פטורים מביצוע התאמות נגישות בבניין ציבורי חדש

 
בניין ציבורי חדש שבקשה להיתר לבנייתו או לשימוש בו הוגשה החל ביום 1 באוגוסט 2009, צריך להיות נגיש לאנשים עם מוגבלות. מאמר זה עוסק בפטורים והקלות בביצוע חלק מהתאמות הנגישות בבניין ציבורי חדש המשמש למתן שירות לציבור.

​בניין ציבורי חדש צריך להיות נגיש לאנשים עם מוגבלות. בניין ציבורי חדש הוא בניין שבקשה להיתר לבנייתו או לשימוש בו הוגשה החל ביום 1 באוגוסט 2009 והלאה. מאמר זה עוסק בפטורים והקלות בביצוע התאמות נגישות בבניין ציבורי חדש.


להנגשת המבנים ערך רב בשל החשיבות החברתית של שילובם של אנשים עם מוגבלות בחברה ובשל היתרונות הכלכליים הגלומים בכך. לכן, גם אם קיימת אפשרות להוצאת פטור, מומלץ מאוד לשקול להנגיש את הבניין, על מנת לאפשר לאנשים עם מוגבלות לקבל בו שירותים ולעבוד בו.


המאמר שלהלן מתאר אלו בניינים או חלקי בניינים יכולים להיות פטורים מביצוע חלק מהתאמות הנגישות בבניין ציבורי חדש ואת תהליך בקשת הפטור וקבלתו. חשוב להדגיש כי בטרם נכנסים להליך של הוצאת פטור, כדאי לבדוק האם האחראי על ההנגשה אכן חייב לבצע את התאמות עליהן הוא מבקש פטור, לפי תקנות התכנון והבנייה.

 

 שלבי הוצאת פטור
 

בניינים ציבוריים להם לא ניתן להוציא פטור

לפני שמתחילים בתהליך הוצאת הפטור יש לבדוק האם הבניין עומד בדרישות הסף לקבלת פטור: הבניינים הבאים לא יכולים, ברוב המקרים לקבל פטור:

 1. בניין ציבורי המשמש רשות ציבורית.
 2. בניין ציבורי שעתיד להינתן בו שירות בריאות ממלכתי המכוסה על-ידי סל הבריאות, ובכלל זה רופא המקבל בדירה פרטית.
 3. בניין ששימושו העיקרי הוא לאנשים עם מוגבלות.
 4. בניין שהייתה חובה להנגישו בעבר לפי חלק ח' לתוספת השנייה לתקנות התכנון והבנייה, אך לא בוצעו בו התאמות הנגישות.

 

במקרים שתוארו לעיל ניתן לקבל פטור רק מסיבות הנדסיות או בשל פגיעה מהותית באופיו של המקום עקב ערכי היסטוריה, ארכיאולוגיה, אדריכלות או טבע ובאישור נציבות השוויון כפי שיתואר בסעיף "פטורים הדורשים הליך אישור על בסיס הסיבות המנויות בתקנות".

 

בניינים ציבוריים להם ניתן להוציא פטור

אם הבניין הציבורי אינו נכלל ברשימה שלעיל, יש לבדוק האם הבניין מתאים לאחד משני סוגים של פטורים שניתן לקבל לבנייני ציבור חדשים:

 1. פטורים הניתנים מראש בשל אופי והיקף השימוש בבניין - הזכאות לפטור מוגדרת בתקנות התכנון והבנייה והוא ניתן באמצעות חוות דעת של מורשה נגישות.
 2. פטורים הדורשים הליך אישור - פטורים אלה ניתנים על ידי מהנדס הוועדה לתכנון ובנייה ונציב שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות. הסיבות לפטורים אלה מנויות בתקנות, כדלהלן:
  • אי התכנות הנדסית.
  • פגיעה מהותית באופי הבניין.
  • נטל כבד מדי.
  • תוספת חדשה לבניין קיים, אשר התקנת התאמת נגישות בה מחייבת שינוי מהותי בבניין הקיים. 

 

פטורים הניתנים מראש בשל אופי והיקף השימוש  

באופן כללי, פטורים אלה מטרתם להקל על מבנים שהתקנות פוטרות אותם או חלקים בהם, מביצוע התאמות נגישות באופן אוטומטי אם מתקיימים תנאים המתוארים בתקנות. לדוגמא, מבנה המשמש כמחסן.
בניינים אלה מפורטים בתקנות התכנון והבנייה, התוספת השנייה, חלק ח'1, פרק א', סימן טו' הפטור ניתן באמצעות חוות דעת של מורשה נגישות.

