פיקוח על אפוטרופוסים ומנהלי עזבון - נתונים לשנת 2012

 
​האפוטרופוס הכללי הוסמך לפקח על אופן ניהול הרכוש והכספים על ידי אפוטרופוסים לחסויים לפי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ”ב - 1962 וכן על אופן ניהול עזבונות על-ידי מנהלי עזבון שמונו לפי חוק הירושה, התשכ”ה - 1965.

מבוא

 • הפיקוח נעשה באמצעות ביקורת של הפרטה המוגשת בתחילת הניהול ושל הדו”חות הכספיים השנתיים המוגשים על ידי האפוטרופוסים או ע”י מנהלי העזבון לאגף אפוטרופוס הכללי.
 • פעולות הפיקוח נעשות על ידי מפקחים מקצועיים במחוזות השונים של האגף, בהדרכה ובהכוונה של ממונה ארצי בהנהלת האגף.
 • נכון ליום 31.12.12 היו באגף האפוטרופוס הכללי 46,910 תיקים פעילים של פיקוח על אפוטרופוסים. במהלך השנה נפתחו 6,126 תיקי פיקוח (מתוכם 5,361 תיקי פיקוח על אפוטרופוסים ו- 765 תיקי פיקוח על מנהלי עזבונות). מנגד נסגרו 3,834 תיקי פיקוח (מתוכם 3,212 תיקי פיקוח על אפוטרופוסים ו- 622 תיקי פיקוח על מנהלי עזבונות). מדובר בעלייה של כ- 4% בהשוואה למספר תיקי הפיקוח שנסגרו בשנת 2011 (3,701 תיקים).חלוקת תיקי הפיקוח הפעילים על פי המחוזות השונים
 • בשנת 2012 התקבלו בתיקי פיקוח על אפוטרופסים במחוזות השונים 5,285 פרטות ו- 699 פרטות בתיקי פיקוח על מנהלי עזבונות. בשנת 2012 נבדקו בתיקי פיקוח על אפוטרופסים במחוזות השונים 5,466 פרטות ו- 714 פרטות בתיקי פיקוח על מנהלי עזבון.
 • בשנת 2012 התקבלו במחוזות השונים בתיקי פיקוח על אפוטרופסים 20,017 דוחות כספיים ו- 1,483 דוחות כספיים בתיקי פיקוח על מנהלי עזבונות. בשנת 2012 נבדקו במחוזות השונים 22,872 דוחות כספיים בתיקי פיקוח על אפוטרופסים ו- 1,486 דוחות כספיים בתיקי פיקוח על מנהלי עזבונות.

קטיני רווחה

 • על פי סיכום עם משרד הרווחה מועברים כספי קצבאות קטינים הנמצאים בסידור חוץ ביתי לחסכון המנוהל על ידי האפוטרופוס הכללי עבור הקטינים עד הגיעם לבגרות. עם הגיעו של הקטין לגיל 18 פונה משרד הרווחה לאפוטרופוס הכללי בבקשה לשחרר הכספים שהועברו והרווחים שנצברו עליהם, לידי הקטין.
 • בשנת 2012 שחרר האפוטרופוס הכללי לידי קטינים שבגרו, בהתאם להנחיות משרד הרווחה, סכום כולל של כ- 2.3 מיליון ש”ח כאשר במהלך השנה טופלו 137 שחרורים ובוצעו 72 החזרים.

סל טיפול בחסויים

 • האפוטרופוס הכללי מפיץ מזה כ- 9 שנים, חוברת “סל טיפול בחסויים” לכל אפוטרופוס חדש שמתמנה. החוברת כוללת הנחיות לאפוטרופוסים אשר גובשו ע”י משרד המשפטים בסיוע כל הגורמים העוסקים בתחום האפוטרופסות שתכליתן לקבוע הנחיות ואמות מידה לאפוטרופוסים בכל הנוגע לטיפול בחסויים וברכושם. ההנחיות נקבעו לכל סוגי המינוי (כללי, גוף ורכוש).
 • בשנת 2012 הופצו ע”י אגף האפוטרופוס הכללי עותקים של “סל הטיפול” לכל האפוטרופוסים במינוי כללי ורכוש שמונו במהלך השנה.

