פיקוח על מנהלי עיזבון

 
​חוק הירושה התשכ"ח - 1965 מסדיר את נושא ירושתו וניהול עזבונו של אדם שנפטר (להלן- חוק הירושה או החוק). החוק קובע את חובות הדיווח של מנהל עזבון שמונה ע"י בית המשפט ומסמיך את האפוטרופוס הכללי לפקח על אופן ניהול הרכוש והכספים על ידו.

האפוטרופוס הכללי מפקח על מנהלי עזבונות (זמניים וקבועים) אשר מונו על ידי בית המשפט לענייני משפחה, בית הדין הרבני או הרשם לענייני ירושה (להלן: "הערכאה המוסמכת") בהתאם לחוק הירושה, התשכ"ה-1965 (להלן: חוק הירושה) ותקנותיו.

 • מנהל עיזבון  - בעל תפקיד המתמנה על ידי בית משפט, בית דין או הרשם לענייני ירושה, לצורך ניהול עזבונו של אדם שנפטר.
 • עיזבון – מכלול הנכסים (זכויות וחובות) אשר הותיר אדם לאחר פטירתו והמועברים ליורשיו על פי צוואה ו/או דין .
 • זוכה – מי שמקבל זכויות בעיזבון מכוח צוואה שהותיר המנוח .
 • יורש – מי שמקבל זכויות בעיזבון בהתאם להוראות חוק הירושה {(לדוגמה: קרובי משפחה עד דרגת קרבה שלישית (בן זוג וילדים, הורי המנוח וצאצאיהם , הורי הוריו של המנוח וצאצאיהם); יורשו של יורש שנפטר; במקרה של אדם שנפטר ערירי ללא שום קרובי משפחה עד דרגה שלישית, המדינה תירש את עזבונו)}. 
 • למידע בכל הנוגע לאופן הגשת בקשה למינוי מנהל עיזבון
 

הפיקוח על מנהלי עיזבון

 תפקיד מערך הפיקוח הוא להבטיח כי מנהלי העיזבון מבצעים את תפקידם כראוי, קרי לפי הדין וההנחיות, וזאת בעיקר כאשר קיים זוכה או יורש אשר אינו יכול לפקח בעצמו על ענייניו.

 

הפיקוח מטעם האפוטרופוס הכללי נעשה בעיקר באמצעות בדיקת הפרטה והדוחות הכספיים השנתיים, המוגשים על ידי מנהל העיזבון לאפוטרופוס הכללי.
 
פעולות הפיקוח נעשות על-ידי מפקחים מקצועיים במחוזותיו השונים של האפוטרופוס הכללי בתל-אביב, חיפה, באר שבע וירושלים.
 

סוגי מינויים

 

מנהל עיזבון זמני
מנהל עיזבון זמני מתמנה בטרם ניתן צו קיום צוואה או צו ירושה לעיזבון המנוח, וכאשר קיים צורך דחוף בביצוע פעולה לשם שמירת נכסי העיזבון. המינוי מוגבל לתקופה של עד 6 חודשים ,תקופה הניתנת להארכה בנסיבות מיוחדות, או עד מתן צו ירושה/קיום צוואה- לפי המוקדם ביניהם.
 
תפקידי מנהל העיזבון הזמני הינם:
 1. כינוס נכסי העיזבון
 2. פרסום הודעה לנושים
 3. תשלום חובות
 4. השקעת כספים בהתאם להוראות תקנות הירושה (דרכים להשקעת כספי עזבון), התש"ס – 2000
 5. השכרת נכסים, ביטוחם ושמירתם  וביצועה של כל פעולה אחרת שנועדה לשמירת העיזבון או בהתאם להוראת בית המשפט המוסמך.
 • כמו כן נדרש מנהל העיזבון למלא אחר חובת הדיווח לאפוטרופוס הכללי המוטלות עליו על פי החוק (הגשת הפרטה והדו"חות הכספיים במועדם) .
 
מנהל עיזבון קבוע
מנהל עיזבון קבוע מתמנה בד בבד עם מתן צו ירושה או צו קיום צוואה של המנוח או לאחר שניתן הצו. תוקף הצו הינו לתקופה של שנתיים עם אפשרות הארכה באישור בית המשפט המוסמך או בית הדין הרבני.
 
מנהל עיזבון קבוע יתמנה רק לאחר שהוכח כי קיים צורך ממשי במינויו, כגון:
 
לצורך מימוש הוראות המנוח בצוואתו בעניין מטרה ציבורית (הקדש ); כאשר צוואת המוריש מכילה הוראות ביחס לקטין או אדם שמונה לו אפוטרופוס או שיש למנות לו אפוטרופוס, אשר יש צורך לפקח על ביצוען ואין כל דרך חליפית לעשות כן; כאשר יש בין היורשים נעדרים; כאשר יש ריבוי משמעותי של יורשים או כאשר קיים סכסוך ביניהם.
 
 • עצם הרישום בצוואה של אדם מסוים אינה מחייבת למנות מנהל עיזבון, או את האדם שנרשם בצוואה, והדבר ייקבע בהתאם לשיקול דעת הערכאה המוסמכת. 
 
