היחידה לתביעה משמעתית

 
​היחידה לדין משמעתי במשרד המשפטים ממונה על אכיפת הדין המשמעתי בעניינם של בעלי מקצועות, שההסדרה והפיקוח על פעילותם מסורה למשרד: שמאי מקרקעין, נוטריונים, חוקרים פרטיים ומתווכים. ​​​​​​​​​​​​​​​​

ככלל, תכליתו של הדין המשמעתי היא לשמור על תפקודם התקין של העוסקים במקצוע ועל התדמית הראויה של המערכת המקצועית. 

 

על היחידה:​​

  • היחידה החלה את פעולתה בחודש אוגוסט 2014, מתוך מטרה לרכז במקום אחד את הטיפול המשמעתי בכל בעלי המקצועות, על מנת ליצור אחידות בנושאים משיקים, להתוות מדיניות משותפת ולשפר את השירות הניתן לציבור.  
  • היחידה אחראית על הדין המשמעתי בעניינים של עשרות אלפי בעלי מקצוע: כ- 17,5000 מתווכים, כ- 4,650 נוטריונים, כ- 1800 חוקרים פרטיים וכ- 1900 שמאי מקרקעין.
  • היחידה אחראית לניהול ההליך המשמעתי כולו, החל בקליטת התלונה, עריכת הבירורים העובדתיים והמשמעתיים הנדרשים, קבלת החלטה מנומקת באשר להמשך הטיפול בתיק וניהול ההליך המשמעתי בפני ועדת המשמעת ובתי הדין המשמעתיים במקרים המתאימים. פעילות היחידה מוסדרת בחוקים הבאים ובתקנות שהותקנו מכוחם: חוק שמאי מקרקעין, התשס"א-2001, חוק הנוטריונים, התשל"ו-1976, חוק חוקרים פרטיים ושירותי שמירה, התשל"ב-1972 וחוק המתווכים במקרקעין, התשנ"ו-1996.
  • היחידה פועלת בלשכת היועצת המשפטית למשרד, ועובדת בשיתוף פעולה הדוק עם מנהלת היחידות המקצועיות, שבה נמצאות היחידות האחראיות על הרישוי וההסדרה של בעלי המקצועות שלעיל (מועצת שמאי המקרקעין, המחלקה לרישוי נוטריונים, המחלקה לרישוי חוקרים פרטיים ורשמת המתווכים).  
  • נוהל עבודת היחידה.​

תלונות בנושאי משמעת בעניינם של בעלי המקצועות שלעיל (נוטריונים, חוקרים פרטיים, מתווכים במקרקעין ושמאי מקרקעין) ניתן לשלוח אל:

  • דואר אלקטרוני: mishmaat@justice.gov.il
  • פקס שמספרו 02-6467023
  • כתובת: משרד המשפטים – הלשכה המשפטית, היחידה לדין משמעתי, רח' צלאח א-דין 29, ת.ד 49029, ירושלים 91490.
 

תלונות בעניינם של מתווכים:

 

 
 

