עזבונות לטובת המדינה - נתונים לשנת 2012

 
​האפוטרופוס הכללי הוסמך, בהחלטות הממשלה שהתקבלו החל משנת 1955 ואילך, ובהתאם לחוק האפוטרופוס הכללי, תשל”ח - 1978, לטפל ולייצג את המדינה ומוסדותיה בכל הנוגע לקבלת עזבונות ותרומות לטובתם.

מבוא

 • העזבונות והתרומות אינם מהווים חלק מתקציב המדינה והם מיועדים למטרות צדקה בתחומי החינוך, העבודה והרווחה, שיכון,ביטחון, קליטת עליה, רפואה וכיו”ב.
 • מכוח זה פועלת מחלקת עזבונות לטובת המדינה בהנהלת האגף לקיים קשר עם מצווים פוטנציאלים ברחבי העולם, לקיים הצוואה במקום מושבו של המצווה, לממש הנכסים בעזבון, להעביר הכספים לישראל ולהעמידם לרשות הגופים אותם קבע המצווה או ליעדים ולמטרות אותם קבעה הועדה הציבורית לקביעת ייעודם של עזבונות לטובת המדינה.
 • ככלל, הייעוד לעזבונות נקבע על ידי המצווים והתורמים ומחלקת העזבונות לטובת המדינה פועלת כנאמן לממש רצון זה באמצעות העברת העזבון או התרומה ליעדם, תוך שהיא מוודאת שרצון המצווה מומש במלואו וכי הוא זכה להנצחה נאותה.
 • במקרים בהם המצווה או התורם הועיד את התרומה למדינת ישראל או למטרות כלליות מבלי לפרט שמו של גוף ספציפי השייך למדינה, נקבע ייעודו של העזבון על ידי הועדה הציבורית לקביעת ייעודם של עזבונות לטובת המדינה שליד משרד המשפטים - ועדה שבראשה עומד שופט בדימוס.
 • בנוסף לפעילות זו מנהלת המחלקה מעל ל- 150 הקדשות ציבוריים בהן חבר האפוטרופוס הכללי כנאמן, המיועדים למטרות צדקה שונות. ההקדשות רשומים אצל רשם ההקדשות ומחלקים כספים ומלגות, בדרך כלל ליחידים, בהתאם לבקשות שהתקבלו באמצעות משרדי הממשלה השונים ודיקני הסטודנטים במוסדות להשכלה גבוהה.
 • המחלקה מתפקדת במבנה של דסקים, אותם מנהלים רפרנטים על פי ארצות המוצא של התיקים. הנהלת החשבונות הפנימית של המחלקה אחראית הן על מערכת מסועפת של תקבולים ותשלומים בתיקים והן על הפיקוח על השימוש בכספים אצל הגופים הנהנים על פי בחירת המצווה.

סיכום פעילות המחלקה בשנת העבודה 2012

 • בשנת העבודה 2012 נפתחו במחלקה 110 תיקים חדשים ונכון ליום 31.12.2012 היו בניהול המחלקה 2,132 תיקים.
 • מספר התיקים שנפתח בשנת 2012 זהה לנתון המקביל בשנת 2011 (בה נפתחו 111 תיקים) ומהווה עלייה של כ- 2% לעומת שנת 2010 ועליה של כ- 45% לעומת שנת 2009.
    מספר תיקים שנפתחו לפי שנים
 • בשנת 2012 התקבלו במחלקה כספים בסכום כולל של כתשעים וחמישה מיליון ש”ח (95,000,000 ש”ח). מדובר בעליה של כ- 5.5% בהיקף הכספי לעומת שנת 2011.
  כספים שהתקבלו באמצעות המחלקה
 • מקור הכספים שהתקבלו במחלקה בשנת 2012 על פי מדינות המוצא העיקריות:
  1. צרפת - 29 מיליון ₪
  2. ארה”ב קנדה ואנגליה - 30 מיליון ₪
  3. גרמניה, אוסטריה, שוויץ איטליה והולנד - 17 מיליון ₪
  4. ישראל - 17.5 מיליון ₪
   גרף עוגה - המדינות העיקריות שמהן התקבלו כספים בשנת 2012  

דיווחים לועדת העזבונות

 • בשנת 2012 הועברו לועדה הציבורית לקביעת ייעודם של עזבונות לטובת המדינה שבמשרד המשפטים, לצורך חלוקה, כספים בסכום כולל של כ- 325 מיליון ש”ח, מתוך הכספים שהתקבלו באגף. בשנה זו טיפלה המחלקה ב- 728 החלטות של הועדה הציבורית לקביעת ייעודם של עזבונות לטובת המדינה.
 • בשנה זו הועברו לגופים וארגונים שונים דרך משרדי הממשלה, בהתאם להחלטות הועדה הציבורית כספים בסך כולל של כ- 183 מיליון ש”ח. לגבי יתרת הכספים הועדה הציבורית טרם קיבלה החלטה לגבי אופן חלוקתם והקצאתם והם ממתינים להחלטתה. מדובר בעלייה ניכרת של כ- 101% לעומת שנת 2011 ועלייה של כ- 325% לעומת שנת 2010. 
כספים שהוקצו ע"י הוועדה הציבורית ב 2012 
 • חלוקת עיקר הכספים שהוקצו לגופים וארגונים בשנת 2012 על פי החלטות הועדה הציבורית, היתה דרך משרדי הממשלה כדלקמן: 
  1. משרד הבריאות- 110.5 מיליון ש”ח.
  2. משרד הרווחה- 26.6 מיליון ש”ח.
  3. משרד הביטחון- 19.1 מיליון ש”ח.
  4. משרד החינוך- 7.6 מיליון ש”ח.
  5. משרד החינוך- 7.6 מיליון ש”ח.
 • הכספים שהועברו בשנת 2012 ישירות לגופים הנהנים, על פי בחירת המצווים או החלטות נאמני הקדשות, היו בסך של כ- 44.5 מיליון ש”ח.

