יחידת החילוט - נתונים לשנת 2014

 
​החלטת ממשלה מס' 4618 מיום 01.01.2006 להגביר באופן משמעותי את האכיפה הכלכלית המשולבת הביאה להקמת יחידה עצמאית וייעודית לחילוט, שמופקדת על תחום החילוט לאורך כל שלבי ההליך הפלילי.

מבוא

 • הרצון להגברת האכיפה הכלכלית נבע מתוך הכרה כי אפיק אכיפתי זה אינו ממומש במלוא הפוטנציאל הקיים מחד גיסא, ומאידך גיסא הוא בעל אפקטיביות רבה מאוד בתקיפה של תופעות פשיעה חמורות באמצעות פגיעה בתוצריהן.
 • בהתאם, בשנים האחרונות נערכו כלל רשויות האכיפה – המשטרה, הפרקליטות, רשות המסים ועוד - להקים מערכים ולרענן סמכויות, המיועדים לאכיפה כלכלית ולהעצמת המשאבים המושקעים בחילוט רכוש, תוך מתן דגש להגברת שיתוף הפעולה ביניהן, מתוך הכרה שבלא שיתוף הפעולה האמור לא יהיה אפשר להעניק מענה אכיפתי אופטימלי.
 • מאמצי רשויות האכיפה האמורים הביאו לעלייה משמעותית הן בהיקף הרכוש הנתפס מידי עבריינים (העומד כיום בממוצע על נכסים בשווי של כ- 330 מיליון ₪ בשנה ועולה בהדרגה) והן במגוון הנכסים הנתפסים.
 • העלייה החדה בהיקף ובמגוון הנכסים התפוסים זמנית, התמשכות ההליכים הפליליים ומורכבות הליכי החילוט, כמו גם ריבוי הרשויות המעורבות בתפיסה ובחילוט, הובילו את רשויות האכיפה להבנה, שראוי לקדם הקמת יחידה מקצועית מנהלת ומרכזת של התחום, שתסייע למכלול גורמי האכיפה להתגבר על הקשיים שהתעוררו הן בהיבט המקצוע, הן המערכתי, ושתנהיג פתרון מוסדר לניהול נכסים המיועדים לחילוט בשלב הביניים ולמימושם לאחר חילוטם הסופי, או מכוח החלטה אחרת של בית המשפט בקשר אליהם.
 • הבנות אלו הוצגו ליועץ המשפטי לממשלה, אשר החליט ביום 28.4.2013 על הקמת יחידה ייעודית ועצמאית לניהול תחום החילוט. בהמשך לכך, לצורך היערכות ארגונית וניהולית לקראת הקמת היחידה ובמטרה לסייע בקבלת החלטה תחת איזו מסגרת ארגונית במשרד המשפטים תקום יחידת החילוט, בוצעה עבודת מטה, שכללה בין היתר הקמת צוות היגוי בין משרדי. חברי הצוות היו נציגים מטעם הגורמים הרלוונטיים העוסקים בתחום.
  1. מסקנות עבודת המטה וצוות ההיגוי, לרבות המלצות למתווה של שת"פ בין היחידה לבין רשויות ומשרדי ממשלה שונים לצורך הקמת תשתיות ניהול ומימוש למגוון הנכסים, הובאו בפני מנכל"ית משרד המשפטים, הגב' אמי פלמור, אשר החליטה ביום 26.3.2014, על הקמת יחידת החילוט העצמאית תחת האפוטרופוס הכללי והכונס הרשמי.
  • לבסוף, ב- 26 בחודש מרץ 2014 נוסדה יחידת החילוט בהנהלת האפוטרופוס הכללי והכונס הרשמי. עם הקמת היחידה, נטל על עצמו האפוטרופוס הכללי, לנהל את כלל הרכוש המיועד לחילוט, לממשו מכוח שלל עילות החילוט על-פי דין, לרבות בעבור אוצר המדינה ולנהל ולרכז את התחום בהיבטים אלו. בהתאם, החל להניע תהליכי חשיבה ועשייה שמטרתם להרחיב את סמכותו ופעילותו כך שתשתרע לאורך כל שלבי ההליך הפלילי החל מיום תפיסתו של הרכוש בתפיסה זמנית ועד למימושו בסוף ההליך הפלילי או במהלכו, בהתאם להחלטות בית המשפט בקשר אליו.
  • בד בבד, החל האפוטרופוס הכללי והכונס הרשמי להגביר את הליווי המקצועי והסיוע המשפטי הניתן על-ידו בתחום, באמצעות יחידת החילוט, לכלל רשויות האכיפה במטרה להגביר את תוצרי החילוט.

