פיקוח על אפוטרופוסים ומנהלי עזבון - נתונים לשנת 2014

 
​הפיקוח נעשה בעיקר באמצעות ביקורת של הפרטה המוגשת על-ידי האפוטרופסים ומנהלי העזבון בתחילת המינוי ושל הדוחות הכספיים השנתיים המוגשים על-ידם לאפוטרופוס הכללי. פעולות הפיקוח נעשות על-ידי מפקחים מקצועיים במחוזותיו השונים של האפוטרופוס הכללי בתל-אביב, בחיפה, בבאר שבע ובירושלים, בהדרכה ובהכוונה של היחידה הארצית לפיקוח על אפוטרופסים ומנהלי עזבון, הממוקמת בהנהלת האפוטרופוס הכללי בירושלים.

מבוא
 • האפוטרופוס הכללי הוסמך לפקח על אופן ניהול הרכוש והכספים על-ידי אפוטרופסים לחסויים לפי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב-1962, וכן על אופן ניהול עזבונות על-ידי מנהלי עזבון שמונו לפי חוק הירושה, התשכ"ה- 1965.
 • תפקיד מערך הפיקוח על אפוטרופסים הוא להבטיח, שאפוטרופסים, שמונו על-ידי בית המשפט כדי לדאוג לענייניהם של מי שאינם יכולים לעשות כן בעצמם (המכונים "חסויים"), מבצעים את תפקידם כראוי, קרי: לפי הדין וההנחיות, ביושר, בהגינות ובתום לב – מתוך דאגה לרווחת האדם ולאיכות חייו, כאדם עצמאי ככל הניתן, שותף בקהילה ובחברה, תוך שיתופו בהחלטות ובמידע ככל שהדבר ניתן – והכל תוך שאיפה לפעול למימוש רצונו וטובתו.
 • אף-על-פי שנקודת המוצא היא, שהאפוטרופוס פועל כראוי ויש לתת בו אמון, הרי שלאור פערי הכוחות המובנים במערכת היחסים בין האפוטרופוס ובין מי שנתון לאפוטרופסותו, תפקיד מערך הפיקוח לוודא שאפוטרופסים אינם מנצלים לרעה את הכוח שניתן בידם וכי הם מצליחים להגן על האדם מפני ניצול לרעה על-ידי גורמים אחרים.
 • על מנת לבצע את כל אלה, פועל האפוטרופוס הכללי בשלושה מישורים עיקריים:
 1. פיקוח על פעולתם של האפוטרופסים (שהוא בעיקרו פיקוח יזום, אך כולל גם פיקוח אגב בירור תלונות).
 2. מתן הנחיה, ייעוץ, הדרכה והכשרה לאפוטרופסים ולגורמים נוספים (מקצועיים ואחרים). 
 3. פיתוח מערכתי של ממשקים ותהליכי עבודה עם מגוון גורמים ציבוריים ופרטיים, במטרה לשפר את הפיקוח ולסייע לאפוטרופסים בביצוע תפקידם.
 • בשנת 2014 התרחבה יחידת הפיקוח הארצית באפוטרופוס הכללי, והחלה להניע תהליכי חשיבה ועשייה, שמטרתם להגביר את יעילותו ואת מקצועיותו של מערך הפיקוח ואת השירות הניתן על-ידיו לציבור, כפי שיפורט להלן.

סיכום סטטוס תיקים לשנת 2014 

 • נכון ליום 31.12.14 היו בכלל מחוזות האפוטרופוס הכללי 49,998 תיקים פעילים של פיקוח על אפוטרופסים (בהשוואה ל-47,287 תיקים פעילים בסוף שנת 2013 ול-46,910 תיקים פעילים בסוף שנת 2012) ו- 6,605 תיקים פעילים של פיקוח על מנהלי עזבון (בהשוואה ל-6,197 תיקים פעילים בסוף שנת 2013 ו-6,146 תיקים פעילים בסוף שנת 2012).
 • במהלך השנה נפתחו 7,172 תיקי פיקוח (מתוכם 6,393 תיקי פיקוח על אפוטרופסים ו-779 תיקי פיקוח על מנהלי עזבונות) וזאת בהשוואה ל- 6,316 תיקים שנפתחו בשנת 2013 ול- 6,126 תיקים שנפתחו בשנת 2012. כמו כן, נסגרו 4,478 תיקי פיקוח (מתוכם 4,053 תיקי פיקוח על אפוטרופסים ו- 425 תיקי פיקוח על מנהלי עזבונות), וזאת בהשוואה ל- 6,233 תיקי פיקוח שנסגרו בשנת 2013 ול- 3,834 תיקי פיקוח שנסגרו בשנת 2012.

