יחידת השקעות - נתונים לשנת 2011

 
​הכספים המנוהלים על-ידי האפוטרופוס הכללי והכונס הרשמי מושקעים על-ידי יחידת ההשקעות שבהנהלת האגף. יחידת ההשקעות פועלת במתכונתה הקיימת החל מחודש ינואר 1996.

כללי

 • היחידה פועלת במבנה של חדר עסקאות ו-"BACK OFFICE" ׁ(סליקה ובקרת עסקאות)ׁ:
  1. חדר עסקאות מקבל אינפורמציה בזמן אמיתי לכל הפעילות הבורסאית בארץ ובחו"ל, לרבות מסחר במט"ח בתוכנות מקצועיות. עובדי יחידת ההשקעות קונים ומוכרים ניירות ערך באמצעות אותן תוכנות בדומה לחדרי עסקאות בבנקים או בחברות ביטוח וכד'
  2. תפקיד ה-"BACK OFFICE", לבדוק שאותן העסקאות בוצעו באופן מדויק, לרבות עמלות שונות, ביצוע הפעולות בחשבונות הנכונים וכו'.
 • קודם למעבר הפעילות למתכונתה הנוכחית, הכספים נוהלו בפועל ע"י שני בנקים. הבנקים נתנו לאגף האפוטרופוס הכללי הן שירותי בנקאות והן שירותי ניהול השקעות. לאחר שהתקבלה בהנהלת האגף החלטה אסטרטגית כי ניהול ההשקעות חייב להיות בשליטה ישירה תוך בקרה צמודה יותר, הוקמה יחידת ההשקעות שתפקידה לנהל, לנתח את סביבת המאקרו לבצע ניתוחי שוק וחברות וכו' כאשר הבנקים נותנים שירותי בנקאות בלבד.
 • יחידת ההשקעות פועלת בהתאם למדיניות שמתווה לה וועדת ההשקעות שליד האפוטרופוס הכללי. 
 • וועדת ההשקעות היא ועדה סטטוטורית הפועלת מכוח סעיף 10 לחוק האפוטרופוס הכללי, התשל"ח - 1978 והיא כוללת שלושה חברי וועדה המייצגים את הגופים הבאים:
  1. יו"ר - האפוטרופוס הכללי,פרופ' דוד האן
  2. נציגת משרד האוצר - גב' ענת פייר
  3. נציג בנק ישראל - מר טל ביבר
 • תפקידה של וועדת השקעות, בין היתר, לפקח על יחידת ההשקעות לעניין ביצוע החלטותיה, לשמוע המלצות שונות על דרכי ההשקעה ולבסוף לנסח החלטות לביצוע. יחידת ההשקעות וועדת ההשקעות של האפוטרופוס מהווים שחקן בשוק ההון, אולם אינם נחשבים כמשקיע מוסדי.

