הפרש גובה מעל 20 ס"מ - כאשר לא קיים אמצעי עזר להתגברות עליו

 

טיפול בהתגברות על הפרשי גובה שמעל 20 ס"מ בבניין קיים שבו אין אמצעי להתגברות על הפרש גובה – כבש, מעלית, מעלון. המאמר מפרט איזה אמצעי נדרש ומידות נדרשות.


דרך הטיפול במצב שבו אין אמצעי להתגברות על הפרש גובה תלויה בהפרש הגובה ובמיקומו - האם הוא מצוי בתוך הבניין או בשטחי החוץ של הבניין. 

אם קיים כבר במקום אמצעי להתגברות על הפרשי גובה (מעלית, מעלון אנכי, מעלון משופע) אזי יש לבדוק את עמידתם בתקנות ולתקנם בהתאם למאמר התגברות על הפרשי גובה שמעל 20 ס"מ בבניין קיים, כאשר קיים אמצעי להתגברות על הפרש גובה.

 

הטבלה שלהלן מפרטת את דרכי הטיפול בהפרשי הגובה בשטחי פנים וחוץ:

 

אמצעי ההתגברות לפי מיקום הפרש הגובה
הפרש הגובה
בתוך הבניין
מחוץ לבניין
עד 150 ס"מ
כבש או
מעלון אנכי או
מעלית
 
כבש
אם לא ניתן להתקין כבש – אפשר להתקין מעלון אנכי באישור מורשה מתו"ס
151-250 ס"מ
מעלית
או מעלון אנכי
כבש או
גשר או
מעלית
251-300 ס"מ
מעלית
כבש או
גשר או
מעלית
מעל 300 ס"מ
מעלית
מעלית
בבניין בו בין המפלסים מקשרות מדרגות נעות, יש להתקין גם:
מעלית (שתקשר לפחות בין המפלסים ביניהם מחברות המדרגות הנעות)
מעלית (שתקשר לפחות בין המפלסים ביניהם מחברות המדרגות הנעות)
 
 

דרישות להתקנת מעלית, מעלון וכבש

את המעלית, המעלון או הכבש יש להתקין לפי המפרט הטכני שלהלן:

מעלית

 

אם קיים פיר מעלית

בבניין שבו ניתן שירות ציבורי על-ידי משרד ממשלתי (כולל הביטוח הלאומי), בית אבות, קניון, או מקום ייעודי לאנשים עם מוגבלות בניידות, אם קיים פיר מעלית יש להתקין את תא המעלית הגדול ביותר האפשרי מבין התאים הבאים, או אף גדול יותר:
 
טיפוס מעלית
גודל תא מעלית מזערי בין הדפנות הפנימיות (בס"מ)
רוחב מעבר חופשי מזערי בדלת כניסה למעלית (בס"מ)
מיקום דלת הכניסה למעלית​
2
140X110
80
בדופן המעלית הקצרה
2א
140X110
100
בדופן המעלית הארוכה ובלבד שהמרחק בין הדופן הקצרה באחד הצדדים לקצה מעבר חופשי הקרוב אליה, לא יפחת מ-30 ס”מ
2 קטן
140X100
80
בדופן המעלית הקצרה
 
אם יש להתקין תא מעלית עם שתי דלתות ניצבות יש להתקינו לפי השרטוט שבנספח 1 חלק א, בסוף המאמר. 
 
בכל בניין אחר שבו ניתן שירות ציבורי, אם קיים פיר מעלית יש להתקין את תא המעלית הגדול ביותר האפשרי מבין התאים הבאים, או אף גדול יותר:
 
טיפוס מעלית
גודל תא מעלית מזערי בין הדפנות הפנימיות (בס"מ)
רוחב מעבר חופשי מזערי בדלת כניסה למעלית (בס"מ)
מיקום דלת הכניסה למעלית
2
140X110
80
בדופן המעלית הקצרה
2א
140X110
100
בדופן המעלית הארוכה ובלבד שהמרחק בין הדופן הקצרה באחד הצדדים לקצה מעבר חופשי הקרוב אליה, לא יפחת מ-30 סמ   
2 קטן
140X100
80
בדופן המעלית הקצרה
1
125X100
80
בדופן המעלית הקצרה
130X100
110
בדופן המעלית הארוכה ובלבד שהמרחק בין הדופן הקצרה באחד הצדדים לקצה מעבר חופשי הקרוב אליה לא יפחת מ 20 ס"מ
1 קטן
100X120
70
בדופן המעלית הקצרה
 
אם יש להתקין תא מעלית עם שתי דלתות ניצבות יש להתקינו לפי השרטוט שבנספח 1 חלק ב בסוף המאמר.
 
