האפוטרופוס הכללי - נתונים לשנת 2011

 

ניהול רכוש

 • בשנת 2011 נפתחו באגף 602 תיקי ניהול רכוש מתוכם 571 תיקי כספים ו- 31 תיקי נדל“ן. כמו כן נסגרו 261 תיקי ניהול רכוש (כספים ונדל“ן).
 • נכון ליום 31.12.2011, בניהול האפוטרופוס הכללי 14,187 תיקי ניהול רכוש, מתוכם 9,542 תיקי
  כספים ו- 4,645 תיקי נדל“ן.
  1. תיקי הכספים המנוהלים כוללים כספים בהיקף של כ- 1.547 מיליארד ש“ח.
  2. תיקי הנדל“ן המנוהלים כוללים 871 דירות ובתי עסק ו- 3,774 מגרשים.
 • בשנת 2011 התקבולים משכ“ד בגין נכסי הדירות הסתכמו בכ- 17.8 מיליון ש“ח. המדובר בהמשך מגמת עלייה בהכנסות משכ“ד בגין נכסים שבניהול ופיקוח האגף בהשוואה לכל אחת מהשנים הקודמות.

גרף - תקבולי דירות - הכנסות משכר דירה 2007-2011 

גילוי

 • בשנת 2011 נפתחו ביחידה הארצית לגילוי וניהול רכוש 566 תיקי גילוי מתוכם 247 תיקי מקרקעין ו- 319 תיקי כספים.
 • מדובר בעלייה נמשכת במספר תיקי הגילוי הנפתחים ביחידה הארצית לעומת השנים הקודמות. כאשר בהשוואה לשנת 2010 מדובר בעליה של כ- 5.5% ובהשוואה לשנת 2009 עליה של 15.5%. הגידול במספר התיקים שנפתחו בשנת 2011 לעומת שנת 2008 מסתכם ב- 56.8%.

 גרף - פתיחת תיקי גילוי לפי שנים

 • במהלך שנת 2011 נסגרו ביחידה הארצית לגילוי וניהול רכוש 520 תיקי גילוי רכוש.
 • גם בתחום זה ניתן לראות מגמת עלייה בכל שנה ושנה כאשר בהשוואה לשנת 2008 מדובר בעלייה של 62.5%.
 • נכון ליום 31.12.2011 מטופלים ביחידה הארצית לגילוי וניהול רכוש 1554 תיקי גילוי פעילים.

 גרף - סגירת תיקי גילוי לפי שנים  

שחרורים

 • בשנת 2011 דנה וועדת השחרורים באגף בבקשות לשחרור המתייחסות ל- 145 תיקים, מתוכם הוכרו 92% מהמקרים כזכאים לרכוש.

איתור רכוש

 • בשנת 2011 טופלו ביחידה 475 פניות לאיתור רכוש. דגש ניתן על מענה יעיל ומשך הטיפול וממוצע. הטיפול בפנייה עמד על 17.4 ימים לעומת 23.5 ימים בממוצע בשנת 2010.
 • בתחום זה מדובר בעלייה של 75% לעומת כמות הפניות שטופלו בשנת 2008 ובעלייה של כ- 115% לעומת שנת 2009.
גרף - בקשות לאיתור רכוש שטופלו 2008-2011 

חילוט רכוש

 • בשנת 2011 נפתחו ביחידה 48 תיקי חילוט.
 • להלן נתוני חילוט וקנסות בשנת 2011 לקרנות החילוט עפ“י החוקים השונים:
 

טבלאות - סכומי הכספים שחולטו לפי הפקודות השונות בחוק 

 • בסקירה רב שנתית ניתן לראות עלייה משמעותית בשנת 2011 בסך הכספים שהגיעו לקרנות החילוט הן עפ“י פקודת הסמים המסוכנים והן עפ“י החוק לאיסור הלבנת הון:

