פיקוח על אפוטרופוסים ומנהלי עזבון - נתונים לשנת 2013

 
​האפוטרופוס הכללי הוסמך לפקח על אופן ניהול הרכוש והכספים על-ידי אפוטרופסים לחסויים לפי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב–1962, וכן על אופן ניהול עזבונות על-ידי מנהלי עזבון שמונו לפי חוק הירושה, התשכ"ה-1965.

מבוא

 • הפיקוח נעשה באמצעות ביקורת של הפרטה המוגשת בתחילת הניהול ושל הדוחות הכספיים השנתיים המוגשים על-ידי האפוטרופסים או על-ידי מנהלי העזבון לאגף האפוטרופוס הכללי.
 • פעולות הפיקוח נעשות על-ידי מפקחים מקצועיים במחוזות השונים של האגף, בהדרכה ובהכוונה של ממונה ארצי בהנהלת האגף.

תיקי פיקוח

 • נכון ליום 31.12.13 היו באגף האפוטרופוס הכללי 47,287 תיקים פעילים של פיקוח על אפוטרופסים (בהשוואה ל-46,910 תיקים פעילים בסוף שנת 2012) ו-6,197 תיקים פעילים של פיקוח על מנהלי עזבון (בהשוואה ל-6,146 תיקים פעילים בסוף שנת 2012).
 • במהלך השנה נפתחו 6,316 תיקי פיקוח (מתוכם 5,602 תיקי פיקוח על אפוטרופסים ו-714 תיקי פיקוח על מנהלי עזבונות) וזאת בהשוואה ל-6,126 תיקים שנפתחו בשנת 2012.
 • מנגד, במהלך שנת 2013 נסגרו 6,233 תיקי פיקוח (מתוכם 5,512 תיקי פיקוח על אפוטרופסים ו-721 תיקי פיקוח על מנהלי עזבונות) וזאת בהשוואה ל-3,834 תיקי פיקוח שנסגרו בשנת 2012 ו-3,701 תיקי פיקוח שנסגרו בשנת 2011.
 • מדובר בעלייה של כ-63% בהשוואה למספר תיקי הפיקוח שנסגרו בשנת 2012.
 מספר תיקי פיקוח שנסגרו

חלוקת תיקי פיקוח פעילים לפי מחוזות 

 • במהלך השנה התקבלו בתיקי פיקוח על אפוטרופסים במחוזות השונים 5,124 פרטות (לעומת 5,285 פרטות בשנת 2012) ו-716 פרטות בתיקי פיקוח על מנהלי עזבונות (לעומת 699 פרטות בשנת 2012).
 • בשנת 2013 נבדקו בתיקי פיקוח על אפוטרופסים במחוזות השונים 4,892 פרטות (לעומת 5,466  פרטות בשנת 2012) ו-486 פרטות בתיקי פיקוח על מנהלי עזבון (לעומת 714 פרטות בשנת 2012).
 • בשנה זו התקבלו במחוזות השונים בתיקי פיקוח על אפוטרופסים 25,872 דוחות כספיים (לעומת 20,017 דוחות כספיים ב-2012) ו- 1,429 דוחות כספיים בתיקי פיקוח על מנהלי עזבונות (לעומת 1,483 דוחות כספיים בשנת 2012).
 • במהלך השנה נבדקו במחוזות השונים 21,273 דוחות כספיים בתיקי פיקוח על אפוטרופסים (לעומת 22,872 דוחות כספיים שנבדקו בשנת 2012)  ו-958 דוחות כספיים בתיקי פיקוח על מנהלי עזבונות (לעומת 1,486 דוחות כספיים שנבדקו בשנת 2012).