הבחירה באפשרויות אלה צריכה להיות מגובה על-ידי חוות דעת של מומחה מעליות.
בנוסף, על המעלית לעמוד בדרישות הבאות:
 1. תקן ישראלי 1918, חלק 3.1.
 2. אבזור המעלית לפי תקן ישראלי 2481, חלק 70, סעיפים 5-7. ראו נספח 2.
 3. השילוט ומערכת התקשורת במעלית לשימוש הציבור יהיו לפי המפורט בתקן ישראלי 1918 חלק 4 בסעיף הדן בשילוט הכוונה אל המעלית.
 4. מספר הקומה יצוין על משקוף המעלית לפי תקן ישראלי 1918 חלק 3.1.
 5. ליד כל לחיץ בלוח הפיקוד או על הלחיץ תירשם משמעותו בכתב ברייל, לפי תקן ישראלי 1918, חלק 4 בסעיף הדן בכתב ברייל.
 

אם לא קיים פיר מעלית או שלא ניתן להתקין מעלית בפיר קיים

אם לא קיים פיר מעלית או שלא ניתן להתקין את אחת המעליות שתוארו לעיל בפיר קיים, יש להתקין במקום מתאים בבניין מעלית מטיפוס 2 או 2א לפחות, לפי המפרט הבא:
 
טיפוס מעלית
גודל תא מעלית מזערי בין הדפנות הפנימיות (בס"מ)
רוחב מעבר חופשי מזערי בדלת כניסה למעלית (בס"מ)
מיקום דלת הכניסה למעלית
2
110X140
80
בדופן המעלית הקצרה
2א
110X140
100
בדופן המעלית הארוכה ובלבד שהמרחק בין הדופן הקצרה באחד הצדדים לקצה מעבר חופשי הקרוב אליה, לא יפחת מ-30 סמ
 
אם יש להתקין תא מעלית עם שתי דלתות ניצבות יש להתקינו לפי השרטוט שבנספח 1 חלק ג שבסוף המאמר.
בנוסף, על המעלית לעמוד בדרישות הבאות:
 1. אבזור המעלית לפי תקן ישראלי 2481, חלק 70, סעיפים 5-7. ראו נספח 2.
 2. השילוט ומערכת התקשורת במעלית לשימוש הציבור יהיו לפי המפורט בתקן ישראלי 1918 חלק 4 בסעיף הדן בשילוט הכוונה אל המעלית.
 3. מספר הקומה יצוין על משקוף המעלית לפי תקן ישראלי 1918 חלק 3.1.
 4. ליד כל לחיץ בלוח הפיקוד או על הלחיץ תירשם משמעותו בכתב ברייל, לפיתקן ישראלי 1918, חלק 4 בסעיף הדן בכתב ברייל.

אם לא ניתן להתקין את אחת המעליות שפורטו מאחת מעילות הפטור: סיבות הנדסיות, או בשל נטל כלכלי כבד מדי או בשל פגיעה מהותית באופיו של הבניין (תקנה 10), יש לפעול לפי ההנחיות שבמאמר: התגברות על הפרשי גובה בבניין קיים: הקלות בביצוע התאמות נגישות.
 