עיקרי הפעילות בתחום הפיקוח על אפוטרופסים בשנת 2014

תשתית ראשונית לפיקוח על אפוטרופסים לעניינים אישיים

 • עד שנת 2014 התמקד הפיקוח של האפוטרופוס הכללי על אפוטרופסים בהתנהלותם בכל הנוגע לטיפול ברכושם של חסויים. עד כה, לא הוקם במשרד ממשלתי כלשהו מנגנון שיטתי לפיקוח על תפקודם של אפוטרופסים בכל הנוגע לטיפול בענייניהם האישיים של חסויים. מבקר המדינה התייחס בכמה דוחות לחומרה שבהעדר מנגנון בקרה ופיקוח על עניינים אלה ולחובתה של המדינה לפעול בדחיפות להקמתו. לאחר דין ודברים, קיבל על עצמו האפוטרופוס הכללי את הקמת התשתית הראשונית לפיקוח על עניינים אישיים והפעלת תוכנית ניסיונית בסיוע מכון ברוקדייל של הג'וינט, שבסופה יגובשו מסקנות באשר להקמת מערך פיקוח קבוע על אפוטרופסים לעניינים אישים.
 • כאמור, בשנת 2014 הורחבה היחידה הארצית לפיקוח על אפוטרופסים, והיא כוללת כיום גם צוות מצומצם, שעיסוקו בפיקוח על אפוטרופסים לעניינים אישיים. הצוות מלווה את התוכנית הניסיונית יחד עם ועדת היגוי ייעודית, ובמקביל עוסק בפועל, בהיקף מצומצם, בפיקוח על אפוטרופסים לעניינים אישיים. זאת, הן באמצעות טיפול בפניות פרטניות, הן באמצעות הנעת תהליכים רוחביים לשיפור תפקודם של אפוטרופסים לעניינים אישיים. כמו כן, הצוות עוסק בבניית תשתית של קשרי עבודה עם משרדי ממשלה, ארגונים ומוסדות רלוונטיים ומתמודד באופן שוטף עם דילמות שמעורר הפיקוח בתחום זה ובקשרי הגומלין בין הטיפול בעניינים אישיים לניהול הרכוש.
 • בסוף שנת 2014 החל ביצוע החלק הראשון של התוכנית הניסיונית, שבמסגרתו ייבחן תפקודם של כמה מאות אפוטרופסים לבגירים. בחלקה השני של התוכנית ייבחן תפקודם של אפוטרופסים לקטינים.

פעילות להגברת מודעות ויצירת שיתופי פעולה

 • יחידת הפיקוח הארצית עוסקת בהגברת המודעות לפעילות האפוטרופוס הכללי בתחום הפיקוח ומבקשת להיות יוזמת ושותפה פעילה בעשייה בתחום האפוטרופסות בכלל. היחידה פעלה בשנת 2014 לחיזוק וליצירה של קשרי עבודה ושיתופי פעולה עם קשת של גורמים בעלי עניין וידע בתחום האפוטרופסות, ובהם גורמים ממשלתיים (משרד הרווחה והשירותים החברתיים, המוסד לביטוח לאומי, משרד הבריאות, המשרד לאזרחים ותיקים, האגף לסיוע משפטי ועוד), רשויות מקומיות, ארגונים חברתיים, קליניקות משפטיות באוניברסיטאות ובמכללות. להלן כמה דוגמאות לפעילות משותפת של מערך הפיקוח עם גורמים שונים:
 1. השתתפות בוועדות היגוי לצורך ליווי תהליכים וחשיבה משותפת (כגון ועדת היגוי המלווה תוכנית ניסיונית מטעם ארגון "בזכות" לפיתוח חלופה של תומך בקבלת החלטות).
 2. עבודה משותפת לקראת הדיונים בהצעת חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (תיקון מס' 19), התשע"ה-2014, הצפויים להתקיים בכנסת הבאה;
  • חידוש מרכזי בהצעה הוא יצירת כלי משפטי של ייפוי כוח מתמשך כחלופה לאפוטרופסות.
  • הצעת החוק עוסקת גם בעקרונות למינוי אפוטרופוס ובקווים המנחים לביצוע תפקידו, בסמכויות הפיקוח של האפוטרופוס הכללי, ועוד.
  • כגוף ממשלתי מקצועי העוסק בפיקוח על אפוטרופסים, האפוטרופוס הכללי רואה עצמו שותף לקידום הצעת החוק בדיונים שיתקיימו בנושא, בתהליך החשיבה ובגיבוש ההערות לסוגיות השונות.
 3. עריכה משותפת של יום עיון באוניברסיטת בר-אילן בנושא "מגמות וחידושים באפוטרופסות בישראל" עם הקליניקות המשפטיות של אוניברסיטת בר אילן.
 4. השתתפות בכנסים ובהשתלמויות שנערכים בנושא אפוטרופסות.

