הוראת נוהל 5-2-19 דרישת הגשת תצהיר ייחוד הערות אזהרה ואופן עריכת התצהיר

 
|10/02/2019 |

 להלן הוראת נוהל בנושא דרישת הגשת תצהיר ייחוד הערות אזהרה

תחולתו של נוהל זה החל מיום 01.03.2019​.