הליך הענקת רישיון חוקר פרטי

 
​התנאים להענקת רשיון חוקר פרטי קבועים בחוק חוקרים פרטיים ושרותי שמירה, התשל"ב 1972  ובתקנות שהותקנו על פיו.

 • לפי החוק לא יעסוק אדם כחוקר פרטי, אלא אם יש בידו רשיון לכך מאת הוועדה לרישוי חוקרים פרטיים ושרותי שמירה ובמשרד המיועד לחקירות פרטיות.

רשיון חוקר פרטי יינתן למבקש, אשר לדעת ועדת הרישוי התמלאו בו כל התנאים הבאים:

 •  אזרח ישראל ותושב ישראל או בעל רשיון לישיבת קבע בישראל, לפי חוק הכניסה לישראל.
 • בגיר
 • סיים 12 שנות לימוד במוסד חינוכי מוכר, או שלדעת ועדת הרישוי הוא בעל השכלה שוות ערך.
 • בתוך שש השנים שקדמו לבקשה התאמן שלוש שנים לפחות, ברציפות או לסרוגין בעריכת חקירות: במשרד לחקירות פרטיות בפיקוחו ובהדרכתו הישירים של מנהל המשרד או ועדת הרישוי העניקה לו פטור מהתאמנות, על יסוד ניסיונו בחקירות בשירות הציבורי.
 • עמד בבחינות בדיני ישראל ואתיקה מקצועית לחוקרים פרטיים.
 • לדעת ועדת הרישוי אין מניעה מטעמים של בטחון הציבור, עברו, תכונותיו או התנהגותו של המבקש להענקת הרשיון.

שני מסלולים להענקת רשיון חוקר פרטי:

 1. מסלול המיועד לבעלי ניסיון בחקירות בשירות הציבורי, המבקשים מועדת הרישוי הענקת פטור מהתאמנות בחקירות פרטיות, על יסוד ניסיונם בחקירות. לפי החוק, נדרש ניסיון בחקירות במשך שלוש שנים, ברציפות או לסרוגין, בתוך שש השנים שקדמו להגשת הבקשה. אם ועדת הרישוי מחליטה להעניק פטור לתקופה שהיא קצרה משלוש שנים או מסרבת לבקשה, יהיה על המבקש להתאמן ביתר התקופה, בחקירות פרטיות במשרד לחקירות פרטיות, תחת פיקוחו והדרכתו של חוקר פרטי רשוי, בעל הסמכה לאמן מתאמן.
 2. מסלול המיועד למבקשים להירשם כמתאמנים בחקירות פרטיות במשרד לחקירות פרטיות, תחת פיקוחו והדרכתו של חוקר פרטי רשוי, בעל הסמכה לאמן מתאמן. אורכה של תקופת ההתאמנות הינו בשלוש שנים.

פטור מהתאמנות לבעלי ניסיון במצ"ח

 • על פי החלטת הוועדה מיום 12/06/2014, בישיבה משותפת עם נציגי מצ"ח, הוסכם כי מבקשי הפטור מהתאמנות מחמת שירות במצ"ח, יופנו למדור פיקוח חקירות בתל השומר בפקס או באימייל;
  1. פקס: 03-7377360.
  2. אימייל: cid.supervision@gmail / pikuah6015@gmail.com
 • המדור ינפיק אישור רשמי על שירות צביא במצ"ח, שנקרא: "שירות ביחידת מצ"ח כחוקר פלילי/ רכז מודיעין/ חוקר תאונות דרכים". והמפרט את: הרקורד של ההכשרה (קורסים ותאריכים), התפקידים שבוצעו בשירות (כולל תאריכים), אישור על הסמכה כקצין בודק, השלב המקצועי, דרגת סיום השירות. את המסמך יש לצרף לבקשה. בקשה ללא המסמך כאמור, לא תטופל.

הגשת בקשה לרשיון חוקר פרטי

 • המבקש לקבל רשיון חוקר פרטי לפי אחד מהמסלולים הנ"ל, ימלא את טופס הבקשה המתאים, מדף הטפסים, תוך צירוף הנספחים הנדרשים בטופס. טופס הבקשה המקורי יוגש למחלקה לרישוי חוקרים פרטיים ושרותי שמירה – בדואר או במשרד המחלקה במסגרת שעות קבלת הקהל.
 • הליך הטיפול כולל, בין היתר, בדיקת גיליון רישום פלילי במשטרת ישראל ופרסום הבקשה ברשומות ובשני עיתונים יומיים למשך 15 יום לצורך הגשת התנגדויות.
 • כל המבקשים נדרשים לעבור בחינה בדיני ישראל ואתיקה מקצועית לחוקרים פרטיים.
 • לבחינה רשאי לגשת מי שהשלים לפחות מחצית מתקופת ההתאמנות (18 חודשים מתוך תקופה של 36 חודשים) או מי שפטרה אותו ועדת הרישוי לפחות ממחצית תקופת ההתאמנות.
 • בחינות הרישוי נערכות פעמים בשנה.

הענקה מחודשת לרשיון חוקר פרטי

 • חוקר אשר לא שילם אגרת רישיון לפי חוק חוקרים פרטיים ושירותי שמירה במשך שנה אזרחית אחת או יותר נדרש לבצע הליך של הענקה מחודשת לצורך קבלת רישיון חוקר פרטי. על פי החלטת הועדה מיום 13/08/15 אשר מחליפה לעניין זה החלטות ועדה קודמות, הועדה בוחנת את התנאים הניתנים לשינוי משנה לשנה בעת בדיקת הבקשה. התנאים הנבחנים הם:
  1. עברו והתנהגותו של המבקש (לעניין זה המחלקה תבדוק גם את רישומו הפלילי של המבקש, וכן את עיסוקיו בשנים בהן לא שילם את אגרת הרישיון).
  2. אזרחות ישראלית.
  3. לעניין רישיון משרד חקירות- היותו חוקר פרטי רשוי.
  4. לענין רישיון תאגיד חוקרים- רישום התאגיד בישראל, היותם של חברי התאגיד חוקרים פרטיים, מטרות התאגיד הינן חקירות פרטיות.
 • התנאים אשר הוועדה לא תבחן מחדש הם: היותו של המבקש בגיר, השכלתו של המבקש, תקופת ההתאמנות של המבקש, מעבר בחינה. לעניין רישיון משרד לחקירות פרטיות - 5 שנות ניסיון.
 • אשר על כן, המבקש הענקה מחודשת של רישיון חוקר פרטי ימלא את טופס בקשה להענקה מחודשת במסגרתו יחתום על תצהיר בפני עו"ד ויגיש את הטופס אל המחלקה.
 • להחלטת הוועדה המלאה בעניין הענקה מחודשת מיום 13/08/2015 
 • הוועדה חוזרת על החלטתה מיום 18/06/2015 על פיה היא רואה בחומרה אדם שעסק כחוקר פרטי למרות שלא היה בידו רישיון כדין, והוועדה תשקול הגשת תלונה במשטרה / אי חידוש הרישיון / בחינת הגשת קובלנה על ידי קובל מטעם משרד המשפטים.
 • החלטה זו חלה גם על מבקש שהחל את התאמנותו או שטרם ניגש לבחינה על פי החלטות הועדה הקודמות בענין הענקה מחודשת. מבקש כאמור יפנה אל המחלקה. החלטה זו אינה חלה על מי שלא היה בעל רישיון בר תוקף מעולם.