פעילות ותחום אחריות היחידה 

  • בעניינים שבתחום סמכותה, מלווה יחידת החילוט את גורמי האכיפה בניהול תהליכי החילוט שבתחום אחריותם לאורך כל שלבי ההליך הפלילי ופועלת מתוך מגמה להבטיח שמירה על עקרונות היסוד של המשפט הפלילי, האכיפה הכלכלית והגשמת תכליות החילוט בראשם. עקרונות יסוד אלו, מתווים את פעילות יחידת החילוט, מגדירים את ייעודה, תפקידה ומקומה בקרב מכלול גורמי האכיפה. 

  • יחידת החילוט פועלת כגוף ייעודי, המלווה, מנהל ומרכז את תהליכי חילוט הרכוש בהליך הפלילי בהיבט המקצועי, המשפטי והמערכתי. היחידה מהווה גורם מקצועי, מנחה ומייעץ לרשויות האכיפה בנושאים משפטיים, כלכליים ופיננסיים הכרוכים בהליכי תפיסה וניהול רכוש המיועד לחילוט. כמו כן, היחידה אחראית על גיבוש מדיניות אחידה לטיפול ברכוש, הבניית נהלים ותהליכי עבודה ברורים בין מכלול גורמי האכיפה לבין היחידה ובכלל כך, דואגת לתיאום ביניהם.
  • היחידה אחראית להבטיח כי למגוון הרכוש התפוס ימצא פתרון ניהולי, להקים תשתיות ומנגנוני ניהול לרכוש לאורך כל שלבי ההליך הפלילי, להבטיח שהרכוש הנתפס זמנית מנוהל על-פי הדין, המדיניות והנחיות פרקליטות המדינה ולדאוג לתיאום בין הגורמים הנוטלים חלק בתהליכי החילוט מכוח סמכויות ודינים שונים.
  • היחידה אחראית גם על מימוש הרכוש המחולט בכל שלבי ההליך הפלילי ועל הפקדת הכספים שהתקבלו בתמורתו בקרנות החילוט, ניהולם והשקעתם בכלים הפיננסים העומדים לרשות היחידה באפוטרופוס הכללי וחלוקתם בהתאם למטרות הקרנות הקבועות בחוק ולהחלטות מועצות החילוט.
  • בנוסף, מעניקה היחידה ליווי מקצועי ומשפטי שוטף לאורך כל שלבי ההליך הפלילי, מסייעת לגורמי האכיפה בביצוע תפקידם על-פי דין בנושאים שבתחום סמכותה ובכלל כך מעניקה חוות-דעת לגורמי האכיפה.
  • לצורך ביצוע תפקידה, פועלת יחידת החילוט בחמישה מישורים עיקריים:
 1. פיתוח והקמת תשתיות ומנגנוני ניהול ומימוש לרכוש אשר שומרים על ערכם של מגוון הנכסים התפוסים, על-פי אמות המידה ועקרונות היסוד שנקבעו בפסיקה ובהנחיות פרקליטות המדינה.
 2. מתן ליווי מקצועי, ייעוץ משפטי, פיננסי וכלכלי לגורמי חקירה במהלך החקירה הסמויה לקראת תפיסת נכסים מורכבים והיערכות ארגונית וכלכלית לקראת ניהולם.
 3. עם הפתיחה בחקירה גלויה, מלווה היחידה ומסייעת לגורמי החקירה לתפוס נכסים, להעריך את שווים ולנהלם ומעניקה בתוך כך, ייעוץ משפטי וכלכלי שוטף בקשר עם סוגיות העולות בקשר לרכוש שנתפס לרבות מתן סיוע בגיבוש מענה לבקשות לשחרור הנכסים התפוסים.
 4. היחידה עובדת באופן שוטף מול גורמי חקירה ותביעה במכלול רשויות האכיפה השונות, בהכוונה, בייעוץ מקצועי ובהטמעת מדיניות החילוט לאורך כל שלבי ההליך הפלילי. בכלל כך, דואגת היחידה כי החלטות שמקבלים יחידים בגורמי אכיפה בקשר לרכוש תפוס שבניהולה, תתקבלנה בהתאם לדין ולמדיניות החילוט וכי רכוש שנתפס לא ישוחרר בתנאים שאינם הולמים את שוויו ביום תפיסתו, אלא אם מתקיימות נסיבות אחרות הקשורות להליך הפלילי גופו המצדיקות זאת והגורם הממונה בפרקליטות נתן דעתו על כך.
 5. הנעת תהליכים בתחום החילוט, פיתוח מערכתי של ממשקים ותהליכי עבודה, הן עם גורמים ממשלתיים עמם נוסדו קשרי עבודה לצורך הקמת מנגנוני ניהול ומימוש לרכוש והן עם מכלול רשויות האכיפה במטרה לשפר מדיניות, תהליכי עבודה ונהלים.