קטיני רווחה

 • על-פי סיכום עם משרד הרווחה, כספי קצבאות קטינים הנמצאים בסידור חוץ-ביתי מועברים לחיסכון, המנוהל על-ידי האפוטרופוס הכללי עבור הקטינים עד הגיעם לבגרות. עם הגיעו של הקטין לגיל 18 פונה משרד הרווחה לאפוטרופוס הכללי בבקשה לשחרר לידי הקטין את הכספים שהועברו ואת הרווחים שנצברו עליהם.
 • בשנת 2013 שחרר האפוטרופוס הכללי לידי קטינים שבגרו, בהתאם להנחיות משרד הרווחה, סכום כולל של כ- 11.5 מיליון ש"ח, בהשוואה לשנת 2012, שבה שחרר האפוטרופוס הכללי לידי קטינים שבגרו סכום כולל של כ- 2.3 מיליון ש"ח.
 • במהלך שנת 2013 בוצעו 180 שחרורים לידי קטינים (לעומת 137 שחרורים בשנת 2012). כמו כן, בוצעו 86 החזרים לביטוח לאומי בסכום כולל של כ-467 אלף ש"ח (לעומת 72 החזרים בשנת 2012).

סל טיפול בחסויים

 • האפוטרופוס הכללי מפיץ מזה כ- 10 שנים, חוברת "סל טיפול בחסויים" לכל אפוטרופוס חדש שמתמנה. החוברת כוללת הנחיות לאפוטרופסים אשר גובשו על-ידי משרד המשפטים בסיוע כל הגורמים העוסקים בתחום האפוטרופסות שתכליתן לקבוע הנחיות ואמות מידה לאפוטרופסים בכל הנוגע לטיפול בחסויים וברכושם. ההנחיות נקבעו לכל סוגי המינוי (כללי, גוף ורכוש). 
 • בשנת 2013 הופצו על-ידי אגף האפוטרופוס הכללי עותקים של "סל הטיפול" לכל האפוטרופסים במינוי כללי ורכוש שמונו במהלך השנה.

החלפת השדרה הניהולית בעמותת ש.פ.ר בעקבות דוח ביקורת שנערך מטעם האפוטרופוס הכללי

 • לאור חשדות שהתעוררו אצל האפוטרופוס הכללי להתנהלות לא תקינה של עמותת ש.פ.ר, בוצעה במהלך שנת 2012 ביקורת על התנהלות העמותה. ביקורת העומק בוצעה באמצעות משרד רואה חשבון מטעמו של האפוטרופוס הכללי. דוח הביקורת אכן הצביע על שורה של ליקויים חמורים בהתנהלות העמותה.
 • בעקבות הממצאים הופסקו בתחילת שנת 2012, באופן מיידי, מינויים חדשים של העמותה כאפוטרופסית. טיוטת דוח הביקורת הועברה להתייחסות העמותה, אשר העבירה תגובה מפורטת לטענות שהועלו כנגדה. לאחר בדיקה נוספת דחה האפוטרופוס הכללי טענות אלה רובן ככולן, ובחודש אוקטובר 2012 הפך דוח הביקורת לסופי.
 • על אף הממצאים החמורים שעלו מדוח הביקורת והתייחסו בעיקרם לאי- סדרים בניהול העמותה, לא העלתה הביקורת, כמו גם הבדיקות הפרטניות של האפוטרופוס הכללי בענייני פעילותה של עמותת ש.פ.ר, חשדות למעילה בכספי החסויים או למעשים פליליים אחרים, ולפיכך לא עלה, על-פני הדברים, הצורך בהגשת תלונה פלילית כנגד העמותה, חבריה או מנהליה. עם זאת, לנוכח העובדה כי מדובר באוכלוסיית אנשים חסרי ישע, התייעץ האפוטרופוס הכללי גם עם גורמים בפרקליטות, שאישרו את מסקנתו, כי אין יסוד לנקיטת הליכים פליליים כאמור.
 • יחד עם זאת, לנוכח הכשלים בהתנהלות העמותה הוחלט - במהלך מתואם של האפוטרופוס הכללי, רשם העמותות ומשרד הרווחה והשירותים החברתיים - לפעול להגשת בקשת פירוק כנגד העמותה במטרה להחליף את חברי ועד העמותה ומנהליה. הצורך בהגשת בקשת פירוק התייתר לנוכח העובדה שחברי העמותה הסכימו, באופן התנדבותי, למהלך של החלפת השדרה הניהולית של העמותה ולהחלפת האספה הכללית והוועד המנהל בה.
 • לקראת סוף שנת 2013 הושלם המהלך, אשר כלל את החלפת הוועד המנהל של העמותה, המנכ"ל והחשב, ורק אז הוסרה התנגדותו של האפוטרופוס הכללי למינוי העמותה כאפוטרופוס לחסויים נוספים.

