הארכת התקשרות עם רו"ח פאהן קנה ושות'- עבור היחידה הכלכלית

 
|18/07/2017 |

עו"ד סיגל יעקובי, סגנית האפוטרופוס הכללי והכונס הרשמי, אישרה ביום 23.4.17 התקשרות המשך עם רו"ח פאהן קנה ושות' בפטור ממכרז לפי תקנה 3(4)(ב)(3) לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג- 1993 עד לתאריך 2.8.17 ובהיקף כספי של עד 37,125 ש"ח בתוספת מע"מ, ובתנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראשונה.

תמצית נימוקי ההחלטה:  

 

1. קיים צורך בהמשך קבלת השירות המבוקש לתקופה נוספת עד שתעשה פנייה למשרדי רו"ח ממאגר החשב הכללי ובחירת זוכה.
2. ההתקשרות הראשונה נעשתה בעקבות מכרז סגור.
3. חשיבות המשך קבלת השירות נובעת מהצורך לשמור על האחידות ונדרשת מטעמי יעילות וחיסכון.

 

עדכון לתאריך 12.07.17 

החלטה מיום 23.4.17 לא יצאה אל הפועל, ומשכך עו"ד סיגל יעקובי, האפוטרופסה הכללית והכונסת הרשמית, אישרה ביום 12.7.17 הארכה נוספת של תקופת ההתקשרות עם רו"ח פאהן קנה ושות' בפטור ממכרז וזאת עד לתאריך 1.4.18, בהיקף של עד 337 שעות ובתנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראשונה.