התמחות – מידע כללי

 
​אחד מהתנאים לקבלת רשיון רואה חשבון על פי חוק רואה חשבון התשט"ו 1955,סעיף 4(א)(ד): "התמחה בראיית-חשבון שנתיים לפחות בין בישראל ובין מחוצה לה".

 להלן מידע מפורט לגבי התמחות על-פי תקנות רואי חשבון התשט"ז 1955:

 

תקנה 21

21.   (א) כל אחד מהמנויים להלן מוסמך לאמן מתמחים (להלן - מאמן):
(1) רואה חשבון עצמאי העוסק ברציפות בראיית חשבון שלוש שנים לפחות;
(2) רואה חשבון שכיר העוסק ברציפות בראיית חשבון שלוש שנים לפחות והעובד אצל רואה חשבון עצמאי ושהמועצה הרשתה אותו לשמש מאמן;
(3) רואה חשבון שכיר העוסק ברציפות בראיית חשבון חמש שנים לפחות והעובד במוסד ציבורי או במפעל עסקי שאישרה המועצה לאחר שהשתכנעה כי ההכשרה הנרכשת בהם שוות ערך להתמחות לפי תקנות אלה ושהמועצה הרשתה אותו לשמש מאמן.
        (ב) רואה חשבון שכיר המבקש הרשאת המועצה כאמור בתקנת משנה (א)(2) או (3) יגיש למועצה בקשה לפי הטופס שבתוספת הרביעית.
        (ג) נתחייב רואה חשבון בדין על עבירה שיש בה קלון, לא יהא מוסמך להיות מאמן, ואולם רואה חשבון שנמצא אשם בהתנהגות שאינה הולמת את כבוד המקצוע, יהא רשאי להיות מאמן רק לפי החלטת המועצה.

*בקשת רואה חשבון להכרה כמאמן מתמחה – ניתן להוריד מדף טפסים.

 

תקנה 22

22.  לא יאמן מאמן יותר משני מתמחים בבת אחת אלא על פי הרשאה מיוחדת מאת המועצה שניתנה לו לאחר

 

שהגיש בקשה לפי הטופס שבתוספת הרביעית.

 

תקנה 22א

22א. (א) בתקנה זו –
        "חוק המועצה להשכלה גבוהה" – חוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח-1958;
        "מאמן" – מאמן לרבות רואה חשבון שהוא שותף בשותפות של רואי חשבון, חבר בחברה של רואי חשבון או שכיר בשותפות או בחברה כאמור, שאינו המאמן של המתמחה שבו מדובר;
        "מוסד להשכלה גבוהה" – אחד מאלה:
(1) מוסד שהוכר לפי סעיף 9 לחוק המועצה להשכלה גבוהה;
(2) מוסד שקיבל היתר לפי סעיף 21א לחוק המועצה להשכלה גבוהה;
(3) מוסד שקיבל רישיון לפי סעיף 25ג לחוק המועצה להשכלה גבוהה;
        "מועמד להתמחות" – מי שטרם החל בהתמחות והוא אחד מאלה:
(1) סיים ללמוד לתואר בוגר במוסד להשכלה גבוהה, ולעניין מוסד שקיבל רישיון לפי סעיף 25ג לחוק המועצה להשכלה גבוהה – לתואר אקדמי (כל אחד מאלה להלן – תואר) או לומד לתואר;
(2) סיים ללמוד בתכנית מוכרת או לומד בתכנית כאמור;
        "ריאיון" – מפגש או שיחה עם מועמד, בכל מקום או בכל אמצעי טכנולוגי, לשם התרשמות מאישיותו, יכולותיו וכישוריו, במטרה לשקול את קבלתו להתמחות, ולמעט הצגת פרטים מטעם המאמן על המאמן או משרדו במסגרת פומבית שאין בה קבלת נתוניהם האישיים של המועמדים להתמחות;
        "תכנית מוכרת" – תכנית לימודים לראיית חשבון שהמועצה הכירה בה לצורך פטור מבחינות כאמור בתקנה 19(ב).
        (ב) לא יקיים מאמן ריאיון עם מועמד להתמחות לפני שהמועמד השלים שני שלישים מנקודות הזכות הנדרשות להשלמת הלימודים לתואר או להשלמת הלימודים במסגרת תכנית מוכרת, לפי המאוחר; בפתח הריאיון יוצגו למאמן אחד מאלה:
(1) תעודת תואר;
(2) תעודה המעידה על סיום התכנית המוכרת;
(3) אישור לפי טופס 1 שבתוספת הרביעית א', שהנפיק המוסד שבו לומד המועמד להתמחות, המעיד כי למועמד נותרו לא יותר משליש הנקודות הנדרשות להשלמת לימודיו.
        (ג) מאמן יודיע על קבלת מועמד להתמחות על ידי משלוח הודעה למתמחה על קבלה להתמחות לפי טופס 2 שבתוספת הרביעית א'; הסכים המועמד להצעה להתקבל להתמחות, יאשר זאת בחתימתו במקום המיועד לכך בטופס 2 האמור ויחזירו למאמן (להלן – סיכום על התמחות); לא יוציא מאמן הודעה על קבלה להתמחות ולא יסכם על התמחות עם מועמד לפני קיום ריאיון עם המועמד להתמחות.
        (ד) מאמן ישמור במשרדו את הסיכום על ההתמחות וכן את המסמך המעיד על לימודיו של המועמד להתמחות, לתקופה של שלוש שנים ממועד חתימתו של המועמד כמפורט בתקנת משנה (ג).
        (ה) אין באמור בתקנה זו כדי למנוע ממועמד להתמחות לשלוח את נתוניו האישיים למאמנים מיועדים לפי בחירתו גם לפני המועד שבו ניתן להתחיל בקיום ריאיונות כאמור בתקנת משנה (ב), ואין בו כדי למנוע ממאמנים להזמין מועמדים להתמחות לשלוח אליהם נתונים אישיים לפני המועד האמור.
        (ו)  אין בתקנה זו כדי למנוע העסקה בעבודה שאיננה התמחות לפי סעיף 4(א)(3) לחוק ובלבד שמאמן לא יתנה את המועמדות להתמחות או קבלה להתמחות בעבודה במשרדו בהעסקה בעבודה כאמור לפני המועד שבו ניתן להתחיל בקיום ריאיונות כאמור בתקנת משנה (ב), באשר לאותו מועמד להתמחות.

