הוראת נוהל 1-4-19 "ביטול חובת המצאת תעודת רישום תאגיד"

 
|06/05/2019 |

להלן הוראת נוהל שעניינה  ביטול חובת המצאת תעודת רישום של חברה הרשומה אצל רשם החברות.​