מילון מונחים

 
 • גוף פרטי
  גורם שאינו רשות ציבורית (ע"ע), כגון חברה עסקית, בית עסק או אדם. למשל, חברה  לשירותי טלפוניה סלולארית עם מרכזי שירות לקוחות או אדם שהוא בעלים של בית מרקחת.​
 • ​דרך נגישה
  ​דרך נגישה הינה תוואי חופשי רצוף, המקשר בין כל הרכיבים והמרכיבים הנגישים שבבניין, בשטחי חוץ, ובשטחים פתוחים, ומתאים לשימושם של אנשים עם מוגבלות. דרישות התקנות מדרך נגישה תהיינה שונות בהתאם לסוג המקום בו מצויה הדרך הנגישה. במלים אחרות הדרישות מדרך נגישה בבניין קיים תהיינה שונות מדרך נגישה בבניין חדש ואלו שונות מדרך נגישה במקום פתוח.
 • ​טבלת הבדיקה והביצוע
  ​הטבלה אשר בסעיף 2 בתוספת הראשונה לתקנות נגישות לבניין קיים. טבלה זו מפרטת את הוראות הבדיקה של בניין קיים, הוראות הביצוע למקרה של כישלון הבדיקה וחלופות לביצוע במקרה של קבלת פטור מהוראות הביצוע. ראו: טבלת הבדיקה והביצוע
 • מקום ציבורי לאכסון
  ​כל מקום המספק שירותי אירוח ולינה, כגון בית מלון, פנסיון, אכסניה ובית הארחה, וכן כל מקום של שירותי מגורים או כל מקום המספק שירותי מגורים או לינה לתקופות קצובות כגון מעון סטודנטים, מעון תלמידים ומעון עובדים, וכן מעון המשמש למגורים של אנשים עם מוגבלות, בית אבות, מרכז לטיפול בדרי רחוב, מעון או מקלט לנשים מוכות, ילדים מוכים, הוסטל  לגברים אלימים, בית סוהר, בית מעצר, וכל מקום המספק שירותי אכסון או לינה.
 • עקרון ההכלה
  עיקרון לפיו אדם עם מוגבלות יקבל שירות במקום ובאיכות שמקבל אותו אדם ללא מוגבלות. ​
 • עקרון הרציפות
  ​עקרון לפיו הנגשה של מקום ציבורי צריכה לכלול את כל הדרך אותה עושה אדם המבקש לקבל שירות באותו מקום. דרך זו כוללת את דרכי ההגעה למקום (למשל מחניות או מהרחוב), ומשם לכניסה, למבואה, לעמדת מודיעין, למעברים בין קומות, לעמדות השירות וכד'. עמידה בעקרון הרציפות באה למנוע מצב בו ייווצרו "איי נגישות" אשר אדם עם מוגבלות אינו יכול להתנהל בחופשיות ביניהם.
 • רכוש משותף
  ​כל חלקי הבניין שנועדו לשמש את כלל המשתמשים בבניין. אלה כוללים את דרכי הגישה לבניין, המבואה, חדרי המדרגות, מעליות, וכו'.
  הערה: גם כאשר בניין הושכר במלואו לשוכר יחיד, עדיין לצורכי הבדיקה וביצוע התקנות ייחשבו החלקים שלעיל לרכוש משותף.
 • רשות ציבורית
  ​משרד ממשלתי, הכנסת, צה"ל, משטרת ישראל, רשות מקומית, תאגיד שהוקם בחוק, ההסתדרות הציונית העולמית, הסוכנות היהודית, גוף שנותן שירות בריאות ממלכתי, מוסד חינוך רשמי, מוסדות ציבור שהשתתפות המדינה בתקציבם עולה על 30% בממוצע בחמש השנים האחרונות, גוף שקבע שר האוצר בצו (סעיף 19א לחוק שוויון זכויות).
 • גוף ציבורי
  משרד ממשלתי, לרבות יחידותיו ויחידות הסמך שלו; הכנסת; צה"ל; משטרת ישראל; רשות מקומית; תאגיד שלפחות מחצית מכוח ההצבעה בו או הזכות למנות לפחות מחצית ממספר הדירקטורים שלו הם בידי משרד ממשלתי, רשות מקומית או בידי שניהם; תאגיד שהוקם בחוק; חברה ממשלתית כהגדרתה בחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה-1975, שקבע שר המשפטים, בהסכמת השרים כהגדרתם בחוק האמור; ההסתדרות הציונית העולמית; הסוכנות היהודית לארץ ישראל; גוף אחר, שהוא גוף מבוקר כמשמעותו בסעיף 9 לחוק מבקר המדינה, התשי"ח-1958 [נוסח משולב], שקבע שר המשפטים, באישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת.
 • מקום ציבורי
  מקום או חלק ממקום העומדים לשימוש הציבור. לדוגמה, בית מלון, מסעדה או בית משפט.
 • שירות ציבורי
  ​שירות הניתן לציבור בידי גוף ציבורי או במקום ציבורי. לדוגמה, מתן דרכון על-ידי משרד הפנים, או צפייה בסרט המוצג באולם קולנוע (ראו סעיף 19י' לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998).
 • מקום להתקהלות
  ​מקום שבו נערכים מופעים, הקרנות, הרצאות, אירועי ספורט, ישיבות, וכד'.
 • משטח מוגבה
  ​משטח מוגבה המשמש למופעים, להשמעת מוסיקה ולהרצאות, אשר מהווה חלק בלתי נפרד מחלל של אולם ואינו כולל מסכים בין הקהל ומשטח ההצגה (תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), התש"ל - 1970, התוספת השנייה, חלק ג', סעיף 3.9.1.1).
 • מקום שאינו בניין
  ​מקום ציבורי שעיקרו שטח פתוח, אשר הוכשר לשימוש הציבור.
 • שטח חוץ
  שטח שנמצא מחוץ לבניין, בתחום גבולות המגרש.
 • ​שטח פתוח
  ​שטח לא מבונה המוכשר לשימוש הציבור, כגון גן ציבורי, בית עלמין, חוף ים. לצורך תקנות הנגישות, שטח פתוח הינו מקום שאינו בניין.
 • תפוסה
  ​סך כל כמות האנשים שבניין תוכנן להכיל, בהתאם לשימוש בו (למשל, אצטדיון, מועדון לילה וכו'). אופן חישוב התפוסה נעשה על-ידי חלוקת שטח המקום בשטח המינימאלי לנפש, בהתאם לשימוש בבניין. חישוב זה מצוי בתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות). התפוסה שחושבה לבניין נמצאת בהיתר הבניה שלו.
 • אירוע
  ​הרצאה, כנס, עצרת, משחק או מפגן ספורט, טקס או כל אירוע אחר הנערך לפני קהל בלתי מסוים, בתשלום או שלא בתשלום. אירוע אינו כולל שירותי הדרכה והכשרה או פעילות ספורטיבית.
 • במה
  ​אזור מוגדר המשמש למופעים, להשמעת מוסיקה ולהרצאות, ואשר יכול לכלול מסך, תפאורה, ואפקטים תצוגתיים (תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), התש"ל - 1970, התוספת השניה, חלק ג', סעיף 3.9.1.1).
 • בניין חדש
  ​בניין אשר היתר הבניה להקמתו או לשימוש בו כמקום ציבורי ניתן מה-1 באוגוסט, 2009.
 • בניין קיים
  ​בניין אשר היתר הבניה להקמתו או לשימוש בו כמקום ציבורי ניתן עד ל-31 ביולי, 2009.