פעילות ייעוץ, הדרכה והנחיה

 • הדרכה והנחיה של אפוטרופסים ושל גורמים מקצועיים הבאים במגע עם חסויים ואפוטרופסים הן חלק מרכזי מתפקידו של האפוטרופוס הכללי כמפקח על אפוטרופסים. כיום, הנחיה וייעוץ ניתנים במסגרת קבלת קהל, מענה טלפוני ומידע כתוב. יחידת הפיקוח הארצית מבקשת להרחיב ולמסד את מערך ההדרכה והייעוץ באפוטרופוס הכללי.
 • במהלך שנת 2014 התקיימו עשרות מפגשי הדרכה והנחיה ברחבי הארץ, בעיקר לעובדים סוציאליים העוסקים בתחום האפוטרופסות, ברשויות מקומיות, במשרד הרווחה והשירותים החברתיים, במוסדות ובמסגרת ארגונים חברתיים. מטרת ההדרכות היא העברת ידע וכלים נחוצים וכן העברת מסרים והטמעת מגמות חדשות בכל הנוגע לאפוטרופסות. ברובן, ההדרכות מועברות על-ידי צוות הפיקוח על העניינים האישיים, יחד עם מפקחים ממחוזות האפוטרופוס הכללי, על-מנת להציג תמונה רחבה ככל האפשר ולספק מענה לכלל ההיבטים.

רענון מדיניות פיקוח

 • הצורך ברענון תפיסת הפיקוח ומדיניות הפיקוח של האפוטרופוס הכללי נובע הן ממגמות ותפיסות חדשות בארץ ובעולם באשר לכשרותם המשפטית של אנשים עם מוגבלות, זכויותיהם ומעמדם, שיש בהן כדי להשליך על תפיסת תפקידו של האפוטרופוס ומנגנון האפוטרופסות;
  1. הן מהרצון להימנע מהתערבות יתר ומהכבדה שלא לצורך על אפוטרופסים בכלל ועל בני משפחה המשמשים בתפקיד זה בפרט.
  2. הן מהגידול הרב בהיקף תיקי האפוטרופסות הנתונים לפיקוחו של האפוטרופוס הכללי, המחייב לייעל את הפיקוח כדי להצליח להתמקד במקרים הבעייתיים.
 • במהלך שנת 2014 הוקם באפוטרופוס הכללי צוות חשיבה, השוקד על גיבוש מדיניות פיקוח דיפרנציאלית ומאוזנת בשים לב למאפיינים שונים, ובהם מערכת היחסים בין החסוי לאפוטרופוס (קרבת משפחה מסוגים שונים, אפוטרופוס מקצועי), היקף הרכוש של החסוי, מקום המגורים של החסוי (קהילה או מוסד), ומאפיינים רלוונטיים אחרים. הצוות עתיד לסיים את עבודתו במהלך שנת 2015.

יציאת המפקחים לביקורים אצל אפוטרופסים וחסויים

 • בחודש ספטמבר 2014 החלו מפקחי האפוטרופוס הכללי לצאת לביקורים אצל אפוטרופסים וחסויים, בביתם בקהילה או במוסד שהם מתגוררים בו. האפוטרופוס הכללי רואה חשיבות רבה בביקורים אלה, אשר נועדו ליצור מפגש בלתי אמצעי עם אפוטרופסים וחסויים ועם המוסדות שבהם שוהים חסויים. נוסף על כך, הביקורים מאפשרים בחינה מקרוב של מצבם של חסויים ושל תפקוד אפוטרופסים, עדכון פרטים ואימות דיווחים.
 • הביקור מתבצע באופן אקראי או בעקבות תלונה או צורך שהתעורר בבדיקת המפקח, והוא מתואם מראש עם האפוטרופוס.
 • עד סוף שנת 2014 נערכו יותר מ- 20 ביקורים אצל חסויים ממגוון אוכלוסיות, בקהילה ובמוסדות. הפקת לקחים שנעשתה בקרב המפקחים שערכו ביקורים עד כה מעלה, כי נוסף על אמור לעיל באשר לחשיבות הביקורים, הביקור מייצר שיח משמעותי עם האפוטרופוס ועם גורמים נוספים הנוכחים בביקור ומעורבים בטיפול בחסוי, ומהווה הזדמנות למסירת מידע, למתן הכוונה וייעוץ. בכמה מקרים הגבירו הביקורים באופן ברור את מעורבות האפוטרופסים בכל הקשור לדאגה לרווחתו הכלכלית והאישית של החסוי.

