אודות לשכות הסדר מקרקעין

 

לשכות הסדר מקרקעין אחראיות להסדרת זכויות הקניין במקרקעין שבתחומי המדינה.
פעילות הלשכות להסדר מקרקעין מתנהלת בחמש לשכות הסדר:
ירושלים
נצרת
חיפה
תל אביב והמרכז
באר שבע

בנוסף, פועלת שלוחה בעכו.​​


​הסדר זכויות הקניין החל בארץ ישראל בשנת 1928, עפ"י פקודת הקרקעות (סידור זכות הקניין) ומבוסס על יחידת רישום, המהווה חלקה בגוש רישום שתכלול בתוכה את כל זכויות הקניין ומבוססת על מדידה מדויקת הקשורה לרשת ארצית והניתנת לזיהוי ושיחזור המדידה בכל עת.
גוש רישום יכול להוות חלקה אחת או יותר.

בפקודת הקרקעות סידור זכות הקניין הוכנסו תיקונים רבים, ובשנת 1969 הפקודה פורסמה בנוסח חדש הנקראת - פקודת הסדר זכויות במקרקעין [נוסח חדש], התשכ"ט- 1969 שנכנסה לתוקף  ב-1 לינואר 1970.

 

שלבים עיקריים בפעולות ההסדר:

 1. פרסום הודעות הסדר שונות המצביעות על אזור ההסדר ומיקומו לצורך נוכחות הטוענים לבעלות או זכויות אחרות הנוגעות לחלקה, בעת סימון גבולות החלקות והגוש ע"י המודדים מטעם פקיד ההסדר.
 2. חשיבות רבה ניתנת לנוכחות הטוענים לזכויות בעת עריכת בדיקת הגבולות ותיחום החלקות.
 3. להוכחת הזכויות כל בעל  זכות נדרש להגיש תזכיר תביעה ולפרט את אופן הרכישה בצירוף מסמכים מקוריים המוכיחים את הבעלות.
 4. לאחר קבלת רוב התביעות מהבעלים הטוענים לזכויות בקרקע. מתפרסם לוח התביעות, המשקף את תוכן תזכירי התביעה.
 5. בתום 15 יום מפרסום לוח התביעות ניתן לערוך בירור התביעות (עפ"י הודעה המתפרסמת מראש) וקביעת הזכויות שיכללו בלוח הזכויות.
 6. תביעות סותרות מועברות לבירור והחלטה של שופט בית משפט מחוזי שבאזור ההסדר.
 7. לאחר קביעת הזכויות פקיד ההסדר מזמן את בעלי הזכויות להיות נוכחים בעת הקראת לוח הזכויות ולאחר מכן חותם על הלוח ומאשר את המפה הסופית.
 8. לוח הזכויות מתפרסם לתקופה של שלושים יום במקומות הבאים:
  • מנהל הנפה או הממונה על המחוז במשרד הפנים שבאזור ההסדר.
  • עירייה או מועצה מקומית מועצה אזורית.
  • לשכת פקיד ההסדר.
 9. ערעור על החלטת פקיד ההסדר שנרשמה בלוח הזכויות או בקשה לתיקון הלוח תוגש לבית המשפט המחוזי שבאזור ההסדר.
  
בסיום פעולת הסדר בכל גוש מתבטלים הרישומים בפנקס השטרות ("רישומים ישנים") והזכויות נרשמות בפנקס חדש, פנקס הזכויות.
הפנקסים מנוהלים, כאמור, בלשכות רישום המקרקעין.

ליצירת קשר: