יחידת השקעות - נתונים לשנת 2012

 
יחידת ההשקעות בהנהלת אגף האפוטרופוס הכללי פועלת במתכונתה הקיימת החל מחודש ינואר 1996. הניהול הכספי מחולק ל- 9 קרנות ייעודיות בהתאם למעמד המשפטי של הכספים ובהתאם לחבות המס והאפיון הכללי של הקרן.

מבוא

 • היחידה פועלת במבנה של חדר עסקאות ו- “BACK OFFICE” (סליקה ובקרת עסקאות).
 • נכון ל 31.12.2012  עמד היקף ההשקעה הכולל בקרנות על סך של 4.919 מיליארד ש”ח (לעומת סך של 4.533 מיליארד ש”ח נכון ליום 31.12.2011).
 • יחידת ההשקעות פועלת בהתאם למדיניות שמתווה לה ועדת ההשקעות שליד האפוטרופוס הכללי. ועדת ההשקעות היא ועדה סטטוטורית הפועלת מכוח סעיף 10 לחוק האפוטרופוס הכללי, התשל”ח - 1978 והיא כוללת שלושה חברי ועדה:
  1. האפוטרופוס הכללי - פרופ’ דוד האן, יו”ר.
  2. נציגת משרד האוצר - גב’ ענת פייר.
  3. נציג בנק ישראל - מר טל ביבר.

מבנה ופעילות היחידה

 • יחידת ההשקעות כוללת כלכלנים- מנהלי תיקים ומנהל חשבונות, המשמש כסולק ומבקר עסקאות. היחידה פועלת בשוק ההון באמצעות שני בנקים - לאומי ומזרחי-טפחות על בסיס שוטף ובאמצעות ברוקרים מבתי השקעות לצורך “עסקאות קאסטודיאן”.
 • מטרת ההשקעה היא להניב תשואה ריאלית חיובית בממוצע רב שנתי ולשמור על רמת סיכון נמוכה. בנוסף, בשנים רעות בשוק ההון לשמור על תשואה נומינלית חיובית.

השקעת הכספים

 • סך כל הכספים המושקעים ביחידה בחלוקה לפי הקרנות (שווי באלפי ש”ח נכון ליום 31.12.12 ובהשוואה לשנה קודמת):סך כל הכספים המושקעים ביחידה בחלוקה לפי הקרנות:
 • בנוסף, סך של 79.9 מיליון ש”ח (סך קרן של 75 מיליון ש”ח) מושקע אצל מנהל תיקים חיצוני (כיום: הראל בית השקעות), אשר נבחר במכרז לבחירת מנהל תיקי השקעות. העברת הכספים למנהל חיצוני נעשתה לצורך בקרה בתנאים אופטימליים של השקעות היחידה.
 • הכספים המנוהלים באפוטרופוס הכללי מושקעים בשוק ההון הישראלי בהשקעה משותפת, בהתאם למדיניות ולהנחיות ועדת ההשקעות. כאמור, הכספים מוחזקים בקרנות ייעודיות לתחומי הפעילות של האגף, המנוהלים במתכונת דומה לקרן נאמנות.
 • הפעילות במתכונת זו באה לאפשר:
 1. חלוקת רווחים/ הפסדים למוטבי הקרן.
 2. חישוב מדויק של שווי הכספים של כל אחד מהמוטבים.
 • החשבונות מנוהלים בבנק לאומי ובבנק מזרחי-טפחות. החשבונות של הנהנים מנוהלים ע”י מחלקת הכספים בהנהלת אגף האפוטרופוס הכללי. להלן הרכב הנכסים המצרפי ליום ה- 31.12.2012:הרכב הנכסים המצרפי ליום ה- 31/12/2012
 • בשנת 2012 הניבו קרנות האפוטרופוס תשואה נומינלית נטו (לאחר ניכוי מס ודמי ניהול) של 6.89% (לעומת תשואה נומינלית נטו של 1.58% בשנת 2011).
 • ועדת ההשקעות של האפ”כ קבעה 15 קרנות נאמנות הפועלות בשוק ההון שהרכב השקעתן דומה להרכב ההשקעות של האפ”כ כקרנות ביקורת. קרנות אלה הניבו בשנת 2012 תשואה נומינלית של 5.92%, כלומר פער של 0.97% לטובת האפ”כ.
 • השקעות האפ”כ באמצעות הברוקר בקרן נעדרים הניבו בשנת 2012 תשואה נומינלית נטו של 6.24% בהשוואה
  לניהול האפ”כ בקרן נעדרים שהניב תשואה של 6.33%, פער של 0.09% (יצוין כי קרנות הביקורת מוגדרות כקרנות פטורות ממס, לעומת מרבית כספי האפ”כ אשר אינם פטורים ממס).
  טבלה - התשואות הראליות של קרנות האפוטרופוס הכללי ושל קרנות הביקורת בשנים 2008-2012
  היקף ניהול הנכסים בשנים 2008-2012