מעלון אנכי 

במצב בו יש להתקין מעלון אנכי, על המעלון לעמוד בדרישות הבאות: 

 1. דרישות תקן ישראלי 2252 חלק 1, החלות על מעלונים בבניינים שיש בהם גישה לציבור, ובכפוף לסעיף 3 להלן.
 2. דרישות תקן ישראלי 1918, חלק 3.1, למעט סעיף 2.10(ב) (גודל משטח ההרמה).
 3. ממדי משטח ההרמה יהיו  100X140 ס"מ לפחות.
 4. אם הפרש הגובה בבניין עולה על 2 מ' – יש להתקין את המעלון בפיר סגור.
 5. המעלון ימוקם כך שלא יהווה מכשול בדרך הנגישה לפי סעיף 2.9 בתקן ישראלי 1918 חלק 1, והגישה אל החלל שמתחת למשטח ההרמה תהיה מוגנת לפי דרישות תקן ישראלי 2252 חלק 1.

 

אם לא ניתן להתקין מעלון אנכי מאחת מעילות הפטור: סיבות הנדסיות, או בשל נטל כלכלי כבד מדי או בשל פגיעה מהותית באופיו של הבניין (תקנה 10), יש לפעול לפי ההנחיות שבמאמר התגברות על הפרשי גובה בבניין קיים: הקלות בביצוע התאמות נגישות.
 

כבש

אם הכבש מותקן מחוץ לבניין, על הכבש לעמוד בדרישות תקן ישראלי 1918, חלק 2, סעיף 2.3.
אם הכבש מותקן בתוך הבניין, על הכבש לעמוד בדרישות תקן ישראלי 1918, חלק 3.1, סעיף 2.5, למעט סעיף 2.5.1.
 
אם לא ניתן להתקין כבש מאחת מעילות הפטור: סיבות הנדסיות, או בשל נטל כלכלי כבד מדי או בשל פגיעה מהותית באופיו של הבניין (תקנה 10), יש לפעול לפי ההנחיות שבמאמר: התגברות על הפרשי גובה בבניין קיים: הקלות בביצוע התאמות נגישות.
 

נספח 1: תא מעלית עם שתי דלתות ניצבות 

התקנת מעלית עם שתי דלתות ניצבות, תתבצע בהתאם לסוג הבניין ולשאלה האם קיים פיר מעלית, לפי השרטוטים שלהלן:
 

חלק א'

בניין שבו ניתן שירות ציבורי על-ידי משרד ממשלתי (כולל הביטוח הלאומי), בית אבות קניון או מקום ייעודי לאנשים עם מוגבלות בניידות, וקיים בו פיר מעלית:
 
שרטוט תא מעלית עם שתי דלתות ניצבות 1# 

חלק ב'

בכל בניין אחר שבו ניתן שירות ציבורי וקיים בו פיר מעלית - יש להתקין את תא המעלית הגדול ביותר האפשרי מבין התאים הבאים:

 

שרטוט תא מעלית עם שתי דלתות ניצבות 2# 
שרטוט תא מעלית עם שתי דלתות ניצבות 3# 

חלק ג'

אם לא קיים פיר מעלית או שלא ניתן להתקין מעלית בפיר קיים, התקנת תא מעלית עם שתי דלתות ניצבות תהייה לפי השרטוט שלהלן:


שרטוט תא מעלית עם שתי דלתות ניצבות 4#

 