טבלה - סכומים שחולטו לפי שנים לפי פקודת הלבנת הון ופקודת הסמים 

 • להלן פרוט אופן חלוקת הכספים לגופים השונים:
גרף עוגה - חלוקת כספי החילוט מהקרן להלבנת הון  

העברת נכסים לקניין המדינה

 • בשנת 2011 הועברו לקניין המדינה 79 מיליון ש“ח.
 • לבתי המשפט השונים הוגשו 494 בקשות לאישור העברת כספים לקניין המדינה.
 • נכון ליום 31.12.11 התקבלו 415 צווים להעברה לקניין המדינה וב- 79 בקשות טרם ניתנה החלטה.

טיפול במתנות לעובדי ציבור

 • בשנת 2011 נקלטו ונרשמו 1,225 פריטים ונתרמו 632 פריטים.

עזבונות לטובת המדינה

 • סיכום הפעילות בשנת העבודה 2011:
  1. נפתחו במחלקה 111 תיקים חדשים ונכון ליום 31.12.2011 היו בניהול המחלקה 2,183 תיקים.

גרף - מספר תיקים שנפתחו 2008-2011 

  1. מספר התיקים שנפתח בשנת 2011 מהווה עלייה של כ- 3% לעומת שנת 2010 ועליה של כ- 46% לעומת שנת 2009.
  2. בשנת 2011 התקבלו במחלקה כספים בסכום כולל של תשעים מליון ש“ח.
כספים שהתקבלו באמצעות מחלקת עזבונות חול בשנים 2008-2011 
 • מקור הכספים שהתקבלו במחלקה בשנת 2011 על פי מדינות המוצא העיקריות:
  1.  ארה“ב - 34 מיליון ש“ח
  2.  צרפת - 18.5 מיליון ש“ח
  3.  גרמניה – 8 מיליון ש“ח
  4.  שוויץ - 12.7 מיליון ש“ח
  5.  אוסטריה – 600 אלף ש“ח
  6.  ישראל - 13.5 מיליון ש“ח
המדינות העיקריות מהן התקבלו הכספים 

דיווחים לועדת העזבונות

 • בשנת 2011 הועברו לועדה הציבורית לקביעת ייעודם של עזבונות לטובת המדינה שבמשרד המשפטים, לצורך חלוקה, כספים בסכום כולל של כ- 491 מליון ש“ח, מתוך הכספים שהתקבלו באגף.
 • בשנה זו טיפלה המחלקה ב- 882 החלטות של הועדה הציבורית לקביעת ייעודם של עזבונות לטובת המדינה.
 • בשנת 2011 הועברו למשרדי הממשלה, בהתאם להחלטות הועדה הציבורית כספים בסך כולל של 91 מיליון ש“ח. לגבי יתרת הכספים הועדה הציבורית טרם קיבלה החלטה לגבי אופן חלוקתם והקצאתם והם ממתינים להחלטתה.
 • מדובר בעלייה ניכרת של כ- 110% לעומת שנת 2010 ועלייה של כ- 54% לעומת כל אחת מהשנים 2008-2009.
 כספים שהוקצו ע"י הוועדה הציבורית בשנת 2011
 • חלוקת עיקר הכספים שהוקצו בשנת 2011 למשרדי הממשלה עפ“י החלטות הועדה הציבורית, היתה כדלקמן:
  1.  משרד הרווחה: 46.7 מיליון ש“ח
  2.  משרד הביטחון : 16.3 מיליון ש“ח
  3.  משרד החינוך: 8.5 מיליון ש“ח
  4.  משרד הבריאות: 4.9 מיליון ש“ח
 • הכספים שהועברו בשנת 2011 ישירות לגופים הנהנים, על פי בחירת המצווים או החלטות נאמני הקדשות, היו בסך של כ- 47 מיליון ש“ח.
 • בשנת 2011 הוכנו ע“י המחלקה 847 הוראות תשלום.
 • מדובר בעלייה של כ- 2% לעומת שנת 2010 והמשך של קו עלייה נמשך ועקבי בשנים האחרונות המבטא עלייה של כ- 21% לעומת שנת 2007.
מספר הוראות תשלום שהוכנו 

