היחידה לאיתור נכסים עזובים ולהשבתם - נתונים לשנת 2012

 
​היחידה הארצית לגילוי ולניהול רכוש מופקדת על איתור וניהול נכסים עזובים על פי חוק האפוטרופוס הכללי, התשל”ח- 1978. "נכס עזוב” מוגדר כנכס שלא נמצא מי שרשאי ומסוגל לנהוג בו מנהג בעלים או לנהלו, או שבעלו אינו ידוע.

מבוא 

 • מתפקידי היחידה לאתר נכסים עזובים ולשם כך מתקבלים דיווחים מרשויות ומוסדות שונים וגורמים פרטיים ונערכות חקירות בהתאם לסמכויות שהוקנו לה בחוק, לנהלם בנאמנות לטובת בעליהם הפרטיים ולשחררם לידי הזכאים להם, או להעבירם לקניין המדינה.
 • כמו כן מנהל האפוטרופוס הכללי נכסים שהוקנו בעבר לממונה הירדני על רכוש האויב מכוח חוק סדרי משפט ומינהל
  (נוסח משולב), תש”ל- 1970. היחידה הארצית לגילוי ולניהול רכוש מנהלת נכסים מסוגים שונים ובהם נכסי מקרקעין, מיטלטלין וכספים.
 • בנוסף לתפקיד המרכזי של ניהול נכסים עזובים, מופקדת היחידה על טיפול האגף בתחום החילוט וכן על קבלת מתנות שקיבלו עובדי ציבור, לפי חוק שירות הציבור (מתנות), תש”ם- 1979, רישומן וחלוקתן בהתאם לתקנות שהותקנו לפי החוק.
 • פעולת היחידה כוללת פנייה למאגרי מידע כגון: מרשם האוכלוסין, הרשות המקומית בה נמצא הנכס, חברה קדישא, בנקים, בדיקה באתרי אינטרנט שונים העוסקים בחקר המשפחה (“גניאולוגיה”) ועוד.
 • כשירות לציבור ולשם הגברת המודעות מפרסם האפוטרופוס הכללי דרך קבע, במשרדיו ובאתר האינטרנט שלו רשימת שמות הנעדרים שרכושם מנוהל על ידי האגף לעיון הציבור.

מחלקת גילוי

 • מחלקת גילוי עוסקת בקבלת דיווחים על חשד לנכסים עזובים ובביצוע פעולות לאיתור בעלי הרכוש בארץ ובחו”ל. במקרה שאלו לא אותרו, יפנה האפוטרופוס הכללי לבית המשפט בבקשה למתן צו לניהול הרכוש ובמקרה של נכס ששוויו נמוך הוא ינהלו ללא צו בהתאם לסעיף 7 לחוק.
 • הבנקים מחויבים בחובת דיווח אחת לשנה לאפוטרופוס הכללי לגבי “חשבונות רדומים" (פיקדונות שלא התבצעה בהם כל פעילות משך תקופה העולה על עשר שנים). הנתונים נבדקים ובסיומו של הליך גילוי ניתנים צווי ניהול והכספים מועברים לאגף. כספים לגביהם לא נתקבלו צווי ניהול נותרים בידי הבנקים. מחלקת גילוי הרכוש הארצית מתמקדת בטיפול בדיווחי מוסדות מרוכזים (כגון פניה לרשויות המס ולבנקים) ובביצוע פעולות יזומות לאיתור רכוש עזוב ובעליו.
 • בנוסף, בכל אחד ממחוזות האגף פועלת מחלקת גילוי המטפלת בפניות פרטניות מהציבור על חשד לקיומו של נכס עזוב שנמצא בתחום סמכות המחוז.

ניהול הרכוש

 • היחידה הארצית מנהלת נכסים מסוגים שונים ובהם נכסי מקרקעין, מיטלטלין וכספים.
 • את נכסי הנדל”ן מסוג דירות ובתי עסק מנהלת חברה חיצונית המפוקחת על ידי עובדי האגף והמגרשים מנוהלים במישרין על ידי מפקחים של היחידה.
 • הכספים שבניהול היחידה מושקעים על ידי יחידת ההשקעות באגף. במסגרת ניהול הרכוש מבצע האפוטרופוס הכללי כל פעולה הדרושה לשמירה על הנכסים ולאחזקתם השוטפת, ובכלל זה:
  1. רישום הזכויות בנכס על שם הבעלים
  2. רישום הערה בדבר ניהול הנכס על ידי האפוטרופוס הכללי
  3. תשלום המיסים, בכפוף לקיום כספים נזילים בחשבון התיק
  4. השכרת הנכסים במקרים מתאימים
  5. ביצוע ביקורות בנכסים
  6. מעקב אחר שינויים תכנוניים
  7. נקיטת הליכים משפטיים במידת הצורך
  8. עסקאות בנכסי מקרקעין, בכפוף לאישור בית המשפט

