היחידה לאיתור נכסים עזובים ולהשבתם - נתונים לשנת 2014

 
​היחידה הארצית לגילוי וניהול רכוש מופקדת על איתור וניהול נכסים עזובים על-פי חוק האפוטרופוס הכללי, התשל"ח-1978. "נכס עזוב" מוגדר כנכס שלא נמצא מי שרשאי ומסוגל לנהוג בו מנהג בעלים או לנהלו, או שבעליו אינם ידועים.

מבוא

 • מתפקידי היחידה:
  1. לאתר נכסים עזובים (מסוגים שונים, ובהם נכסי מקרקעין, כספים ומיטלטלין), ולשם כך מתקבלים דיווחים מרשויות וממוסדות שונים ומגורמים פרטיים ונערכות חקירות, בהתאם לסמכויות שהוקנו לה בחוק
  2. לנהל את אותם נכסים בנאמנות לטובת בעליהם הפרטיים.
  3. לשחרר את הנכסים לידי הזכאים להם, או להעבירם לקניין המדינה.
  4. כמו כן, האפוטרופוס הכללי מנהל נכסים שהוקנו בעבר לממונה הירדני על רכוש האויב מכוח חוק סדרי משפט ומינהל (נוסח משולב), תש"ל-1970.
  5. נוסף על התפקיד המרכזי של ניהול נכסים עזובים, מופקדת היחידה על קבלת מתנות שקיבלו עובדי ציבור, לפי חוק שירות הציבור (מתנות), תש"ם-1979, רישומן וחלוקתן בהתאם לתקנות שהותקנו לפי החוק.
 • פעולת היחידה כוללת פנייה למאגרי מידע, כגון מרשם האוכלוסין, הרשות המקומית שבה נמצא הנכס, חברה קדישא, בנקים, בדיקה באתרי אינטרנט שונים העוסקים בחקר המשפחה (גניאולוגיה) ועוד.
 • כשירות לציבור ולשם הגברת המודעות, האפוטרופוס הכללי מפרסם דרך קבע, במשרדיו ובאתר האינטרנט שלו רשימה לעיון הציבור של שמות הנעדרים שרכושם מנוהל על-ידי האפוטרופוס הכללי.

מחלקת גילוי

 • מחלקת גילוי עוסקת בקבלת דיווחים על חשד לנכסים עזובים ובביצוע פעולות לאיתור בעלי הרכוש בארץ ובחו"ל. במקרה שאלו לא אותרו, יפנה האפוטרופוס הכללי לבית המשפט בבקשה למתן צו לניהול הרכוש, ובמקרה של נכס ששוויו נמוך הוא ינהלו ללא צו, בהתאם לסעיף 7 לחוק.
 • הבנקים מחויבים בחובת דיווח אחת לשנה לאפוטרופוס הכללי לגבי חשבונות "רדומים" (פיקדונות שלא התבצעה בהם כל פעילות במשך תקופה העולה על 10 שנים). הנתונים נבדקים, ובסיומו של הליך גילוי ניתנים צווי ניהול, והכספים מועברים לאפוטרופוס הכללי. כספים שלגביהם לא נתקבלו צווי ניהול נותרים בידי הבנקים.
 • מחלקת גילוי הרכוש הארצית מתמקדת בטיפול בקבלת דיווחי מוסדות מרוכזים (כגון רשויות המס ובנקים) ובביצוע פעולות יזומות לאיתור רכוש עזוב ובעליו.
 • בנוסף, בכל אחד ממחוזות האפוטרופוס הכללי פועלת מחלקת גילוי, המטפלת בפניות פרטניות מהציבור על חשד לקיומו של נכס עזוב שנמצא בתחום סמכות המחוז.  