פיקוח על אפוטרופסים מקצועיים

 • מרבית האפוטרופסים המתמנים על-ידי בתי המשפט הם בני משפחתם של החסויים, ואולם בכ- 15% מהמקרים מתמנה כאפוטרופוס תאגיד או יחיד, שעיסוקו במתן שירותי אפוטרופסות (אפוטרופוס מקצועי). מבין אלה יש שתחת אפוטרופסותם כמה עשרות חסויים ויש שמשמשים כאפוטרופוס לאלפי חסויים. התאגידים הגדולים מספקים שירותי אפוטרופסות בכל רחבי הארץ. המבקש לעסוק במתן שירותי אפוטרופסות כתאגיד או כאפוטרופוס מרובה חסויים נדרש לעמוד בדרישות סף ומחויב לנהלים מיוחדים מעבר לנדרש מאפוטרופוס רגיל.
 • הפיקוח על אפוטרופסים אלה מחייב לבחון את עמידתם בדרישות הסף ובנהלים המחייבים אותם, להיפגש עם בעלי התפקידים השונים, לקבל מהם דיווחים שוטפים על מספר החסויים, על מאפייניהם, על בעלי תפקידם, על מצבם הכספי ועוד, לקיים עמם פגישות קבועות ולסייע להם בקשיים שהם מתמודדים אתם. כל זאת מעבר לפיקוח הפרטני על תיקי החסויים שתחת אפוטרופסותם.
 • בשנת 2014 קיימה היחידה הארצית, יחד עם נציגי המחוזות, פגישות פיקוח עם מרבית תאגידי האפוטרופסות, והודק הפיקוח על פעילותם של אלה, בייחוד בכל הנוגע לטיפולם בעניינים האישיים של החסויים. בסוף שנת 2014 החלה הקמתו של מערך פיקוח ארצי על תאגידי אפוטרופסות ועל אפוטרופסים מרובי חסויים.
 • היחידה הארצית עוסקת גם בגיבוש נהלים מיוחדים לתאגידי אפוטרופסות ואפוטרופסים מרובי חסויים. בעניין זה, יצא לאור במהלך שנת 2014 נוהל בין-משרדי לעניין הכרה בתאגיד אפוטרופסות ובאפוטרופוס מרובה חסויים, אשר מסדיר את אופן הטיפול בבקשות של תאגידי אפוטרופסות לאפשר להם להתמנות כאפוטרופסים, וגם בבקשות של יחידים, המבקשים לשמש כאפוטרופסים לשלושה חסויים או יותר שאינם בני משפחתם. כן פועלת היחידה בימים אלה להשלמת נוהל מנחה בעניין פעילות תאגידי אפוטרופסות, אשר עתיד לצאת לאור במהלך שנת 2015.

שדרוג תשתיות מחשב

 • פיתוח מערכת מחשב חדשה למערך הפיקוח - עבודת הפיקוח של האפוטרופוס הכללי מתבצעת בעיקר באמצעות בדיקת פרטות, דוחות ומסמכים שונים ודורשת מעקב אחר מספר רב של תיקי פיקוח, תוך תיאום בין גורמים שונים. מערכת מחשוב מתקדמת היא כלי עבודה הכרחי, בוודאי אל מול עומס תיקים גדל והולך, ועל-מנת לספק מענה ניהולי הולם. בשנת 2014 החל אפיון של מערכת מחשב חדשה בהתבסס על תהליכי העבודה הקיימים, אך תוך התאמתם ליכולות עדכניות ולשינויים עתידיים. 
 • סריקת תיקים- בשנת 2014 החלה סריקת תיקי פיקוח על אפוטרופסים. פרויקט זה משתלב עם חזון משרד המשפטים להתנהל כ- "משרד ללא נייר" ועם תהליך סריקה שהחל ביחידות המשרד עוד בשנת 2007. חשיבות העבודה באמצעות תיק אלקטרוני טמונה הן בגיבוי תיק הפיקוח והמסמכים הנלווים אליו, הן באפשרות הצפייה במסמכים על-ידי כמה עובדים בו זמנית, הן באיתור מהיר של תיקים, והכל תוך פינוי שטח עבודה יקר ויצירת סביבת עבודה נעימה יותר. סריקת התיקים הקיימים צפויה להסתיים במהלך שנת 2015.