הקדשות ציבוריים

 • נכון לתאריך 31.12.2011 היו בניהול המחלקה 158 הקדשות ציבוריים על פי חוק הנאמנות.
 • הסכומים בקרנות המחלקה נכון ליום 31.12.2011:
  1. קרן עזבונות לטובת המדינה 988 מיליון ש“ח ₪
  2. קרן הקדשות 180 מיליון ש“ח ₪

פיקוח על אפוטרופסים ומנהלי עיזבון

 • במהלך שנת העבודה 2011 נפתחו בכלל מחוזות האגף 5,075 תיקי פיקוח על אפוטרופסים. בתקופה זו נסגרו 3,131 תיקי פיקוח על אפוטרופסות. מס‘ תיקי הפיקוח הפעילים עמד בסוף שנת 2011 על 44,817 תיקים.
 • מספר תיקי הפיקוח שנפתחו מהווה עלייה של כ- 6% ביחס לשנת 2010 במהלכה נפתחו 4,803 תיקי פיקוח ועלייה של למעלה מ- 16% בתוך 3 שנים (4,367 תיקי פיקוח שנפתחו במהלך שנת 2008). 
מספר תיקי פיקוח שנפתחו לפי מחוזות האפוטרופוס הכללי
גרף עוגה - מספר תיקים שנפתחו לפי מחוזות ב 2011 
 • פתיחת וסגירת תיקים בתחום הפיקוח על אפוטרופסים בשנים 2008-2011:
מספר תיקי פיקוח שנפתחו לשנים 2008-2011 
 גרף - פתיחת תיקי פיקוח לפי שנים 2008-2011  

נתונים על הפעילות בתחום הפיקוח על מנהלי עזבון בשנת 2011

 • במהלך שנת העבודה 2011 נפתחו בכלל מחוזות האגף 734 תיקי פיקוח על מנהלי עזבון. בתקופה זו נסגרו 570 תיקי פיקוח על מנהלי עזבון. מס‘ תיקי הפיקוח הפעילים עמד בסוף השנה על 5,994 תיקים.
טבלת תיקי פיקוח על עיזבונות לפי סטטוס 
גרף עוגה - פתיחת תיקי פיקוח על מנהלי עיזבון בחלוקה לפי מחוזות 
 • פתיחת וסגירת תיקים בתחום הפיקוח על מנהלי עזבון בשנים 2008-2011:
  1. 734 תיקים, מהווה עלייה של כ- 17% ביחס לשנת 2010 , מספר תיקי הפיקוח שנפתחו בשנת 2011 במהלכה נפתחו 628 תיקי פיקוח.
טבלת תיקי פיקוח על עיזבון שנפתחו לשנים 2008-2011 
גרף - תיקי פיקוח על עיזבון לשנים 2008-2011 

פעילות ב"כ היועמ"ש במחלקות אפ"כ

 • שנת 2011 התאפיינה בגידול בפעילות ב“כ היועץ המשפטי לממשלה בכל אחד ממחוזות האגף, הן בתחום תיקי העזבון והן בתחום תיקי האפוטרופסות וההליכים לפי חוק הצהרות מוות.
 • במהלך שנת העבודה 2011 הסתכמו התגובות והבקשות שטופלו ע“י ב“כ היועץ המשפטי לממשלה בכלל המחוזות ב- 57,514 תגובות, עלייה של כ- 14% לעומת שנת 2010 בה נתנו 50,571 תגובות.

