שאלות ותשובות בנושא רישום תלת מימדי

 
 • ​לפני התיקון לחוק, קבע חוק המקרקעין שהבעלות בשטח של קרקע מתפשטת בכל העומק שמתחת לשטח הקרקע ובכל הרום שמעליו. כלומר החלקות הקיימות כיום משתרעות על פני גובה ועומק לא מוגדרים ולכאורה אינסופיים. לכן, במצב המשפטי שהיה קיים לפני התיקון לחוק, לא הייתה אפשרות להעביר ולרשום זכויות בעלות בחלקים של שכבות קרקע שונות. כתוצאה מכך, אנשים שרכשו זכויות בדירה בבניין שנבנה מעל כביש, למשל מעל כביש בגין בירושלים, לא יכלו לקבל זכויות בעלות בקרקע, מאחר שהבעלים של הכביש – מדינת ישראל – היא הבעלים גם בכל השטח שנמצא מעל הכביש. באופן דומה, במצב המשפטי הקיים ערב תיקון החוק, לא היה ניתן לרשום זכויות בבעלות נפרדת במנהרות, מסילות רכבת וכיו"ב, הנמצאים מתחת לפני הקרקע.​​
 • מטרת התיקון לחוק היא לאפשר חלוקה גמישה יותר של רישום המקרקעין כדי לנצל באופן יעיל יותר את הקרקע. בעקבות תיקון החוק יתאפשר לרשום הזכויות בהתאם לתכנון העכשווי הקיים היום המאפשר שימושי קרקע שונים בגובה ובעומק הקרקע, כגון: בניינים למגורים ולמסחר שיבנו מעל כביש מקורה, מנהרות תת קרקעיות, גשרים עיליים לתחבורה, הולכי רגל או לתשתיות. התיקון לחוק מקל על צרכי הפיתוח ויגביר את הסחירות בקרקע.
  ​​
 • חלקה תלת ממדית היא יחידה נפחית שגבולותיה רשומים באופן תלת ממדי, המצויה בעומק שמתחת לקרקע או בחלל הרום שמעליה במקרקעין רשומים. החלקה התלת ממדית יכולה להיות מעל פני השטח - בגובה, לרבות באוויר, כגון גשר; מתחת לפני השטח – בעומק הקרקע; או בשילוב ביניהם, כלומר שגבולותיה יוגדרו מעומק מסוים מתחת לפני הקרקע ועד גובה מסוים מעל פני הקרקע. בחלקה התלת ממדית ירשמו זכויות נפרדות לבעלי החלקה.
 • ​תחילתו של החוק שנה מיום כניסתו לתוקף.​
 • לא, חלקה תלת ממדית תוכל להיווצר רק במקום שבו המקרקעין כבר רשומים במרשם הקיים בטאבו. ככל שקרקע אינה רשומה בפנקסי המקרקעין, לא ניתן יהיה ליצור ממנה חלקה תלת ממדית.
 • לא, אין בתיקון החקיקה כדי לאפשר נטילת זכויות באופן לא רצוני והמצב יוותר על כנו בכל הנוגע לדיני ההפקעות – תיקון החוק מאפשר לרשום את הזכויות בחלקות שהופקעו ואינו יוצר אפשרות נוספת להפקיע. יתרה מכך, באמצאות התיקון הרי שגם במצבים שבהם נדרשת הפקעת קרקע, ניתן יהיה, במקרים המתאימים, להפקיע רק את חלק הקרקע ההכרחי להפקעה ולא את כל החלקה, והבעלות ביתרת הקרקע תיוותר בבעלות הבעלים המקורי של הקרקע. כך למשל, אם מפקיעים מנהרה בעומק של 80 מטר מתחת לפני הקרקע, אז לא יידרש לכאורה להפקיע מבעליהן את כל הקרקע, אלא ניתן יהיה להפקיע רק את החלק הנמצא בתת הקרקע.
 • ​כן. חלקה תלת ממדית מהווה נושא נפרד לבעלות, לזכויות במקרקעין ולעסקאות. ניתן יהיה לבצע עסקאות בחלקות תלת ממדיות, שכן התיקון נועד להרחיב את אפשרויות ניצול הקרקע ולאפשר גם העברת בעלות בחלקות תלת ממדיות, ובכך תתאפשר הגברת הסחירות בקרקע.​
 • רישום חלוקת קרקע הכוללת חלקה תלת ממדית יהיה תואם לתכנון, לכן חלוקת הקרקע תעשה על פי תכנית שקובעת איחוד וחלוקה של מגרשים, או על פי תשריט שאושר בהתאם לפרק ד' לחוק התכנון והבניה או על ידי רכישה או הפקעה לפי פקודת הקרקעות או פקודת הדרכים. 
 • ​לא. כדי להבטיח את המשך קיומו של מוסד הבית המשותף וההוראות המסדירות את היחסים בין בעלי הדירות וניהול הרכוש המשותף, דירה בבית משותף לא תוכל להירשם כחלקה תלת ממדית.​
 • לא. ניתן יהיה לרשום בחלקה תלת ממדית בית משותף, או לנהל בה בית משותף שאינו רשום, במקרים המתאימים. כך למשל במקרה בו נבנה בית משותף על קירוי של כביש.