוא אינו כולל שכר בעד הגשת בקשה לצו ירושה ו/או צו קיום צוואה.
  כמו כן, כולל שכר הטרחה החזר הוצאות שוטפות.
  12.4 נמשך ניהול העזבון זמן רב או היה כרוך בעבודה מרובה רשאי בית המשפט לפסוק למנהל העזבון שכ"ט ביניים שלא יעלה על 2% משווי העזבון.
  12.5 על הגשת בקשה לצו ירושה לקיום צוואה ע"י מנהל עזבון שלא היתה כרוכה במאמץ מיוחד מקובל לפסוק היום שכ"ט שבין 5,000- 10,000 ₪ 
  12.6 שכר הטרחה שייפסק אינו מושפע מהעובדה שיש לעזבון מספר מנהלי עזבון. השכר שייפסק יחולק ביניהם.
  12.7 יש לשים לב לאופן חישוב שווי העזבון כפי שנקבע בתקנה 45 ז' לתקנות הירושה שבעיקרו קובע את השווי עפ"י ערכם של הנכסים ביום פטירת המוריש בצירוף הפרשי הצמדה
  12.8 בית המשפט רשאי לפסוק למנהל עזבון שכר נפרד בגין שירותים מקצועיים שנתן בתחום מקצועו ואשר אינם נכללים במסגרת ניהולו השוטף של העזבון. אם פנה מנהל העזבון מראש לבית המשפט לאישור השכר בגין הפעולה ,יפסוק בית המשפט לפי שיקול דעתו ובכפוף לקבלת עמדת היורשים והאפוטרופוס הכללי . אם לא התבקש אישור מראש, זכאי מנהל העזבון לעתור בדיעבד לשכר שלא יעלה על הקבוע בתעריף המומלץ הקיים במקצועו.
 • ​עליך להמציא את הבקשה לכל אחד מהיורשים או הזוכים על-פי הצוואה וכן לאפוטרופוס הכללי. האפוטרופוס הכללי יעביר הבקשה לקבלת עמדת מחלקת הפיקוח. לאחר בדיקת מח' הפיקוח ובמידה והוחלט על בדיקת הדוחות הכספיים של מנהל העזבון, יודיע האפוטרופוס הכללי את עמדתו לבקשה ויצרף את הודעת מחלקת הפיקוח אשר תפרט האם בדקה ואישרה את דוחות מנהל העזבון.
  לאחר קבלת עמדת יתר המשיבים ייתן בית המשפט את החלטתו בבקשה .
  האפוטרופוס הכללי הוסמך בתקנות להחליט שלא לבדוק את דוחות מנהל העזבון בנסיבות מסוימות ובעיקר כאשר כל היורשים, הזכאים לקבל את נכסי העזבון, הינם בגירים וכשירים ולפיכך יכולים לבקר הדוחות בעצמם.
 • ​על פי תקנה 41 לתקנות הירושה חייב מנהל העזבון  להגיש את הדוחות לאפוטרופוס הכללי והוא אשר רשאי להורות להמציא העתק מהם ליורשים או מי מהם. כמובן שמנהל העזבון מוסמך להמציא העתק הדוחות ליורשים גם אם לא קיבל הנחיה לעשות זאת  מהאפוטרופוס הכללי.
 • ​בקשה לאישור על סיום תפקיד תוגש רק לאחר שמנהל העזבון חילק העזבון ומשך את שכר הטירחה אשר פסק לו בית המשפט. לבקשה יצורף דו"ח כספי סופי המעיד על סיום הניהול ואיפוס חשבון העזבון. לבקשה יצורפו כל היורשים וכן האפוטרופוס הכללי כמשיבים.
 • ​מומלץ ליצור קשר ישירות עם המפקח המטפל בתיק אשר חתום על התכתובות השונות.
  רשימת שמות המפקחים במחוזות השונים כתובות מספרי טלפון וכתובות דוא"ל מפורסמות באתר האינטרנט –
  מחוז תל אביב
  מחוז ירושלים      לינקים
  מחוז באר שבע והדרום
  מחוז חיפה
    זמני קבלת קבל ומענה טלפוני הינם בימים א', ב', ד', ה', משעה 08:30 עד שעה 12:30