פעילות מחלקות האפוטרופוס הכללי במחוזות

 • פיקוח על אפוטרופסים ומנהלי עזבון
  1. האפוטרופוס הכללי הוסמך לפקח על אופן ניהול הרכוש והכספים על-ידי אפוטרופסים לחסויים לפי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב–1962, וכן על אופן ניהול עזבונות על-ידי מנהלי עזבון לפי חוק הירושה, התשכ"ה-1965.
  2. הפיקוח במחוזות השונים נעשה באמצעות ביקורת הפרטה המוגשת בתחילת הניהול, והדוחות הכספיים השנתיים מוגשים על-ידי האפוטרופסים ומנהלי העזבון לאפוטרופוס הכללי. פעולות הפיקוח נעשות על-ידי מפקחים מקצועיים במחוזות השונים של האגף. 
 • נתונים על הפעילות בתחום הפיקוח על אפוטרופסים בשנת 2013
  1. במהלך שנת העבודה 2013 נפתחו בכלל מחוזות האגף 5,602 תיקי פיקוח על אפוטרופסים, בהשוואה ל-5,361 תיקי פיקוח שנפתחו בשנת 2012 ו-5,075 תיקי פיקוח על אפוטרופסים שנפתחו בשנת 2011.
  2. בתקופה זו נסגרו 5,512 תיקי פיקוח על אפוטרופסות בכלל מחוזות האגף, בהשוואה ל-3,212 תיקי פיקוח על אפוטרופסות שנסגרו בשנת 2012 ו-3,131 תיקי פיקוח על אפוטרופסות שנסגרו בשנת 2011.
  3. מדובר בעלייה של כ-72% בכמות התיקים שנסגרו בהשוואה לשנת 2012.
  4. מספר תיקי הפיקוח הפעילים עמד בסוף שנת 2013 על 47,287 תיקים (לעומת 46,910 תיקים בסוף שנת  2012).
מספר תיקי פיקוח שנפתחו נסגרו ופעילים בכל מחוז
גרף עוגה - מספר תיקי פיקוח שנפתחו 
פתיחה וסגירה של תיקי פיקוח לשנים 2009-2013 
 
גרף עמודות - כמות תיקים שנפתחו לעומת תיקים שנסגרו לשנים 2009-2013 

פרטות שהתקבלו ופרטות שנבדקו בתחום הפיקוח על אפוטרופסים

 • במהלך שנת העבודה 2013 התקבלו בכלל מחוזות האגף 5,124 פרטות בתיקי פיקוח על אפוטרופסים (בהשוואה ל 5,285 פרטות שהתקבלו בשנת 2012).
 • במהלך שנת העבודה 2013 נבדקו בכלל מחוזות האגף 4,892 פרטות בתיקי פיקוח על אפוטרופסים מתוך כלל הפרטות שהוגשו באותה שנה ובשנים קודמות לה (בהשוואה ל-5,466 פרטות שנבדקו במהלך שנת 2012).

 מספר הפרטות שהתקבלו ומספר הפרטות שנבדקו בחלוקה על-פי המחוזות השונים הינו כדלקמן:

טבלה- מספר הפרטות שהתקבלו ומספר הפרטות שנבדקו לפי מחוזות 

דוחות כספיים שהתקבלו ודוחות שנבדקו בתחום הפיקוח על אפוטרופסים

 • במהלך שנת העבודה 2013 התקבלו בכלל מחוזות האגף 25,872 דוחות כספיים בתיקי פיקוח על אפוטרופסים (בהשוואה ל-20,017 דוחות שהתקבלו בשנת 2012).
 • במהלך שנת העבודה 2012 נבדקו בכלל מחוזות האגף 21,273 דוחות כספיים בתיקי פיקוח על אפוטרופסים מתוך כלל הדוחות הכספיים שהוגשו באותה שנה ובשנים קודמות לה (בהשוואה ל-22,872 דוחות שנבדקו בשנת 2012).

