הנחיית הכונס הרשמי לבחינת שינוי מבנה הדירקטוריון באי.די.בי

 
|02/05/2013 |

הכונס הרשמי במשרד המשפטים, פרופ' דוד האן, הנחה את המשקיף באי די בי חברה לפיתוח בע"מ, עו"ד חגי אולמן, לפעול לביצוע שינויים בהרכב דירקטוריון החברה.


הכונס הרשמי, פרופ' דוד האן, הנחה את המשקיף, עו"ד חגי אולמן, לפעול מול חברת אי. די. בי פיתוח לשם שיפור הממשל התאגידי בחברות הקונצרן, לרבות ביצוע שינויים בהרכב דירקטוריון החברה.
בהחלטת בית המשפט המחוזי (כבוד השופט אורנשטיין) מיום ב' התייחס בית המשפט לנושא המשטר התאגידי בחברת אי.די.בי. פיתוח. בית המשפט ציין כי לא ניתן להתעלם מן האפשרות של חשש לניגוד עניינים של בעלי התפקידים בקונצרן אי. די. בי, בין השאר, בשל כהונה מקבילה בדירקטוריונים של מספר חברות.
בהמשך להחלטה זו, הנחה הכונס הרשמי את המשקיף, עו"ד חגי אולמן, לפעול מול החברה לשיפור הממשל התאגידי בחברות השונות בקונצרן. לשם כך, התבקשה החברה ע"י עו"ד אולמן לפרט כל קשר שיש לדירקטורים לקונצרן מלבד כהונתם כדירקטורים.
במבנה הקונצרני של אי.די.בי. משמשים נושאי משרה אחדים כדירקטורים או מנהלים הן באי. די. בי. פיתוח והן בחברות אחרות המצויות מעליה או מתחתיה בשרשרת ההחזקות. הכונס הרשמי והמשקיף, עו"ד אולמן, סבורים, כי לנוכח הצורך בבחינה עצמאית ושקולה של ענייניהן של החברות השונות בקונצרן אי.די.בי, לרבות זכויות הנושים של כל חברה, יש לפעול לצמצום הכהונה המקבילה של דירקטורים. לפיכך, התבקשה החברה עוד להציג את הצעדים שבכוונתה לנקוט לביצוע השינויים הנדרשים בהרכב דירקטוריון החברה או חברות אחרות בקונצרן, כך שדירקטורים המכהנים בדירקטוריון חברה אחת לא יכהנו במקביל גם בדירקטוריון חברה אחרת בקונצרן.
יצוין, כי הצעה לצמצום הכהונה המקבילה של דירקטורים הוצגה גם לבית המשפט על ידי נציגות בעלי אגרות החוב של חברת אי די בי אחזקות, בעלת השליטה באי די בי פיתוח, ערב מתן החלטתו.