הגשה מקוונת של בקשה לקיום צוואה

 

אם המנוח השאיר צוואה יש להגיש בקשה לצו קיום צוואה

 1. בידי מגיש הבקשה מצויה הצוואה המקורית.
 2. כאשר הצוואה המקורית הופקדה אצל הרשם לענייני ירושה.
 3. כאשר בידי מגיש הבקשה החלטה של בית משפט לענייני משפחה אשר התירה את הוכחת הצוואה בהעתק.
 • בכל מקרה אחר יש לשלוח הבקשה לצו קיום הצוואה בדואר, או בהגשה למחוז המטפל.

הגשת טופס מקוון

 • להלן מצגת הסבר והבהרות לגבי מילוי טופס בקשה מקוון לצו קיום צוואה.
 • אנא מלאו אחר ההנחיות הבאות בקפידה רבה ופעלו לפי השלבים הבאים:
 • טרם מילוי הטופס המקוון אנא בידקו לאיזה מחוז יש להגיש את הבקשה. יש להגיש את הבקשה על פי אזור הפעולה המתאים של הרשם. אזור הפעולה ("הסמכות המקומית") נקבע על פי מקום מושבו האחרון של המנוח/ה (ניתן לבדוק באמצעות מערכת "איתור מחוז מטפל" בדף הבית באתר האינטרנט של האפוטרופוס הכללי והכונס הרשמי).
 • טרם הגשת הבקשה יש לוודא כי יש בידך את המסמכים הבאים באופן סרוק:
 1. העתק תעודת פטירה.
 2. העתק מצולם של הצוואה המקורית/ החלטת בית משפט על הוכחת הצוואה בהעתק/ אסמכתא כי הצוואה הופקדה (ככל שהאסמכתא קיימת בנמצא).    
 3. ככל שאחד מהזוכים מסתלק מחלקו בעיזבון יש לצרף העתק "תצהיר הסתלקות" חתום ע"י המסתלק ומאומת כדין.    
 4. העתק הודעה שנשלחה בדואר רשום לזוכים על פי הצוואה או תצהיר של המבקש כי הוא מסר הודעה אישית לידי הזוכים (בהתאם לס' 14 (ב) (4) לחוק הירושה).
 5. "ייפוי כח" - חתום על ידי מגיש הבקשה ומאומת בידי עורך הדין המייצגו (נדרש רק במקרים בהם הבקשה מוגשת על ידי עורך דין מיופה כוח).
 6. את כל המסמכים הרלוונטיים הנ"ל יש לסרוק בפורמט PDF בלבד, לצורך צירופם לטופס המקוון במקומות המיועדים.
 • תהליך ההגשה והקליטה:
 1. מילוי של הטופס המקוון על כל סעיפיו כולל הזנת הצרופות הנדרשות. עם סיום מילוי כל שדות החובה יש להדפיס את הטופס המקוון, המבקש נדרש לחתום באופן ידני על הטופס המקוון המודפס ולאמתו בפני עורך דין. לאחר כל אלה יש לסרוק את כל הטופס החתום בפורמט PDF ולצרפו במקום המיועד לכך (בתחתית הטופס המקוון).
 2. ניתן לבצע תשלום עבור אגרות הגשת הבקשה המקוונת באמצעות שרת התשלומים/ תשלום שובר בדואר/ תשלום באמצעות מעבר לשרת דרך הטופס המקוון. במידה והתשלום לא מבוצע דרך הטופס יש למלא את מספרי האסמכתא של התשלום במקום המיועד לכך בסוף הטופס המקוון .
 3. שליחת הטופס המקוון.
 4. קבלת הודעת דואר אלקטרוני המאשרת את עצם שליחת הבקשה לצו ירושה במסגרת הודעה זו ישלח למגיש הבקשה מספר התיק כפי שנפתח ברשם לענייני ירושה (הודעה זו אינה בבחינת אישור כי הבקשה הוגשה כיאות).
 5. תוך 7 ימים מיום משלוח הבקשה יש להמציא הצוואה המקורית למזכירות הרשם לעניני ירושה במחוז אליו נשלחה הבקשה. ניתן להמציא צוואה מקורית בדואר/ בכספת או בהגשה במסלול המהיר המצוי לשם הגשת צוואות מקוריות במזכירות הרשם לעניני ירושה.
 6. תשומת הלב כי הבקשה לצו קיום הצוואה לא תיבדק אלא לאחר המצאת הצוואה המקורית למזכירות הרשם לעניני ירושה במחוז אליו נשלחה הבקשה (למעט בקשות אשר הצוואות  אשר התבקשו במסגרתן לקיום מופקדות אצל הרשם או שצורפה לבקשה החלטת בית המשפט אשר תיבדקנה סמוך לאחר הגשתן).
 7. לאחר המצאת הצוואה המקורית תיבדק הבקשה על ידי מזכירות הרשם לענייני ירושה. ככל והנתונים שהוזנו על ידי מגיש הבקשה ימצאו תקינים וצורפו כל הצרופות הנדרשות, תשלח הודעת דואר אלקטרוני נוספת לתיבת המייל של מגיש הבקשה או בא כוחו המודיעה על קליטת הבקשה המקוונת. הודעה זו בלבד מהווה אישור על קליטת הבקשה במזכירות הרשם באופן תקין. 
 8. ככל שהבקשה תמצא לא תקינה להגשה תשלח הודעה מתאימה למגיש הבקשה או לבא כוחו על הליקויים שנפלו בבקשה. במקרים התאימים תינתן למגיש הבקשה האפשרות לצרף מסמכים נוספים ולשלחם באופן מקוון לרשם לענייני ירושה.
 9. לאחר קליטת הבקשה באופן תקין במזכירות הרשם לעניני ירושה תועבר הבקשה לפירסום ולתגובת ב"כ היועהמ"ש.
 • את המסמכים המקוריים (למעט הצוואה המקורית אותה יש להמציא למזכירות הרשם) על המייצג לשמור בהתאם להוראות תקנה 14 (ד) (2) לתקנות הירושה התשנ"ח 1998 ולהמציאם לרשם ככל שידרש.

לתמיכה טכנית:

 • טלפון: 02-6664646
 • מוקד השירות הטלפוני של משרד המשפטים: 2416* שלוחה 7.