נספח 2: אבזור המעלית (התא והתחנה) בהתאם לעיקרי דרישות ת"י 2481, חלק 70, סעיף 5

א. דרישות האבזור מתא המעלית

 
הסעיף בתקן
נושא
דרישת האבזור
5.3.2
 
 
5.3.2.1
בית אחיזה
בית אחיזה יותקן על אחד הקירות הצדדיים של התא לפחות. מידת חתך הרוחב של חלק בית האחיזה תהיה 30 מ"מ עד 45 מ"מ, והחתך יהיה ברדיוס של 10 מ"מ לפחות. המרווח החופשי בין הקיר לבין החלק המיועד לאחיזה יהיה 35 מ"מ לפחות. גובה השפה העליונה של החלק המיועד לאחיזה יהיה (25±900) מ"מ מרצפת התא.
אם לוח הפיקוד של התא ממוקם על אותו קיר שבו ממוקם בית האחיזה, יפוצל בית האחיזה לשני חלקים נפרדים כדי לא להסתיר את לחיצי הפיקוד או להפריע בהפעלתם.
הקצוות הבולטים של בית האחיזה יהיו סגורים ומופנים כלפי הקיר כדי למזער את סיכון הפציעה.
5.3.2.2
מושב מתקפל
אם התא מצויד במושב מתקפל (tip-up seat) יהיו תכונותיו כמפורט להלן:
 1. גובה המושב מהרצפה: (20±500) מ"מ;
 2. עומק: (300 עד 400) מ"מ;
 3. רוחב: (400 עד 500) מ"מ;
 4. כושר נשיאת עומס: 100 ק"ג.
5.3.2.3
מראה
במקרה של תא מעלית מטיפוס 1 או מטיפוס 2, כאשר המשתמש בכיסא-גלגלים אינו יכול לסובב את הכיסא בתוך התא, יותקן אמצעי (כגון מראה קטנה) שיאפשר לו לראות מכשולים הנמצאים מאחוריו, כאשר הוא נע לאחור כדי לצאת מהתא. אם משתמשים במראת זכוכית, תהיה הזכוכית זכוכית בטיחות.
אם קיר כלשהו מקירות התא מכוסה ברובו במראה, או שהוא מצופה במשטח רפלקטיבי, יינקטו אמצעים חזותיים שימנעו מאנשים לקויי ראייה, בלבול אופטי (כגון קישוטים על הזכוכית או גובה מינימלי של 300 מ"מ בין הרצפה לבין השפה התחתונה של המראה).
5.3.3
דיוק העצירה ודיוק פילוס
בשימוש המיועד ימולאו דרישות אלה:
 • דיוק העצירה של התא יהיה 10± מ"מ. דיוק העצירה הינו המרחק האנכי המרבי בין סף התא לבין סף התחנה ברגע שמערכת הפיקוד עוצרת את התא בקומת היעד שלו והדלתות מגיעות למצב פתיחה מלא.
 • יישמר דיוק פילוס של 20± מ"מ. דיוק פילוס הינו המרחק האנכי המרבי בין סף התא לבין סף התחנה בעת העמסה או פריקה של המעלית.
 

ב. הדרישות מהתקני הפיקוד בתחנות ובתא

 

הסעיף בתקן
נושא
דרישות האבזור
5.4.1
 
התקני פיקוד בתחנות
5.4.1.1
לחיצים
אם התקני הפיקוד הם באמצעות מערכת של לחיצים (push buttons), תתאים המערכת לדרישות שבחלק ג להלן, בנוסף לדרישות שבחלק זה (ב).
5.4.1.2
מקשים
אם קיימת מערכת מטיפוס לוח מקשים (keypad), עליה לעמוד בדרישות המפורטות בחלק ד.
הערה: לוח מקשים הינו סידור של כפתורים המסומנים 0 עד 9, והמשתמש לוחץ על צירופי כפתורים כדי לבחור בקומה.
5.4.1.3
פיקוד הפעלה זמנית
אם קיים פיקוד להפעלה זמנית, יסומן אמצעי ההפעלה בסמל הבין-לאומי לנגישות כ"אמצעי לבעלי מגבלות" (Provision for the Disabled).
5.4.1.4
התקני פיקוד בתחנות
התקני פיקוד בתחנות יותקנו סמוך לדלתות הפיר כשהמעלית היא מעלית יחידה. עבור קבוצת מעליות שניהול הקריאות שלהן מהתחנות הוא משותף, המספר המינימלי של התקני הפיקוד יהיה כמפורט להלן:
 • אחד בכל צד, כאשר המעליות פונות זו כלפי זו (מעליות נגדיות);
 • אחד עבור ארבע (4) מעליות סמוכות לכל היותר (אם התקן הפיקוד ממוקם בין שתי מעליות).
5.4.2
 
התקני פיקוד בתא
5.4.2.1
זיהוי הלחיצים
הלחיצים המשמשים להפעלת המעלית יזוהו כמפורט להלן:
 1. לחיצי הקומות – יזוהו באמצעות הסמלים 2-, 1-, 0, 1, 2 וכדומה;
 2. לחיץ אזעקה – יזוהה באמצעות צבע צהוב עם סמל פעמון;
 3. לחיץ לפתיחה חוזרת של הדלת – יזוהה באמצעות הסמל 
  סמל פתיחת דלת מעלית
 4. לחיץ לסגירת הדלת – יזוהה באמצעות הסמל
  סמל סגירת דלת מעלית
 
