עזבונות לטובת המדינה - נתונים לשנת 2013

 
​מחלקת עזבונות פועלת לטובת המדינה בהנהלת האגף לקיים קשר עם מצווים פוטנציאלים ברחבי העולם, לקיים הצוואה במקום מושבו של המצווה, לממש הנכסים בעזבון, להעביר הכספים לישראל ולהעמידם לרשות הגופים אותם קבע המצווה או ליעדים ולמטרות אותם קבעה הועדה הציבורית לקביעת ייעודם של עזבונות לטובת המדינה.

מבוא

 • האפוטרופוס הכללי הוסמך, בהחלטות הממשלה שהתקבלו החל משנת 1955 ואילך, ובהתאם לחוק האפוטרופוס הכללי, תשל"ח - 1978, לטפל ולייצג את המדינה ומוסדותיה בכל הנוגע לקבלת עזבונות ותרומות לטובתם. העזבונות והתרומות אינם מהווים חלק מתקציב המדינה והם מיועדים למטרות צדקה בתחומי החינוך, העבודה והרווחה, שיכון, ביטחון, קליטת עליה, רפואה וכיו"ב.
 • ככלל, הייעוד לעזבונות נקבע על-ידי המצווים והתורמים ומחלקת העזבונות לטובת המדינה פועלת כנאמן לממש רצון זה באמצעות העברת העזבון או התרומה ליעדם, תוך שהיא מוודאת שרצון המצווה מומש במלואו וכי הוא זכה להנצחה נאותה.
 • במקרים בהם המצווה או התורם הועיד את התרומה למדינת ישראל או למטרות כלליות מבלי לפרט שמו של גוף ספציפי השייך למדינה, נקבע ייעודו של העזבון על-ידי הועדה הציבורית לקביעת ייעודם של עזבונות לטובת המדינה שליד משרד המשפטים - ועדה שבראשה עומד שופט בדימוס.
 • בנוסף לפעילות זו מנהלת המחלקה כ- 150 הקדשות ציבוריים בהן חבר האפוטרופוס הכללי כנאמן, המיועדים למטרות צדקה שונות. ההקדשות רשומים אצל רשם ההקדשות ומחלקים כספים ומלגות, בדרך כלל ליחידים, בהתאם לבקשות שהתקבלו באמצעות משרדי הממשלה השונים ודיקני הסטודנטים במוסדות להשכלה גבוהה.
 • המחלקה מתפקדת במבנה של דסקים, שמנהלים אותם רפרנטים על-פי ארצות המוצא של התיקים. הנהלת החשבונות הפנימית של המחלקה אחראית הן על מערכת מסועפת של תקבולים ותשלומים בתיקים והן על הפיקוח על השימוש בכספים אצל הגופים הנהנים על-פי בחירת המצווה.

סיכום פעילות המחלקה בשנת העבודה 2013

 • בשנת העבודה 2013 נפתחו במחלקה 82 תיקים חדשים, בהשוואה ל- 110 תיקים חדשים שנפתחו בשנת 2012.טבלה - מספר תיקים שנפתחו 2011-2013
 • נכון ליום 31.12.2013 היו בניהול המחלקה 2,214 תיקים, בהשוואה ל- 2,132 תיקים בסוף שנת 2012. עלייה של 3.8%.
 • בשנת 2013 התקבלו במחלקה כספים בסכום כולל של כ- 199 מיליון ש"ח, וזאת בהשוואה לכספים בסך של כ- 95 מיליון ש"ח, שהתקבלו בשנת 2012, וכספים בסך כולל של כ- 90 מיליון ש"ח, שהתקבלו בשנת 2011. מדובר בעלייה חדה של כ- 110% בהיקף הכספים שהתקבלו לעומת שנת 2012.
  כספים שהתקבלו באמצעות המחלקה לשנים 2011-2013
 • מקור הכספים שהתקבלו במחלקה בשנת 2013 על-פי מדינות המוצא העיקריות:
  1. צרפת - 132 מיליון ש"ח
  2. גרמניה, אוסטריה ושוויץ - 22 מיליון ש"ח
  3. ארה"ב, אוסטרליה, קנדה ואנגליה - 20 מיליון ש"ח
  4. ישראל - 25 מיליון ש"ח
   גרף עוגה -המדינות העיקריות שמהן התקבלו כספים 

דיווחים לוועדת העזבונות

 • בשנת 2013 הועברו לוועדה הציבורית לקביעת ייעודם של עזבונות לטובת המדינה שבמשרד המשפטים, לצורך חלוקה, כספים בסכום כולל של כ- 179.5 מיליון ש"ח, מתוך הכספים שהתקבלו באגף.
 • במהלך השנה הועברו לגופים ולארגונים שונים באמצעות משרדי הממשלה, בהתאם להחלטות הוועדה הציבורית לקביעת ייעודם של עזבונות לטובת המדינה שבמשרד המשפטים, כספים בסך כולל של כ- 73 מיליון ש"ח. הנתון המקביל בשנת 2012 עמד על סך כולל של כ- 183 מיליון ש"ח, לעומת 91 מיליון ש"ח בשנת 2011 ו- 43 מיליון ש"ח בשנת 2010.
  כספים שהועברו ע"י המחלקה על-פי החלטות הוועדה הציבורי (במליוני שקלים)
 • הקצאת הכספים לגופים ולארגונים בשנת 2013 על-פי החלטות הוועדה הציבורית הייתה באמצעות משרדי הממשלה כדלקמן: 
  1. משרד הביטחון: 24 מיליון ש"ח
  2. משרד הרווחה : 22 מיליון ש"ח
  3. משרד החינוך: 8.5 מיליון ש"ח
  4. משרד התרבות והספורט: 7 מיליון ש"ח
  5. משרד הבריאות: 4.5 מיליון ש"ח
  6. משרד הדתות: 3.5 מיליון ש"ח
 • הכספים שהועברו בשנת 2013 ישירות לגופים הנהנים, על-פי בחירת המצווים או החלטות נאמני הקדשות, היו בסך של כ-41.2 מיליון ש"ח (בהשוואה לכ-44.5  מיליון ש"ח בשנת 2012). 

הקדשות ציבוריים

 • נכון לתאריך 31.12.2013 היו בניהול המחלקה 150 הקדשות ציבוריים על-פי חוק הנאמנות (לעומת 154 הקדשות ציבוריים בסוף שנת 2012).