ניהול הרכוש

 • את נכסי הנדל"ן המבונים (דירות ובתי-עסק) מנהלת חברה חיצונית, המפוקחת על-ידי עובדי האפוטרופוס הכללי, והמגרשים מנוהלים במישרין על-ידי מפקחים של היחידה. הכספים שבניהול היחידה מושקעים על-ידי יחידת ההשקעות באפוטרופוס הכללי.
 • במסגרת ניהול הרכוש מבצע האפוטרופוס הכללי כל פעולה הדרושה לשמירה על הנכסים ולאחזקתם השוטפת, ובכלל זה:
  1. רישום הזכויות בנכס על שם הבעלים.
  2. רישום הערה בדבר ניהול הנכס על-ידי האפוטרופוס הכללי.
  3. תשלום המסים, בכפוף לקיום כספים נזילים בחשבון התיק.
  4. השכרת הנכסים במקרים מתאימים.
  5. ביצוע ביקורות בנכסים.
  6. מעקב אחר שינויים תכנוניים.
  7. נקיטת הליכים משפטיים במידת הצורך.
  8. עסקאות בנכסי מקרקעין בכפוף לאישור בית המשפט.

סיום ניהול הרכוש

 • האפוטרופוס הכללי מסיים את ניהול הרכוש בשלושה מצבים עיקריים:
 1. שחרור הרכוש לידי הזכאים לו: על המבקש את שחרור הרכוש מידי האפוטרופוס הכללי להניח תשתית ראייתית מוצקה, התומכת בהיותו הבעלים החוקיים של הרכוש. אם הזכות נובעת מירושה עליו להוכיח גם את זכאותו כיורש של הבעלים החוקיים.
 2. העברת הרכוש לקניין המדינה: בתום תקופה שנקבעה בחוק ולאחר ביצוע פעולת יזומות נוספות לאיתור בעלי הרכוש, מועבר הרכוש לקניין המדינה (בניהול כספים - 15 שנים לפחות, ובנכסי מקרקעין שנוהלו - לפחות 32 שנים).
  • האפוטרופוס הכללי פועל לאיתור בעלי הזכויות ברכוש, לרבות פרסום בעיתונות ובאתר האינטרנט של משרד המשפטים, פניות לאנשים ולגופים שעשויים לסייע באיתור, שהם בעלי מידע מסייע והנמצאים בארץ ובחו"ל וכד'.
  • בסיום תפקידו מגיש האפוטרופוס הכללי דין וחשבון לבית המשפט על פעולותיו אלו, ובית המשפט רשאי להורות על העברת הנכס לקניין המדינה ושחרור האפוטרופוס הכללי מאחריות, או להורות כל הוראה אחרת, לרבות בדבר נקיטת פעולות נוספות על-ידי האפוטרופוס הכללי.
  • אם בעלי הזכויות ברכוש מאותרים לאחר העברתו לקניין המדינה, הם זכאים לקבל בחזרה את הנכס או את שוויו, וזאת ללא הגבלת זמן, בהתאם להוראות סעיף 15 (ד) לחוק.
  • נכסים במזרח ירושלים, המנוהלים מכוח סעיף 5 לחוק סדרי משפט ומינהל [נוסח חדש], תש"ל-1970, ניתנים להעברה לקניין המדינה אם שוכנע בית המשפט שאין הצדקה להמשך ניהולם על-ידי האפוטרופוס הכללי.
 3. העברת הרכוש לחברה לאיתור ולהשבת נכסים של נספי השואה בע"מ: על-פי חוק נכסים של נספי השואה (השבה ליורשים והקדשה למטרות סיוע והנצחה), התשס"ו-2006, מועבר כל הרכוש המוגדר כ- "נכס של נספה השואה" לחברה לאיתור ולהשבת נכסים של נספי השואה בע"מ.
  • הנכסים שנוהלו על-ידי האפוטרופוס הכללי סווגו בהתאם להוראות חוק זה והועברו לחברה בהתאם לקריטריונים שנקבעו בחוק.
  • כן הועברו לחברה נכסי הממונה המנדטורי על רכוש האויב - כספים ונכסי מקרקעין בארץ, שהוחרמו על-ידי ממשלת המנדט הבריטי עם פרוץ מלחמת העולם השנייה ואשר היו שייכים לתושבים או לאזרחים של מדינות שהיו תחת השלטון הנאצי. עם תום המלחמה הוחל בתהליך של שחרור הרכוש לבעליו.
  • עם הקמת המדינה הועבר הרכוש שלא שוחרר למשרד האוצר של ממשלת ישראל, והחל משנת 1968 הועבר הרכוש לניהולו של האפוטרופוס הכללי.

