תגובת כונס הנכסים הרשמי לבקשת אלביט הדמיה בעניין עיכוב מימוש שיעבוד והעמדת חוב לפירעון מידי

 
|19/06/2013 |

הכונס הרשמי הגיש תגובה לבית המשפט המחוזי בת"א בעקבות בקשת חברת אלביט הדמיה להורות לבנק הפועלים להימנע מביצוע של כל פעולת גביה ואכיפת שעבודים בישראל ומחוצה לה נגד החברה ונכסיה וכן לבטל את הודעת הבנק בדבר העמדת מלוא התחייבויות החברה כלפיו לפירעון מידי

 
בבקשת אלביט נטען בין היתר, כי לנוכח מעורבותו של הבנק בהסדר החוב המתרקם בימים אלה בחברה, הוא מנוע מלפעול באופן שיש בו כדי לסכל את היתכנות ההסדר. החברה טענה כי מדובר בהתנהלות בחוסר תם לב מצד הבנק.
 
בתגובת הכונס הרשמי לבית המשפט, שהוגשה באמצעות עו"ד רוני הירשנזון ועו"ד הדר נאות, צוין כי לצורך חסימת נושה מובטח ממימוש נכסים המשועבדים לטובתו, קיימות שתי חלופות, אשר אינן מתקיימות במקרה זה: בקשת צו הקפאת הליכים לפי סעיף 350 לחוק החברות על-ידי החברה, או התחייבות של הנושה המובטח כלפי החברה שלא ינקוט בהליכים כאמור. אף אחת מהחלופות הללו אינה מתקיימת במקרה זה, שכן החברה לא הגישה בקשה להקפאת הליכים ובנסיבות העניין ספק אם ניתן לראות בבנק כמי שוויתר על זכותו לנקוט בהליכי מימוש השעבוד.
 
הכונס הרשמי הדגיש כי הדרך המשפטית הראויה למניעת מימוש נכסים משועבדים, בין שמקום הימצאם בארץ ובין בחו"ל, היא הגשת בקשה לסעד של הקפאת הליכים. סעד זה נועד להגן על החברה מפני נושיה ולא לפגוע בה. הכונס הרשמי ציין כי החשש של צדדים מלבקש מפורשות את סעד הקפאת ההליכים באופן רשמי ומפורש חוזר על עצמו בתיקי הסדרים שונים. לדעת הכונס הרשמי, חשש זה אינו מוצדק וככל שהחשש האמיתי נובע משיקולים נוספים, כגון החשש מפני תחלופה אישית בקרב קברניטי החברה, החוק כיום מאפשר לבית המשפט מגוון פתרונות מעשיים שיפיגו חששות אלה.
 
עם זאת, בשל הנסיבות בעניינה של החברה, כאשר מחזיקי האג"ח הגישו תגובה לבקשת החברה שבה הם טוענים כי השעבודים הרשומים לטובת הבנק אינם תקפים, ולאור הדיון הקרוב בבקשת פירוק החברה, סובר הכונס הרשמי כי לא ייגרם לבנק נזק משמעותי מהשהיית אכיפת זכויותיו הנטענות ומימוש השעבודים עד לבירור עניינים אלה.