סיום ניהול הרכוש

 • האפוטרופוס הכללי מסיים את ניהול הרכוש בשלושה מצבים עיקריים:
 1. שחרור הרכוש לידי הזכאים לו:
  על המבקש את שחרור הרכוש מידי האפוטרופוס הכללי להניח תשתית ראייתית מוצקה התומכת בהיותו הבעלים החוקי של הרכוש או להוכיח זכאותו כיורש של הבעלים החוקי וזאת כדי לסכל ניסיונות השתלטות שלא כדין של מאן דהוא.
 2. העברת הרכוש לקניין המדינה:
  • בתום תקופה שנקבעה בחוק ולאחר ביצוע פעולת יזומות נוספות לאיתור בעלי הרכוש, יועבר הרכוש לקניין המדינה (בניהול כספים 15 האפוטרופוס שנה לפחות ובנכסי מקרקעין שנוהלו לפחות 32 שנים).
  • האפוטרופוס הכללי יפעל בשקידה סבירה לאיתור בעלי הזכויות ברכוש, בין בדרך של פרסום בעיתונות ובאתר האינטרנט של משרד המשפטים, בין ע”י פניות לאנשים ולגופים שעשויים לסייע באיתור להם מידע מסייע והנמצאים בארץ ובחו”ל וכד’.
  • בסיום תפקידו יגיש האפוטרופוס הכללי דין וחשבון לבית המשפט על פעולותיו אלו וביהמ”ש רשאי להורות על העברת הנכס לקניין המדינה ושחרור האפוטרופוס הכללי מאחריות, או להורות כל הוראה אחרת, לרבות בדבר נקיטת פעולות נוספות ע”י האפוטרופוס הכללי.
  • אם בעלי הזכויות ברכוש מאותרים לאחר העברתו לקניין המדינה, הם יהיו זכאים לקבל בחזרה את הנכס או את שוויו וזאת ללא הגבלת זמן, בהתאם להוראות סעיף 15 (ד) לחוק.
  • נכסים במזרח ירושלים המנוהלים מכוח סעיף 5 לחוק סדרי משפט ומינהל [נוסח חדש], תש”ל - 1970 ניתנים להעברה לקניין המדינה אם שוכנע בית המשפט שאין הצדקה להמשך ניהולם ע”י האפוטרופוס הכללי.
 3. העברת הרכוש לחברה לאיתור ולהשבת נכסים של נספי השואה בע”מ:
  • על פי חוק נכסים של נספי השואה (השבה ליורשים והקדשה למטרות סיוע והנצחה), התשס”ו - 2006, מועבר כל הרכוש המוגדר כ- ”נכס של נספה השואה” לחברה לאיתור ולהשבת נכסים של נספי השואה בע”מ. הנכסים שנוהלו על ידי האפוטרופוס הכללי סווגו בהתאם להוראות חוק זה והועברו לחברה בהתאם לקריטריונים שנקבעו בחוק.
  • כן הועברו לחברה נכסי הממונה המנדטורי על רכוש האויב-כספים ונכסי מקרקעין בארץ שהוחרמו ע”י ממשלת המנדט הבריטי עם פרוץ מלחמת העולם השנייה ואשר היו שייכים לתושבים או לאזרחים של מדינות שהיו תחת השלטון הנאצי.
  • עם תום המלחמה הוחל בתהליך של שחרור הרכוש לבעליו ועם הקמת המדינה הועבר הרכוש שלא שוחרר למשרד האוצר של ממשלת ישראל והחל משנת 1968 הועבר הרכוש לניהולו של האפוטרופוס הכללי.

חילוט רכוש

 • בנוסף לפעילותה בתחום ניהול נכסי נעדרים, היחידה הארצית לגילוי ולניהול רכוש מופקדת על תחום החילוט ואחראית על תפיסת רכוש המחולט על פי דין ומימושו, הפקדת הכספים שהתקבלו בתמורתו בקרן החילוט וחלוקתם בהתאם למטרות הקרן ולהחלטות מועצות החילוט.
 • היחידה אחראית לניהול רכוש מחולט בהתאם לחוקים הבאים:
  1. פקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש] תשל”ג - 1973
  2. חוק איסור הלבנת הון, תש”ס - 2000
  3. חוק איסור סחר בבני אדם (תיקוני חקיקה), תשס”ז - 2006

ניהול רכוש

 • בשנת 2012 נפתחו באגף 281 תיקי ניהול רכוש מתוכם 243 תיקי כספים ו 38 תיקי נדל”ן. נסגרו 326 תיקי ניהול רכוש (כספים ונדל”ן) בהשוואה ל- 261 תיקים שנסגרו בשנת 2011. המדובר בעלייה של כ- 25% במספר התיקים שנסגרו בשנת 2012 לעומת 2011.
 • נכון ליום 31.12.2012, בניהול האפוטרופוס הכללי 14,278 תיקי ניהול רכוש, מתוכם 9,561 תיקי כספים ו- 4,717 תיקי נדל”ן (מתוכם 858 דירות ובתי עסק).
 • תיקי הכספים המנוהלים כוללים כספים בהיקף של כ- 1.547 מיליארד ש”ח. תיקי הנדל”ן המנוהלים כוללים 858 דירות ובתי עסק ו- 3,859 מגרשים.
 • בשנת 2012 התקבולים משכ”ד בגין נכסי הדירות הסתכמו בכ- 18.8 מיליון ש"ח (בהשוואה לתקבולים בסך של כ- 17.8 מיליון ש”ח בשנת 2011).
  גרף - הכנסות משכר דירה לשנים 2008-2012
 • המדובר בהמשך מגמת עלייה בהכנסות משכ”ד בגין נכסים שבניהול ופיקוח האגף בהשוואה לכל אחת מהשנים הקודמות כאשר בהשוואה לשנת 2011 מדובר בעלייה של כ- 5.5% ובהשוואה לשנת 2010 מדובר בעלייה של כ- 28.5%.

גילוי

 • בשנת 2012 נפתחו ביחידה הארצית לגילוי וניהול רכוש 512 תיקי גילוי ונסגרו 548 תיקים. כך ניתן לראות מגמת עלייה בכל שנה ושנה כאשר בהשוואה לשנת 2011 בה נסגרו 520 תיקים מדובר בעלייה של כ- 5.5% ובהשוואה לשנת 2009 מדובר בעלייה של 43.5%.
  גרף - מספר תיקים שנסגרו 

נתונים על פעילות גילוי במחוזות בשנת 2012

 • בשנת 2012 נפתחו 485 תיקי גילוי בכלל מחוזות האגף בהשוואה ל- 264 תיקי גילוי שנפתחו במחוזות האגף בשנת 2011, עלייה של כ- 84%. בהשוואה לשנת 2010 בה נפתחו 286 תיקי גילוי מדובר בעלייה של כ- 69%.תיקי גילוי שנפתחו ונסגרו בשנת 2012 במחוזות
  פעילות גילוי במחוזות האפוטרופוס בשנים 2008-2012 - טבלה

  גף עמודות - מספר תיקי גילוי שנפתחו לפי מחוז

שחרורים

 • בשנת 2012 דנה וועדת השחרורים באגף בבקשות לשחרור המתייחסות ל- 144 תיקים, מתוכם הוכרו כ- 90% מהמקרים כזכאים לרכוש. מדובר בנתון זהה למספר הבקשות שנדונו בשנת 2011 (145 בקשות).

איתור רכוש

 • בשנת 2012 הוגשו ליחידה הארצית לגילוי וניהול רכוש 456 פניות לאיתור רכוש. דגש ניתן על מענה יעיל ומשך הטיפול וממוצע הטיפול בפנייה עמד על 19.4 ימים לעומת 23.5 ימים בממוצע בשנת 2010 .
 • בתחום זה מדובר בעלייה של 68% לעומת כמות הפניות שטופלו בשנת 2008 ובעלייה של כ- 106% לעומת שנת 2009. 
בקשות לאיתור רכוש - כמות פניות שטופלו 

חילוט רכוש

 • בשנת 2012 נפתחו ביחידה 152 תיקי חילוט. מדובר בעלייה של 216% בהשוואה לשנת 2011 בה נפתחו ביחידה 48 תיקי חילוט.
  פתיחת תיק חילוט - 2011-2012 
 • להלן נתוני חילוט וקנסות בשנת 2012 לקרנות החילוט על פי החוקים השונים:
  1. התקבולים על פי פקודת הסמים המסוכנים הסתכמו ב 8,859,304 ₪.
  2. התקבולים על פי החוק לאיסור הלבנת הון הסתכמו ב 52,476,251 ₪.
 • בסקירה רב שנתית ניתן לראות עלייה בשנת 2012 בסך הכספים שהגיעו לקרנות החילוט הן על פי פקודת הסמים המסוכנים והן על פי החוק לאיסור הלבנת הון, כאשר בכספים שהתקבלו על פי החוק לאיסור הלבנת הון מדובר בעלייה של כ- 99%.
  כמות כסף בקרנות החילוט לפי שנים  

העברת נכסים לקניין המדינה

 • בשנת 2012 הועברו לקניין המדינה כ- 38 מיליון ש”ח. לבתי המשפט השונים הוגשו 168 בקשות לאישור העברת כספים לקניין המדינה. כמו כן נסגרו 265 תיקי רכוש בעקבות העברת נכסים לקניין המדינה (בהשוואה ל- 262 תיקים שנסגרו בשנת 2011).

טיפול במתנות לעובדי ציבור

 • בשנת 2012 נקלטו ונרשמו 950 פריטים חדשים ונתרמו 231 פריטים.