הקדשות ציבוריים

 • נכון לתאריך 31.12.2012 היו בניהול המחלקה 154 הקדשות ציבוריים על פי חוק הנאמנות.

סקירת תיקים בולטים שטופלו במחלקה בשנת 2012

 • עזבון המנוח מותק (גרמניה/ שוויץ):
  1. מר מותק המנוח, תושב גרמניה, אשר קיים קשרים עוד בחייו עם מחלקת עזבונות לטובת המדינה, הותיר בצוואות שונות את נכסיו המצויים בשוויץ למדינת ישראל. במגעיו עם נציגי ישראל ביקש לשמור עניין זה בסודיות בפני בתו החיה אף היא בגרמניה. בטיפול בנכסיו בשוויץ הסתייע המנוח בעו”ד מקומי. משהמנוח נפטר, התגלה כי השאיר צוואה מאוחרת על כל נכסיו לטובת בתו, המבטלת צוואות קודמות, ואילו מדינת ישראל לא הוזכרה.
  2. בגרמניה מונתה מנהלת עזבון. במחלקת עזבונות התעורר החשד שעוה”ד השוויצרי ממשיך להחזיק בנכסים של המנוח בשוויץ ושאלו לא חולקו על פי הצוואה האחרונה לטובת הבת. פניות לעוה”ד נענו באופן מתחמק, אך הוברר כי עוה”ד השוויצרי מחזיק בסכום משמעותי של כ- 1.6 מיליון דולר מעזבונו של המנוח.
  3. בעזרת עו”ד המתמחה בפלילים ובדין המקומי הוכנה קובלנה פלילית כנגד עוה”ד ומשהדבר הובא לידיעתו גילה האחרון נכונות להשיב הכספים.
  4. לאחר מגעים ופגישות ממושכות עם כל הצדדים המעורבים, עוה”ד השוויצרי, מנהלת העזבון הגרמניה, היורשים על פי הצוואות השונות וביתו של המנוח גובש והושלם במהלך שנת 2012 הסדר לפיו נכסי שוויץ של העזבון יטופלו ויכונסו ע”י מנהלת העזבון הגרמניה. ויחולקו בפשרה בין יורשי המנוח על פי הצוואות השונות, קרוביו השונים ומדינת ישראל, שתקבל את עיקר הנכסים בשוויץ. מחלקת עזבונות לטובת המדינה אמורה לקבל מתוך העזבון כ- 550,000$.
 • עזבון המנוח ד”ר מילר (גרמניה/ הודו):
  1. מר מילר המנוח, תושב גרמניה, הותיר את נכסיו למדינת ישראל. מירב הנכסים מומשו והועברו לידי האפוטרופוס הכללי מגרמניה ואנגליה במהלך מספר שנים לאחר פטירתו. בין יתר המטלטלין בעלי הערך של המנוח הועברו לאפוטרופוס הכללי גם 843 תעודות מניות של חברת החשמל של קלקטה בהודו. אלה התגלו מחדש בסוף שנת 2009. בירורים ע”י מחלקת עזבונות לטובת המדינה עם הבנק בארץ ולאחר מכן עם מפיץ המניות באנגליה לא העלו דבר אודות תוקפן או ערכן. רק פנייה ישירה לחברת החשמל בהודו הניבה תוצאות, לפיהן ניתן לממש את התעודות תמורת כ- 5,000$.
  2. בשל חלוף הזמן היה צריך לפנות שוב לעו”ד שטיפל בשעתו בכינוס הנכסים בגרמניה. טיפול אינטנסיבי של המחלקה מול גורמים בגרמניה, אנגליה וסיוע של הנציגים הדיפלומטיים של ישראל בהודו אפשר את שליחת התעודות ויתר המסמכים להודו לשם פדיונן ותמורת המניות צפויה לעבור למחלקה.
 • עזבון המנוח רביניצקי (ארה”ב):
  1. התקבלו 924,400$ (שווה ערך לכ- 3,580,000₪) שיעודם כללי למטרות צדקה. בשנת 2012 קיבלה מחלקת עזבונות לטובת המדינה את הקרן הנותרת בנאמנות (טרסט) שהוקמה לפני שנים רבות, וזאת לאחר פטירת המוטב בחיים, שהיה גם הנאמן של הטרסט. הנאמן פנה לבית המשפט בבקשה להתערב בחלוקת הכספים למוטבים בארץ ולכך התנגדה מחלקת עזבונות. בסופו של הליך גובש הסדר על פיו התפטר המוטב כנאמן ונדחתה הבקשה להתערבות. כאמור בשנת 2012 הועברה יתרת הכספים למדינה בעקבות פטירת המוטב.
 • עזבון המנוח גרין ג’ון דבון (ארה”ב):
  1. התקבלו 1,647,935$ (שווה ערך לכ- 5,870,000₪) בנוסף ליתרת הטרסט התקבלה בשנת 2012 ויעודן היה למטרות צדקה בלבד. המנוח הותיר את יתרת עיזבונו למדינה למעט חלק קטן יחסית שהותיר בנאמנות (טרסט) על פיו הפירות חולקו לקרוב משפחה קשיש במהלך חייו, ואילו הקרן אמורה להתחלק למדינת ישראל לאחר פטירתו. הושג השנה הסדר עם קרוב המשפחה שאיפשר שחרור הכספים והעברתם למדינה.