הודעה בדבר הארכת המועד האחרון להגשת תביעות חוב מטעם עובדי רשות השידור

 
|24/08/2017 |

​נמסרת בזאת הודעה כי המועד האחרון להגשת תביעת חוב של עובד/ת הרשות הטוען/ת לחוב של רשות השידור כלפיו/ה נדחה מיום 25.8.2017 (ה' אלול, תשע"ז) ליום 17.9.2017 (כ"ו אלול, תשע"ז).

​יובהר כי אין שינוי במועד האחרון להגשת תביעות חוב של מי שהתקשר בחוזה עם רשות השידור לרכישת הפקת מקור קנויה והוא נותר ביום 25.8.2017 (ה' אלול, תשע"ז).


יצוין כי המועד האחרון להגשת תביעות חוב על ידי נושים שאינם נמנים על אחת הקבוצות המפורטות לעיל חלף זה מכבר בתאריך 31.12.2014 (ט' בטבת תשע"ה).


את תביעת החוב בצירוף אסמכתאות להוכחת החוב, יש להגיש באחת הדרכים המפורטות להלן:

  1. מילוי טופס תביעת חוב מקוונת באתר האינטרנט הרשמי של אגף האפוטרופוס הכללי והכונס הרשמי בכתובת www.apac.justice.gov.ilתחת לשונית "יחידות האגף", "הכונס רשמי", "הגשת תביעת חוב מקוונת".
    תביעת החוב תוגש במסגרת תיק פח/2882 המתנהל תחת מחוז ירושלים. יש להזין את מועד כניסת החוק לתוקף (11.8.2014) במקום מועד צו הפירוק. 
  2. על גבי טופס תביעת חוב (המצוי באתר האפוטרופוס הכללי והכונס הרשמי תחת לשונית "טפסים", "כונס רשמי" "פירוק חברה", "טופס תביעת חוב להגשה בהליך פירוק חברה") שתשלח באמצעות דואר רשום, לכתובת משרד המנהלים המיוחדים, יגאל ארנון ושות' - עורכי דין, רח' הלל 31 ירושלים, 9458131 או לכתובת דואר אלקטרוני - 

iba@arnon.co.il