תפקידי מנהל העיזבון הקבוע הינם:
 1. כינוס נכסי העיזבון
 2. פרסום הודעה לנושים
 3. תשלום חובות
 4. השקעת כספים בהתאם להוראות החוק ותקנות הירושה (דרכים להשקעת כספי עזבון), התש"ס – 2000
השכרת נכסים, ביטוחם ושמירתם, חלוקה של נכסי העיזבון (ע"י רישום הנכסים ע"ש היורשים או מכירה וחלוקת התמורה ליורשים) וכן ביצועה של כל פעולה אחרת שנועדה לשמירת העיזבון או בהתאם להוראת בית המשפט או בית הדין.
 
 •  כמו כן נדרש מנהל העיזבון למלא אחר חובת הדיווח לאפוטרופוס הכללי המוטלות עליו על פי החוק (הגשת הפרטה והדו"חות הכספיים במועדם).
 
מי רשאי לבקש מינוי מנהל עזבון?
 
מנהל עיזבון מתמנה על פי בקשה של אחד מבין הגורמים האלה:
 
 • יורש על פי דין
 • זוכה על פי צוואה
 • נושה של העיזבון
 • נושה של יורש
 • האפוטרופוס הכללי כבא-כוח היועץ המשפטי לממשלה.
 
בקשה למינוי מנהל עיזבון
בקשה למינוי מנהל עיזבון זמני המוגשת בהסכמת כל הזוכים/היורשים תוגש לערכאה המוסמכת, קרי, לביהמ"ש לענייני משפחה או לבית הדין הרבני או לרשם לענייני ירושה.
 
בקשה למינוי מנהל עיזבון זמני המוגשת בהעדר הסכמה של כל הזוכים/היורשים תוגש לבית המשפט לענייני משפחה או לבית הדין הרבני (אין סמכות לרשם לענייני ירושה) .
 
בקשה למינוי מנהל עיזבון קבוע המוגשת בהסכמה תוגש לערכאה שנתנה את צו קיום הצוואה/ צו הירושה.
 
בקשה למינוי מנהל עיזבון קבוע המוגשת ללא הסכמת הזוכים/היורשים תוגש לבית המשפט לענייני משפחה או לבית הדין הרבני (אין סמכות לרשם לענייני ירושה).
 
כאשר נקבעה בצוואה זהות מנהל העיזבון ומבוקש למנותו – אין צורך בהסכמת הזוכים.
 
זהות מנהל העיזבון
לתפקיד מנהל העיזבון רשאי להתמנות תושב הארץ, תאגיד או האפוטרופוס הכללי.
 
הלכה למעשה, האפוטרופוס הכללי אינו מתמנה כמנהל עזבון אלא במקרים מיוחדים בלבד וזאת לאור תפקידו כמפקח על פעולותיהם של מנהלי עיזבון.
 
חובות מנהל העיזבון
על מנהל העיזבון לנהל את העיזבון בהתאם להוראות הדין.
 
במקרים מסוימים חייב מנהל העיזבון לקבל את אישור בית משפט לפעולות שונות. כך, למשל, בעסקאות מקרקעין, בקשה להשקעת כספים וכן הלאה.
 
בכל עניין הקשור למילוי תפקידו של מנהל העיזבון שאין לגביו הסדר או הוראות בחוק, מוסמך ורשאי מנהל העיזבון לפנות לבית המשפט בבקשה למתן הוראות לגבי ביצוע תפקידיו.
 
חובות הדיווח לאפוטרופוס הכללי
החוק והתקנות קובעים את חובות הדיווח של מנהל עזבון שמונה ע"י בית המשפט ומסמיכים את האפוטרופוס הכללי לפקח על אופן ניהול הרכוש על ידו.
 
על מנהל העיזבון לדווח לאפוטרופוס הכללי על ניהול העיזבון באמצעות הגשת פרטה ודו"חות כספיים באופן הבא:
 
 • תוך 60 יום מיום מינויו חייב מנהל העיזבון להגיש פרטה כספית על כל נכסי העיזבון, אשר תכלול רשימה של הנכסים והחובות של העיזבון נכון ליום פטירת המנוח, בצירוף אסמכתאות.
 • מדי שנה וכן בסיום תפקידו על מנהל העיזבון להגיש לאפוטרופוס הכללי דו"ח על פעולותיו, הכולל פרטים על התקבולים והתשלומים שנעשו בעיזבון ופרטים נוספים הנוגעים לניהול רכוש העיזבון בצירוף אסמכתאות מתאימות.
 • את הטפסים ניתן למצוא באתר האינטרנט בלשונית "טפסים מקוונים וטפסים להדפסה".
 • יודגש כי על מנהל העיזבון חלה החובה לדווח במועד שנקבע בחוק, והעדר דרישה להגשת הדיווח מטעם האפוטרופוס הכללי, אינה מהווה עילה לאי-הגשתו .
 • במקרה של העדר דיווח רשאי הפרקליט המטפל בתיק לפנות לביהמ"ש בבקשה להורות למנהל העיזבון לפעול להשלמת הדיווח הנדרש או לחילופין לבקש לבטל את מינויו.
 

חקיקה

 • חוק הירושה התשכ"ה - 1965
 • תקנות הירושה התשנ"ח - 1998
 • תקנות הירושה (בדיקת פרטה ודוחו"ת כספיים של מנהלי עזבון) התשמ"ט - 1988
 • תקנות הירושה (דרכים להשקעת כספי עזבון) התש"ס - 2000