 

פטור מהנגשה של כל הבניין או חלק ממנו

ישנם מקרים בהם בניין שלם או חלק מבניין יהיו פטורים מהנגשה. מקרים אלה מפורטים להלן:

 1. בניינים או חלק מהם המשמשים לאחסנה, תחזוקה או ניטור, אך אינם משמשים לשהייה של אנשים באופן קבוע.
 2. בניינים או חלק מהם המיועדים לכוחות שמירה, ביטחון והצלה.
 3. בניינים במתחם צימרים הכולל עד 5 יחידות אכסון.
 4. משרד או בית עסק של בעל מקצוע חופשי (לדוגמה, רואה חשבון, עורך דין, פסיכולוג או ספר), המצויים בתוך דירה ששימושה העיקרי הוא למגורים, והדירה אינה בבניין מגורים חדש.
 5. גלריה (יציע) ששטחה קטן מ 250 מ"ר, והשימוש בה זהה לשימוש בקומה העיקרית או במפלס העיקרי של המקום בו ניתן השירות.
 6. תוספת של פחות מ 500 מ"ר לבניין ציבורי קיים ששיטחו גדול מ 3,000 מ"ר, אם היא מיועדת לעובדי המקום ולא לקהל הרחב.
 7. מבנה זמני באתר בנייה או בשטח מפעל, אלא אם כן הוא משמש למסחר או לשיווק.

 

פטור מהנגשה של רכיבים בבניין 

ישנם מקרים בהם אין חובה להנגיש רכיבים מסוימים בבניין, כדוגמת דרך נגישה, מעלית, בית שימוש נגיש, או חניה. מקרים אלה מתקיימים בתנאים המפורטים בתוספת השנייה לתקנות התכנון והבנייה, פרטים 8.233 – 8.238.

 

פטורים הדורשים הליך אישור על בסיס הסיבות המנויות בתקנות

פטורים אלה יכולים להינתן בשל אחת מהסיבות הבאות:

 1. סיבות הנדסיות.
 2. פגיעה מהותית באופיו של הבניין, בשל פגיעה בערכים היסטוריים, ארכיאולוגיים, אדריכליים או ערכי טבע, בעיקר מטעמי שימור.
 3. תוספת חדשה לבניין ציבורי קיים, אשר התקנת התאמת נגישות בה מחייבת שינוי מהותי בבניין הקיים, או במהות השירות הניתן בו.
 4. נטל כבד מדי – מעמסה כלכלית בלתי סבירה ביחס להתאמות שעלותן גבוהה.
 5. בתוספת חדשה לבניין ציבורי קיים – פגיעה ביציבות הבניין או בסידורי הבטיחות והמילוט של הבניין למעט אם יש אפשרות לקבוע סידורי בטיחות או מילוט חלופיים.

 

[תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), תש"ל-1970, תוספת שנייה, חלק ח'1, פרט 8.239]

כדי לקבל פטור מביצוע התאמות נגישות בבניין ציבורי המיועד למתן שירות לציבור או למקום עבודה, יש לפעול לפי התהליך המתואר להלן:
 

הגשת הבקשה

יש להגיש את הבקשה למהנדס הוועדה המקומית בצירוף הבקשה להיתר והתכניות אדריכליות (גרמושקה), וחוות דעת של מורשה נגישות מבנים, תשתיות וסביבה (מתו"ס). בבקשה יש לפרט עבור אלו התאמות נגישות מבקשים את הפטור ומהי העילה לבקשת הפטור. אם ניתן לבצע התאמת נגישות חלופית, יש לציין בבקשה מהי ההתאמה החלופית המוצעת ולתארה. אם לא ניתן לבצע גם התאמת נגישות חלופית, יש להסביר מדוע.

 