מימון שכר טרחת אפוטרופסים חיצוניים עבור חסויים בעלי הכנסה נמוכה

 • סוגיית העדר המקורות למימון שכר טרחתם של אפוטרופסים חיצוניים עבור חסויים בעלי הכנסה נמוכה נדונה זה שנים רבות, ואף זכתה להתייחסות בדוחות מבקר המדינה. במצב הנוכחי, מרבית הכנסתם של חסויים אלה מועברת לאפוטרופוס לשם מימון שכר טרחתו, ולא נותר להם די למימון צורכיהם. נוסף על כך, נפגעת איכות השירות הניתן לחסויים אלה, וגם ליתר החסויים, שכן האפוטרופוס נאלץ לעתים לבצע "סבסוד צולב" על חשבון חסויים אחרים.
 • בשנת 2012 הוגשו המלצות של צוות בין-משרדי שמינה שר המשפטים דאז, ד"ר יעקב נאמן, ולפיהן המדינה תממן את שכר הטרחה האמור. העלות השנתית הוערכה בכ- 20 מיליון ש"ח, והיא מבוססת על הערכה, שלפיה כ- 4,000 חסויים ייהנו ממימון זה. בחודש ינואר 2014 התקבלה החלטה על מימון משותף של משרדי האוצר, המשפטים והמוסד לביטוח לאומי החל משנת 2015. האפוטרופוס הכללי קיבל על עצמו להוציא את ההחלטה אל הפועל. ההיערכות לביצוע ההחלטה נמצאת בעיצומה והיא עתידה להיות מיושמת בתחילת שנת 2016.

עריכת דוחות כספיים על-ידי רואי חשבון ויועצי מס

 • אפוטרופוס שהוסמך לנהל את רכושו של החסוי מחויב, כאמור, בהגשת פרטות ודוחות לאפוטרופוס הכללי, בהתאם לחוק, לתקנות ולנהלים שפרסם האפוטרופוס הכללי. על-מנת להקל על ציבור האפוטרופסים בהגשת הדו"חות השנתיים, ערך האפוטרופוס הכללי מכרז להתקשרות עם כמה יועצי מס ורואי חשבון ברחבי הארץ, אשר תפקידם לסייע לאפוטרופסים בעריכת דוחותיהם.
 • במכרז האחרון, אשר הסתיים בחודש אוגוסט 2014, נבחרו 16 משרדי רואי חשבון ויועצי מס בפריסה ארצית, שאליהם מופנים האפוטרופסים לשם עריכת הדוחות ובקרתם, קודם להגשתם לאפוטרופוס הכללי. תוצאות המכרז האחרון עתידות לשפר את איכות השירות של עריכת הדוחות הניתן לאפוטרופסים והן מעמידות לרשותם מספר כפול של אנשי מקצוע מזה שהיה עד שנת 2014 ובפריסה גיאוגרפית רחבה.

תביעה נגד הבנקים בפרשת ירדנה נילמן

 • בשלהי 2014 הוגשה לבית המשפט המחוזי (מרכז) תביעה אזרחית בשם 29 תובעים שהיו חסויים של חברת ירדנה נילמן - שירותי אפוטרופסות בע"מ (או יורשיהם). ירדנה נילמן הורשעה בשנת 2011 בגניבת רכוש וכסף מחסויים שהיו תחת אפוטרופסותה, בסך כולל של 7,256,377 ש"ח, והיא מרצה עונש של 9 שנות מאסר בפועל.
 • התביעה הוגשה כנגד ארבעה בנקים - בנק "דיסקונט", בנק "לאומי", בנק "הפועלים" ובנק "מזרחי טפחות" ושוויה עומד על כ-7 מיליון ש"ח. בתביעה נטען, כי מעשיה החמורים של ירדנה נילמן התאפשרו נוכח אוזלת ידם והתרשלותם החמורה של הבנקים, שאצלם התנהלו חשבונות החסויים.
 • הבנקים אפשרו העברות ומשיכות תכופות של סכומי עתק מחשבונות הבנק של החסויים, זאת מבלי לשאול שאלות ומבלי לבצע בדיקות כלשהן, על אף נורות אזהרה ברורות. בכך, נאמר בכתב התביעה, התרשלו הבנקים, הפרו את התחייבויותיהם החוזיות כלפי החסויים ואת חובות הזהירות שלהם המעוגנות בפסיקת בתי המשפט, שהן חובות מוגברות כאשר מדובר בחשבונות של חסויים, וגרמו לתובעים נזקים כבדים ובלתי הפיכים.
 • ארבעה מבין החסויים מיוצגים על-ידי האפוטרופוס הכללי בתפקידו כמנהל נכסיהם, בהיותם נכסים עזובים.