5.4.2.2
לחיצי התא
לחיצי התא יתאימו לדרישות שבחלק ג ויהיו מסודרים כמפורט להלן:
 1. קן האמצע של לחיצי האזעקה ופיקוד הדלתות ימוקם בגובה 900 מ"מ לפחות מעל רצפת התא;
 2. לחיצי הקריאה ימוקמו מעל לחיצי האזעקה ופיקוד הדלתות;
 3. סדר לחיצי הקריאה בשורה אופקית יחידה יהיה משמאל לימין. סדר לחיצי הקריאה בשורה אנכית יחידה יהיה מלמטה למעלה, ואם יש כמה שורות אנכיות, הסדר יהיה משמאל לימין ואחר כך מלמטה למעלה.
5.4.2.3
מיקום לוח פיקוד התא
לוח הפיקוד של התא ימוקם על הקיר כמפורט להלן:
 1. אם הדלתות נפתחות מהמרכז, יהיה הלוח בצד הנראה מימין מכיוון הכניסה;
 2. אם הדלתות נפתחות הצידה, יהיה הלוח בצד של מזוזת הסגירה.
במקרה של מעליות מטיפוס 3 בעלות שתי כניסות לתא, ימולאו הדרישות של א או ב שלעיל, לפי העניין.
5.4.2.4
לוח מקשים
אם רישום הקריאות בתא נעשה באמצעות לוח מקשים (keypad), יתאים לוח המקשים לדרישות המפורטות בסעיף ד להלן.
5.4.2.5
הפעלה זמנית
במערכת פיקוד יעדים אם המשתמש בוחר "הפעלה זמנית", תחילת הסגירה של הדלתות תתבצע על ידי הפעלת לחיץ הסגירה של הדלתות. אם לא נעשה שימוש בתא, הוא יחזור לפעולה רגילה אחרי 30 שנ' עד 60 שנ'.
הדרישות שלעיל יכולות לבוא במקום הדרישה בסעיף 5.3.2.
מערכת פיקוד יעדים הינה מערכת פיקוד של מעלית המשמשת למעליות או לקבוצות מעליות, שבה קריאת יעד (קומת יעד) נרשמת בתחנה.
5.4.3
 
אותות פיקוד בתחנות
5.4.3.1
אות שמע בתחנה
למערכת פיקוד בלחיצים יהיה אות שמע בתחנה שיציין את רגע תחילת הפתיחה של הדלתות. אם רמת הרעש שמשמיעות הדלתות עצמן הוא 45 דציבל (A) או יותר, אין צורך באות שמע נוסף. מערכת פיקוד בלחיצים הינה מערכת פיקוד של מעלית המשמשת למעליות יחידות כאשר למעלית יש לחיץ אחד בלבד בכל תחנה, המשמש תא אחד בלבד או קריאה אחת בלבד בכל עת.
5.4.3.2
מחווני כיוון הנסיעה
אם מערכת הפיקוד קובעת את כיוון הנסיעה הבא, לפני הכניסה אל התא (מערכת פיקוד משותפת) יותקנו מחווני חץ מוארים מעל לדלתות או בסמוך אליהן מעל לדלתות או בסמוך אליהן.
מחווני החץ ימוקמו בין 1.80 מ' ל-2.50 מ' מעל הרצפה, זווית הראייה שלהם מהתחנה תהיה ˚40 לפחות. גובה החצים יהיה 40 מ"מ לפחות.
הידלקות החצים תהיה מלווה באות שמע. הצליל המשמש אות שמע לעלייה יהיה שונה מהצליל המשמש אות שמע לירידה, למשל:
 • צליל אחד לעלייה;
 • שני צלילים לירידה.
מערכת פיקוד משותפת הינה מערכת פיקוד המשמשת למעליות יחידות או לקבוצות מעליות, המסוגלת לקבל כמה קריאות מתוך תאים ולזכור אותן כך שייענו בסדר לוגי, המסוגלת לקבל כמה קריאות מתחנות ולחלק אותן למעליות השונות, כך שיובטח השירות הטוב ביותר למשתמשים.
5.4.3.3
מחווני כיוון הנסיעה במעלית יחידה
במקרה של מעלית יחידה, אפשר למלא את הדרישות שבסעיף 5.4.3.2 באמצעות התקן המותקן בתא והנראה ונשמע מהתחנה.
5.4.3.4
מערכת פיקוד יעדים
במעליות עם מערכות פיקוד יעדים, יש לעמוד בדרישות הבאות:
 1. מספר הקומה שנבחר יאושר באמצעות אות חזותי ואות שמע. האות החזותי ימוקם בקרבת התקן הקלט לקריאת היעד;
 2. לכל מעלית יהיה סימן נפרד (כגון A, B, C וכדומה). הסימנים ימוקמו ישירות מעלת דלת הפיר. גובהו של סימן היעד יהיה 40 ס"מ לפחות, והוא יהיה מהנוגד לסביבתו.
 3. המעלית שהוקצתה תצוין באמצעות אות חזותי ואות שמע. האות החזותי ימוקם בקרבת התקן הקלט המשמש לקליטת קריאת היעד;
 4. מידע חזותי ושמעי יאפשר זיהוי קל של המעלית.
 5. יהיה מידע חזותי ושמעי שיידע את המשתמשים על כך שהם עומדים להכנס למעלית שהוקצתה.
5.4.3.5
עוצמת הצליל
רמת הקול של אותו השמע תהיה ניתנת לכוונון בין 35 דציבל (A) לבין 65 דציבל (A), בהתאם לתנאי האתר. אמצעי הכוונון לא יהיו נגישים למשתמשים.
5.4.4
 
