היחידה לאיתור נכסים עזובים ולהשבתם - נתונים לשנת 2011

 

​ניהול רכוש

 • בשנת 2011; נפתחו באגף 602 תיקי ניהול רכוש מתוכם 571 תיקי כספים ו-31 תיקי נדל“ן. נסגרו 261 תיקי ניהול רכוש (כספים ונדל“ן).
 • נכון ליום 31.12.2011 בניהול האפוטרופוס הכללי 14,187 תיקי ניהול רכוש, מתוכם 9,542 תיקי
  כספים ו- 4,645 תיקי נדל“ן.
 • תיקי הכספים המנוהלים כוללים כספים בהיקף של כ- 1.547 מיליארד ש“ח. ותיקי הנדל“ן המנוהלים כוללים 871 דירות ובתי עסק ו- 3,774 מגרשים.
 • בשנת 2011 התקבולים משכ“ד בגין נכסי הדירות הסתכמו בכ- 17.8 מיליון ש“ח. מדובר בהמשך מגמת עלייה בהכנסות משכ“ד בגין נכסים שבניהול ופיקוח האגף בהשוואה לכל אחת מהשנים הקודמות.
גרף - תקבולי דירות - הכנסות משכר דירה 2007-2011  

גילוי

 • בשנת 2011 נפתחו ביחידה הארצית לגילוי וניהול רכוש 566 תיקי גילוי מתוכם 247 תיקי מקרקעין ו- 319 תיקי כספים.
  מדובר בעלייה נמשכת במספר תיקי הגילוי הנפתחים ביחידה הארצית לעומת השנים הקודמות. בהשוואה לשנת 2010 מדובר בעליה של כ- 5.5%. בהשוואה לשנת 2009 - עליה של 15.5%. הגידול במספר התיקים שנפתחו בשנת 2011 לעומת שנת 2008 מסתכם ב- 56.8%.

 גרף - פתיחת תיקי גילוי לפי שנים

 • במהלך שנת 2011 נסגרו ביחידה הארצית לגילוי וניהול רכוש 520 תיקי גילוי רכוש. ניתן כך לראות מגמת עלייה בכל שנה ושנה כאשר בהשוואה לשנת 2008 מדובר בעלייה של 62.5%.
 גרף - סגירת תיקי גילוי לפי שנים  
 • נכון ליום 31.12.2011 מטופלים ביחידה הארצית לגילוי וניהול רכוש 1554 תיקי גילוי פעילים.

שחרורים

 • בשנת 2011 דנה וועדת השחרורים באגף בבקשות לשחרור המתייחסות ל- 145 תיקים, מתוכם הוכרו 92% מהמקרים כזכאים לרכוש.

איתור רכוש

 • בשנת 2011 טופלו ביחידה 475 פניות לאיתור רכוש. דגש ניתן על מענה יעיל ומשך הטיפול וממוצע. הטיפול בפנייה עמד על 17.4 ימים לעומת 23.5 ימים בממוצע בשנת 2010. מדובר בעלייה של 75% לעומת כמות הפניות שטופלו בשנת 2008 ובעלייה של כ- 115% לעומת שנת 2009.
גרף - בקשות לאיתור רכוש שטופלו 2008-2011  

חילוט רכוש

 • בשנת 2011 נפתחו ביחידה 48 תיקי חילוט.
 • להלן נתוני חילוט וקנסות בשנת 2011 לקרנות החילוט עפ“י החוקים השונים:
 

טבלאות - סכומי הכספים שחולטו לפי הפקודות השונות בחוק 

 • בסקירה רב שנתית ניתן לראות עלייה משמעותית בשנת 2011 בסך הכספים שהגיעו לקרנות החילוט הן עפ“י פקודת הסמים המסוכנים והן עפ“י החוק לאיסור הלבנת הון:
 טבלה - סכומים שחולטו לפי שנים לפי פקודת הלבנת הון ופקודת הסמים
 • להלן פרוט אופן חלוקת הכספים לגופים השונים:
גרף עוגה - חלוקת כספי החילוט מהקרן להלבנת הון  

העברת נכסים לקניין המדינה

 • בשנת 2011 הועברו לקניין המדינה 79 מיליון ש“ח. 
 • לבתי המשפט השונים הוגשו 494 בקשות לאישור העברת כספים לקניין המדינה.
 • נכון ליום 31.12.11 התקבלו 415 צווים להעברה לקניין המדינה וב- 79 בקשות טרם ניתנה החלטה.

טיפול במתנות לעובדי ציבור

 • בשנת 2011 נקלטו ונרשמו 1,225 פריטים ונתרמו 632 פריטים.