 טבלת תגובות היועץ המשפטי לפי מחוזות
גרף עוגה - תגובות בא כח היועץ המשפטי בתיקי עזבונות ואפוטרופסות לשנת 2011

 • בראייה רב שנתית מדובר בעלייה נמשכת בהיקף הפעילות של ב“כ היועץ המשפטי לממשלה בכל אחד ממחוזות האגף המבטאת עלייה בשיעור של כ- 20% בפרק זמן של 3 שנים 48,087 תגובות. (בכלל המחוזות בשנת 2008).
 • תגובות ובקשות ב“כ היועמ“ש (כלל המחוזות) בשנים 

 טבלה -תגובות ובקשות ב“כ היועמ“ש (כלל המחוזות) בשנים 2008-2011

 • *תגובות ובקשות בתיקי עזבון לרשם לענייני ירושה, בית הדין הרבני ובתי המשפט לענייני ירושה.
  ** תגובות ובקשות לפי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות ובהליכים לפי חוק הצהרות מוות.
גרף עמודות - תגובות ובקשות בא כח היועץ המשפטי לסגויהן - 2008-2011 

יחידת השקעות

 • כללי:
  1. הכספים המנוהלים על-ידי האפוטרופוס הכללי והכונס הרשמי מושקעים על-ידי יחידת ההשקעות שבהנהלת האגף. יחידת ההשקעות פועלת במתכונתה הקיימת החל מחודש ינואר 1996. היחידה פועלת במבנה של חדר עסקאות ו-"BACK OFFICE" ׁ(סליקה ובקרת עסקאות)ׁ.
  2. חדר עסקאות מקבל אינפורמציה בזמן אמיתי לכל הפעילות הבורסאית בארץ ובחו"ל, לרבות מסחר במט"ח בתוכנות מקצועיות. עובדי יחידת ההשקעות קונים ומוכרים ניירות ערך באמצעות אותן תוכנות בדומה לחדרי עסקאות בבנקים או בחברות ביטוח וכד'.
  3. תפקיד ה-"BACK OFFICE", לבדוק שאותן העסקאות בוצעו באופן מדויק, לרבות עמלות שונות, ביצוע הפעולות בחשבונות הנכונים וכו'.
  4. קודם למעבר הפעילות למתכונתה הנוכחית, הכספים נוהלו בפועל ע"י שני בנקים. הבנקים נתנו לאגף האפוטרופוס הכללי הן שירותי בנקאות והן שירותי ניהול השקעות. לאחר שהתקבלה בהנהלת האגף החלטה אסטרטגית כי ניהול ההשקעות חייב להיות בשליטה ישירה תוך בקרה צמודה יותר, הוקמה יחידת ההשקעות שתפקידה לנהל, לנתח את סביבת המאקרו לבצע ניתוחי שוק וחברות וכו' כאשר הבנקים נותנים שירותי בנקאות בלבד.
  5. יחידת ההשקעות פועלת בהתאם למדיניות שמתווה לה וועדת ההשקעות שליד האפוטרופוס הכללי. 
  6. וועדת ההשקעות היא ועדה סטטוטורית הפועלת מכוח סעיף 10 לחוק האפוטרופוס הכללי, התשל"ח - 1978 והיא כוללת שלושה חברי וועדה המייצגים את הגופים הבאים:
   1. יו"ר - האפוטרופוס הכללי,פרופ' דוד האן
   2. נציגת משרד האוצר - גב' ענת פייר
   3. נציג בנק ישראל - מר טל ביבר
  7. תפקידה של וועדת השקעות, בין היתר, לפקח על יחידת ההשקעות לעניין ביצוע החלטותיה, לשמוע המלצות שונות על דרכי ההשקעה ולבסוף לנסח החלטות לביצוע. יחידת ההשקעות וועדת ההשקעות של האפוטרופוס מהווים שחקן בשוק ההון, אולם אינם נחשבים כמשקיע מוסדי.