האותות בתא
5.4.4.1
מחוון מיקום
בלוח ההפעלה של התא או מעליו, יהיה מחוון מיקום. גובהו של קו האמצע של מחוון המיקום יהיה בין 1.60 מ' ל-1.80 מ' מעל לרצפת התא. גובה מספרי הקומות יהיה בין 30 מ"מ ו-60 מ"מ.
אפשר למקם מחוון שני, במקום אחר כלשהו, כגון מעל לדלת התא או על לוח הפעלה שני של התא.
לחלופין אפשר שהמחוון בלוח ההפעלה של התא ימוקם נמוך יותר מ-1.60 מ', אם המחוון השני ממוקם גבוה (למשל מעל דלת התא).
5.4.4.2
הודעה על עצירת התא
כאשר התא עוצר, תושמע הודעה קולית, לפחות באחת השפות הרשמיות המקומיות, שיציין את מקומו של התא. השמעת החיווי קולי
המציין את קומת היעד תסתיים לפני השלמת הפתיחה של דלתות התא. רמת הקול תהיה ניתנת לכוונון בין 35 דציבל (A) לבין 65 דציבל (A), לפי תנאי האתר.
5.4.4.3
מערכת האזעקה
מערכת האזעקה תתאים לדרישות שלהלן:
התקן האזעקה לשעת חירום יצויד באותות חזותיים ושמעיים, משולבים בלוח הפיקוד או מעליו, והוא יכלול:
 1. פיקטוגרמה צהובה מוארת, נוסף על אות השמע, עבור שידור אזעקת החירום, לציון העובדה שניתן אות אזעקה.
 2. פיקטוגרמה ירוקה מוארת, נוסף על אות השמע הנדרש בדרך כלל (קישור קולי) לציון העובדה שקריאת החירום/האזעקה נרשמה. אות השמע (הקישור הקולי) יהיה ברמת קול ניתנת לכוונון בין 35 דציבל (A) לבין 65 דציבל (A), לפי תנאי האתר.
 3. מערכת עזר לשמיעה מסוג סליל השראה עבור אנשים כבדי שמיעה.
המיקום, הגודל והזיהוי של הלחיצים של התקן אזעקת החירום, יתאימו לדרישות סעיף 5.4.2.
 