 1. הגשת בקשה לפטור מעילה הנדסית - אם העילה לבקשת הפטור היא הנדסית, יש לצרף את האישורים הבאים, בהתאם למהות הטענה:
  • אם לא ניתן לבצע את התאמת הנגישות בשל הוראות התב"ע, יש לצרף את התב"ע ולהסביר את מהות הסתירה. באופן עקרוני התקנות גוברות על התב"ע, אך כל מקרה ייבחן לגופו.
  • אם ביצוע התאמת הנגישות יפגע ביציבות בניין קיים, כגון במצב של תוספת חדשה, יש לצרף אישור מתכנן שלד בניין.
  • אם לא ניתן לבצע את התאמת הנגישות בשל היעדר מקום, יש להדגים זאת בחוות הדעת של מורשה הנגישות. טענה זו ניתן לטעון בעיקר כאשר מדובר בתוספת חדשה לבניין ציבורי קיים או בהיתר לשימוש חורג בבניין קיים.
 2. הגשת בקשה לפטור בשל פגיעה מהותית באופיו של הבניין - במקרה בו ביצוע התאמות הנגישות יפגע באופיו המיוחד של המקום בשל ערכי אדריכלות, טבע ארכיאולוגיה או היסטוריה:
  • יש להוכיח באמצעות אישורים המתלווים לבקשה כי הבניין אכן מוכר כנושא ערכים אלה. לדוגמה, חלה עליו תכנית שימור אתרים, או תב"ע המייעדת את המקום לשימור, או שהוא מוגדר כעתיקות או כאתר טבע.
  • יש להסביר בחוות הדעת מדוע התאמת הנגישות פוגעת בערכים אלה.
 3. הגשת בקשה לפטור מהתאמת נגישות בתוספת לבניין ציבורי קיים או שינוי בו, בשל שינוי יסודי במהותו - יש להסביר בחוות הדעת של מורשה הנגישות, מדוע התאמת הנגישות מחייבת שינוי יסודי במהותו של המקום או השירות הניתן בו.
 4. הגשת בקשה לפטור בשל נטל כלכלי כבד מדי - בבקשה יש להסביר מדוע לדעת המבקש עלות ההתאמה עולה על התועלת שיש בה. בבקשה יש להתייחס לסוג המקום, נפח הפעילות העתידה להתקיים בו, היקף האוכלוסייה העתידה להשתמש במקום, סוג התאמת הנגישות ועלותה, קיום מקורות חיצוניים או ממלכתיים לביצוע התאמת הנגישות (כגון קבלת תרומות או סיוע ממשרד ממשלתי או מעירייה). כמו כן, יש לצרף דו"חות כספיים המציגים את מחזור ההכנסות או שיעור הרווח הצפוי של האחראי להתאמת הנגישות.
  מקום שבו נפח הפעילות גדול, הוא לרוב מקום בעל חשיבות רבה יותר, ועל כן הנטייה תהייה להימנע ממתן פטורים למקום כזה.
  פטור זה אינו חל עבור רכיבי הנגשה שעלותם אינה גבוהה כדוגמת שילוט, סימון דלתות, מחיצות ומדרגות, ותאורה [הרכיבים מפורטים בתקנות התכנון והבנייה, פרט 8.239(5)].

 

למי מוגשת הבקשה 

את הבקשה יש להגיש למהנדס הוועדה המקומית, אליה מוגשת הבקשה להיתר בניה. מהנדס הוועדה יעביר את הבקשה לנציב שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות במשרד המשפטים, בצירוף מכתב המבקש את החלטת הנציב. יש לציין כי בשלב זה מהנדס הוועדה אינו צריך להתייחס למהות הפנייה.

 

החלטת הנציב ומהנדס הוועדה

נציב שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ימסור את החלטתו בבקשה למהנדס הוועדה, בתוך 45 ימים מקבלת הבקשה ממהנדס הוועדה.
אם הנציב לא מאשר מתן פטור, המהנדס לא רשאי לתת פטור. אם הנציב אישר מתן הפטור, רשאי המהנדס שלא לתת פטור. אם הנציב אינו נותן את חוות דעתו בתוך 45 ימים מקבלת הבקשה, רשאי המהנדס להחליט בבקשה. במקרה בו מאושרת הבקשה לפטור, הנציב או מהנדס הוועדה רשאים להורות על ביצוע התאמות נגישות חלופיות סבירות.
למהנדס ולנציבות השוויון יש סמכות לדרוש כל מסמך הדרוש לבדיקת הבקשה.

 

הגשת ערר על החלטת הנציב

ניתן לערור על החלטת נציב השוויון  ומהנדס הוועדה בפני וועדת הערר המחוזית לתכנון ובנייה. את הערר ניתן להגיש בתוך 30 יום, מיום קבלת ההחלטה.  

 

 _________________________________________________________________________________________

לתשומת לבכם:
המידע המובא באתר הוא כללי בלבד. מידע זה אינו נוסח מחייב של החוק והתקנות. כמו כן, אפשר שהחוק והתקנות שונו, אך האתר טרם עודכן. לדיווח על תקלות באתר זה ניתן לפנות ל: yisraelh@mishpatim.gov.il