השקעת כספים

 • הכספים המנוהלים באפוטרופוס הכללי מושקעים בשוק ההון הישראלי בהשקעה משותפת, בהתאם למדיניות ולהנחיות וועדת ההשקעות. הכספים מוחזקים בקרנות ייעודיות לתחומי הפעילות של האגף, המנוהלים במתכונת דומה לקרן נאמנות. כספי האגף מחולקים ל- 9 קרנות, בהתאם למעמד המשפטי של הכספים ובהתאם לחבות המס והאפיון הכללי של  כל קרן.
 • הפעילות במתכונת זו באה לאפשר:
 1. חלוקת רווחים/ הפסדים למוטבי הקרן.
 2. חישוב מדויק של שווי הכספים של כל אחד מהמוטבים.
 • החשבונות מנוהלים בבנק לאומי לישראל ובבנק המזרחי-טפחות. החשבונות של הנהנים מנוהלים ע"י מחלקת הכספים בהנהלת אגף האפוטרופוס הכללי במתכונת של יחידות השתתפות.
 • להלן פרוט 9 הקרנות במסגרתן מנוהלים כספי האגף:
 1. קרן עזבונות לטובת המדינה - קרן אשר מקור הכספים שבה מגיע מתרומות של תושבי חו"ל לגופים בתוך מדינת ישראל והכספים משוחררים למטרות השונות בהתאם לוועדת חלוקה סטטוטורית. חלק אחר של הכספים מקורם מכספי חילוט, אשר מנוהלים באפוטרופוס עד לשיחרורם הסופי לגופים כגון: הרשות למלחמה בסמים, משטרה וכו'. רווחי ההשקעות פטורים ממס.
 2. קרן הקדשות - מקור הכספים מאנשים אשר יצרו הקדש בחייהם לטובת מטרות מוגדרות. האפוטרופוס משמר את הקרן, אולם הפירות מחולקים בהתאם למטרת ההקדש. רווחי ההשקעות פטורים ממס.
 3. קרן חסויים - מקור הכספים מאפוטרופסים שהעדיפו שהניהול ההשקעתי ישאר בידי האפוטרופוס הכללי. מרבית הכספים מקורם "בקרן לטיפול בחסויים". הקרן פטורה ממס עד לסכום של 950 אלף ₪ לחסוי.
 4. קרן פירוק חברות - חברות אשר הגיעו למצב של פירוק, ע"י חדלות פרעון. הכספים מנוהלים עד חלוקתם הסופית לנושים, בהתאם להסדרים השונים. הקרן חייבת במס.
 5. קרן כנ"ר פירוק חברות פטורה - מקור הכספים מפירוק חברות, אשר הצליחו לקבל פטור ממס כגון: בית החולים משגב לדך, בית החולים ביקור חולים, בנק צפון אמריקה בפירוק, בנק למסחר בפירוק. הקרן פטורה ממס.
 6. קרן כנ"ר פשיטות רגל - מקור הכספים מפשיטות רגל של פרטיים. הכספים מנוהלים באפוטרופוס עד להגעה של הסדר סופי בין פושט הרגל לנושים. הקרן חייבת במס.
 7. קרן נעדרים - מקור הכספים מאנשים שנעדרים וטרם אותרו יורשים. לאחר הליך של מספר שנים, הכסף עובר לקניין המדינה. כאמור, הדבר אינו מונע מלהגיש תביעה מצד נעדר או יורשיו לקבל את כספם. הקרן חייבת במס.
 8. קרן יקט - מקור הכספים הוא מחברת JCT, אשר נוסדה לפני למעלה מ- 150 שנה לטובת הקמתם של מוסדות פיננסים, אשר יממנו את המפעל הציוני. האפוטרופוס הכללי מנסה לאתר את בעלי המניות ויורשיהם. מרבית נכסי הקרן מוחזקים הסטורית, בהתאם לתנאי ההקדש במניית "אוצר ההתיישבות היהודים". הקרן חייבת במס.
 9. קרן תקציב - מקור הכספים מאגרות המועברות לאפוטרופוס ומשכר ניהול שגובה מהפונקציות השונות המנוהלות. הכספים מושקעים בקרן השקעה לכל דבר ולבסוף מועברים לאוצר המדינה. הקרן פטורה ממס.
 • כל הקרנות החייבות במס משלמות מס במקור. עם זאת, לקוח בתוך הקרן הסבור שהוא פטור ממס, רשאי להגיש דוח למס הכנסה.
 • נכון לסוף שנת 2011 (ה- 31/12/2011) עמד היקף ההשקעה הכולל בקרנות על סך של 4.533 מיליארד ₪.
 • סך כל הכספים המושקעים ביחידה בחלוקה לפי הקרנות (שווי באלפי ₪ נכון ליום 31.12.11 ובהשוואה לשנה קודמת):
 כמות הכספים בקרנות לפי שנים 2010-2011
 • בנוסף, סך של 75 מיליוני ₪ מכספי האפוטרופוס הכללי מושקעים אצל מנהל תיקים חיצוני (כיום: הראל בית השקעות), אשר נבחר במכרז לבחירת מנהל תיקי השקעות. העברת הכספים למנהל חיצוני נעשתה לצורך בקרה בתנאים אופטימליים של השקעות היחידה.