חלוקת הדוחות הכספיים שהתקבלו והדוחות שנבדקו על-פי המחוזות השונים הינה כדלקמן:

 טבלה- חלוקת הדוחות שהתקבלו והדוחות שנבדקו לפי מחוזות

נתונים על הפעילות בתחום הפיקוח על מנהלי עזבון בשנת 2013

 • במהלך שנת העבודה 2013 נפתחו בכלל מחוזות האגף 714 תיקי פיקוח על מנהלי עזבון בהשוואה ל-765 תיקים שנפתחו בשנת 2012 ול-734 תיקי פיקוח על מנהלי עזבון שנפתחו בשנת 2011.
 • בתקופה זו נסגרו 721 תיקי פיקוח על מנהלי עזבון, עלייה של 16% בהשוואה לשנת 2012 שבה נסגרו 622 תיקי פיקוח על מנהלי עזבון ועלייה של 26% לעומת שנת 2011, שבה נסגרו 570 תיקי פיקוח על מנהלי עזבון.
 • מספר התיקים הפעילים של פיקוח על מנהלי עזבון עמד בסוף שנת 2013 על 6,197 תיקים (לעומת 6,146 תיקים בסוף שנת 2012).
מספר תיקי פיקוח על מנהלי עיזבון שנפתחו ונסגרו לפי מחוזות 
 גרף עוגה -מספר תיקי פיקוח על מנהלי עיזבון שנפתחו ונסגרו לפי מחוזות
פתיחה וסגירה של נתוני פיקוח על עיזבון לשנים 2009-2013 
  מספר תיקי פיקוח שנפתחו לעומת שנסגרו בשנים 2009-2013 

פרטות שהתקבלו ופרטות שנבדקו בתחום הפיקוח על מנהלי עזבון

 • במהלך שנת העבודה 2013 התקבלו בכלל מחוזות האגף 716 פרטות בתיקי פיקוח על מנהלי עזבון. (בהשוואה לשנת 2012, שבה התקבלו 699 פרטות)
 • במהלך שנת העבודה 2013 נבדקו בכלל מחוזות האגף 486 פרטות בתיקי פיקוח על מנהלי עזבון מתוך כלל הפרטות שהוגשו באותה שנה ובשנים קודמות לה (בהשוואה לשנת 2012, שבה נבדקו 714 פרטות).

חלוקת הפרטות שהתקבלו והפרטות שנבדקו על-פי המחוזות השונים הינה כדלקמן:

טבלה- מספר הפרטות שהתקבלו ומספר הפרטות שנבדקו לפי מחוזות 

דוחות כספיים שהתקבלו ודוחות שנבדקו בתחום הפיקוח על מנהלי עזבון

 • במהלך שנת העבודה 2013 התקבלו בכלל מחוזות האגף 1,429 דוחות כספיים בתיקי פיקוח על מנהלי עזבון (בהשוואה לשנת 2012, שבה התקבלו 1,483 דוחות כספיים).
 • במהלך שנת העבודה 2013 נבדקו בכלל מחוזות האגף 958 דוחות כספיים בתיקי פיקוח על מנהלי עזבון מתוך כלל הדוחות הכספיים שהוגשו באותה שנה ובשנים קודמות לה (בהשוואה לשנת 2012, שבה נבדקו 1,486 דוחות).

חלוקת הדוחות הכספיים שהתקבלו והדוחות שנבדקו על-פי המחוזות השונים הינה כדלקמן:

 טבלה- חלוקת הדוחות הכספיים שהתקבלו ושנבדקו לפי מחוזות