 

 

רישום התמחות והתנאים לתחילת התמחות

תקנה 23

23.   (א) מאמן הרוצה לקבל אדם כמתמחה במשרדו יחתום על כתב התחייבות לפי הטופס שבתוספת החמישית
 (להלן – כתב התחייבות).

 

        (ב) לא יתן מאמן למתמחה כתב התחייבות לתקופה שתפחת מששה חדשים, אלא אם כן נותרו למתמחה פחות מששה חדשים להשלמת תקופת התמחותו.
        (ג) הרוצה להירשם כמתמחה יגיש בקשה על כך למזכיר המועצה ויצרף אליה כתב התחייבות ואישור על תשלום האגרה הקבועה בתקנה 47(א)(2)(א).
        (ד) לא יירשם אדם כמתמחה אלא אם המציא אישור מאת המועצה כי עמד בבחינות ביניים חלק א', ביניים חלק ב' ובנושאים סטטיסטיקה, מימון ודיני תאגידים ומסחר של בחינה סופית חלק א', או בבחינות שוות ערך להן, להנחת דעתה של המועצה, או שפטרוהו מכולן או ממקצתן.

כתב התחייבות

(א)   מאמן הרוצה לקבל אדם כמתמחה במשרדו יחתום על כתב התחייבות לפי הטופס שבתוספת החמישית

 (להלן - כתב התחייבות).
(ב)   לא יתן מאמן למתמחה כתב התחייבות לתקופה שתפחת מששה חדשים, אלא אם כן נותרו למתמחה פחות

 מששה חודשים
       להשלמת תקופת התמחותו.
(ג)   הרוצה להירשם כמתמחה יגיש בקשה על כך למזכיר המועצה ויצרף אליה כתב התחייבות ואישור על תשלום האגרה הקבועה 
       בתקנה 47(א)(2)(א).
(ד)   לא יירשם אדם כמתמחה אלא אם המציא אישור מאת המועצה כי עמד "בבחינות ביניים חלק א', ביניים חלק ב'

ובנושאים סטטיסטיקה, מימון ודיני תאגידים ומסחר של בחינה סופית חלק א', או בבחינות שוות ערך להן, להנחת דעתה של המועצה, או שפטרוהו מכולן או מקצתן.

[הערה: תקנה 23 (ד) כנוסחה לעיל תחליף את תקנה 23 (ד) כנוסחה להלן ותכנס לתוקף ביום 19/11/2011].