מבנה ופעילות היחידה

 • יחידת ההשקעות כוללת כלכלנים- מנהלי תיקים ומנהל חשבונות, המשמש כסולק ומבקר עסקאות.
 • היחידה פועלת בשוק ההון באמצעות שני בנקים – לאומי ומזרחי טפחות, על בסיס שוטף ובאמצעות ברוקרים מבתי השקעות לצורך "עסקאות קאסטודיאן"– עסקאות מזדמנות של קנייה / מכירה ולא חשבון מנוהל.
 • מתוקף היות האפוטרופוס הכללי גוף המנהל כספים בנאמנות, מטרת ההשקעה היא להניב תשואה ריאלית חיובית בממוצע רב שנתי ולשמור על רמת סיכון נמוכה. בנוסף, בשנים רעות בשוק ההון לשמור על תשואה נומינלית חיובית.
 • להלן הרכב הנכסים המצרפי ליום ה- 31/12/2011 :

גרף עוגה - הרכב הנכסים המצרפי ליום ה- 31/12/2011 : 

 • בשנת 2011 הניבו קרנות האפוטרופוס תשואה נומינלית נטו (לאחר ניכוי מס ודמי ניהול) של 1.58%.
 • וועדת ההשקעות של האפ"כ קבעה 15 קרנות נאמנות הפועלות בשוק ההון שהרכב השקעתן דומה להרכב ההשקעות של האפ"כ כקרנות ביקורת. קרנות אלה הניבו בשנת 2011 תשואה נומינלית של 0.16%- , כלומר פער של 1.72% לטובת האפ"כ. השקעות האפ"כ באמצעות הברוקר בקרן נעדרים הניבו בשנת 2011 תשואה נומינלית נטו של 0.89%- בהשוואה לניהול האפ"כ בקרן נעדרים שהניב תשואה של 0.77%, פער של 1.63%.
 • מדד קרנות הביקורת מוגדר מדד המשקלל מס' קרנות נאמנות הנסחרות בבורסה, אשר להן הרכב נכסים דומה לאפוטרופוס. המדד הוא בר השוואה לביצועי וועדת ההשקעות. הברוקר הוא גוף חיצוני שניתן לא לנהל כספים מתוך קרן נעדרים וגם הוא משמש כמדד השוואה לביצועי ההשקעה של וועדת ההשקעות.
 • התשואות הריאליות של קרנות האפ"כ ושל קרנות הביקורת בשנים 2007 -2011: 

טבלה -התשואות הריאליות של קרנות האפ"כ ושל קרנות הביקורת בשנים 2007 -2011 

 • היקף ניהול הנכסים בחמש שנים האחרונות:

גרף המציג את היקף ניהול הנכסים בין השנים 2007 ל- 2011