עזבונות לטובת המדינה - נתונים לשנת 2015

 

​מבוא

האפוטרופוס הכללי הוסמך, בהחלטות הממשלה שהתקבלו החל משנת 1955 ואילך ובהתאם לחוק האפוטרופוס הכללי, תשל"ח-1978, לטפל ולייצג את המדינה ואת מוסדותיה בכל הנוגע לקבלת עזבונות לטובתם. העזבונות אינם מהווים חלק מתקציב המדינה, והם מיועדים למטרות צדקה בתחומי החינוך, העבודה והרווחה, השיכון, הביטחון, קליטת העלייה, הרפואה וכיו"ב.
 
מכוח זה פועלת מחלקת עזבונות לטובת המדינה בהנהלת האפוטרופוס הכללי במטרה לקיים קשר עם מצווים פוטנציאליים ברחבי העולם, לקיים את הצוואה במקום מושבו של המצווה, לממש את הנכסים בעזבון, להעביר את הכספים לישראל ולהעמידם לרשות הגופים שאותם קבע המצווה, או ליעדים ולמטרות שקבעה הוועדה הציבורית לקביעת ייעודם של עזבונות לטובת המדינה.
 
ככלל, הייעוד לעזבונות נקבע על-ידי המצווים והתורמים, ומחלקת העזבונות לטובת המדינה פועלת כנאמן לממש רצון זה באמצעות העברת העזבון או התרומה ליעדם, תוך שהיא מוודאת שרצון המצווה מומש במלואו וכי הוא זכה להנצחה נאותה.
 
במקרים שבהם הועיד המצווה או התורם את התרומה למדינת ישראל או למטרות כלליות מבלי לפרט שמו של גוף ספציפי השייך למדינה, נקבע ייעודו של העזבון על-ידי הוועדה הציבורית לקביעת ייעודם של עזבונות לטובת המדינה שליד משרד המשפטים - ועדה שבראשה עומד שופט בדימוס.
 
נוסף על פעילות זו מנהלת המחלקה כ-150 הקדשות ציבוריים, שבהן חבר האפוטרופוס הכללי כנאמן, המיועדים למטרות צדקה שונות. ההקדשות רשומים אצל רשם ההקדשות ומחלקים כספים ומלגות, בדרך כלל ליחידים, בהתאם לבקשות שהתקבלו באמצעות משרדי הממשלה השונים ודיקני הסטודנטים במוסדות להשכלה גבוהה.
המחלקה מתפקדת במבנה של דסקים, שמנהלים אותם רפרנטים על-פי ארצות המוצא של התיקים.
 

סיכום פעילות המחלקה בשנת העבודה 2015

בשנת העבודה 2015 נפתחו במחלקה 62 תיקים חדשים, בהשוואה ל-63 תיקים חדשים שנפתחו בשנת 2014.
נכון ליום 31.12.2015 היו בניהול המחלקה 2,245 תיקים פעילים, בהשוואה ל-2,276 תיקים בסוף שנת 2014 ול-2,214 תיקים בסוף שנת 2013.
מספר תיקים שנפתחו - 2015 

בשנת 2015 התקבלו במחלקה כספים בסכום כולל של כ-180 מיליון ש"ח, וזאת בהשוואה לכספים בסך של כ-138 מיליון ש"ח שהתקבלו בשנת 2014 ולכספים בסך של כ-199 מיליון ש"ח שהתקבלו בשנת 2013.

גרף עמודות - כספים שהתקבלו באמצעות המחלקה בין השנים 2012-2015 

מקור הכספים שהתקבלו במחלקה בשנת 2015 על-פי מדינות המוצא העיקריות:

 • צרפת - כ-107 מיליון ש"ח
 • ארה"ב, אוסטרליה, קנדה ואנגליה - כ-18 מיליון ש"ח 
 • גרמניה - כ-20 מיליון ש"ח
 •  ישראל - כ-26 מיליון ש"ח
 המדינות העיקריות שמהן התקבלו כספים בשנת 2015 במליוני שקלים

דיווחים לוועדת העזבונות

בשנת 2015 הועברו לוועדה הציבורית לקביעת ייעודם של עזבונות לטובת המדינה שבמשרד המשפטים, לצורך חלוקה, כספים בסכום כולל של כ-82 מיליון ש"ח מתוך הכספים שהתקבלו באפוטרופוס הכללי, וזאת בהשוואה לשנת 2014, שבה הועברו לוועדה הציבורית לקביעת ייעודם של עזבונות לטובת המדינה שבמשרד המשפטים, לצורך חלוקה, כספים בסכום כולל של כ-141 מיליון ש"ח.
 
בשנת 2015 הועברו לגופים ולארגונים שונים באמצעות משרדי הממשלה, בהתאם להחלטות הוועדה הציבורית לקביעת ייעודם של עזבונות לטובת המדינה שבמשרד המשפטים, כספים בסך כולל של כ-73.5 מיליון ש"ח. הנתון המקביל בשנת 2014 עמד על סך כולל של כ-84.5 מיליון ש"ח, ובשנת 2013 עמד נתון זה על 77.5 מיליון ש"ח.
 
כספים שהועברו על ידי המחלקה לפי החלטות הוועדה הציבורית - במליוני שקלים 
 
הקצאת הכספים לגופים ולארגונים בשנת 2015 על-פי החלטות הוועדה הציבורית הייתה באמצעות משרדי הממשלה כדלקמן:
 
 • משרד הביטחון: כ-34 מיליון ש"ח
 • משרד הבריאות: כ-14 מיליון ש"ח
 • משרד הרווחה: כ-12 מיליון ש"ח
 • משרד החינוך: כ-6 מיליון ש"ח
 • משרד התרבות והספורט: כ-2 מיליון ש"ח
 • משרד השיכון והבינוי: כ-2 מיליון ש"ח
 • משרד ראש הממשלה: כ-1 מיליון ש"ח
 • משרד הכלכלה: כ-0.75 מיליון ש"ח
 • המשרד לאיכות הסביבה: כ-0.75 מיליון ש"ח

 

 

הכספים שהועברו בשנת 2015 ישירות לגופים הנהנים, על-פי בחירת המצווים או החלטות נאמני הקדשות, הסתכמו בכ-91 מיליון ש"ח (בהשוואה לכ-65 מיליון ש"ח בשנת 2014 ולכ-41.2 מיליון ש"ח בשנת 2013).
 

הקדשות ציבוריים

 

נכון לתאריך 31.12.2015 היו בניהול המחלקה 149 הקדשות ציבוריים על-פי חוק הנאמנות (נתון זהה לשנת 2014, לעומת 150 הקדשות ציבוריים בסוף שנת 2013)