לשכה ארצית לרישום תשתיות לאומיות ופרצלציות

 
​פרצלציות מטופלות על ידי לשכות רישום המקרקעין השונות וכן בלשכה הארצית לרישום תשתיות לאומיות ופרצלציות