נתונים על הפעילות בתחום הפיקוח על אפוטרופסים בשנת 2012

 • במהלך שנת העבודה 2012 נפתחו בכלל מחוזות האגף 5,361 תיקי פיקוח על אפוטרופסים, בהשוואה ל- 5,075 תיקי פיקוח על אפוטרופסים שנפתחו בשנת 2011, עלייה של כ- 6% . בהשוואה לשנת 2010 בה נפתחו 4,803 תיקים מדובר בעלייה של 12%.
 • בתקופה זו נסגרו 3,212 תיקי פיקוח על אפוטרופסות בהשוואה ל- 3,131 תיקי פיקוח על אפוטרופסות שנסגרו בשנת 2011, עלייה של כ- 3%. מס’ תיקי הפיקוח הפעילים עמד בסוף שנת 2012 על 46,910 תיקים.טבלת תיקי פיקוח שנפתחו ונסגרו בשנת 2012

  גרף עוגה - מספר תיקי פיקוח שנפתחו לפי מחוזות 


טבלה - פתיחה וסגירת תיקי פיקוח על אפוטרופסים בשנים 2008-2012 

 גרף עמודות - כמות התיקים שנפתחו לעומת כמות התיקים שנסגרו לשנים 2008-2012 

פרטות שהתקבלו ופרטות שנבדקו בתחום הפיקוח על אפוטרופסים

 • במהלך שנת העבודה 2012 התקבלו בכלל מחוזות האגף 5,285 פרטות בתיקי פיקוח על אפוטרופסים ונבדקו 5,466 פרטות בתיקי פיקוח על אפוטרופסים וזאת מכלל הפרטות שהוגשו באותה שנה ובשנים קודמות לה. מספר הפרטות שהתקבלו ומספר הפרטות שנבדקו בחלוקה על פי המחוזות השונים הינו כדלקמן:טבלת פרטות שהתקבלו וטופלו לפי מחוזות 

דוחות כספיים שהתקבלו ודוחות שנבדקו בתחום הפיקוח על אפוטרופסים

 • במהלך שנת העבודה 2012 התקבלו בכלל מחוזות האגף 20,017 דוחות כספיים בתיקי פיקוח על אפוטרופסים ונבדקו בכלל מחוזות האגף 22,872 דוחות כספיים בתיקי פיקוח על אפוטרופסי וזאת מכלל הדוחות הכספיים שהוגשו באותה שנה ובשנים קודמות לה. חלוקת הדוחות הכספיים שהתקבלו והדוחות שנבדקו על פי המחוזות השונים הינה כדלקמן:טבלה - דוחות שהתקבלו ודוחות שנבדקו לפי מחוזות 

נתונים על הפעילות בתחום הפיקוח על מנהלי עזבון בשנת 2012 

 • במהלך שנת העבודה 2012 נפתחו בכלל מחוזות האגף 765 תיקי פיקוח על מנהלי עזבון, עלייה של כ- 5% בהשוואה לשנת 2011 בה נפתחו 734 תיקי פיקוח על מנהלי עזבון. בתקופה זו נסגרו 622 תיקי פיקוח שמהווה עלייה של 9% בהשוואה לשנת 2011 בה נסגרו 570 תיקי פיקוח על מנהלי עזבון.מספר תיקי פיקוח על מנהלי עיזבון שנפתחו לפי מחוזות בשנת 2012 
 • פתיחת וסגירת תיקים בתחום הפיקוח על מנהלי עזבון בשנים 2008-2012:
  מספר תיקי הפיקוח שנפתחו בשנת 2012 , 765 תיקים, מהווה עלייה של כ- 5% ביחס לשנת 2011 בה נפתחו 734 תיקים ועלייה של מעל 22% ביחס לשנת 2010 במהלכה נפתחו 628 תיקי פיקוח.טבלה - מספר התיקים שנפתחו ונסגרו בתחום הפיקוח על מנהלי עזבון בשנים 2008-2012
גרף מספר תיקי פיקוח מנהלי עיזבון שנפתחו ונסגרו לפי שנים 2008-2012 
 • פרטות שהתקבלו ופרטות שנבדקו בתחום הפיקוח על מנהלי עזבון:
  במהלך שנת העבודה 2012 התקבלו בכלל מחוזות האגף 699 פרטות בתיקי פיקוח על מנהלי עזבון ונבדקו בכלל מחוזות האגף 714 פרטות בתיקי פיקוח על מנהלי עזבון וזאת מכלל הפרטות שהוגשו באותה שנה ובשנים קודמות לה. חלוקת הפרטות שהתקבלו והפרטות שנבדקו על פי המחוזות השונים הינה כדלקמן:
 טבלה פרטות שהתקבלו ופרטות שנבדקו בתחום הפיקוח על מנהלי עזבון לפי מחוזות
 • דוחות כספיים שהתקבלו ודוחות שנבדקו בתחום הפיקוח על מנהלי עזבון:
  במהלך שנת העבודה 2012 התקבלו בכלל מחוזות האגף 1,483 דוחות כספיים בתיקי פיקוח על מנהלי עזבון ונבדקו בכלל מחוזות האגף 1,486 דוחות כספיים בתיקי פיקוח על מנהלי עזבון וזאת מכלל הדוחות הכספיים שהוגשו באותה שנה ובשנים קודמות לה. חלוקת הדוחות הכספיים שהתקבלו והדוחות שנבדקו על פי המחוזות השונים הינה כדלקמן:
  דוחות שהתקבלו בתחום פיקוח על מנהלי עיזבון