בקשה לרישום או ביטול הערה לפי תקנה 27

 
שירות זה מאפשר לרשום או לבטל הערה על יעוד או שימוש מקרקעין בהתאם לבקשתו של יושב ראש מוסד תכנון.​