כתב התחייבות – ניתן להוריד מדף הטפסים.

תקנה 24

24.   (א) רואים את תאריך קבלתו במזכירות המועצה של כתב ההתחייבות שנשלח בדואר רשום או שנמסר אישית כיום תחילת ההתמחות; תאריך חתימתו של מזכיר המועצה על רישום ההתמחות בתיק המתמחה יהווה ראיה לכאורה על תחילת ההתמחות.
        (ב) מזכיר המועצה רשאי לאשר כיום תחילת ההתמחות את יום תחילת ההתמחות בפועל, גם אם הוא מוקדם ליום קבלת כתב ההתחייבות במזכירות המועצה, ובלבד שכתב ההתחייבות התקבל במזכירות במועצה בתוך חמישה עשר ימים מיום תחילת ההתמחות בפועל והמאמן אישר את מועד תחילת ההתמחות בפועל.
        (ג) התקבל כתב ההתחייבות במזכירות המועצה לאחר תום חמישה עשר ימים מיום תחילת ההתמחות בפועל, רשאי היושב ראש, בהחלטה מנומקת, לאשר כיום תחילת ההתמחות תאריך שקדם לתאריך קבלת כתב ההתחייבות כאמור.

תקנה 24 (א)

24א. (א) לא יעבוד מתמחה בתקופת התמחותו עבודה קבועה אחרת, אלא אם קיבל תחילה רשות לכך מאת היושב ראש.
        (ב) לא ייתן היושב ראש רשות כאמור בתקנת משנה (א), אלא אם כן ראה שהעבודה הקבועה האחרת מאפשרת למתמחה לעסוק בהתמחות בהיקף השעות ובזמנים האמורים בתקנה 24ד.
        (ג) (נמחקה).
        (ד) בגמר תקופת התמחותו יגיש המתמחה ליושב ראש רשימה מפורטת של עבודות קבועות אחרות שעבד בתקופת התמחותו.

תקנה 24 (ב)

24ב. (א) המועצה רשאית למנות מפקח על מתמחים (להלן – המפקח).
        (ב) המפקח רשאי, לפי הצורך, לברר את טיב ההתמחות עם המאמן ועם המתמחה וכן לבקר במקום ההתמחות ולחוות דעה בפני המועצה על טיב ההתמחות.

תקנה 24 (ג)

24ג. (א) ראה המפקח כי אין בעבודת המתמחה אצל המאמן כדי התמחות מספיקה, ימליץ בפני המועצה על הפסקת ההתמחות של המתמחה אצל אותו מאמן.
        (ב) ראתה המועצה או ועדה שהיא מינתה לכך כי יש לכאורה נימוקים להפסקת התמחותו של המתמחה, תודיע על כך למאמן ולמתמחה ותקבע מועד שבו יוכלו לטעון טענותיהם, אם ירצו בכך, לפניה או לפני ועדה כאמור.
        (ג) לאחר שמיעת טענות המאמן, והמתמחה, או אם לא הופיעו לטעון טענותיהם במועד שנקבע להם כאמור, רשאית המועצה להחליט, מיוזמתה או לפי המלצת ועדה כאמור בתקנת משנה (ב), על הפסקת ההתמחות של המתמחה אצל אותו מאמן, מן המועד שתקבע.
        (ד) המועצה תחליט בדבר תוקף ההתמחות שעבר המתמחה אצל אותו מאמן בתקופה שעד להחלטת ההפסקה, והחלטתה תימסר למאמן ולמתמחה.

תקנה 24 (ד)