נתוני פעילות חילוט רכוש בשנת 2014

פתיחה של תיקי חילוט

 • בשנת 2014 נפתחו ביחידה 254 תיקי חילוט בהשוואה לשנת 2013, שבה נפתחו 173 תיקי חילוט, ולשנת 2012, שבה נפתחו 152 תיקי חילוט. מדובר בעלייה של כ- 47% במספר תיקי החילוט שנפתחו בהשוואה לשנת 2013.גרף עמודות -פתיחת תיקי חילוט לשנים 2011-2014 

נתוני חילוט וקנסות

 • להלן נתוני חילוט וקנסות בשנת 2014 לקרנות החילוט על-פי החוקים השונים:
  1. התקבולים על-פי פקודת הסמים המסוכנים - 10,802,762 ש"ח (בהשוואה ל -7,280,005 ₪ בשנת 2013).
  2. התקבולים על-פי החוק לאיסור הלבנת הון - 58,605,214 ש"ח (בהשוואה ל-22,527,366 ₪ בשנת 2013).
  3. התקבולים על-פי החוק לאיסור סחר בבני אדם - 344,302 ש"ח (לא היו תקבולים על-פי חוק זה בשנת 2013).טבלה - כמות כספים שחולטו בשנים 2009 -2014 
תקבולים מחילוט רכוש על-פי החוק לאיסור הלבנת הון ופקודת הסמים המסוכנים (במליוני שקלים) - גרף עמודות 

תקבולים מגביית המחאות שנתפסו

 • היקף התקבולים שהתקבלו במהלך שנת 2014 כתוצאה מגביית המחאות שנתפסו במסגרת סעד זמני עמד על 1,355,977 ש"ח, בהשוואה לסך של 837,000 ש"ח בשנת 2013. מדובר בעלייה של כ- 62% בהיקף הגבייה של המחאות תפוסות בסעד זמני בהשוואה לשנת 2013.
  תקבולים מגביית המחאות תפוסות - באלפי שקלים 

מימוש נכסי מקרקעין שחולטו

 • במהלך שנת 2014 פעלה יחידת החילוט למימוש נכסי מקרקעין שחולטו ושיפורטו להלן:
  1. ח/פ 1260 איציק כהן סלכגי - תמורה עבור שחרור דירה בסך 1.5 מיליון ש"ח.
  2. ח/פ 1219 יניב קרנש ("אנרגיה מתחדשת") - תמורה עבור שחרור דירה בסך 1 מיליון ש"ח.
  3. ח/פ 159 עופר שושן - מכירת חלקו של הנידון לחברת "קאדין השקעות" עבור 605,000 ש"ח.
  4. ח/פ 830 יניב בן דוד (כפר טרומן) - מכירת דירה עבור 799,557 ש"ח.
  5. ח/פ 1449 אורן גבריאל - מכירת זכויות בקבוצת רכישה עבור 375,000 ש"ח, באמצעות עו"ד חיצוני.
 • סך כל התמורה שהתקבלה בשנת 2014 בגין מכירת מקרקעין עומדת על כ- 4.28 מיליון ש"ח.