סיכום פעילות היחידה הארצית לגילוי וניהול רכוש בשנת 2014

ניהול רכוש

 • בשנת 2014 נפתחו 328 תיקי ניהול רכוש, מתוכם 306 תיקי כספים ו- 22 תיקי נדל"ן (בהשוואה ל- 268 תיקי ניהול רכוש שנפתחו בשנת 2013 ו- 281 תיקי ניהול רכוש שנפתחו בשנת 2012). מדובר בעלייה של כ- 22% במספר התיקים שנפתחו בהשוואה לשנת 2013. לעומת זאת נסגרו 100 תיקי ניהול רכוש (כספים ונדל"ן), בהשוואה ל- 77 תיקי ניהול רכוש (כספים ונדל"ן) שנסגרו בשנת 2013 ול- 326 תיקי ניהול רכוש (כספים ונדל"ן) שנסגרו בשנת 2012.
 • נכון ליום 31.12.2014 יש בניהול האפוטרופוס הכללי 14,498 תיקי ניהול רכוש פעילים, בהם 9,763 תיקי כספים ו- 4,735 תיקי נדל"ן (מתוכם 888 דירות ובתי-עסק), וזאת בהשוואה ל- 14,243 תיקי ניהול רכוש פעילים (מתוכם 9,495 תיקי כספים ו-4,748 תיקי נדל"ן, בהם 884 דירות ובתי-עסק) בסוף שנת 2013, ו- 14,278 תיקי ניהול רכוש בסוף שנת 2012 (מתוכם 9,561 תיקי כספים ו-4,717 תיקי נדל"ן, בהם 858 דירות ובתי-עסק).
 • היקף הכספים המנוהלים על-ידי האפוטרופוס הכללי עומד על כ- 1.934 מיליארד ש"ח בהשוואה לכספים בהיקף של כ- 1.83 מיליארד ש"ח בשנת 2013 וכספים בהיקף 1.547 מיליארד ש"ח בשנת 2012.
 • תיקי הנדל"ן המנוהלים כוללים 888 דירות ובתי-עסק ו- 3,847 מגרשים.
 • בשנת 2014 הסתכמו התקבולים משכר דירה בגין נכסי הדירות בכ- 20.45 מיליון ש"ח, בהשוואה לתקבולים בסך של כ- 19.3 מיליון ש"ח בשנת 2013 ובהשוואה לתקבולים בסך של כ- 18.8 מיליון ש"ח בשנת 2012.  
  טבלת תקבולי דירות - הכנסות משכר דירה במיליוני שקלים 2010-2014
 • מדובר בהמשך מגמה של גידול בהכנסות משכר דירה בגין נכסים שבניהול האפוטרופוס הכללי ובפיקוחו בהשוואה לכל אחת מהשנים הקודמות, כאשר בהשוואה לשנת 2013 מדובר בעלייה של כ- 6% ובהשוואה לשנת 2012 מדובר בעלייה של כ- 9%.
 • בשנת 2014 בוצעו 43 עסקאות מכר בנכסי נדל"ן בהשוואה ל- 34 עסקאות מכר בנכסי נדל"ן בשנת 2013 ול- 36 עסקאות מכר בשנת 2012. מדובר בעלייה של כ- 26% במספר עסקאות המכר שבוצעו בנכסי נדל"ן בהשוואה לשנת 2013.
  עסקאות המכר בנדל"ן שנעשו בשנת 2014 כללו, בין היתר, רכישה או מכירה של נכסים לשותף בחלקה, הסכמי פינוי בינוי, מימוש הסכמי חלוקת עזבון או עזבון לטובת המדינה וכו'.  