איתור אפוטרופסים שנפטרו

 • כאשר נפטר אפוטרופוס שהוסמך לדאוג לענייניו של חסוי מתעורר צורך מיידי למנות אפוטרופוס אחר תחתיו. הביקורות שערך מבקר המדינה בשנים קודמות הצביעו על קשיים באיתור המידע על-אודות אפוטרופסים שנפטרו ועל עיכובים במינוי אפוטרופסים חלופיים. עוד צוין, כי מספר לא מבוטל של חסויים, שהיו תלויים בטיפולו של אפוטרופוס שנפטר, נותרו ללא טיפול ראוי ומבלי שיש מי שידאג לענייניהם. כבר לפני שנים מספר פותח אצל האפוטרופוס הכללי יישום ממוחשב, הכולל ממשק למרשם האוכלוסין, לשם איתור אפוטרופסים שנפטרו.
 • בשנת 2014 נערכה בדיקה, וזו העלתה, כי מסיבות שונות לא הופעל היישום הממוחשב באופן שוטף, וממילא אין די בהרצת היישום על-מנת לאתר את המקרים המחייבים התערבות. בעקבות זאת הוחלט על ביצוע פרויקט לשם איתור החסויים שהאפוטרופוס שלהם נפטר ולא קיים או מונה להם אפוטרופוס חלופי. הבדיקה כללה הפקת נתונים ממערכות המחשוב ובדיקה ידנית בתיקים הפיזיים.
 • במסגרת הפרויקט אותרו יותר מ-100 חסויים שיש צורך למנות להם אפוטרופוס. שמות החסויים ויתר הפרטים הנדרשים הועברו לגורמי הרווחה על-מנת שיפעלו למינוי אפוטרופסים.

ניהול חסכונות משרד הרווחה עבור קטינים (קטיני רווחה)

 • על-פי סיכום עם משרד הרווחה, כספי קצבאות קטינים הנמצאים בסידור חוץ ביתי מועברים לחיסכון, המנוהל על-ידי האפוטרופוס הכללי עבור הקטינים עד הגיעם לבגרות. עם הגיעו של הקטין לגיל 18 פונה משרד הרווחה לאפוטרופוס הכללי בבקשה לשחרר לידי הקטין את הכספים שהועברו ואת הרווחים שנצברו עליהם.
 • בשנת 2014 שחרר האפוטרופוס הכללי לידי קטינים שבגרו, בהתאם להנחיות משרד הרווחה, סכום כולל של כ- 9.4 מיליון ש"ח, בהשוואה לשנת 2013, שבה שחרר האפוטרופוס הכללי לידי קטינים שבגרו סכום כולל כ- 11.5 מיליון ש"ח, ולשנת 2012, שבה שחרר האפוטרופוס הכללי לידי קטינים שבגרו סכום כולל של כ- 2.3 מיליון ש"ח.
 • במהלך שנת 2014 בוצעו 144 שחרורים לידי קטינים (לעומת 180 שחרורים בשנת 2013 ו-137 שחרורים בשנת 2012). כמו כן, בוצעו 142 החזרים למוסד לביטוח לאומי בסכום כולל של כ- 223 אלף ש"ח (לעומת 86 החזרים בשנת 2013 ו- 72 החזרים בשנת 2012).

עדכונים בעניין אגרות פיקוח על אפוטרופסים ומנהלי עזבון

 • בחודש מרץ 2014 בוטלה דרישת תשלום אגרה עבור פתיחת תיק אפוטרופסות על סך 437 ש"ח.
 • כמו כן, החל מחודש מאי 2014 ניתן לשלם את האגרות בתחום פיקוח על אפוטרופסים ומנהלי עזבון באופן מקוון באמצעות שרת התשלומים באינטרנט, ובאחרונה גם באמצעות עמדות שירות המוצבות במחוזות האפוטרופוס הכללי.

נתונים על פעילות מערך הפיקוח על אפוטרופסים בשנת 2014

 • היקף תיקי פיקוח על אפוטרופסים ומנהלי עזבון הולך וגדל משנה לשנה. זאת, בין היתר, כתוצאה מגידול טבעי, הזדקנות האוכלוסייה ועלייה בתוחלת החיים. נוסף על השינוי הכמותי במספר התיקים, גדל מאד היקף הבקשות בענייני אפוטרופסות ובענייני עזבונות המוגשות לבתי המשפט ואשר מחייבות התייחסות של מערך הפיקוח בהתאם ללוח זמנים שקובע בית המשפט.

