עזבונות לטובת המדינה - נתונים לשנת 2014

 
​האפוטרופוס הכללי הוסמך, בהחלטות הממשלה שהתקבלו החל משנת 1955 ואילך, ובהתאם לחוק האפוטרופוס הכללי, תשל"ח-1978, לטפל ולייצג את המדינה ואת מוסדותיה בכל הנוגע לקבלת עזבונות ותרומות.

מבוא

 • העזבונות והתרומות אינם מהווים חלק מתקציב המדינה, והם מיועדים למטרות צדקה בתחומי החינוך, העבודה והרווחה, השיכון, הביטחון, קליטת העלייה, הרפואה וכיו"ב.
 • מחלקת עזבונות פועלת לטובת המדינה בהנהלת האפוטרופוס הכללי בקיום קשר עם מצווים פוטנציאליים ברחבי העולם, קיום הצוואה במקום מושבו של המצווה, מימוש הנכסים בעזבון, העברת הכספים לישראל והעמדתם לרשות הגופים שאותם קבע המצווה, או ליעדים ולמטרות שקבעה הוועדה הציבורית לקביעת ייעודם של עזבונות לטובת המדינה.
 • ככלל, הייעוד לעזבונות נקבע על-ידי המצווים והתורמים, ומחלקת העזבונות לטובת המדינה פועלת כנאמן לממש רצון זה באמצעות העברת העזבון או התרומה ליעדם, תוך שהיא מוודאת שרצון המצווה מומש במלואו וכי הוא זכה להנצחה נאותה. במקרים שבהם הועיד המצווה או התורם את התרומה למדינת ישראל או למטרות כלליות מבלי לפרט שמו של גוף ספציפי השייך למדינה, נקבע ייעודו של העזבון על-ידי הועדה הציבורית לקביעת ייעודם של עזבונות לטובת המדינה שליד משרד המשפטים - ועדה שבראשה עומד שופט בדימוס.
 • נוסף על פעילות זו מנהלת המחלקה כ-150 הקדשות ציבוריים, שבהן חבר האפוטרופוס הכללי כנאמן, המיועדים למטרות צדקה שונות. ההקדשות רשומים אצל רשם ההקדשות ומחלקים כספים ומלגות, בדרך כלל ליחידים, בהתאם לבקשות שהתקבלו באמצעות משרדי הממשלה השונים ודיקני הסטודנטים במוסדות להשכלה גבוהה.
 • המחלקה מתפקדת במבנה של דסקים, שמנהלים אותם רפרנטים, על-פי ארצות המוצא של התיקים. הנהלת החשבונות הפנימית של המחלקה אחראית הן על מערכת מסועפת של תקבולים ותשלומים בתיקים, הן על הפיקוח על השימוש בכספים אצל הגופים הנהנים על-פי בחירת המצווה.

סיכום פעילות המחלקה בשנת העבודה 2014

 • בשנת העבודה 2014 נפתחו במחלקה 63 תיקים חדשים, בהשוואה ל-82 תיקים חדשים שנפתחו בשנת 2013.
 • נכון ליום 31.12.2014 היו בניהול המחלקה 2,276 תיקים פעילים, בהשוואה ל-2,214 תיקים בסוף שנת 2013 ול-2,132 תיקים בסוף שנת 2012. מדובר בעלייה של 2.8% לעומת שנת 2013.
  מספר תיקים שמפתחו 2012-2014
 • בשנת 2014 התקבלו במחלקה כספים בסכום כולל של כ- 138 מיליון ₪ וזאת בהשוואה לכספים בסך של כ- 199 מיליון ₪ שהתקבלו בשנת 2013 וכספים בסך של כ- 95 מיליון ש"ח, שהתקבלו בשנת 2012. כספים שהתקבלו באמצעות המחלקה 2011-2014
 • מקור הכספים שהתקבלו במחלקה בשנת 2014 על-פי מדינות המוצא העיקריות:
  1. צרפת - 97 מיליון ₪
  2. ארה"ב, אוסטרליה, קנדה ואנגליה - 10 מיליון ש"ח 
  3. גרמניה, אוסטריה ושוויץ - 8 מיליון ש"ח
  4. ישראל - 23 מיליון ש"ח 
   המדינות העיקריות שמהן התקבלו כספים בשנת 2014 (במיליוני שקלים) 

דיווחים לוועדת העזבונות

 • בשנת 2014 הועברו לוועדה הציבורית לקביעת ייעודם של עזבונות לטובת המדינה שבמשרד המשפטים, לצורך חלוקה, כספים בסכום כולל של כ- 141 מיליון ש"ח, מתוך הכספים שהתקבלו באפוטרופוס הכללי, וזאת בהשוואה לשנת 2013, שבה הועברו לוועדה הציבורית לקביעת ייעודם של עזבונות לטובת המדינה שבמשרד המשפטים, לצורך חלוקה, כספים בסכום כולל של כ- 179.5 מיליון ש"ח.
 • בשנת 2014 הועברו לגופים ולארגונים שונים באמצעות משרדי הממשלה, בהתאם להחלטות הוועדה הציבורית לקביעת ייעודם של עזבונות לטובת המדינה שבמשרד המשפטים, כספים בסך כולל של כ- 84.5 מיליון ש"ח. הנתון המקביל בשנת 2013 עמד על סך כולל של כ- 77.5 מיליון ש"ח, לעומת 183 מיליון ש"ח בשנת 2012 ו- 91 מיליון ש"ח בשנת 2011.
  כספים שהועברו על ידי המחלקה על פי החלטות הוועדה הציבורית (במיליוני שקלים)
 • הקצאת הכספים לגופים ולארגונים בשנת 2014 על-פי החלטות הוועדה הציבורית הייתה באמצעות משרדי הממשלה כדלקמן:
  1. משרד הביטחון: 28 מיליון ש"ח
  2. משרד הרווחה: 24 מיליון ש"ח
  3. משרד החינוך: 10 מיליון ש"ח
  4. משרד התרבות והספורט: 6 מיליון ש"ח
  5. משרד הבריאות: 3 מיליון ש"ח
  6. משרד הדתות: 3 מיליון ש"ח
  7. משרד ראש הממשלה: 3 מיליון ש"ח
  8. משרד השיכון והבינוי: 3 מיליון ש"ח
 • הכספים שהועברו בשנת 2014 ישירות לגופים הנהנים, על-פי בחירת המצווים או החלטות נאמני הקדשות, הסתכמו בכ- 65 מיליון ש"ח (בהשוואה לכ- 41.2 מיליון ש"ח בשנת 2013 וכ- 44.5 מיליון ש"ח בשנת 2012).   

הקדשות ציבוריים

 • נכון לתאריך 31.12.2014 היו בניהול המחלקה 149 הקדשות ציבוריים על-פי חוק הנאמנות (לעומת 150 הקדשות ציבוריים בסוף שנת 2013 ו- 154 הקדשות ציבוריים בסוף שנת 2012).