24ד. (א) מתמחה יעסוק בהתמחות 35 שעות לפחות בשבוע עבודה של חמישה ימי עבודה לפחות, בשעות שעד תשע בערב ולא פחות מארבע שעות התמחות ביום (בפרק זה – יום התמחות).
        (ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), היושב ראש רשאי, לבקשת מתמחה שהוגשה מראש, בנסיבות מיוחדות, לאשר לו לעסוק בהתמחות בהיקף שעות או במספר ימי עבודה בשבוע הנמוך מהאמור בתקנת משנה (א), ובלבד שעבודת ההתמחות לא תפחת מ-20 שעות התמחות בשבוע בשעות שעד תשע בערב ושתקופת ההתמחות תוארך לתקופה נוספת שלא תעלה על שנתיים, כך שסך כל שעות ההתמחות בכל תקופת ההתמחות לא יפחת מסך כל השעות שבהן היה עובד בתהמחות אילו היה עובד בהיקף השעות האמור בתקנת משנה (א); אישר היושב ראש כאמור, יחולו תקנות 25(א2) עד (ג) ו-25א1(ב) ו-(ג) על תקופת ההתמחות באופן יחסי, בהתאם להיקף ההתמחות בפועל.
        (ג) על אף האמור בתקנות משנה (א) ו-(ב), רשאית המועצה לבקשת מתמחה לאשר התמחות שנעשתה בהיקף שעות או במספר ימי עבודה נמוך מהאמור בתקנת משנה (א) ושהיושב ראש לא אישר אותה מראש, וזאת אם מצאה כי התקיימו נסיבות חריגות אשר מצדיקות את אישורה כאמור ובכפוף לכך שתקופת ההתמחות במלואה לא תעלה על ארבע שנים.
 

הפסקת התמחות

תקנה 25

 

25.   (א) לא יפסיק מתמחה את תקופת התמחותו אלא אם קיבל אישור על כך מאת מזכיר המועצה.

 

        (א1)    לא הגיע מתמחה בקביעות למקום התמחותו, יודיע על כך המאמן ליושב ראש, ורשאית המועצה שלא להביא בחשבון תקופת ההתמחות את התקופה שבה לא הגיע המתמחה בקביעות כאמור, או את מקצתה; החלטת המועצה תינתן לאחר שניתנה למתמחה הזדמנות להשמיע את טענותיו לפניה או לפני ועדה שהיא מינתה לצורך כך.
        (א2)    נעדר מתמחה ממקום ההתמחות תקופה העולה על מאה ימי התמחות בשנה, הכוללים שלושים ימי חופשה ואינם כוללים היעדרות בשל מחלה, שירות מילואים, או חופשת לידה כאמור בתקנה 25א1(א) – התמחותו תיפסל.
        (א3)    על אף האמור בתקנת משנה (א2), רשאית המועצה, בנסיבות מיוחדות, לאשר למתמחה להעדר ממקום התמחותו תקופה העולה על האמור בתקנה האמורה, ובלבד שהמתמחה הגיש את בקשתו לפני תקופת ההיעדרות או שמצאה כי יש הצדקה לכך שהבקשה לא הוגשה טרם ההיעדרות.
        (א4)    נעדר מתמחה ממקום ההתמחות תקופה רצופה העולה על 60 ימי התמחות פרט להיעדרות או קיצור תקופת התמחות המותרים על פי דין, רשאית המועצה לפסול התמחותו או להפסיק אותה, בין בדרך כלל ובין לתקופה שתקבע; החלטת המועצה תינתן לאחר שניתנה למתמחה הזדמנות להשמיע את טענותיו לפניה או לפני ועדה שהתמנתה לכך על ידיה.
        (ב) על אף האמור בתקנות משנה (א), (א1) ו-(א4), לא תיחשב כהפסקת התמחות או כאי-הגעה בקביעות למקום ההתמחות, היעדרות שאינה עולה על –
(1) שלושים ימי חופשה, בשכר או שלא בשכר, בכל שנה, וכן שלושים ימי מחלה בכל שנה, או
(2) היעדרות לרגל שירות במילואים או שירות לפי צו שר הביטחון בצבא הגנה לישראל.
        (ג) תקופת היעדרות ממקום ההתמחות העולה על ההיעדרות המותרת לפי תקנת משנה (ב), לא תיספר במניין ימי ההתמחות.
 

תקנה 25(א)

25א. לא תוכר התמחות אצל מאמן שתקופתה פחותה מששה חדשי התמחות מלאה, אלא אם נתקיים אחד מאלה:
(1) המאמן נפטר;
(2) המאמן פשט את הרגל;
(3) המאמן הסתלק מן המקצוע;
(4) המאמן עזב את מקום העבודה שבו התחיל לאמן את המתמחה;
(5) נותרו למתמחה פחות מששה חדשים להשלמת תקופת ההתמחות של שנתיים ;
(6) המאמן הפסיק את התמחות המתמחה חדשיים או יותר לאחר תחילת התמחותו;
(7) סמכות המאמן לפי תקנה 21(ב) נפסלה;
(8) המועצה, לפי סמכותה שבתקנה 24ג(ד), החליטה להכיר בתקופת התמחות הקצרה מששה חדשים;
(9) המתמחה נאלץ להפסיק את תקופת ההתמחות בשל נסיבות מיוחדות, והמועצה מצאה שבנסיבות העניין מוצדק להכיר בתקופת ההתמחות, ובלבד שלא תוכר תקופת התמחות שאורכה קצר מארבעה חודשים.
 