נתונים על היקף התיקים הפעילים

 • נכון ליום 31.12.14 היו בכלל מחוזות האפוטרופוס הכללי 49,998 תיקים פעילים של פיקוח על אפוטרופסים (בהשוואה ל-47,287 תיקים פעילים בסוף שנת 2013 ול- 46,910 תיקים פעילים בסוף שנת 2012) ו- 6,605 תיקים פעילים של פיקוח על מנהלי עזבון (בהשוואה ל- 6,197 תיקים פעילים בסוף שנת 2013 ול- 6,146 תיקים פעילים בסוף שנת 2012).
 • במהלך השנה נפתחו 7,172 תיקי פיקוח (מתוכם 6,393 תיקי פיקוח על אפוטרופסים ו- 779 תיקי פיקוח על מנהלי עזבונות), וזאת בהשוואה ל- 6,316 תיקים שנפתחו בשנת 2013 ול- 6,126 תיקים שנפתחו בשנת 2012. למול זאת, נסגרו 4,478 תיקי פיקוח (מתוכם 4,053 תיקי פיקוח על אפוטרופסים ו- 425 תיקי פיקוח על מנהלי עזבונות), וזאת בהשוואה ל- 6,233 תיקי פיקוח שנסגרו בשנת 2013 ול- 3,834 תיקי פיקוח שנסגרו בשנת 2012.חלוקת תיקיהפיקוח הפעילים על פי המחוזות השונים גרף עוגה - תיקי פיקוח פעילים לפי מחוזות  
טבלה - פתיחה וסגירה של תיקים בתחום הפיקוח על אפוטרופוסים בשנים 2010-2014 
טבלה - פתיחה וסגירה של תיקים בתחום הפיקוח על מנהלי עיזבון בשנים 2010-2014  
גרף עמודות - מספר תיקי פיקוח שנפתחו ונסגרו 
 

נתונים על הפעילות במחוזות בתחום הפיקוח על אפוטרופסים בשנת 2014

 • במהלך שנת העבודה 2014 נפתחו בכלל מחוזות האפוטרופוס הכללי 6,393 תיקי פיקוח על אפוטרופסים, בהשוואה ל- 5,602 תיקי פיקוח שנפתחו בשנת 2013 ול- 5,361 תיקי פיקוח שנפתחו בשנת 2012. מדובר בעלייה של כ-14% בכמות התיקים שנפתחו בהשוואה לשנת 2013.
 • בתקופה זו נסגרו 4,053 תיקי פיקוח על אפוטרופסות בכלל מחוזות האפוטרופוס הכללי, בהשוואה ל- 5,512 תיקי פיקוח על אפוטרופסות שנסגרו בשנת 2013 ול- 3,212 תיקי פיקוח על אפוטרופסות שנסגרו בשנת 2012.
 • מספר תיקי הפיקוח הפעילים עמד בסוף שנת 2014 על 49,998 תיקים (לעומת 47,287 תיקים בסוף שנת 2013 ו-46,910 תיקים בסוף שנת 2012).
  מספר תיקי פיקוח שנפתחו נסגרו ופעילים לפי מחוזות מספר תיקי פיקוח שנפתחו בחלוקה למחוזות  
מספר תיקי פיקוח שנפתחו ונסגרו במחוזות 

פרטות שהתקבלו ופרטות שנבדקו בתחום הפיקוח על אפוטרופסים

 • במהלך שנת העבודה 2014 התקבלו בכלל מחוזות האפוטרופוס הכללי 4,646 פרטות בתיקי פיקוח על אפוטרופסים (בהשוואה ל- 5,124 פרטות שהתקבלו בשנת 2013 ול- 5,285 פרטות שהתקבלו בשנת 2012). כמו בן, נבדקו בכלל מחוזות האפוטרופוס הכללי 4,506 פרטות מתוך כלל הפרטות שהוגשו באותה שנה ובשנים קודמות לה (בהשוואה ל- 4,892 פרטות שנבדקו במהלך שנת 2013 ול- 5,466 פרטות שנבדקו במהלך שנת 2012).
 • מספר הפרטות שהתקבלו ומספר הפרטות שנבדקו בחלוקה על-פי המחוזות השונים הוא כדלקמן:
   טבלת פרטות שהתקבלו ונבדקו