ג. דרישות נוספות מהתקני פיקוד (טבלה 2 בתקן)

 

סעיף בטבלה
נושא
בקרת תחנה
בקרת תא
a)
שטח מינימלי של החלק הפעיל של הלחיצים
490 ממ"ר
b)
מידה מינימלית של החלק הפעיל של הלחיצים
מעגל חסום שקוטרו 20 מ"מ
c)
זיהוי החלק הפעיל של הלחיצים
זיהוי שוני חזותי (ניגוד)  ושוני של מגע (תבליט) לעומת פני הלוח או המשטח שמסביב
d)
זיהוי פני הלוח
צבע ניגודי לצבע סביבתו (ראו D.2)
e)
כוח הפעלה
2.5 נ' עד 5.0 נ'
f)
משוב הפעלה
נדרש כדי שהמשתמש ידע שהלחיצה על הלחיץ
גרמה להפעלה
g)
משוב רישום
חזותי ושמעי, ניתן לכוונון בין 35 דציבל (A) ל-65 דציבל (A) [1]. אות השמע יינתן בכל הפעלה של הלחיץ, אפילו אם הקריאה נרשמה כבר קודם.
h)
לחיצים לקומת היציאה מהבניין
לא ישים
בולטים (5±1) מ"מ מעבר ללחיצים האחרים (רצוי בירוק)
i)
מיקום סמל
על החלק הפעיל (או במרחק 10 מ"מ עד 15 מ"מ משמאלו)
j)
סמל
בתבליט מנוגד לרקע, שגובהו 15 מ"מ עד 40 מ"מ
k)
גובה התבליט
0.8 מ"מ מינימום
l)
מרחק בין חלקים פעילים של לחיצים
10 מ"מ מינימום
m)
מרחק בין קבוצת לחיצי הקריאה לבין יתר הלחיצים [2]
לא ישים
לפחות פעמיים המרחק בין החלקים הפעילים של לחיצי הקריאה
n)
גובה מינימלי בין מפלס פני הרצפה לבין קו האמצע של הלחיץ הגבוה ביותר
900 מ"מ
o)
גובה מקסימלי בין מפלס פני הרצפה לבין קו האמצע של הלחיץ הגבוה ביותר
1100 מ"מ
1200 מ"מ (עדיף 1100 מ"מ)
p)
סידור הלחיצים
אנכי
ראו 5.4.2.2
q)
מרחק אופקי מינימלי בין קו האמצע של לחיץ כלשהו לבין כל פינה של קיר סמוך
500 מ"מ
400 מ"מ
 
 

ד. דרישות מלוח המקשים

הסידור בלוח המקשים יהיה לפי התרשים שלהלן:

תרשים לוח מקשים


הדרישות של סעיפים 5.4.1 ו 5.4.2, שבחלק ב' שלעיל, חלות גם כאן בשינויים ובתוספות המפורטים להלן:
 1. על המקשים להיות במרחק של 10-15 מ"מ זה מזה. בלוחות מקשים נטויים ניתן להקטין את המרחק ל 5-15 מ"מ. זאת על-מנת לזהות את הכפתורים כלוח המקשים.
 2.  המשתמש יוכל לדעת אם הופעל מקש, באמצעות תנועה שניתן לחוש בה או באמצעות צליל. רישום הקריאה יאושר באמצעות אות חזותי וצלילי בין 35-65 dB(A).
 3. גודל מספרי הקומות יהיה בין 15-40 מ"מ, והם יהיו בניגוד חזותי לרקע.
 4. במקש 5 תהיה נקודה יחידה הניתנת למישוש, כדי לסייע ללקויי ראייה להתמצא.
 5. מספרים וסמלים יהיו על החלק הפעיל במקש.
 6. מקש היציאה בלוח המקשים שבתוך תא המעלית, יהיה מובחן משאר המקשים. זאת באמצעות מקש ירוק שיבלוט מעל פניהם של שאר המקשים ב 5±1 מ"מ או שהוא יסומן בכוכבית מובלטת.
 7.  

 

 _________________________________________________________________________________________

לתשומת לבכם:
המידע המובא באתר הוא כללי בלבד. מידע זה אינו נוסח מחייב של החוק והתקנות.
כמו כן, אפשר שהחוק והתקנות שונו, אך האתר טרם עודכן. לדיווח על תקלות באתר זה ניתן לפנות ל: yisraelh@mishpatim.gov.il.