השקעת כספים

 • הכספים המנוהלים באפוטרופוס הכללי מושקעים בשוק ההון הישראלי בהשקעה משותפת, בהתאם למדיניות ולהנחיות וועדת ההשקעות. הכספים מוחזקים בקרנות ייעודיות לתחומי הפעילות של האגף, המנוהלים במתכונת דומה לקרן נאמנות. כספי האגף מחולקים ל- 9 קרנות, בהתאם למעמד המשפטי של הכספים ובהתאם לחבות המס והאפיון הכללי של כל קרן.
 • הפעילות במתכונת זו באה לאפשר:
 1. חלוקת רווחים/ הפסדים למוטבי הקרן.
 2. חישוב מדויק של שווי הכספים של כל אחד מהמוטבים.
 • החשבונות מנוהלים בבנק לאומי לישראל ובבנק המזרחי-טפחות. החשבונות של הנהנים מנוהלים ע"י מחלקת הכספים בהנהלת אגף האפוטרופוס הכללי במתכונת של יחידות השתתפות.
 • להלן פרוט 9 הקרנות במסגרתן מנוהלים כספי האגף:
 1. קרן עזבונות לטובת המדינה - קרן אשר מקור הכספים שבה מגיע מתרומות של תושבי חו"ל לגופים בתוך מדינת ישראל והכספים משוחררים למטרות השונות בהתאם לוועדת חלוקה סטטוטורית. חלק אחר של הכספים מקורם מכספי חילוט, אשר מנוהלים באפוטרופוס עד לשיחרורם הסופי לגופים כגון: הרשות למלחמה בסמים, משטרה וכו'. רווחי ההשקעות פטורים ממס.
 2. קרן הקדשות - מקור הכספים מאנשים אשר יצרו הקדש בחייהם לטובת מטרות מוגדרות. האפוטרופוס משמר את הקרן, אולם הפירות מחולקים בהתאם למטרת ההקדש. רווחי ההשקעות פטורים ממס.
 3. קרן חסויים - מקור הכספים מאפוטרופסים שהעדיפו שהניהול ההשקעתי ישאר בידי האפוטרופוס הכללי. מרבית הכספים מקורם "בקרן לטיפול בחסויים". הקרן פטורה ממס. עד לסכום של 950 אלף ₪ לחסוי.
 4. קרן פירוק חברות - חברות אשר הגיעו למצב של פירוק, ע"י חדלות פרעון. הכספים מנוהלים עד חלוקתם הסופית לנושים, בהתאם להסדרים השונים. הקרן חייבת במס.
 5. קרן כנ"ר פירוק חברות פטורה - מקור הכספים מפירוק חברות, אשר הצליחו לקבל פטור ממס כגון: בית החולים משגב לדך, בית החולים ביקור חולים, בנק צפון אמריקה בפירוק, בנק למסחר בפירוק. הקרן פטורה ממס.
 6. קרן כנ"ר פשיטות רגל- מקור הכספים מפשיטות רגל של פרטיים. הכספים מנוהלים באפוטרופוס עד להגעה של הסדר סופי בין פושט הרגל לנושים. הקרן חייבת במס.
 7. קרן נעדרים - מקור הכספים מאנשים שנעדרים וטרם אותרו יורשים. לאחר הליך של מספר שנים, הכסף עובר לקניין המדינה. כאמור, הדבר אינו מונע מלהגיש תביעה מצד נעדר או יורשיו לקבל את כספם. הקרן חייבת במס.
 8. קרן יקט - מקור הכספים הוא מחברת JCT, אשר נוסדה לפני למעלה מ- 150 שנה לטובת הקמתם של מוסדות פיננסים, אשר יממנו את המפעל הציוני. האפוטרופוס הכללי מנסה לאתר את בעלי המניות ויורשיהם. מרבית נכסי הקרן מוחזקים הסטורית, בהתאם לתנאי ההקדש במניית "אוצר ההתיישבות היהודים". הקרן חייבת במס.
 9. קרן תקציב - מקור הכספים מאגרות המועברות לאפוטרופוס ומשכר ניהול שגובה מהפונקציות השונות המנוהלות. הכספים מושקעים בקרן השקעה לכל דבר ולבסוף מועברים לאוצר המדינה. הקרן פטורה ממס.
 • כל הקרנות החייבות במס משלמות מס במקור. עם זאת, לקוח בתוך הקרן הסבור שהוא פטור ממס, רשאי להגיש דוח למס הכנסה.
 • נכון לסוף שנת 2011 (ה- 31/12/2011) עמד היקף ההשקעה הכולל בקרנות על סך של 4.533 מיליארד ₪.
 • סך כל הכספים המושקעים ביחידה בחלוקה לפי הקרנות (שווי באלפי ₪ נכון ליום 31.12.11 ובהשוואה לשנה קודמת):
כמות הכספים בקרנות לפי שנים 2010-2011 
 • בנוסף, סך של 75 מיליוני ₪ מכספי האפוטרופוס הכללי מושקעים אצל מנהל תיקים חיצוני (כיום: הראל בית השקעות), אשר נבחר במכרז לבחירת מנהל תיקי השקעות. העברת הכספים למנהל חיצוני נעשתה לצורך בקרה בתנאים אופטימליים של השקעות היחידה.

מבנה ופעילות היחידה

 • יחידת ההשקעות כוללת כלכלנים- מנהלי תיקים ומנהל חשבונות, המשמש כסולק ומבקר עסקאות. היחידה פועלת בשוק ההון באמצעות שני בנקים – לאומי ומזרחי טפחות, על בסיס שוטף ובאמצעות ברוקרים מבתי השקעות לצורך "עסקאות קאסטודיאן"– עסקאות מזדמנות של קנייה / מכירה ולא חשבון מנוהל.
 • מתוקף היות האפוטרופוס הכללי גוף המנהל כספים בנאמנות, מטרת ההשקעה היא להניב תשואה ריאלית חיובית בממוצע רב שנתי ולשמור על רמת סיכון נמוכה. בנוסף, בשנים רעות בשוק ההון לשמור על תשואה נומינלית חיובית.
 • להלן הרכב הנכסים המצרפי ליום ה- 31/12/2011 :

גרף עוגה - הרכב הנכסים המצרפי ליום ה- 31/12/2011 : 

 • בשנת 2011 הניבו קרנות האפוטרופוס תשואה נומינלית נטו (לאחר ניכוי מס ודמי ניהול) של 1.58%.
 • וועדת ההשקעות של האפ"כ קבעה 15 קרנות נאמנות הפועלות בשוק ההון שהרכב השקעתן דומה להרכב ההשקעות של האפ"כ כקרנות ביקורת. קרנות אלה הניבו בשנת 2011 תשואה נומינלית של 0.16%- , כלומר פער של 1.72% לטובת האפ"כ. השקעות האפ"כ באמצעות הברוקר בקרן נעדרים הניבו בשנת 2011 תשואה נומינלית נטו של 0.89%- בהשוואה לניהול האפ"כ בקרן נעדרים שהניב תשואה של 0.77%, פער של 1.63%.
 • מדד קרנות הביקורת מוגדר מדד המשקלל מס' קרנות נאמנות הנסחרות בבורסה, אשר להן הרכב נכסים דומה לאפוטרופוס. המדד הוא בר השוואה לביצועי וועדת ההשקעות. הברוקר הוא גוף חיצוני שניתן לא לנהל כספים מתוך קרן נעדרים וגם הוא משמש כמדד השוואה לביצועי ההשקעה של וועדת ההשקעות.
 • התשואות הריאליות של קרנות האפ"כ ושל קרנות הביקורת בשנים 2011 -2007:
 טבלה -התשואות הריאליות של קרנות האפ"כ ושל קרנות הביקורת בשנים 2007 -2011
 • היקף ניהול הנכסים בחמש שנים האחרונות:
גרף - היקף ניהול הנכסים בין השנים 2007-2011