יחידת השקעות - נתונים לשנת 2014

 
יחידת ההשקעות בהנהלת האפוטרופוס הכללי פועלת במתכונתה הקיימת החל מחודש ינואר 1996- הניהול הכספי מחולק ל- 9 קרנות ייעודיות, בהתאם למעמד המשפטי של הכספים ובהתאם לחובות המס והאפיון הכללי של הקרן.

​מבוא 

 • היחידה פועלת במבנה של חדר עסקאות ו-"BACK OFFICE" (סליקה ובקרת עסקאות). ובהתאם למדיניות שמתווה לה ועדת ההשקעות שליד האפוטרופוס הכללי.
 • ועדת ההשקעות היא ועדה סטטוטורית, הפועלת מכוח סעיף 10 לחוק האפוטרופוס הכללי, התשל"ח-1978, והיא כוללת שלושה חברי ועדה:
 1. האפוטרופוס הכללי - פרופ' דוד האן, יו"ר.
 2. נציגת משרד האוצר - גב' ענת פייר.
 3. נציג בנק ישראל - מר טל ביבר.

מבנה היחידה ופעילותה

 • יחידת ההשקעות כוללת כלכלנים- מנהלי תיקים ומנהל חשבונות, המשמש כסולק ומבקר עסקאות. היחידה פועלת בשוק ההון באמצעות שני בנקים - "לאומי" ו"מזרחי-טפחות", על בסיס שוטף ובאמצעות ברוקרים מבתי השקעות לצורך "עסקאות קאסטודיאן". מטרת ההשקעה היא להניב את התשואה האופטימלית בהתאם לרמת הסיכון שנקבעה.

השקעת הכספים

 • נכון ל- 31.12.2014 עמד היקף ההשקעה הכולל בקרנות על סך של כ- 5.879 מיליארד ש"ח (לעומת סך של 5.5 מיליארד ש"ח ביום 31.12.1013 וסך של 4.969 מיליארד ש"ח ביום 31.12.2012).סך כל הכספים המושקעים ביחידה בחלוקה לפי קרנות - טבלה
 • סכום העומד על 84.5 מיליון ש"ח (סך קרן של 75 מיליון ש"ח) מתוך קרן הנעדרים מושקע אצל מנהל תיקים חיצוני (כיום: "הראל בית השקעות"), אשר נבחר במכרז לבחירת מנהל תיקי השקעות. העברת הכספים למנהל חיצוני נעשתה לצורך בקרה בתנאים אופטימליים של השקעות היחידה.
 • הכספים המנוהלים באפוטרופוס הכללי מושקעים בשוק ההון הישראלי בהשקעה משותפת, בהתאם למדיניות ולהנחיות ועדת ההשקעות. כאמור, הכספים מוחזקים בקרנות ייעודיות לתחומי הפעילות של האפוטרופוס הכללי והכונס הרשמי, המנוהלות במתכונת דומה לקרן נאמנות. הפעילות במתכונת זו באה לאפשר:
 1. חלוקת רווחים/הפסדים למוטבי הקרן.
 2. חישוב מדויק של שווי הכספים של כל אחד מהמוטבים.
 • החשבונות מנוהלים בבנק "לאומי" ובבנק "מזרחי-טפחות". החשבונות של הנהנים מנוהלים על-ידי מחלקת הכספים בהנהלת האפוטרופוס הכללי.
  גרף עוגה - הרכב ההשקעה המשותפת נכון ליום 31/12/2014
 • בשנת 2014 הניבו קרנות האפוטרופוס תשואה נומינלית נטו (לאחר ניכוי מס ודמי ניהול) של 3.62% (לעומת תשואה נומינלית נטו של 4.07% בשנת 2013).
 • ועדת ההשקעות של האפוטרופוס הכללי קבעה 15 קרנות נאמנות הפועלות בשוק ההון, שהרכב השקעתן דומה להרכב ההשקעות של האפוטרופוס הכללי כקרנות ביקורת. קרנות אלה הניבו בשנת 2014 תשואה נומינלית של 1.52% כלומר פער של 2.1% לטובת קרנות האפוטרופוס הכללי. (יצוין, כי קרנות הביקורת מוגדרות כקרנות פטורות ממס, לעומת מרבית כספי האפוטרופוס הכללי, אשר אינם פטורים ממס)
  התשואות הראליות של קרנות האפוטרופוס הכללי ושל קרנות הביקורת בשנים 2010-2014היקף ניהול הנכסים בשנים 2010-2014 - במיליוני שקלים