 פסקי הדין של ערכאות המשמעת

 
תוצאות 10-1 מתוך 30 תוצאות
תוצאות 10-1 מתוך 30 תוצאות
קובץ   מקצועממויין לפי מקצוע בסדר יורדתאריךממויין לפי תאריך בסדר יורדמספר הליךממויין לפי מספר הליך בסדר יורדהוראות שהופרו 1ממויין לפי הוראות שהופרו 1 בסדר יורדאמצעי משמעתממויין לפי אמצעי משמעת בסדר יורד
קובץ PDFשמאי מקרקעין25-07-2018ק.מ. 1/18התנהגות שאינה הולמת את המקצוע, עבירה לפי סעיף 16(1) בשילוב סעיף 42(א) לחוק; התחזות לשמאי או שימוש בכינוי דומה העשוי ליצור רושם שהאדם הוא שמאי, עבירה לפי סעיף 16(3) בשילוב סעיפים 13(ג) ו-42(א) לחוק.קנס כספי בסכום 5,000 ש"ח; מניעת הרישום בפנקס השמאים לתקופה של שנה וחצי מיום שהנקבל יהיה זכאי לכך; מניעת הרישום בפנקס/התליית הרישום למשך שנתיים נוספות אם יורשע הנקבל בעוד עבירת משמעת בתקופה ממתן ההחלטה ועד לשנתיים לאחר זכאותו להירשם בפנקס.
קובץ PDFשמאי מקרקעין25-01-2018ק.מ. 1/16עריכת שומה חסרה ולקויה בניגוד לכללים שנקבעו בתקנות, עבירת משמעת לפי סעיף 16(3) לחוק; מתן שירות מקצועי שלא לפי הכללים, התקנים והנהלים המקובלים במקצוע, לפי סעיף 16(3) לחוק; גילוי חוסר אחריות או רשלנות חמורה במילוי תפקידו, עבירה לפי סעיף 16(5) לחוק.התליית הרישיון בפועל לתקופה של 6 חודשים.
קובץ PDFשמאי מקרקעין04-09-2017ק.מ. 3/15עריכת שומה חסרה ולקויה בניגוד לכללים שנקבעו בתקנות, עבירת משמעת לפי סעיף 3(16) לחוק; מתן שירות מקצועי שלא לפי הכללים, התקנים והנהלים המקובלים במקצוע, עבירת משמעת לפי סעיף 16(3) לחוק.נזיפה
קובץ PDFשמאי מקרקעין27-03-2017ק.מ. 2/15עריכת שומה חסרה ולקויה בניגוד לכללים שנקבעו בתקנות, עבירת משמעת לפי סעיף 16(3) לחוק.נזיפה; קנס כספי בסך 5,000 ש"ח.
קובץ PDFחוקרים פרטיים07-10-2015ר"ע 28361-03-15התנהגות שאינה הולמת כתוצאה מאיסוף מידע שהושג שלא כדין, עבירת משמעת לפי סעיף 25 לחוק.נזיפה; שלילת רישיון לתקופה של 18 חודשים; התליית רישיון על תנאי לתקופה של שנתיים
קובץ PDFנוטריונים   בד"א 2016-025עריכת אישור נוטריוני לטובתו של קרוב משפחה, עבירת משמעת לפי סעיף 10 לחוק הנוטריונים.ביטול רישיון
קובץ PDFנוטריונים11-11-2015בד"מ פ110/14מתן אישור כוזב, עבירת משמעת לפי סעיף 34(4) לחוק; אימות חתימה על מסמך מבלי שהחותם נוכח, עבירה לפי סעיף 11 לחוק; שיתוף בהכנסות עם אחר, עבירה לפי סעיף 26(א) לחוק; עבירות נוספות.ביטול רישיון
קובץ PDFשמאי מקרקעין28-07-2016ק.מ. 4/15עריכת שומה חסרה ולקויה בניגוד לכללים שנקבעו בתקנות, עבירת משמעת לפי סעיף 16(3) לחוק; גילוי חוסר אחריות במילוי התפקיד, עבירת משמעת לפי סעיף 16(5) לחוק.נזיפה; התלייה על תנאי של הרישום בפנקס לתקופה של חצי שנה
קובץ PDFשמאי מקרקעין24-01-2016ק.מ. 6/15עריכת חוות דעת שמאית תוך ניגוד עניינים, עבירת משמעת לפי סעיף 14(1) לחוק.נזיפה; התליית רישיון על תנאי לתקופה של חצי שנה
קובץ PDFשמאי מקרקעין26-07-2018ק.מ. 5/17הרשעה בפסק דין סופי בעבירה שיש עמה קלון, עבירת משמעת לפי סעיף 16(6) לחוק שמאי המקרקעין, התשס"א-2001.התליית הרישיון על תנאי למשך שלושה חודשים באם יורשע הנקבל בעבירת משמעת נוספת לפי החוק במהלך שנתיים מיום מתן פסק הדין.
 
הבא לדף אחרון