דוחות כספיים שהתקבלו ודוחות שנבדקו בתחום הפיקוח על אפוטרופסים

 • במהלך שנת העבודה 2014 התקבלו בכלל מחוזות האפוטרופוס הכללי 19,837 דוחות כספיים בתיקי פיקוח על אפוטרופסים (בהשוואה ל- 25,872 דוחות כספיים שהתקבלו בשנת 2013 ול- 20,017 דוחות שהתקבלו בשנת 2012).כמו כן, נבדקו בכלל מחוזות האפוטרופוס הכללי 19,489 דוחות מתוך כלל הדוחות הכספיים שהוגשו באותה שנה ובשנים קודמות לה (בהשוואה ל- 21,273 דוחות כספיים שנבדקו בשנת 2013 ול- 22,872 דוחות שנבדקו בשנת 2012).
 • חלוקת הדוחות הכספיים שהתקבלו והדוחות שנבדקו על-פי המחוזות השונים היא כדלקמן:
  דוחות שהתקבלו ונבדקו בתחום אפוטרופסות

נתונים על הפעילות בתחום הפיקוח על מנהלי עזבון בשנת 2014

 • במהלך שנת העבודה 2014 נפתחו בכלל מחוזות האפוטרופוס הכללי 779 תיקי פיקוח על מנהלי עזבון בהשוואה ל- 714 תיקי פיקוח על מנהלי עזבון שנפתחו בשנת 2013 ול- 765 תיקים שנפתחו בשנת 2012. למול זאת, נסגרו 425 תיקי פיקוח, בהשוואה לשנת 2013, שבה נסגרו 721 תיקי פיקוח על מנהלי עזבון, ולשנת 2012, ששבה נסגרו 622 תיקי פיקוח על מנהלי עזבון.
 • מספר התיקים הפעילים של פיקוח על מנהלי עזבון עמד בסוף שנת 2014 על 6,605 תיקים (לעומת 6,197 תיקים בסוף שנת 2013 ו- 6,146 תיקים בסוף שנת 2012). 
  מספר תיקי פיקוח על עזבון שנפתחו בחלוקה למחוזות גרף עוגה - מספר תיקי פיקוח על מנהלי עיזבון לפי מחוזות 
פתיחה וסגירה של תיקים בתחום הפיקוח על מנהלי עיזבון בשנים 2010-2014 
גרף עמודות- פתיחה וסגירה של תיקים בתחום הפיקוח על מנהלי עיזבון בשנים 2010-2014  

פרטות שהתקבלו ופרטות שנבדקו בתחום הפיקוח על מנהלי עזבון

 • במהלך שנת העבודה 2014 התקבלו בכלל מחוזות האפוטרופוס הכללי 706 פרטות בתיקי פיקוח על מנהלי עזבון (בהשוואה לשנת 2013, שבה התקבלו 716 פרטות, ולשנת 2012, שבה התקבלו 699 פרטות). כמו כן, נבדקו בכלל מחוזות האפוטרופוס הכללי 639 פרטות מתוך כלל הפרטות שהוגשו באותה שנה ובשנים קודמות לה (בהשוואה לשנת 2013, שבה נבדקו 486 פרטות, ולשנת 2012, שבה נבדקו 714 פרטות). מדובר בעלייה של כ-31% במספר הפרטות שנבדקו.
 • חלוקת הפרטות שהתקבלו והפרטות שנבדקו על-פי המחוזות השונים היא כדלקמן:
   פרטות שהתקבלו ופרטות שנבדקו בתחום הפיקוח על מנהלי עזבון לפי מחוז

דוחות כספיים שהתקבלו ודוחות שנבדקו בתחום הפיקוח על מנהלי עזבון

 • במהלך שנת העבודה 2014 התקבלו בכלל מחוזות האפוטרופוס הכללי 1,366 דוחות כספיים בתיקי פיקוח על מנהלי עזבון (בהשוואה לשנת 2013, שבה התקבלו 1,429 דוחות כספיים, ולשנת 2012, שבה התקבלו 1,483 דוחות כספיים). כמו כן,  נבדקו בכלל מחוזות האפוטרופוס הכללי 1,197 דוחות כספיים מתוך כלל הדוחות הכספיים שהוגשו באותה שנה ובשנים קודמות לה (בהשוואה לשנת 2013, שבה נבדקו 958 דוחות כספיים, ולשנת 2012, שבה נבדקו 1,486 דוחות). מדובר בעלייה של כ-25% במספר הדוחות הכספיים שנבדקו.
 • חלוקת הדוחות הכספיים שהתקבלו והדוחות שנבדקו על-פי המחוזות השונים הינה כדלקמן:דוחות כספיים שהתקבלו ודוחות שנבדקו בתחום הפיקוח על מנהלי עזבון לפי מחוז