גילוי

 • בשנת 2014 נפתחו ביחידה הארצית לגילוי וניהול רכוש 521 תיקי גילוי (בהשוואה ל-491 תיקי גלוי שנפתחו בשנת 2013 ו-512 תיקי גילוי שנפתחו בשנת 2012). המדובר בעלייה של כ-6% במספר תיקי הגילוי שנפתחו. למול זאת נסגרו 494 תיקי גילוי רכוש, בהשוואה לשנת 2013, שבה נסגרו 553 תיקים, ולשנת 2012, שבה נסגרו 548 תיקים.
 • בנוסף, במהלך שנת 2014 הסתיים הטיפול ב-107 נכסי מקרקעין.

מספר תיקים שנפתחו ונסגרו - גרף עמודות 

נתונים על פעילות גילוי במחוזות בשנת 2014

 • בשנת 2014 נפתחו 416 תיקי גילוי בכלל מחוזות האפוטרופוס הכללי בהשוואה ל- 512 תיקי גילוי, שנפתחו במחוזות בשנת 2013, ול- 485 תיקי גילוי, שנפתחו במחוזות בשנת 2012. למול זאת נסגרו 459 תיקי גילוי, בהשוואה ל- 442 תיקים שנסגרו בשנת 2013 ול- 449 תיקים שנסגרו בשנת 2012. 
  מספר תיקי גילוי שנפתחו ונסגרו במחוזות בשנת 2014 פעילות הגילוי במחוזות בשנים 2010-2014 גרף עמודות - מספר תיקי גילוי רכוש שנפתחו ונסגרו 2010-2014 

שחרורים

 • בשנת 2014 דנה ועדת השחרורים באפוטרופוס הכללי בבקשות לשחרור המתייחסות ל- 122 תיקים, מתוכם הוכרו כ- 88% מהמקרים כזכאים לרכוש, וזאת בהשוואה לשנת 2013, שבה דנה ועדת השחרורים באפוטרופוס הכללי בבקשות לשחרור המתייחסות ל- 120 תיקים, מתוכם הוכרו כ- 97% מהמקרים כזכאים לרכוש, ובהשוואה לשנת 2012, שבה דנה ועדת השחרורים בבקשות לשחרור המתייחסות ל- 144 תיקים, מתוכם הוכרו כ- 90% מהמקרים כזכאים לרכוש. 

איתור רכוש

 • בשנת 2014 הוגשו ליחידה הארצית לגילוי וניהול רכוש 827 פניות לאיתור רכוש, וזאת בהשוואה ל- 633 פניות לאיתור רכוש שהוגשו בשנת 2013 ול- 456 פניות לאיתור רכוש שהוגשו בשנת 2012. מדובר בעלייה של כ- 31% במספר הבקשות לעומת שנת 2013, ובעלייה של כ- 81% במספר הבקשות לעומת שנת 2012.
 • משך הטיפול בפנייה בשנת 2014 עמד על 24.4 ימים בממוצע.
גרף עמודות - בקשות לאיתור רכוש- כמות פניות שטופלו 

העברת נכסים לקניין המדינה

 • בשנת 2014 הועברו לקניין המדינה כ- 9.75 מיליון ש"ח, בהשוואה לשנת 2013, שבמהלכה הועברו לקניין המדינה 4.2 מיליון ש"ח (מאז כניסתו לתוקף של חוק האפוטרופוס הכללי לעניין זה בשנת 2005 הועברו על-ידי האפוטרופוס הכללי למדינה כ-211 מיליון ש"ח).
 • במהלך השנה הוגשו לבתי המשפט השונים 46 בקשות לאישור העברת כספים לקניין המדינה (בהשוואה ל-37 בקשות בשנת 2013) .
 • בשנה זו נסגרו 35 תיקי רכוש בעקבות העברת נכסים לקניין המדינה, בהשוואה לשנת 2013, שבה נסגרו 34 תיקי רכוש.

טיפול במתנות לעובדי ציבור

 • בשנת 2014 נקלטו ונרשמו 43 פריטים חדשים. נבדקו 352 פריטים, שמתוכם הוחלט על העברה לתרומה של 133 פריטים, מכירת 79 פריטים והעברה לגריטה של 140 פריטים.