הוועדה לעניין הגנה משפטית

 
הוועדה לעניין הגנה משפטית והשתתפות בהוצאות משפטיות לנושאי משרה ועובדי מדינה היא ועדה בינ-משרדית, בראשות מנכ"ל משרד המשפטים, הפועלת מכוח החלטת ממשלה מס' 2799 מיום 28.11.2002.
הוודעה מטפלת בבקשות לאישור הגנה משפטית והשתתפות בהוצאות משפטיות של נושאי משרה ועובדי מדינה.

  • נושא משרה או עובד מדינה יהיו זכאים להגנה משפטית או השתתפות בהוצאות משפטיות בגין הליך משפטי, כפי שיפורט להלן, שיסודו במעשה או מחדל שעשה בעת מילוי התפקיד, תוך כדי מילוי התפקיד, לשם מילוי התפקיד ובשל התנהגות שהיתה בתחום סמכותו כדין או שנהג בה בתום לב בהיותם סבור כי הוא נוהג בתחום סמכותו.
  • הליך משפטי הוגדר לעניין זה כהליך פלילי, התייצבות בפני ועדת חקירה עפ"י סעיף 15 לחוק ועדות חקירה, הליכים משמעתיים לפי דין והתגוננות מפני הליך מנהלי או אזרחי בבית משפט.
  • נושא משרה או עובד מדינה ישיבו את מלוא שווי ההגנה המשפטית או שווי ההשתתפות בהוצאות משפטיות שקיבלו אם יתברר בסיום ההליך כי לא היו זכאים למימון הוצאותיהם.
  • בהתאם להחלטת הממשלה, נושאת הממשלה בהוצאות משפטיות של נושאי משרה ועובדי מדינה באמצעות העמדת שירותים משפטיים מטעם הממשלה באמצעות קרן פנימית צוברת (ענבל חברה לביטוח בע"מ) ועל ידי השתתפות בהוצאות משפטיות.

 

פניות של עובדי מדינה להגנה משפטית והשתתפות בהוצאות משפטיות יש להגיש לוועדה משרדית שהוקמה בכל משרד ממשלתי ובהמשך לחברת הביטוח ענבל. הוועדה הבינמשרדית משמשת כערכאת ערעור על החלטות של ענבל חברה לביטוח וכערכאה ראשונה לפניות של נושאי משרה בלבד.