תקנה 25 (א) א

25א. (א) לא תיחשב הפסקת התמחות או אי-הגעה למקום ההתמחות בקביעות, היעדרות לתקופה שלא תעלה על עשרים ושישה שבועות, לרגל חופשת לידה, לפי סעיף 6(ב)(1), (ז1) או (ח) לחוק עבודת נשים, התשי"ד-1954 (בתקנה זו – חופשת לידה), נוסף על ההיעדרות לתקופה האמורה בתקנה 25(ב).
        (ב) על אף האמור בתקנה 25(ג), לעניין מתמחה אשר נעדר ממקום ההתמחות לרגל חופשת לידה, תיספר במניין ימי ההתמחות היעדרות בנסיבות שלהלן:
(1) ארבעה עשר שבועות מתוך חופשת הלידה;
(2) חופשה, בשכר או שלא בשכר, או חופשת מחלה, לתקופה שלא תעלה על שישים ימים לשתי שנות ההתמחות;
(3) שירות במילואים או שירות לפי צו שר הביטחון בצבא הגנה לישראל.
        (ג) על אף האמור בתקנת משנה (ב)(2), נעדר מתמחה לרגל חופשת לידה לתקופה שאינה עולה על שישים ימים – תיספר במניין ימי ההתמחות היעדרות לרגל חופשה, בשכר או שלא בשכר, וחופשת מחלה, לתקופה שלא תעלה על מאה ועשרים ימים לשתי שנות התמחות.

 

תקנה 25(ב)

25ב. (א) מאמן יעסוק בעניני משרדו בישראל לפחות 35 שעות בשבוע בממוצע, ולפחות 9 חודשים בכל שנה קלנדרית (להלן – אימון סדיר).

        (ב) אי קיום תנאי מתנאי האימון הסדיר כאמור בתקנת משנה (א) לתקופה של עד שני חודשים אינו פוגע ברצף ההתמחות של המתמחה ובמעמד רואה החשבון כמאמן.
        (ג) מאמן שאינו יכול להעניק אימון סדיר, רשאי לתאם עם המתמחה את המשך האימון בידי מאמן זמני ממשרדו של המאמן, הכשיר לפי תקנות אלה להיות מאמן; הודעה על כך תימסר למזכירות המועצה; אימון בידי מאמן זמני יכול שיהיה לתקופה שלא תעלה על 4 חדשים.
        (ד) מאמן זמני רשאי לאמן את המתמחה כאמור בתקנת משנה (ג) בנוסף למתמחים שאישרה לו המועצה.

 

גמר התמחות

תקנה 26

26.   (א) תמה תקופת ההתמחות יגיש המתמחה ליושב ראש תעודת גמר התמחות בנוסח שבתוספת השישית; מזכיר המועצה ייתן לו, לפי בקשתו, תעודה על כך והיא תשמש הוכחה מספקת לגמר התמחותו.

         (ב) הוראות תקנת משנה (א) יחולו, בשינויים המחוייבים לפי הענין, על תום התמחות אצל מאמן זמני ועל התמחות שהופסקה או נפסלה לפי תקנה 25 או 27.

*תעודת גמר התמחות – ניתן להוריד מדף הטפסים.
 

הפרת התמחות על ידי מתמחה

תקנה 27

27.   (א) מאמן שהפר או לא קיים התחייבותו לפי תקנה 23, או תקנה אחרת מן התקנות הנוגעות להעסקת מתמחים, ייאשם בהתנהגות שאינה הולמת את כבוד המקצוע.
        (ב) מתמחה המזניח את העבודה אצל מאמנו או מונע בדרך אחרת מאת מאמנו לקיים התחייבותו לפי תקנות אלה, רשאית המועצה לפסול התמחותו או להפסיק אותה, בין בדרך כלל ובין לתקופה שתקבע.
        (ג) המועצה לא תחליט החלטה לפי תקנת משנה (ב), אלא לאחר שניתנה למתמחה הזדמנות להשמיע טענותיו לפניה או לפני ועדה שנתמנתה לכך על ידיה.